Angive eller ændre indstillingen af datatype for et felt

Denne artikel beskriver, hvordan du kan angive eller ændre den datatype, der anvendes i et tabelfelt i en Microsoft Office Access 2007-database.

Denne artikel indeholder

Beskrivelse af datatyper

Ændre datatyper

Begrænsninger for ændring af datatyper

Beskrivelse af datatyper

Når du første gang designer og opretter en database, skal du planlægge en eller flere tabeller, planlægge felterne (kolonnerne) til hver tabel og angive datatypen for hvert felt. Hvis du f.eks. skal gemme datoer og klokkeslæt, skal du indstille et felt til datatypen Dato og klokkeslæt. Hvis du skal gemme navne og adresser, skal du indstille et eller flere felter til datatypen Tekst osv.

Office Access 2007 indeholder ti forskellige datatyper (i tidligere versioner af Access er der ni), og hver type tjener et bestemt formål. I følgende tabel vises datatyperne sammen med en beskrivelse af dem, og hvilke begrænsninger de enkelte typer har.

Datatype

Bruges til at gemme

Begrænsninger

Tekst

Alfanumeriske data (tekst og tal)

Indeholder op til 255 tegn.

Notat

Alfanumeriske data (tekst og tal)

Indeholder op til 2 GB data (størrelsesgrænsen for alle Access-databaser), hvis du udfylder feltet programmeringsmæssigt. Bemærk, at 2 GB data gør databasen langsom at arbejde med.

Hvis du indtaster data manuelt, kan du maksimalt indtaste og se 65.535 tegn i tabelfeltet og i alle kontrolelementer, du binder til feltet.

Når du opretter databaser i Office Access 2007-filformatet, understøtter notatfelter også RTF-redigering.

Flere oplysninger finder du i artiklerne Formatere data i tabeller, formularer og rapporter, Indtaste eller redigere data i et kontrolelement eller en kolonne, der understøtter RTF og Indsætte, ændre eller slette et notatfelt.

Tal

Numeriske data

Talfelter bruger indstillingen Feltstørrelse, der bestemmer størrelsen af den værdi, som feltet kan indeholde. Du kan indstille feltstørrelsen til 1, 2, 4, 8 eller 16 byte.

Yderligere oplysninger om talfelter finder du i artiklen Indsætte, oprette eller slette et felt, der gemmer numeriske værdier.

Dato og klokkeslæt

Datoer og klokkeslæt

I Access gemmes alle datoer som 8-byte heltal med dobbeltpræcision.

Yderligere oplysninger om dato- og klokkeslætsfelter finder du i artiklen Indsætte, oprette eller slette et felt, der lagrer datoværdier.

Valuta

Pengedata

Gemmer data som 8-byte tal med en nøjagtighed på op til fire decimaler. Brug denne datatype til at gemme økonomiske data, og når Access skal afrunde værdier.

Autonummerering

Entydige værdier, der oprettes af Access, når du opretter en ny post

Gemmer data som 4-byte værdier, der typisk bruges i primære nøgler.

Yderligere oplysninger om primære nøgler finder du i artiklen Tilføje, indstille, ændre eller fjerne den primære nøgle.

Ja/Nej

Booleske data (sand eller falsk).

I Access bruges -1 til alle Ja-værdier og 0 til alle Nej-værdier.

OLE-objekt

Billeder, dokumenter, diagrammer og andre objekter fra Office- og Windows-baserede programmer

Indeholder op til 2 GB data (størrelsesgrænsen for alle Access-databaser). Bemærk, at 2 GB data gør databasen langsom at arbejde med. OLE-objektfelter opretter bitmapbilleder af originaldokumentet eller et andet objekt og viser derefter bitmapbilledet i tabelfelterne og formular- eller rapportkontrolelementerne i databasen.

Før Access kan gengive disse billeder, skal du have registreret en OLE-server (et program, der understøtter denne filtype) på den computer, der kører databasen. Hvis du ikke har registreret en OLE-server for en given filtype, viser Access et ikon med et ødelagt billede. Dette problem er almindeligt forekommende i visse billedtyper, især JPEG-billeder.

Generelt set skal du bruge felter af typen Vedhæftet fil til .accdb-filer i stedet for OLE-objektfelter. Felttypen Vedhæftet fil udnytter lagerpladsen mere effektivt og giver ingen problemer, hvis der ikke er registreret OLE-servere.

Yderligere oplysninger om brug af vedhæftede filer finder du i den sidste række i denne tabel og i artiklen Vedhæfte filer til poster i databasen.

Hyperlink

Webadresser

Gemmer op til 1 GB data. Du kan gemme hyperlinks til websteder, adresser eller filer på et intranet eller lokalnetværk og adresser eller filer på din computer.

Vedhæftet fil

Alle understøttede filtyper

Nyhed i Office Access 2007-.accdb-filer. Du kan vedhæfte billeder, regneark, dokumenter, diagrammer og andre typer understøttede filer i databaseposterne, ligesom når du vedhæfter filer i en e-mail. Du kan også se og redigere vedhæftede filer, afhængig af hvordan databasedesigneren har indstillet feltet Vedhæftet fil. Felttypen Vedhæftet fil giver større fleksibilitet end OLE-objektfelter, og de udnytter lagerpladsen bedre, fordi de ikke opretter et bitmapbillede af originalfilen.

Yderligere oplysninger om brug af vedhæftede filer finder du i artiklen Vedhæfte filer til poster i databasen.

Bemærk: I Office Access 2007 kan du indstille datatyperne for tabelfelterne i enten dataarkvisning eller designvisning. Trinnene i dette afsnit viser, hvordan du kan indstille datatypen i begge visninger. Når du indstiller datatyper i designvisning, kan du se en 11. valgmulighed, Guiden Opslag, som rent faktisk ikke er en datatype. Derimod kan du bruge guiden Opslag til at oprette opslagsfelter, der sammenkæder fremmede nøglefelter med andre tabeller. Som standard indstiller Access opslagsfelter til datatypen Tal.

Yderligere oplysninger om oprettelse og brug af opslagsfelter finder du i artiklen Tilføje eller ændre et opslagsfelt, hvor du kan gemme flere værdier.

Datatyper giver en grundlæggende form for datavalidering, fordi de er med til at sikre, at brugerne indtaster de korrekte datatyper i tabelfelterne. Det er f.eks. ikke muligt at indtaste tekst i et felt, der er indstillet til kun at acceptere tal.

Toppen af siden

Ændre datatyper

Før du følger nedenstående trin, skal du være opmærksom på, at ændring af en datatype kan afkorte (beskære) nogle eller alle data i et felt og i visse tilfælde fjerne dataene helt. Oplysninger om, hvordan Access ændrer data, når du ændrer en datatype, finder du i afsnittet Begrænsninger for ændring af datatyper senere i denne artikel.

Ændre datatyper i dataarkvisning

 1. Find og dobbeltklik på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden.

  Tabellen åbnes i dataarkvisning.

 2. Marker det felt (den kolonne), du vil ændre.

 3. Klik på pilen på rullelisten ud for Datatype på fanen Dataark i gruppen Datatype & formatering, og vælg derefter en datatype.

 4. Gem ændringerne.

Ændre datatyper i designvisning

 1. Hvis tabellen er åben i dataarkvisning, skal du højreklikke på dokumentfanen for tabellen og klikke på Designvisning.

  Eller

  Hvis tabellen ikke er åben, skal du højreklikke på den tabel, du vil ændre, i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Find det felt, du vil ændre, og vælg en ny datatype på listen i kolonnen Datatype.

 3. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Begrænsninger for ændring af datatyper

Generelt set kan du ændre datatypen for alle felter, bortset fra:

 • Talfelter, hvor egenskaben Replikerings-id er aktiveret.

 • OLE-objektfelter.

 • Felter af typen Vedhæftet fil.

Du kan også ændre de fleste datatyper, når et felt indeholder data. Afhængig af den oprindelige datatype og den nye datatype, du vil bruge, kan Access dog afkorte eller slette nogle data, eller programmet kan forhindre, at ændringen bliver implementeret.

I følgende tabel vises de ændringer af datatype, du kan foretage i Office Access 2007, sammen med en beskrivelse af eventuelle begrænsninger for ændringer.

Skift til denne type

Fra denne type

Ændringer eller begrænsninger

Tekst

Notat

Access sletter alle data, bortset fra de 255 første tegn.

Tal

Ingen begrænsninger.

Dato og klokkeslæt

Ingen begrænsninger.

Valuta

Ingen begrænsninger.

Autonummerering

Ingen begrænsninger.

Ja/Nej

Værdien -1 (Ja i et Ja/Nej-felt) ændres til Ja. Værdien 0 (Nej i et Ja/Nej-felt) ændres til Nej.

Hyperlink

Access afkorter hyperlinks, der er længere end 255 tegn.

Notat

Tekst

Ingen begrænsninger.

Tal

Ingen begrænsninger.

Dato og klokkeslæt

Ingen begrænsninger.

Valuta

Ingen begrænsninger.

Autonummerering

Ingen begrænsninger.

Ja/Nej

Værdien -1 (Ja i et Ja/Nej-felt) ændres til Ja. Værdien 0 (Nej i et Ja/Nej-felt) ændres til Nej.

Hyperlink

Ingen begrænsninger.

Tal

Tekst

Teksten skal bestå af tal og gyldige valuta- og decimalseparatorer. Antallet af tegn i tekstfeltet skal ligge inden for størrelsen af talfeltet.

Yderligere oplysninger om størrelsen på talfelter finder du i artiklen Indsætte, oprette eller slette et felt, der gemmer numeriske værdier.

Notat

Notatfeltet må kun indeholde tekst og gyldige valuta- og decimalseparatorer. Antallet af tegn i notafeltet skal ligge inden for størrelsen af talfeltet.

Yderligere oplysninger om størrelsen på talfelter finder du i artiklen Indsætte, oprette eller slette et felt, der gemmer numeriske værdier.

Tal, men med en anden feltstørrelse eller nøjagtighed

Værdier må ikke være større eller mindre end, hvad den nye feltstørrelse kan gemme. Ændring af nøjagtigheden kan få Access til at afrunde visse værdier.

Dato og klokkeslæt

Hvilke datoer, du kan konvertere, afhænger af talfeltets størrelse. Husk på, at Access gemmer alle datoer som serielle datoer og gemmer datoværdierne som flydende heltal med dobbeltpræcision.

I Access bruges 30. december 1899 som dato 0. Datoer, der ikke falder i perioden 18. april 1899 til 11. september 1900, overstiger størrelsen af et bytefelt. Datoer, der ikke falder i perioden 13. april 1810 til 16. september 1989, overstiger størrelsen af et heltalsfelt.

Du kan tage højde for alle mulige datoer ved at indstille egenskaben Feltstørrelse for talfeltet til Langt heltal eller derover.

Yderligere oplysninger om serielle datoer, og hvordan datoværdier bruges og gemmes i Access, finder du i artiklen Angive en værdi for dato eller klokkeslæt.

Valuta

Værdierne må ikke overstige (eller falde under) den størrelsesgrænse, der er indstillet for feltet. Du kan f.eks. kun konvertere et valutafelt til et heltalsfelt, hvis værdierne er større end 255 og mindre end 32.767.

Autonummerering

Værdier skal falde inden for den størrelsesgrænse, der er indstillet for feltet.

Ja/Nej

"Ja"-værdier konverteres til -1. "Nej"-værdier konverteres til 0.

Hyperlink

Kan ikke anvendes.

Dato og klokkeslæt

Tekst

Originalteksten skal være en genkendt dato eller kombination af dato og klokkeslæt, f.eks. 18-jan-2006.

Notat

Originalteksten skal være en genkendt dato eller kombination af dato og klokkeslæt, f.eks. 18-jan-2006.

Tal

Værdien skal falde mellem -657.434 og 2.958.465,99998843.

Valuta

Værdien skal falde mellem kr -657.434 og kr 2.958.465,99998843.

Autonummerering

Værdien skal være større end -657.434 og mindre end 2.958.466.

Ja/Nej

Værdien -1 (Ja) konverteres til 29. december 1899. Værdien 0 (Nej) konverteres til midnat (00:00:00).

Hyperlink

Kan ikke anvendes.

Valuta

Tekst

Teksten skal bestå af tal og gyldige separatorer.

Notat

Teksten skal bestå af tal og gyldige separatorer.

Tal

Ingen begrænsninger.

Dato og klokkeslæt

Ingen begrænsninger, men Access afrunder måske værdien

Autonummerering

Ingen begrænsninger.

Ja/Nej

Værdien -1 (Ja) konverteres til kr. 1. Værdien 0 (Nej) konverteres til 0 kr.

Hyperlink

Kan ikke anvendes.

Autonummerering

Tekst

Tillades ikke, hvis feltet Autonummerering fungerer som primær nøgle.

Notat

Tillades ikke, hvis feltet Autonummerering fungerer som primær nøgle.

Tal

Tillades ikke, hvis feltet Autonummerering fungerer som primær nøgle.

Dato og klokkeslæt

Tillades ikke, hvis feltet Autonummerering fungerer som primær nøgle.

Valuta

Tillades ikke, hvis feltet Autonummerering fungerer som primær nøgle.

Ja/Nej

Tillades ikke, hvis feltet Autonummerering fungerer som primær nøgle.

Hyperlink

Kan ikke anvendes.

Ja/Nej

Tekst

Originalteksten må kun bestå af Ja, Nej, Sand, Falsk, Til eller Fra.

Notat

Originalteksten må kun bestå af Ja, Nej, Sand, Falsk, Til eller Fra.

Tal

Nul og Null konverteres til Nej, og alle andre værdier konverteres til Ja.

Dato og klokkeslæt

Nul og 00:00:00 konverteres til Nej, og alle andre værdier konverteres til Ja.

Valuta

Nul og Null konverteres til Nej, og alle andre værdier konverteres til Ja.

Autonummerering

Alle værdier konverteres til Ja.

Hyperlink

Kan ikke anvendes.

Hyperlink

Tekst

Hvis originalteksten indeholder en gyldig webadresse som f.eks. adatum.com, www.adatum.com eller http://www.adatum.com, konverteres teksten til et hyperlink. Access forsøger at konvertere andre værdier, så du kan se understreget tekst, og musemarkøren skifter, når du peger på hyperlinket, men det fungerer ikke. Teksten kan indeholde enhver gyldig webprotokol: http://, gopher://, telnet://, ftp://, wais:// osv.

Notat

Se ovenstående punkt. Samme begrænsninger gælder.

Tal

Tillades ikke, når et talfelt indgår i en relation. Hvis originalværdien er en gyldig IP-adresse (fire gange tre tal adskilt af punktum: nnn.nnn.nnn.nnn), og tallene svarer til en webadresse, giver konverteringen et gyldigt hyperlink. Ellers tilføjes http:// i begyndelsen af hver værdi, og der oprettes et ugyldigt hyperlink.

Dato og klokkeslæt

http:// tilføjes i begyndelsen af hver adresse, så der oprettes et hyperlink, der stort set aldrig vil fungere.

Valuta

http:// tilføjes i begyndelsen af hver værdi, men ligesom ved datoer vil det hyperlink, der oprettes, stort set aldrig fungere.

Autonummerering

Tillades ikke, når feltet Autonummerering indgår i en relation. http:// tilføjes i begyndelsen af hver værdi, så der oprettes et hyperlink, der stort set aldrig vil fungere.

Ja/Nej

Access konverterer alle Ja-værdier til -1 og alle Nej-værdier til 0 og tilføjer http:// i begyndelsen af hver værdi. Der oprettes et hyperlink, der ikke fungerer.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×