Beregne værdier i en pivottabel

I pivottabeller kan du bruge summeringsfunktioner i værdifelter for at kombinere værdier fra de underliggende datakilde. Hvis summeringsfunktionerne og brugerdefinerede beregninger ikke giver de ønskede resultater, kan du oprette dine egne formler i beregnede felter og beregnede elementer. Du kan f.eks. tilføje et beregnet element i formlen for salgskommission, som kan variere for hvert område. Pivottabellen vil derefter automatisk medtage kommissionen i subtotaler og hovedtotaler.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om beregnede værdier i en pivottabel

Tilgængelige beregningsmetoder

Hvordan typen af kildedata påvirker beregninger

Brug af formler i pivottabeller

Bruge formler i pivotdiagrammer

Oprette formler i en pivottabel

Tilføje et beregnet felt

Tilføje et beregnet element i et felt

Angive forskellige formler celle for celle for beregnede elementer

Tilpasse rækkefølgen af beregningen af flere beregnede elementer eller formler

Få vist alle formler, der bruges i en pivottabel

Redigere en pivottabel

Bestemme, om en formel er et beregnet felt eller et beregnet element

Redigere en formel for et beregnet felt

Redigere en enkelt formel for et beregnet element

Redigere en formel for en bestemt celle i et beregnet element

Slette en pivottabelformel

Få mere at vide om beregnede værdier i en pivottabel

Pivottabeller indeholder metoder til at beregne data. Få mere at vide om de tilgængelige beregningsmetoder, hvordan beregninger påvirkes af typen af kildedata, og hvordan formler bruges i pivottabeller og pivotdiagrammer.

Tilgængelige beregningsmetoder

Hvis du vil beregne værdier i en pivottabel, kan du bruge en eller flere af følgende typer beregningsmetoder:

 • Summeringsfunktioner i værdifelter    Dataene i værdiområdet summerer de underliggende kildedata i pivottabellen, f.eks. følgende kildedata:

Eksempel på pivottabelkildedata

 • Giver følgende pivottabeller og pivotdiagrammer. Hvis du opretter en pivotdiagramrapport fra data i en pivottabel, afspejler værdierne i den pågældende pivotdiagramrapport beregningerne i tilknyttet pivottabelrapport.

Eksempel på pivottabelrapport

Eksempel på en pivotdiagramrapport

 • Kolonnefeltet Måned i pivottabellen giver elementerne Marts og April. Rækkefeltet Område giver elementerne Nord, Syd, Øst og Vest. Værdien for fællesmængden af kolonnen April og rækken Nord udgør de samlede salgsindtægter fra posterne i kildedataene, som har månedsværdierne April og områdeværdierne Nord.

 • I et pivotdiagram kan feltet Område være et kategorifelt, der viser Nord, Syd, Øst og Vest som kategorier. Feltet Måned kan være et seriefelt, der viser elementerne Marts, April og Maj som serier, der er repræsenteret i forklaringen. Et værdifelt med navnet Samlet salg kunne indeholde datamærker, som repræsenterer den samlede omsætning i hvert område for hver måned. Et datamærke kan f.eks. ud fra dets placering på den lodrette akse (værdiaksen) repræsentere det samlede salg for April i området Nord.

 • Til beregning af værdifelterne findes der følgende summeringsfunktioner for alle typer datakilder (med undtagelse af datakilden OLAP (Online Analytical Processing)).

Funktion

Summerer

Sum

Summen af værdierne. Dette er standardfunktionen for numeriske data.

Antal

Antallet af dataværdier. Sumfunktionen TÆL fungerer på samme måde som regnearksfunktionen TÆLV. TÆL er standardfunktionen for andre typer data end tal.

Gennemsnit

Værdiernes gennemsnit.

Maks

Den største værdi.

Min

Den mindste værdi.

Produkt

Værdiernes produkt.

Antal tal

Antallet af dataværdier, der er tal. Sumfunktionen Antal tal fungerer på samme måde som regnearksfunktionen TÆL.

StAfv

En beregning af standardafvigelsen af en population, hvor udfaldet er en delmængde af den samlede population.

StdAfvp

Standardafvigelsen for en population, hvor populationen er alle de data, der skal summeres.

Varians

En beregning af variansen af en population, hvor udfaldet er en delmængde af den samlede population.

Variansp

En populations varians, hvor populationen er alle de data, der skal summeres.

 • Brugerdefinerede beregninger    En brugerdefineret beregning viser værdier baseret på andre elementer eller celler i dataområdet. Du kan f.eks. vise værdier i datafeltet Samlet salg som en procentdel af salget i Marts eller som en løbende total af elementerne i feltet Måned.

  De følgende funktioner er tilgængelige for brugerdefinerede beregninger i værdifelter.

Funktion

Resultat

Ingen beregning

Viser den værdi, der er angivet i feltet.

% af hovedtotal

Viser værdier som en procentdel af hovedtotalen af alle værdierne eller datapunkterne i rapporten.

% af kolonnetotal

Viser alle værdierne i alle kolonner eller serier som en procentdel af totalen for kolonnen eller serien.

% af rækketotal

Viser værdien i hver enkelt række eller kategori som en procentdel af totalen for rækken eller kategorien.

% af

Viser værdier som en procentdel af værdien af Grundtabelpost i feltet Grundfelt.

% af overordnet rækketotal

Beregner værdier således:

(værdien af elementet)/(værdien af det overordnede element i rækker)

% af overordnet kolonnetotal

Beregner værdier således:

(værdien af elementet)/(værdien af det overordnede element i kolonner)

% af overordnet total

Beregner værdier således:

(værdien af elementet)/(værdien af det overordnede element til det valgte grundfelt)

Forskellig fra

Viser værdier som forskellen fra værdien af Grundtabelpost i feltet Grundfelt.

% forskellig fra

Viser værdier som den procentvise forskel fra værdien af Grundtabelpost i feltet Grundfelt.

Løbende total i

Viser værdierne for efterfølgende elementer i feltet Grundfelt som en løbende total.

% af løbende total i...

Beregner værdien som en procentdel for efterfølgende elementer i det grundfelt, der vises som løbende total.

Ranger fra mindste til største

Viser rangeringen af de valgte værdier i et bestemt felt. Viser det mindste element i feltet som 1, og hver større værdi vises med en højere rangeringsværdi.

Ranger fra største til mindste

Viser rangeringen af de valgte værdier i et bestemt felt. Viser det største element i feltet som 1, og hver lavere værdi vises med en højere rangeringsværdi.

Indeks

Beregner værdier således:

((værdi i celle) x (Hovedtotal af Hovedtotaler)) / ((Hovedtotal i række) x (Hovedtotal i kolonne))

 • Formler    Hvis sumfunktioner og brugerdefinerede beregninger ikke giver de resultater, du ønsker, kan du oprette dine egne formler i beregnede felter og beregnede elementer. Du kan f.eks. lægge et beregnet element sammen med formlen for salgsprovisionen, hvilket kan være forskelligt for hvert område. Rapporten medtager automatisk provisionen i subtotaler og hovedtotaler.

Toppen af siden

Hvordan typen af kildedata påvirker beregninger

De tilgængelige beregninger og indstillinger i en rapport afhænger af, om kildedataene kommer fra en OLAP-database eller ikke-OLAP-kildedata.

 • Beregninger baseret på OLAP-kildedata    For pivottabeller, der oprettes ud fra OLAP-kuber, er de summerede værdier forudberegnede på OLAP-serveren, inden resultaterne vises i Excel. Du kan ikke rette de forudberegnede værdier i pivottabellen. Du kan f.eks. ikke ændre den summeringsfunktion, der bruges til at beregne datafelter eller subtotaler, eller tilføje beregnede felter eller elementer.

  Hvis OLAP-serveren tilbyder beregnede felter, også kaldet beregnede medlemmer, kan du se disse felter på feltlisten for pivottabellen. Du kan også se de beregnede felter og elementer, der oprettes af makroer, som er skrevet i VBA (Visual Basic for Applications) og gemt i projektmappen, men du kan ikke ændre disse felter eller elementer. Hvis du har brug for flere typer beregninger, kan du kontakte OLAP-databaseadministratoren.

  I OLAP-kildedata kan du medtage eller udelade værdierne for skjulte elementer, når du beregner subtotaler og hovedtotaler.

 • Beregninger baseret på ikke-OLAP-kildedata    I de pivottabeller, der er baseret på andre typer eksterne data eller på regnearksdata, bruges sumfunktionen Sum til at beregne datafelter, der indeholder numeriske data, og sumfunktionen Tæl bruges til at beregne datafelter, som indeholder tekst. Du kan vælge en anden sumfunktion – f.eks. Middel, Maks eller Min – til at analysere og tilpasse dataene yderligere. Du kan også oprette dine egne formler, der bruger elementer fra rapporten eller andre regnearksdata ved at oprette et beregnet felt eller et beregnet element inden for et felt.

Toppen af siden

Brug af formler i pivottabeller

Du kan kun oprette formler i rapporter, der er baseret på andre typer data end OLAP-kildedata. Du kan ikke bruge formler i rapporter, der er baseret på en OLAP-database. Når du bruger formler i pivottabeller, bør du kende formelsyntaksregler og formelfunktionalitet:

 • Formularelementer i pivottabel    I de formler, du opretter for beregnede felter og beregnede elementer, kan du bruge operatorer og udtryk som i andre regnearksformler. Du kan bruge konstanter og referere til data i rapporten, men du kan ikke bruge cellereferencer eller definerede navne. Du kan ikke bruge regnearksfunktioner, der kræver cellereferencer eller definerede navne som argumenter, og du kan ikke bruge matrixfunktioner.

 • Felt- og elementnavne    Excel bruger felt‑ og elementnavne til at identificere elementerne i en rapport i dine formler. I det følgende eksempel bruger dataene i området C3:C9 feltnavnet Mejeriprodukter. Et beregnet element i feltet Type, der estimerer salget for et nyt produkt baseret på salget af mejeriprodukter, kan bruge en formel som =Mejeriprodukter * 115%.

  Eksempel på pivottabelrapport

  Bemærk!    I en pivotdiagramrapport vises feltnavnene på pivottabelfeltlisten, og elementnavne kan ses rullelisten for hvert felt. Disse navne må ikke forveksles med dem, du ser i diagramtip, som afspejler serie- og datapunktnavne.

 • Formler arbejder med summer, ikke de enkelte poster    Formler for beregnede felter arbejder med summen af de underliggende data for felterne i formlen. Formlen =Salg * 1.2 for et beregnet felt multiplicerer f.eks. det samlede salg for hver type og hvert område med 1,2. Den multiplicerer ikke det enkelte salg med 1,2 for efterfølgende at summere de multiplicerede beløb.

  Formler for beregnede elementer arbejder med de enkelte poster. Formlen =Mejeriprodukter *115% for et beregnet element multiplicerer eksempelvis Mejeriprodukter med 115%, hvorefter hvert af de multiplicerede beløb summeres i området Værdier.

 • Mellemrum, tal og symboler i navne    I et navn, der indeholder mere end ét felt, kan felterne forekomme i vilkårlig rækkefølge. I eksemplet ovenfor kan cellerne C6:D6 være "April Nord" eller "Nord April". Brug enkelte anførselstegn omkring navne, som er længere end ét ord, eller som indeholder tal eller symboler.

 • Totaler    Formler kan ikke referere til totaler (såsom Totalen for Marts, Totalen for April og Hovedtotalen i eksemplet).

 • Feltnavne i elementreferencer    Du kan medtage feltnavnet i en reference til et element. Elementnavnet skal stå i firkantede parenteser f.eks. Område[Nord]. Brug dette format til at undgå #NAVN?-fejl, når to elementer i to forskellige felter i en rapport har samme navn. Hvis en rapport f.eks. har et element med navnet Kød i feltet Type og et andet element med navnet Kød i feltet Kategori, kan du forhindre #NAVN?-fejl ved at referere til elementerne som Type[Kød] og Kategori[Kød].

 • Referere til elementer ved placering    Du kan referere til alle elementer ved deres placering i rapporten, som den aktuelt er sorteret og vist. Type[1] er Mejeri og Type[2] er Fisk. Det element, der refereres til på denne måde kan skifte, når placeringerne af elementer skifter eller forskellige elementer vises eller skjules. Skjulte elementer er ikke medregnet i dette indeks.

  Du kan bruge relative placeringer til at referere til elementer. Placeringerne er relative til det beregnede element, der indeholder formlen. Hvis Syd er det aktuelle område, så er Område[-1]Nord. Hvis Nord er det aktuelle område, er Område[+1]Syd. Et beregnet element kan f.eks. bruge formlen =Område[-1] * 3%. Hvis den placering, du angiver, ligger før det første element eller efter det sidste element i feltet, resulterer formlen i en #REFERENCE!-fejl.

Toppen af siden

Brug af formler i pivotdiagrammer

Du opnår de bedste resultater ved at oprette formler for et pivotdiagram i den tilknyttede pivottabel, hvor du kan se de enkelte værdier, som udgør dataene, og derefter vise resultaterne grafisk i pivotdiagrammet.

Det følgende eksempel i et pivotdiagram viser salget for hver sælger pr. område:

Pivotdiagramrapport, der hver sælgers salg pr. område

Hvis du vil se, hvordan salget vil se ud, hvis det steg med 10 procent, kan du oprette et beregnet felt i den tilknyttede pivottabel, som bruger en formel som =Salg * 110%.

Resultatet vises med det samme i pivotdiagrammet som vist i følgende diagram:

Pivotdiagramrapport, der viser, at salget er øget med 10 procent pr. område

Hvis du vil se et separat datamærke for salg i område Nord minus transportomkostninger på 8 procent, kan du oprette et beregnet element i områdefeltet med følgende formel: =Nord - (Nord * 8%).

Diagrammet kommer til at se ud på følgende måde:

Pivotdiagramrapport med et beregnet element.

Et beregnet element, der er oprettet i feltet Sælger, ville derimod vises som en serie i teksten og vises i diagrammet som et datapunkt i hver kategori.

Toppen af siden

Oprette formler i en pivottabel

Vigtigt    Du kan ikke oprette formler i en pivottabel, der har forbindelse til en OLAP (Online Analytical Processing)-datakilde.

Inden du går i gang, skal du beslutte, om du vil have et beregnet felt eller et beregnet element i et felt. Brug et beregnet felt, når du vil bruge dataene fra et andet felt i formlen. Brug et beregnet element, når du vil bruge data fra et eller flere specifikke elementer i et felt.

For beregnede elementer kan du angive forskellige formler celle for celle. Hvis det beregnede felt med navnet Appelsinlunden f.eks. har formlen =Appelsiner * 0,25 på tværs af alle måneder, kan du ændre formlen til =Appelsiner * 0,5 for juni, juli og august.

Hvis du har flere beregnede elementer eller formler, kan du tilpasse rækkefølgen af beregningen.

Tilføje et beregnet felt

 1. Klik på pivottabelrapporten.

  Dette viser pivottabelværktøjer, som tilføjer fanerne Analysér (Indstillinger i Excel 2010) og Design.

 2. Klik på Felter, elementer og sæt i gruppen Beregninger under fanen Analysér (Indstillinger i Excel 2010), og klik derefter på Beregnet felt.

  billede af båndet i excel

 3. Skriv et navn til feltet i boksen Navn.

 4. Skriv formlen for feltet i boksen Formel.

  Hvis du vil bruge dataene fra et andet felt i formlen, skal du klikke på feltet i boksen Felter og derefter klikke på Indsæt felt. Hvis du f.eks. vil beregne en 15% provision af hver værdi i feltet Salg, skal du indtaste= Salg * 15%.

 5. Klik på Tilføj.

Toppen af siden

Tilføje et beregnet element i et felt

 1. Klik på pivottabelrapporten.

  Dette viser pivottabelværktøjer, som tilføjer fanerne Analysér (Indstillinger i Excel 2010) og Design.

 2. Hvis elementer i feltet er grupperet, skal du klikke på Opdel gruppe under fanen Analysér (Indstillinger in Excel 2010) i gruppen Gruppe.

  Billede af båndet i Excel

 3. Klik på det felt, hvor du vil tilføje det beregnede element.

 4. Klik på Felter, elementer og sæt i gruppen Beregninger under fanen Analysér (Indstillinger i Excel 2010), og klik derefter på Beregnet element.

  billede af båndet i excel

 5. Skriv et navn til det beregnede felt i boksen Navn.

 6. Skriv en formel til elementet i boksen Formel.

  Du kan bruge dataene fra et element i formlen ved at klikke på elementet på listen Elementer og derefter klikke på Indsæt element (elementet skal være fra det samme felt som det beregnede element).

 7. Klik på Tilføj.

Toppen af siden

Angive forskellige formler celle for celle for beregnede elementer

 1. Klik på den celle, hvor formlen skal ændres.

  Hvis du vil ændre formlen for flere celler, skal du holde CTRL nede og klikke på de øvrige celler.

 2. Skriv ændringerne i formlen på formellinje.

Toppen af siden

Tilpasse rækkefølgen af beregningen af flere beregnede elementer eller formler

 1. Klik på pivottabelrapporten.

  Dette viser pivottabelværktøjer, som tilføjer fanerne Analysér (Indstillinger i Excel 2010) og Design.

 2. Klik på Felter, elementer og sæt i gruppen Beregninger under fanen Analysér (Indstillinger i Excel 2010), og klik derefter på Løsningsrækkefølge.

  billede af båndet i excel

 3. Klik på en formel, og klik derefter på Flyt op eller Flyt ned.

 4. Fortsæt, indtil formlerne er opført i den rækkefølge, du vil have, at de skal beregnes i.

Toppen af siden

Få vist alle formler, der bruges i en pivottabel

Du kan få vist en liste over alle de formler, der anvendes i den aktuelle pivottabel.

 1. Klik på pivottabelrapporten.

  Dette viser pivottabelværktøjer, som tilføjer fanerne Analysér (Indstillinger i Excel 2010) og Design.

 2. Klik på Felter, elementer og sæt i gruppen Beregninger under fanen Analysér (Indstillinger i Excel 2010), og klik derefter på Vis liste med formler.

  billede af båndet i excel

Toppen af siden

Redigere en pivottabel

Inden du redigerer en formel, skal du bestemme, om formlen er i et beregnet felt eller et beregnet element. Hvis formlen findes i et beregnet element, skal du afgøre, hvorvidt formlen er den eneste for det beregnede element ved at benytte følgende fremgangsmåde:

For beregnede elementer kan du redigere separate formler for bestemte celler i et beregnet element. Hvis eksempelvis det beregnede element med navnet Appelsinberegning har formlen =Appelsiner * 0,25 på tværs af alle måneder, kan du ændre formlen til =Appelsiner * 0,5 for juni, juli og august.

Bestemme, om en formel er et beregnet felt eller et beregnet element

 1. Klik på pivottabelrapporten.

  Dette viser pivottabelværktøjer, som tilføjer fanerne Analysér (Indstillinger i Excel 2010) og Design.

 2. Klik på Felter, elementer og sæt i gruppen Beregninger under fanen Analysér (Indstillinger i Excel 2010), og klik derefter på Vis liste med formler.

  billede af båndet i excel

 3. På listen over formler skal du finde den formel, du vil ændre, under Beregnet felt eller Beregnet element.

  Når der er flere formler for et beregnet element, har den standardformel, som blev angivet, da elementet element blev oprettet, navnet på det beregnede element i kolonne B. Til flere formler for et beregnet element indeholder kolonne B såvel et navn på det beregnede element og navne på de elementer, der skærer hinanden.

  Du kan f.eks. have en standardformel for et beregnet element med navnet Mitelement og en anden formel for dette element med navnet Mitelement januarsalg. I pivottabellen kan du finde denne formel i cellen Salg for kolonnen Mitelement og Januar.

 4. Fortsæt med at benytte en af følgende redigeringsmetoder.

Redigere en formel for et beregnet felt

 1. Klik på pivottabelrapporten.

  Dette viser pivottabelværktøjer, som tilføjer fanerne Analysér (Indstillinger i Excel 2010) og Design.

 2. Klik på Felter, elementer og sæt i gruppen Beregninger under fanen Analysér (Indstillinger i Excel 2010), og klik derefter på Beregnet felt.

  billede af båndet i excel

 3. Marker på det beregnede felt, som du vil ændre formlen for, i boksen Navn.

 4. Rediger formlen i boksen Formel.

 5. Klik på Rediger.

Redigere en enkelt formel for et beregnet element

 1. Klik på det felt, der indeholder det beregnede element.

 2. Klik på Felter, elementer og sæt i gruppen Beregninger under fanen Analysér (Indstillinger i Excel 2010), og klik derefter på Beregnet element.

  billede af båndet i excel

 3. Marker det beregnede element i boksen Navn.

 4. Rediger formlen i boksen Formel.

 5. Klik på Rediger.

Redigere en formel for en bestemt celle i et beregnet element

 1. Klik på den celle, hvor formlen skal ændres.

  Hvis du vil ændre formlen for flere celler, skal du holde CTRL nede og klikke på de øvrige celler.

 2. Skriv ændringerne i formlen på formellinje.

Tip    Hvis du har flere beregnede elementer eller formler, kan du tilpasse rækkefølgen af beregningen. Du kan finde flere oplysninger under Tilpasse rækkefølgen af beregningen af flere beregnede elementer eller formler.

Toppen af siden

Slette en pivottabelformel

Bemærk!    Når du sletter en pivottabelformel, fjernes den permanent. Hvis du ikke vil fjerne en formel permanent, kan du i stedet skjule feltet eller elementet ved at trække det ud af pivottabellen.

 1. Bestem, om formlen er et beregnet felt eller et beregnet element

  Beregnede felter vises i feltlisten for pivottabel. Beregnede elementer vises som elementer i andre felter.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil slette et beregnet felt, skal du klikke et vilkårligt sted i pivottabellen.

  • Hvis du vil slette et beregnet element, skal du i pivottabellen klikke på det felt, som indeholder det element, du vil slette.

   Dette viser pivottabelværktøjer, som tilføjer fanerne Analysér (Indstillinger i Excel 2010) og Design.

 3. Klik på Felter, elementer og sæt i gruppen Beregninger under fanen Analysér (Indstillinger i Excel 2010), og klik derefter på Beregnet felt eller Beregnet element.

  billede af båndet i excel

 4. Markér det felt eller element, du vil slette, i feltet Navn.

 5. Klik på Slet.

Toppen af siden

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×