Beregningsoperatorer og rækkefølgen af handlinger

Operatorer angiver typen af beregning, der skal udføres på elementer i en formel. Excel udfører beregninger i standardrækkefølge, men du kan også styre rækkefølgen af beregninger.

Matematiske operatorer

Hvis du vil udføre grundlæggende matematiske operationer, f.eks. addition, subtraktion eller multiplikation, kombinere tal og frembringe numeriske resultater, skal du bruge følgende aritmetiske operatorer.

Matematisk operator

Betydning (eksempel)

+ (plustegn)

Addition (3+3)

– (minustegn)

Subtraktion (3–1) eller negation (–1)

* (stjerne)

Multiplikation (3*3)

/ (skråstreg)

Division (3/3)

% (procenttegn)

Procent (20 %)

^ (cirkumfleks)

Eksponering (3^2)

Sammenligningsoperatorer

Du kan sammenligne to værdier med følgende operatorer. Når to værdier sammenlignes ved brug af disse operatorer, er resultatet en logisk værdi, enten SAND eller FALSK.

Sammenligningsoperator

Betydning (eksempel)

= (lighedstegn)

Lig med (A1=B1)

> (større end)

Større end (A1>B1)

< (mindre end)

Mindre end (A1<B1)

>= (større end eller lig med)

Større end eller lig med (A1>=B1)

<= (mindre end eller lig med)

Mindre end eller lig med (A1<=B1)

<> (forskellig fra)

Forskellig fra (A1<>B1)

Joinoperator

Brug &-tegnet, hvis du vil sammenkæde en eller flere tekststrenge, så de frembringer én tekstværdi.

Joinoperator

Betydning (eksempel)

&-tegn

Sammenkæder to værdier og frembringer en sammenhængende tekstværdi ("Nord"&"vest")

Referenceoperatorer

Kombiner celleområder til beregninger ved hjælp af følgende operatorer.

Referenceoperator

Betydning (eksempel)

: (kolon)

Områdeoperator, som opretter en reference til alle cellerne mellem to referencer, inklusive de to referencer (B5:B15)

, (komma)

Foreningsmængdeoperator, som kombinerer flere referencer til én reference (SUM(B5:B15,D5:D15))

(enkelt mellemrum)

Skæringspunktoperator, som opretter én reference til de celler, der er fælles for de to referencer (B7:D7 C6:C8)

Rækkefølgen af handlinger i formler

En formel i Excel begynder altid med et lighedstegn (=). Efter lighedstegnet står de elementer, der skal beregnes (operanderne). De er adskilt af beregningsoperatorer. Excel beregner formlen fra venstre mod højre ud fra en bestemt rækkefølge for hver operator i formlen.

Hvis du kombinerer flere operatorer i én formel, udføres handlingerne i den rækkefølge, de vises i, i følgende tabel. Hvis en formel indeholder flere operatorer med samme placering i rækkefølgen, f.eks. hvis en formel indeholder både en multiplikations- og en divisionsoperator, evalueres operatorerne automatisk fra venstre mod højre.

Operator

Beskrivelse

: (kolon)

, (komma)

(enkelt mellemrum)

Referenceoperatorer

– (minustegn)

Negation (som i –1)

% (procenttegn)

Procent

^ (cirkumfleks)

Eksponentiel værdi

* (stjerne)

/ (skråstreg)

Multiplikation og division

+ (plustegn)

– (minustegn)

Addition og subtraktion

&-tegn

Forbinder to strenge med tekst (sammenkædning)

= (lighedstegn)

> (større end)

< (mindre end)

>= (større end eller lig med)

<= (mindre end eller lig med)

<> (forskellig fra)

Sammenligning

Hvis du vil ændre rækkefølgen, skal den del af formlen, der skal beregnes først, omsluttes af en parentes. Følgende formel giver f.eks. 11, fordi der i Excel beregnes multiplikation før addition. Formlen multiplicerer 2 med 3 og adderer derefter 5 til resultatet.

= 5+2*3

Men hvis du bruger parenteser til at ændre syntaksen, vil der i Microsoft Excel adderes 5 og 2, og resultatet vil derefter multipliceres med 3, hvilket giver 21.

= (5+2)*3

I eksemplet nedenfor tvinger parenteserne omkring formlens første del Excel til først at beregne B4+25 og derefter dividere resultatet med summen af værdierne i celle D5, E5 og F5.

= (B4+25)/SUM(D5:F5)

Sådan konverterer Excel værdier i formler

Når du angiver en formel, forventer Excel bestemte typer værdier for hver operator. Hvis du angiver en anden type værdi end forventet, kan Excel nogle gange konvertere værdien.

Formlen

Frembringer

Forklaring

= "1"+"2"

3

Når du bruger et plustegn (+), forventer Excel tal i formlen. Selvom anførselstegnene betyder, at "1" og "2" er tekstværdier, konverterer Excel automatisk tekstværdierne til tal.

= 1+"$4.00"

5

Når en formel forventer et tal, konverterer Excel teksten, hvis den er i et format, der normalt accepteres for et tal.

= "1/6/2001"-"1/5/2001"

31

Excel fortolker teksten som en dato i formatet dd/mm/åååå, konverterer datoerne til tal og beregner derefter forskellen mellem dem.

= KVROD ("8+1")

#VÆRDI!

Excel kan ikke konvertere teksten til et tal, fordi teksten "8+1" ikke kan konverteres til et tal. Du kan bruge "9" eller "8"+"1" i stedet for "8+1" for at konvertere teksten til et tal og returnere resultatet 3.

= "A"&SAND

ASAND

Når der forventes tekst, konverterer Excel tal og logiske værdier som SAND og FALSK til tekst.

Se også

Ændre en formel

Ændre genberegning, gentagelse eller præcision af formel

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×