Brug en skærmlæser til at sortere eller filtrere en tabel i Excel 2016

Du kan sortere og filtrere tabeller i Excel 2016 ved hjælp af et tastatur og en skærmlæser. Sortering af data hjælper dig med at organisere og finde de ønskede data hurtigt, så du hurtigere kan analysere dem. Filtrering af data hjælper dig med at fokusere på et bestemt sæt data, hvilket især er nyttigt i store regneark. s.

I denne artikel

Tastaturgenveje til sortering og filtrering

Denne tabel viser tastaturgenveje til sortering og filtrering.

Hvis du vil

Skal du trykke på

Filtrere et markeret celleområde eller fjerne et filter i et celleområde

e

Deaktivere rullemenuen Autofilter i en kolonneoverskrift

r

Finde de øverste eller nederste værdier i et celleområde eller en tabel

r

Åbne rullemenuen Autofilter via en kolonneoverskrift

Alt+Pil nedad

Sortere fra mindste til største eller fra A til Å

Alt+A, S+A eller Alt+pil ned, S

Sortere fra største til mindste eller fra Å-A

Alt+A, S+D eller Alt+pil ned, O

Åbne dialogboksen Sortér

Alt+A, S+S eller Alt+H, S, U

Genanvende en sortering, efter du har ændret data

Ctrl+Alt+L (eller Alt+A, Y+3)

Filtrere efter farve Filtrere efter tal eller tekst

Alt+pil ned, I

Åbne dialogboksen Formatér celler

Alt+pil ned, F

Bruge funktionen TRIM

Alt+M, T og derefter gå til TRIM r

Få mere at vide om sortering i Excel

Du kan sortere data efter tekst (A-Å eller Å-A), tal (fra mindste til største eller fra største til mindste) og datoer og klokkeslæt (fra ældste til nyeste eller nyeste til ældste) i en eller flere kolonner. Du kan også sortere efter en brugerdefineret liste (f.eks. Stor, Mellem og Lille) eller efter format, herunder cellefarve, skriftfarve eller ikonsæt. De fleste sorteringshandlinger er kolonnesorteringer, men du kan også sortere efter rækker.

Når du sorterer en tabel, gemmer Excel de kriterier, du har brugt sammen med projektmappen, så du kan genanvende dem, hver gang du åbner projektmappen. Dette er især vigtigt for sorteringer i flere kolonner eller for sorteringer, der tager lang tid at oprette. Dette fungerer dog kun for data i en tabel. Det gælder ikke kun for et celleområde. Hvis du vil gemme sorteringskriterierne, så du med jævne mellemrum kan genanvende en sortering, når du åbner en projektmappe, er det en god ide at bruge en tabel.

Sortér tekst i en tabel eller et område

Sortér tekst i en tabel
 1. Gå til rækkeoverskriften i tabellen.

 2. Tryk på højre eller venstre piletast for at gå til kolonneoverskriften for de data, du vil sortere.

 3. Tryk på Alt+pil ned for at åbne filtermenuen, og tryk derefter på tabulatortasten for at gå ind i menuen.

 4. De viste indstillinger afhænger af datatypen i kolonnen. Du kan f.eks. sortere taldata fra mindst til størst eller fra størst til mindst. Du kan sortere alfanumeriske data fra A til Å, fra Å til A eller efter farve.

  Brug pil ned til at gennemse valgmulighederne, og tryk på Enter for at vælge en valgmulighed.

Sortér tekst i et område
 1. Vælg en kolonne med alfanumeriske data i et celleområde, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne med alfanumeriske data.

 2. Tryk på Alt+A. Fanen Data åbnes, og du kan høre "Øverste bånd, fanen Data." (I Oplæser kan du høre "Markeret, fanen Data."

  • Tryk på S+A for at sortere i stigende alfanumerisk rækkefølge (Sortér A til Å).

  • Tryk på S+D for at sortere i faldende alfanumerisk rækkefølge (Sortér Å til A).

Udfør en sortering, hvor der skelnes mellem små og store bogstaver
 1. Vælg en kolonne med alfanumeriske data i et celleområde, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne med alfanumeriske data.

 2. Tryk på Alt+H, S og derefter U. Dialogboksen Sortér åbnes, og du kan høre "Dialogboksen Sortér." (I Oplæser kan du høre "Sortér, brugerdefineret, knappen OK.")

 3. Tryk på tabulatortasten for at komme til knappen Indstillinger, og tryk på mellemrumstasten for at åbne dialogboksen Sorteringsindstillinger. Du kan høre "Dialogboksen Sorteringsindstillinger, afkrydsningsfeltet Forskel på store og små bogstaver." (I Oplæser kan du høre "Vinduerne Sorteringsindstillinger. Afkrydsningsfeltet Forskel på store og små bogstaver.")

 4. Markér afkrydsningsfeltet Forskel på store og små bogstaver.

 5. Brug tabulatortasten til at komme til knappen OK, og tryk på Enter. Dialogboksen Sortér åbnes, og du kan høre "Dialogboksen Sortér." (I Oplæser kan du høre "Sortér, brugerdefineret, knappen Indstillinger.")

 6. Brug tabulatortasten til at komme til knappen OK, og tryk på Enter.

Tip!: 

 • Hvis den kolonne, du sorterer, indeholder en blanding af tal og tekst, kan det være nødvendigt at formatere dem alle som tekst. Ellers sorterer Excel tallene som tal først og sorterer derefter teksten. Du kan formatere dataene ved at markere alle dataene i kolonnen og derefter trykke på Alt+H, F, N. Brug venstre piletast til at gå til fanen Tal, brug derefter tabulatortasten til at gå til listen Kategori, og tryk på pil ned, indtil du kan høre "Tekst". Tryk én gang på tabulatortasten for at gå til knappen OK, og tryk derefter på Enter.

Tip!: 

 • . Når du importerer eller kopierer data fra en anden placering, kan de have indsat foranstillede mellemrum før data. Navnet "Susanne Lidman" kan f.eks. indtastes som "(mellemrum) (mellemrum)Susanne Lidman".

 • Hvis du bruger en skærmlæser, kender du måske ikke noget til mellemrummene, fordi JAWS ikke læser tomme pladser i celler.

 • For at hjælpe dig med at finde dem placerer Excel celler, som har foranstillede mellemrum, øverst i en sorteret kolonne.

Sortere tal

Sortere tal
 1. Vælg en kolonne med numeriske data i et celleområde, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne, der indeholder numeriske data.

 2. Tryk på Alt+A. Fanen Data åbnes, og du kan høre "Øverste bånd, fanen Data." (I Oplæser kan du høre "Markeret, fanen Data.")

  • Tryk på S+A for at sortere fra mindste til største.

  • Tryk på S+D for at sortere fra største til mindste.

Kontrollér, at tal gemmes som tal
 1. Tryk på Alt+H, F+N. Dialogboksen Formatér celler åbnes, og du kan høre "Dialogboksen Formatér celler." (I Oplæser kan du høre "Vinduet Formatér celler.")

 2. Du kan gå til fanen Tal ved hjælp af venstre piletast (eller trykke på Ctrl+Tab). Du kan høre "Fanen Tal".

 3. Tryk på tabulatortasten. Listen Kategori åbnes, og du kan høre "Kategori kolon listefelt, Generelt." (I Oplæser kan du høre "Generelt, en af tolv.")

 4. Tryk på pil ned, indtil du kan høre “Tal.”

 5. For at lukke dialogboksen skal du bruge tabulatortasten for at gå til knappen OK, og derefter skal du trykke på Enter.

Sortér datoer og klokkeslæt

 1. Vælg en kolonne med datoer eller klokkeslæt i et celleområde, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabelkolonne med datoer eller klokkeslæt.

 2. Tryk på Alt+A. Fanen Data åbnes, og du kan høre "Øverste bånd, fanen Data." (I Oplæser kan du høre "Markeret, fanen Data.")

  • Tryk på S+A for at sortere fra ældste til nyeste.

  • Tryk på S+D for at sortere fra nyeste til ældste. •

  • Hvis du vil genanvende en sortering, efter du har ændret data, skal du markere en celle i området eller tabellen og derefter trykke på Ctrl+Alt+L.

Sortér efter mere end én kolonne

Det kan være en god ide at sortere efter mere end én kolonne eller række, når du har data, du vil gruppere efter den samme værdi i én kolonne eller række, og derefter sortere en anden kolonne eller række i den pågældende gruppe af ens værdier. Hvis du f.eks. har kolonnen Afdeling og kolonnen Medarbejder, kan du første sortere efter Afdeling (for at gruppere alle medarbejderne i samme afdeling) og derefter sortere efter navn (for at sætte navnene i alfabetisk rækkefølge i hver afdeling). Du kan sortere efter op til 64 kolonner.

Bemærk: Du opnår de bedste resultater, hvis det celleområde, du sorterer, har kolonneoverskrifter. Hvis du vil sortere efter rækker, skal du sørge for, at afkrydsningsfeltet Min tabel indeholder overskrifter ikke er markeret i dialogboksen Sortér.

 1. Vælg et celleområde med to eller flere kolonner med data, eller sørg for, at den aktive celle er i en tabel med to eller flere kolonner.

 2. Tryk på Alt+A, S+S. Dialogboksen Sortér åbnes, og du kan høre "Dialogboksen Sortér." (I Oplæser kan du høre "Sortér, brugerdefineret, knappen OK.")

 3. Tryk på tabulatortasten for at komme til kombinationsfeltet Kolonne: Sortér efter, og brug piletasterne til at markere den første kolonne, du vil sortere.

 4. Hvis du vil vælge sorteringstypen, skal du trykke på tabulatortasten for at komme til kombinationsfeltet Sortér efter og bruge piletasterne.

  • For at sortere efter tekst, tal eller dato og klokkeslæt skal du markere Værdier.

  • For at sortere efter format skal du markere Cellefarve, Skriftfarve eller Celleikon.

 5. Vælg, hvordan du vil sortere:

  • For at sortere efter værdier skal du bruge tabulatortasten for at komme til kombinationsfeltet Rækkefølge og bruge piletasterne til at vælge, hvordan du vil sortere.

  • For at sortere tekst- og talværdier skal du vælge Mindst til størst eller Størst til mindst.

  • For at sortere baseret på en brugerdefineret liste skal du vælge Brugerdefineret liste.

  • For at sortere efter cellefarve, skriftfarve eller celleikon skal du bruge piletasterne til at foretage dit valg og derefter gå til den næste Rækkefølge-kombinationsfelt og bruge piletasterne til at vælge Øverst eller Nederst.

 6. Du kan tilføje en ny kolonne, der skal sorteres efter, ved at trykke på tabulatortasten for at komme til knappen Tilføj niveau, trykke på Enter og derefter gentage trin 3 til 5.

 7. Hvis du vil genanvende en kolonnesortering, efter du har ændret data, skal du markere en celle i området eller tabellen og derefter trykke på Ctrl+Alt+L. (Ctrl+Alt+L kan ikke bruges til at genanvende en rækkesortering.)

Tip til problemer med sortering

Hvis du får uventede resultater, når du sorterer dine data, skal du gøre følgende:

 • Kontrollér, om de værdier, der returneres af en formel, er ændret. Hvis de data, du har sorteret, indeholder en eller flere formler, kan returværdierne af disse formler ændres, når regnearket beregnes igen. I dette tilfælde skal du sørge for at genanvende sorteringen for at få opdaterede resultater.

 • Vis rækker og kolonner, før du sorterer. Skjulte kolonner flyttes ikke, når du sorterer kolonner, og skjulte rækker flyttes ikke, når du sorterer rækker. Før du sorterer data, er det en god ide at vise de skjulte kolonner og rækker.

 • Kontrollér indstillingen for landekode. Sorteringsrækkefølger varierer alt efter indstillingen for landekode. Sørg for, at du har de rigtige indstillinger for landekode i Internationale indstillinger eller Internationale og sproglige indstillinger i Kontrolpanel på computeren.

 • Aktivér eller deaktiver overskriftsrækken. Det er normalt bedst at have en overskriftsrække, når du sorterer en kolonne for at gøre det nemmere at forstå betydningen af dataene. Som standard er værdien i overskriften ikke medtaget i sorteringshandlingen. Nogle gange kan det være nødvendigt at slå overskriften til eller fra, så værdien i overskriften er eller ikke er medtaget i sorteringshandlingen.

 • Hvis du vil udelade den første datarække fra sorteringen, fordi det er en kolonneoverskrift, skal du trykke på Alt+H, S og derefter U. I dialogboksen Brugerdefineret sortering skal du vælge afkrydsningsfeltet Mine data har overskrifter.

 • Hvis du vil udelade den første datarække fra sorteringen, fordi det ikke er en kolonneoverskrift, skal du trykke på Alt+H, S og derefter U. I dialogboksen Brugerdefineret sortering skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Mine data har overskrifter.

Filtrér data i en tabel

Når du placerer dine data i en tabel, føjer Excel automatisk rullemenuen Autofilter til hver kolonneoverskrift. Du kan åbne denne menu for at foretage en hurtig filtrering. Du kan fjerne rullemenuen Autofilter fra en kolonneoverskrift ved at markere overskriften og derefter trykke på Ctrl+Skift+L.

 1. I tabeloverskriften for den kolonne, du vil filtrere, skal du trykke på Alt+pil ned. Rullemenuen Autofilter åbnes, og du kan høre "Skriv ord, der skal søges efter, menu." (I Oplæser kan du høre "Gruppér".)

 2. I menuen Autofilter skal du – hvis kolonnen indeholder tal – bruge pil ned til at gå til Talfiltre og derefter trykke på Enter. Hvis kolonnen indeholder tekst, skal du gå til Tekstfiltre og trykke på Enter. Undermenuen åbnes, og du kan høre "Lig med".

 3. Brug piletasterne til at gå til den ønskede filtreringsindstilling, og tryk på Enter. Dialogboksen Brugerdefineret Autofilter åbnes, og du kan høre "Dialogboksen Brugerdefineret autofilter." (I Oplæser kan du høre "Vinduet Brugerdefineret autofilter.")

 4. Skriv eller vælg dine filtreringsbetingelser.

  Hvis du f.eks. vil vise tal over et bestemt beløb, skal du vælge Større end eller lig med og derefter angive det ønskede antal i det næste kombinationsfelt.

  Hvis du vil filtrere efter to betingelser, skal du angive filterbetingelser i begge sæt redigeringskombinationsfelter og derefter vælge Og, så begge betingelser skal være sande, eller du kan vælge Eller, så en af betingelserne skal være sand.

 5. Du kan lukke dialogboksen ved at trykke på tabulatortasten for at gå til knappen OK og trykke på Enter.

Filtrere data i et område

 1. Markér de celler, du vil filtrere.

 2. Tryk på Ctrl+Skift+L. Excel føjer rullemenuen Autofilter til den første celle i området.

 3. Markér cellen med rullemenuen Autofilter.

 4. Tryk på Alt+pil ned. Rullemenuen Autofilter åbnes, og du kan høre "Skriv ord, der skal søges efter, menu." (I Oplæser kan du høre "Gruppér".)

 5. Brug piletasterne og tabulatortasten til at gå til de ønskede filtreringsindstillinger.

 6. Når du har foretaget dine valg, skal du trykke på tabulatortasten for at gå til knappen OK og derefter trykke på Enter.

Hvis du vil rydde filteret, skal du markere en celle i området og derefter trykke på Ctrl+Skift+L.

Flere oplysninger

Brug en skærmlæser til at indsætte en tabel i et regneark i Excel 2016

Tastaturgenveje i Excel 2016 til Windows

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×