Office
Log på

Bruge en pivottabel til at gøre eksterne tabeldata tilgængelig i Excel Services

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Hvis du vil arbejde med tabeldata via en ekstern dataforbindelse i Excel Services, kan du ikke bruge et eksternt dataområde (også kaldet en forespørgselstabel). Du skal oprette en pivottabel, der gør flerdimensionale, hierarkiske data flade i en tabel, som har to dimensioner. Sådan gør du:

Sammenligning af flerdimensionale data med todimensionale data

1. Konverter en flerdimensional pivottabel…

2. …til en todimensional pivottabel…

3. …så du kan se flade tabeldata i Excel Services.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide, hvordan Excel Services understøtter forbindelser til eksterne datakilder

Få mere at vide om forskellene mellem pivottabeller, der er forbundet til eksterne data og eksterne dataområder

Gøre en todimensional, tabelformat pivottabel

Oprette pivottabellen og forbinde den til den eksterne datakilde

Tilføje, arrangere og arrangere felter i området rækkeetiketter

Ændre indstillinger for pivottabel og Feltindstillinger

Designe pivottabellen som en todimensional tabel

Et tilpasset design til pivottabellen

Publicere projektmappen til Excel Services

Få oplysninger om, hvordan Excel Services understøtter forbindelser til eksterne datakilder

Pivottabeller er designet til at sammenlægge en masse numeriske data i summer og totaler og til at arbejde med flerdimensionale data med en hierarkisk struktur. Eksterne dataområder er derimod todimensionale tabeller, der er opstillet i rækker og kolonner, der viser poster med kildedata, der ikke er lagt sammen.

Når du bruger guiden Dataforbindelse eller Microsoft Query til at oprette forbindelse til eksterne data, oprette du normalt et eksternt dataområde. Den eneste undtagelse er, når du opretter en pivottabelrapport, der har forbindelse til eksterne data. En pivottabel i Excel opretter ikke et eksternt dataområde. Denne forskel på, forbindelser oprettes måde er vigtigt at forstå, når du publicerer en projektmappe i Excel Services, da Excel Services kun understøtter eksterne dataforbindelser, der er baseret på pivottabeller, der understøtter ikke eksterne dataområder.

Toppen af siden

Få oplysninger om forskelle mellem pivottabeller, der har forbindelse til eksterne data, og eksterne dataområder

Når du arbejder med en pivottabelrapport, der er forbundet til eksterne data, der er forskel på funktionsmåden for en pivottabel og et eksternt dataområde, du skal være opmærksom på, herunder følgende:

I en pivottabel inddeles data i grupper og undergrupper fra venstre mod højre

Generelt set er grupperede data baseret på en sortering af dataene efter en eller flere kolonner. Hvis du f.eks. vil gruppere alle medarbejdere efter afdeling, kan du foretage en primær sortering af dataene efter afdelinger og en sekundær sortering efter medarbejdere. Du kan også indlejre grupper som f.eks. Produktlinje, Kategori og Produkt eller Geografi, Land/område og By. Som standard sorteres pivottabeller automatisk i grupper og undergrupper fra venstre mod højre, så det er let at overskue relaterede data, se overskrifter og opsummeringer samt vise eller skjule relaterede elementer.

Data grupperet efter Produktlinjeog subgrouped i hver enkelt Produktlinje efter kategori

Produktlinje

Kategori

Produkt

Motorer

Fly

Vingemonteret

Halemonteret

Booster

Bil

269 hk

454 hk

Udstødning

Personbil

Ekstremvarme

Standard

SUV

Lille

Hvis du placerer en kolonne med entydige værdier i området Rækkeetiketter til venstre, kan du automatisk gøre dataene flade.

De samme Produktlinje data de ved at tilføje kolonnen ID-Num

Id-nummer

Produktlinje

Kategori

Produkt

WM-345

Motorer

Fly

Vingemonteret

TM-231

Motorer

Fly

Halemonteret

BSTR-567

Motorer

Fly

Booster

6C-734

Motorer

Bil

269 hk

8C-121

Motorer

Bil

454 hk

MF-202

Udstødning

Personbil

Ekstremvarme

MF-321

Udstødning

Personbil

Standard

MF-211

Udstødning

SUV

Lille

Hvis du ikke vil have vist kolonnen, når du har tilføjet den i pivottabellen, kan du skjule kolonnen. Marker kolonnen, klik på pilen ud for Format i gruppen Celler under fanen Startside, peg på Skjul og vis, og klik derefter på Skjul kolonner.

Vigtigt!: Hvis en pivottabel opdager to eller flere dubletrækker med data fra datakilden, vises kun én række i pivottabellen. Hvis du vil have vist alle rækker, herunder dubletrækker, i en pivottabel, skal du tilføje en kolonne, der indeholder entydige værdier, i den tabel, forespørgsel eller visning, du importerer fra datakilden. Hvis datakilden ikke har en entydig kolonne, kan du tilføje en sådan kolonne i datakilden. Du kan f.eks. tilføje en kolonne med datatypen Automatisk nummerering i en Microsoft Office Access-tabel eller en kolonne med datatypen Identitet i en Microsoft SQL Server-tabel eller en beregnet kolonne, der viser et entydigt nummer for hver post, i en databaseforespørgsel eller -visning.

Redigere celledata og tilføje beregnede kolonner

Før du udgiver projektmappen til Excel Services, kan du redigere dataene i et eksternt dataområde, men pivottabeldata er altid skrivebeskyttet.

Hvis du dobbeltklikker på en celle i et eksternt dataområde, aktiveres redigeringstilstand, hvor du kan ændre værdien eller indtaste en formel. Du ændrer dog ikke den oprindelige værdi i datakilden, og næste gang du opdaterer dataene, kan den nye værdi blive overskrevet, hvilket afhænger af indstillingen af egenskaben Hvis antallet af rækker i dataområdet ændres ved dataopdatering for det eksterne dataområde.

Hvis du dobbeltklikker på en rækkeetiketcelle i en pivottabel, vises eller skjules cellens elementer i denne rækkeetiket. Når du gør en pivottabel til en flad todimensional tabel, får det alle rækkeværdierne i en gruppe til venstre for cellen til at forsvinde eller blive synlig igen.

Du kan tilføje beregnede kolonner overalt i en Microsoft Office Excel-tabel, der er baseret på et eksternt dataområde, eller du kan indsætte kolonner og indsætte formler i et ekstern dataområde. Du kan ikke indsætte beregnede kolonner i en pivottabel (du kan dog indsætte beregnede felter). Du kan derimod tilføje en kolonne, der er udfyldt med data eller formler, lige til venstre eller højre for pivottabellen, og inde i en nedfyldt formel kan du bruge cellereferencer til pivottabellen.

Oprette diagrammer

Hvis du vil oprette et diagram, der er baseret på dataene i pivottabellen, kan du oprette en pivotdiagramrapport, som fungerer på samme måde almindelige diagrammer, men der er nogle forskelle, herunder følgende:

Interaktivitet     Med almindelige diagrammer kan du oprette ét diagram for hver visning af de ønskede data, men visningerne er ikke interaktive. Med pivotdiagrammer kan du oprette et enkelt diagram og interaktivt få vist dataene på forskellige måder ved at ændre det layout eller de detaljer, der vises. I Excel Services kan både et almindeligt diagram og et pivotdiagram opdateres ved at arbejde interaktivt med projektmappen, men begge diagrammer vises som statiske billeder.

Diagramtyper     Standarddiagramtypen for et almindeligt diagram er et grupperet søjlediagram, der sammenligner værdier på tværs af kategorier. Standarddiagramtypen for et pivotdiagram er et stablet søjlediagram, der sammenligner hver værdis bidrag til en total på tværs af kategorier. Du kan ændre et pivotdiagram til enhver diagramtype, bortset fra XY-punktdiagram, aktiediagram eller boblediagram.

Diagramelementer     Pivotdiagrammer indeholder de samme elementer som almindelige diagrammer, men de også indeholder felter og elementer, der kan føjes til, roteres eller fjernet, for at få vist forskellige visninger af dine data. Kategorier, serier og data i almindelige diagrammer er kategorifelter, seriefelter og værdifelter i pivotdiagrammer. Pivotdiagrammer kan også indeholde rapportfiltre. Hver af disse felter indeholder elementer, som i almindelige diagrammer vises som kategorinavne etiketter eller serie i forklaringer.

Formatering     De fleste, herunder elementer, layout og format, bevares formateringen hvornår du opdater en pivotdiagramrapport. Dog bevares tendenslinjer, dataetiketter, fejllinjer og andre ændringer til dataserier ikke. Almindelige diagrammer mister ikke denne formatering, når de anvendes.

Flytte og ændre størrelsen af elementer     I et pivotdiagram kan du ikke flytte eller ændre størrelsen af afbildningsområde, forklaringen, diagramtitlerne eller aksetitlerne, men du kan vælge en af de mange foruddefinerede placeringer af forklaringen, og du kan ændre skriftstørrelsen i titler. I et almindeligt diagram kan du flytte og ændre størrelsen af alle disse elementer.

Når du opretter en pivotdiagramrapport, hvis du foretrækker, kan du konvertere den til et almindeligt diagram. Du kan finde yderligere oplysninger i artiklen Opret en pivottabel til anaylze regnearksdata, eller Opret et pivotdiagram.

Sammenligne egenskaber for eksterne dataområder med indstillinger for pivottabeller

Eksterne dataområder og pivottabeller har egenskaber, du kan bruge til at styre dataenes formatering, layout og opdateringsmetode.

Med både eksterne dataområder og pivottabeller kan du justere kolonnebredden og bevare kolonnesortering, filtrering, celleformater og datalayout, hvis de eksterne data opdateres.

I et eksternt dataområde har du også mulighed for at medtage række rækkenumrene som den første kolonne med data. I en pivottabelrapport er der ikke lignende muligt. Se afsnittet pivottabeller og undergruppe data i en rækkefølge, venstre mod højre, til en diskussion om at tilføje en entydig kolonne på datakilden.

Når du opdaterer et eksternt dataområde, kan du bestemme, hvad der skal ske med de eksisterende data, hvis antallet af rækker i dataområdet bliver ændret, ved at angive en af følgende indstillinger:

 • Indsæt celler til nye data. Slet celler, der ikke anvendes (standarden)

 • Indsæt hele rækker til nye data. Ryd celler, der ikke anvendes

 • Overskriv eksisterende celler med nye data. Ryd celler, der ikke anvendes

Når du opdaterer en pivottabel, viser den kun i nye data. Men du kan være du bliver bedt om og bedt om at beslutte, om at overskrive eksisterende celler under den aktuelle rapport.

Filtrere data

Filtrering af data i et eksternt dataområde og en pivottabel er næsten ens, men der er nogle forskelle som f.eks. følgende:

 • Eksterne dataområder bruger kommandoerne Tekstfiltre, Talfiltre og Datofiltre, mens pivottabeller bruger kommandoerne Etiketfiltre, Værdifiltre og Datofiltre.

 • Menuen til filtrering af et eksternt dataområde fjernes altid elementer, der er ikke længere gyldige, og menuen Filter omfatter aldrig nye elementer med et anvendt filter efter en opdateringshandling, men en pivottabel har indstillinger til at kontrollere denne funktionsmåde. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet Indstillinger for Skift pivottabel og Feltindstillinger.

 • En pivottabel har en filterfunktion (ikke tilgængelig for er eksternt dataområde), som brugerne kan benytte til at arbejde med et undersæt af data i pivottabellen.

Sortere data

I et eksternt dataområde kan du sortere op til 64 kolonner, vælge enhver kolonne til primær sortering og vælge andre kolonner til sekundære sorteringer. Processerne for sortering af data i en pivottabel og sortering af et eksternt dataområde er dog ikke ens. Modsat et eksternt dataområde kan du i en pivottabel kun foretage en primær sortering af den yderste venstre kolonne. I alle andre kolonner foretages sekundære sorteringer på basis af kolonnen lige til venstre. Kort sagt kan du kun foretage en primær og sekundær sortering fra venstre mod højre.

Når du placerer en kolonne med entydige værdier som den første kolonne i venstre side, kan du kun sortere efter denne kolonne, fordi du i praksis opretter en primær gruppe for hver række. Alt efter dine brugeres behov kan du forudsortere dataene i Excel, udgive projektmappen til Excel Services og derefter deaktivere sortering ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Sortering i Microsoft Office Excel Web Access-værktøjsruden Webdel.

Bruge hyperlinks

Modsat eksterne dataområder understøttes aktive hyperlinks ikke i pivottabellers celler. Hyperlinkene behandles som tekst, og du kan ikke følge hyperlinket til en webside eller et dokument i Excel eller Excel Services.

Toppen af siden

Oprette en todimensional pivottabel

Du skal udføre nogle trin for at gøre flerdimensionale data til en flad todimensional pivottabel. Du får de bedste resultater, hvis du benytter nedenstående fremgangsmåde.

Toppen af siden

Oprette pivottabellen og forbinde den med den eksterne datakilde

 1. Marker en tom celle.

 2. Klik på Pivottabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt, og klik derefter på Pivottabel.

  billede af båndet i excel

  Dialogboksen Opret pivottabel vises.

 3. Klik på Brug en ekstern datakilde.

 4. Klik på Vælg forbindelse.

  Den Der vises i dialogboksen Eksisterende forbindelser.

 5. Brug listen Vis øverst i dialogboksen til at vælge den ønskede kategori af forbindelser, eller vælg Alle eksisterende forbindelser (standarden).

 6. Vælg en forbindelse på listen Vælg en forbindelse, og klik derefter på Åbn.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at angive en placering:

  • Hvis du vil placere pivottabellen i et nyt regneark med start i celle A1, skal du klikke på Nyt regneark.

  • Hvis du vil placere pivottabellen i et eksisterende regneark, skal du vælge Eksisterende regneark og derefter skrive den første celle i det område af celler, hvor du vil placere pivottabellen.

   Du kan også klikke på Skjul dialogboks Knapflade for at skjule dialogboksen midlertidigt, markere den første celle i regnearket og derefter klikke på Vis dialogboks Knapflade .

 8. Klik på OK.

Der tilføjes en tom pivottabel, hvor pivottabelfeltlisten er vist, på den placering, du har angivet.

Toppen af siden

Tilføje, designe og arrangere felterne i området Rækkeetiketter

Brug pivottabelfeltlisten til at tilføje, designe og arrangere felterne og til at sikre dig, at alle felterne er tilføjet i området Rækkeetiketter.

 1. Klik på pivottabellen.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil tilføje felter i tabellen, skal du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

   • Marker afkrydsningsfeltet ud for hvert feltnavn i feltsektionen på feltlisten. Hvert felt placeres i standardområdet af layoutsektionen, men du kan omarrangere felterne.

    Som standard tilføjes ikke-numeriske felter i området Rækkeetiketter, numeriske felter i området Værdier og klokkeslæt/dato-felter i området Kolonneetiketter.

   • Hvis du vil flytte et felt til området Rækkeetiketter, skal du højreklikke på feltnavnet og derefter vælge Føj til rækkeetiketter i genvejsmenuen.

    Tip!: Du kan også klikke på og holde fast i et feltnavn med musemarkøren og derefter trække feltet fra feltsektionen til et område i layoutsektionen.

  • Hvis du vil arrangere felterne, skal du klikke på et feltnavn i et af områderne og derefter vælge en af følgende kommandoer:

Flytte op   

Flytter feltet én position op i området.

Flytte ned   

Flytter feltet én position ned i området.

Flytte til start   

Flytter feltet til starten af området.

Flytte til slutning   

Flytter feltet til slutningen af området.

Flytte til rækkenavne   

Flytter feltet til området Rækkeetiketter.

 • Fjerne en feltet, klik på feltet Navn på en af områderne, layout, og derefter klikke på Fjern felt, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for hvert feltnavn, du vil fjerne, i feltsektionen.

  Tip!: Endelig kan du også klikke på og holde fast i et feltnavn i layoutsektionen og derefter trække feltnavnet uden for pivottabelfeltlisten.

  Bemærk!: Hvis du fjerner markeringen i et afkrydsningsfelt i feltsektionen, fjernes alle forekomster af feltet fra tabellen.

Toppen af siden

Ændre pivottabellens og felternes indstillinger

Hvis du vil sikre dig, at en pivottabel fungerer i stil med et eksternt dataområde, skal du gøre følgende:

Ændre indstillinger for pivottabel   

 1. Klik på pivottabelrapporten.

 2. Klik på Indstillinger i gruppen Pivottabel under fanen Indstillinger.

  Dialogboksen Indstillinger for pivottabel åbnes.

 3. Hvis en kolonnebredde skal justeres automatisk efter en opdatering, skal du klikke på fanen Layout og format og derefter markere afkrydsningsfeltet Tilpas automatisk kolonnebredder ved opdatering i sektionen Vis.

 4. Hvis du vil bevare formateringen, hver gang dataene opdateres, skal du klikke på fanen Layout og format og derefter markere afkrydsningsfeltet Bevar celleformatering ved opdatering i sektionen Vis.

 5. Hvis du vil sikre dig, at menuen Filter fjerner elementer, der ikke længere er gyldig, efter en opdatering, skal du klikke på fanen Data og derefter vælge Ingen i boksen Antal tabelposter, der skal bevares pr. felt.

Ændre Feltindstillinger   

 1. Klik på pivottabellen.

 2. Hvis du vil medtage nye tabelposter i en pivottabel med et anvendt filter, skal du for hvert felt højreklikke på en celle, klikke på Feltindstillinger i genvejsmenuen, klikke på fanen Subtotaler og filtre og derefter markere afkrydsningsfeltet Medtag nye tabelposter i manuelt filter i sektionen Filtre.

Toppen af siden

Designe pivottabellen som en todimensional tabel

Hvis du vil designe pivottabellen som en todimensional tabel, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på pivottabellen.

 2. Klik på Subtotaler i gruppen Layout under fanen Design, og klik derefter på Vis ikke subtotaler.

 3. Klik på Hovedtotaler i gruppen Layout under fanen Design, og klik derefter på Deaktiveret for rækker og kolonner.

 4. Klik på Rapportlayout i gruppen Layout under fanen Design, og klik derefter på Vis i tabelformat.

 5. Klik på Feltoverskrifter i gruppen Vis/skjul under fanen Indstillinger.

Toppen af siden

Tilpasse designet af pivottabellen

Indbyggede pivottabeltypografi og indstillinger for tabeltypografi er udviklet til multidimensionelle data, ikke en todimensional tabel. Når du udjævne rapporten til en todimensional tabel, disse typografier Vis ikke cellekanter, og de Stribede rækker og Stribede kolonner afkrydsningsfelterne i gruppen Indstillinger for pivottabel typografi under fanen Design påvirker ikke formatet i celler. Du kan tilpasse en pivottabeltypografi, så hver celle har en cellekant og pivottabelrapporten bruger betinget formatering til at vise stribede rækker eller kolonner.

Tilpasse pivottabeltypografi   

 1. Klik på pivottabellen.

 2. Vælg den ønskede typografi i gruppen Typografier for pivottabel under fanen Design, og benyt derefter følgende fremgangsmåde.

  1. Højreklik på en synlig typografi, rul gennem galleriet, eller klik på Mere nederst i rullepanelet for at se alle de tilgængelige typografier.

  2. Klik på Dupliker.

   Dialogboksen Rediger hurtig typografi for pivottabel åbnes.

  3. Skriv evt. et nyt navn i boksen Navn.

  4. Vælg Hel tabel i boksen Tabelelement, og klik derefter på Format.

   Dialogboksen Formater celler åbnes.

  5. Klik på fanen Kant, og opret derefter en cellekant.

  6. Klik efter behov på fanerne Fyld og Skrifttype for at foretage andre ændringer.

  7. Klik to gange på OK.

  8. Klik på knappen Mere nederst på rullepanelet, og klik derefter på den pivottabeltypografi, du lige har oprettet, i kategorien Brugerdefineret.

Vise stribede rækker eller stribede kolonner ved hjælp af betinget formatering   

 1. Marker alle kolonnerne i pivottabellen.

 2. Klik på pilen ud for Betinget formatering i gruppen Type under fanen Startside, og klik på Administrer regler.

  billede af båndet i excel

  Dialogboksen Regelstyring for betinget formatering åbnes.

 3. Hvis du vil tilføje et betinget format, skal du klikke på Ny regel.

  Dialogboksen Ny formateringsregel vises.

 4. Klik på Brug en formel til at bestemme, hvilke celler der skal formateres under Vælg en regeltype.

  1. Indtast en formel i boksen Formater værdier, hvor denne formel er sand under Rediger regelbeskrivelsen.

  2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Hvis du vil gøre rækker stribede, skal du indtaste følgende formel:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A))

 • Hvis du vil gøre kolonner stribede, skal du indtaste følgende formel:

=AND(MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 • Hvis du vil gøre både kolonner og rækker stribede, skal du indtaste følgende formel:

=AND(MOD(ROW(),2)=1,ROW()<=COUNTA(A:A),MOD(COLUMN(),2)=1,COLUMN()<=COUNTA(1:1))

 1. Klik på Formatér for at få vist dialogboksen Formatér celler.

 2. Markér det format for tal, skrifttype, kant eller fyld, du vil anvende på celler med værdier, der opfylder betingelsen, og klik derefter på OK.

  Du kan vælge mere end et format. De formater, du har markeret, vises i feltet Eksempel.

Toppen af siden

Udgive projektmappen til Excel Services

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på pilen ud for Udgiv, og klik Excel Services under fordel dokumentet til andre personer.

 2. Indtast stien til serveren i boksen Filnavn, og accepter forslaget til projektmappens navn, eller skriv et nyt navn efter behov.

  På en computer, der kører Windows Vista   

  • Vælg en netværksplacering på adresselinjen, som de pågældende brugere har adgang til, og klik derefter på Gem.

   På en computer, der kører Microsoft Windows XP   

  • Vælg i boksen Gem i en placering på netværket, hvor de pågældende brugere har adgang til den, og klik derefter på Gem.

   For eksempel Skriv http://server/websted/filnavn

   Bemærk!: Excel kan kun udgive projektmappen til serveren i Microsoft Office Excel 2007-XML-baseret filformat (.xlsx) eller Office Excel 2007-binært filformat (.xlsb).

 3. Klik på OK.

 4. Hvis du vil have bekræftet, at de synlige områder af projektmappen vises korrekt i browseren, skal du markere afkrydsningsfeltet Åbn denne projektmappe i browseren, efter lagring.

 5. Klik på Gem.

Få mere at vide artiklen Publicer en projektmappe i Excel Services.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×