Angiv, ryd eller fjern tabulatorstop

Du kan bruge tabulatorstop til at oprette dokumenter, der er lette at formatere. Ved at bruge indstillinger for dokumentlayout i Word kan du f.eks. oprette en indholdsfortegnelse eller et indeks uden at bruge et eneste tabulatorstop.

Word omfatter også en foruddesignet tabel, sidehoved og sidefod, forside og andre indstillinger for sidelayout. Disse indstillinger betyder, at det ikke er nødvendigt at bruge tabulatorstop.

Tip!: Af hensyn til de forskellige versioner af Word henvises der i mange procedurer til "på fanen Startside". I Word 2016 kan du også bruge fanen Layout. Word 2013, Word 2010 og Word 2007 kan du også bruge fanen Sidelayout.

Uanset hvilken version af Word du bruger, er proceduren for indstilling (tilføjelse) af tabulatorstop på den vandrette lineal den samme. Som standard er der ingen tabulatorstop på linealen, når du åbner et nyt tomt dokument. Der er dog indstillet en standard-tabulatorafstand for hver halve tomme.

Før du starter indstillingen (tilføjelsen) af tabulatorstop, kan det være en god ide at gøre dig bekendt med fanevælgeren og de tilgængelige tabulatorstop.

Vælg en af syv tabulatorer i Tabulatorvælger for at indstille den på linealen– venstre, centreret, højre, decimal, liggende søjle, indrykning af første linje, hængende indrykning.

Fanevælgeren er den lille boks yderst til venstre på linealen. Du kan klikke gennem fanevælgeren for at få mere at vide om hver tabulator, der er beskrevet nedenfor.

Billede af fane

Venstretabulering

Teksten er justeret til højre for tabulatorstoppet.

Knap for Centreringstabulering

Centreringstabulering

Teksten centreres, mens du skriver.

Billede af fane

Højretabulering

Teksten er højrejusteret og løber mod venstre.

Billede af fane

Decimaltabulering

Tal er justeret til venstre for decimalen. Du kan ikke bruge Decimaltabulering til at justere tal omkring et anderledes tegn, f.eks. en bindestreg eller et &-tegn.

Knap for Søjletabulering

Søjletabulering

Tekst placeres ikke med en Søjletabulering. I stedet indsættes en lodret streg ved tabuleringspositionen.

Knapflade

Indrykning af første linje

Indrykning af første linje, der findes øverst på linealen, gør det muligt at indrykke teksten i første linje af et afsnit.

Knapflade

Hængende indrykning

Hængende indrykning, der findes nederst på linealen, gør det muligt at indrykke teksten på anden linje i afsnittet og alle efterfølgende linjer.

En hurtig måde at indstille et tabulatorstop på er ved at markere et tabulatorstop og klikke på den placering på linealen, hvor du vil have, at tabuleringen skal sættes.

Linealen i et Word-dokument vises med tabulatorer.

 • På linealens yderste kant skal du klikke på tabuleringsstoppet i den ønskede tabulatorvælger – klik derefter på den placering på linealen, hvor du vil sætte tabuleringen.

  Bemærk!: Kan du ikke se linealen øverst i dokumentet? Klik på Vis > Lineal. Hvis du desuden vil have vist tegn for tabulatorstop i dit dokument, skal du vælge Vis/skjul Ikon for afsnit er markeret på fanen Startside.

Tip

 • Du kan flytte en tabulator, du har indstillet, ved at trække den til en ny placering på linealen.

 • Dobbeltklik på tabuleringen for at identificere den nøjagtige placering, hvor du indstillede tabulatorstoppet. Dialogboksen Tabuleringer åbnes og viser den nøjagtige placering i positionsboksen Tabulatorstop.

 • Tryk på tabulatortasten for at bekræfte justeringen af den tekst, du oprettede med de tabulatorstop, du indstillede.

 • Når der er valgt flere afsnit, vises kun tabulatorerne fra det første afsnit på linealen.

Du kan hurtigt fjerne et givent tabulatorstop, du har sat, på den vandrette lineal.

Bemærk!: Hvis du ikke kan se linealen øverst i dokumentet, skal du klikke på Vis > Lineal. Hvis tegnet for tabulatorstop ikke vises i dokumentet, skal du klikke på Vis/skjul Ikon for afsnit er markeret i gruppen Afsnit på fanen Hjem.

 • Træk et tabulatorstop af linealen for at fjerne det.

  En fane er fremhævet på linealen.

  Bemærk!: Når du slipper museknappen, forsvinder tabulatorstoppet, og teksten flyttes til den næste tabulatorplacering eller til standardtabulatorstoppet – indstillet til hver 1,27 cm.

Nedenstående billede viser tekst, der er justeret i forhold til tabulatorstop, der blev tilføjet i dokumentet: et højrejusteret tabulatorstop ved 1,9 cm og et venstrejusteret tabulatorstop ved 3,18 cm.

Et eksempel viser tekst, der er justeret med tabulatorstop på linealen.

Når tabulatorstoppene er blevet fjernet, flyttes teksten til standardplaceringen for tabuleringerne for hver 1,27 cm, som vist i næste billede.

Et eksempel viser tekst, efter tabulatorstoppene er fjernet. .

Du kan sætte tabulatorer ved at bruge dialogboksen Tabulatorer. Ved at bruge dialogboksen Tabulatorer opnår du mere nøjagtige tabulatorplaceringer, og du kan også indsætte et bestemt tegn (fyldtegn) før tabulatoren.

 1. Klik på dialogboksstarteren Afsnit i gruppen Afsnit på fanen Startside, og klik derefter på fanen Tabulatorer.

  Dialogboksstarteren Afsnit

 2. I feltet Position skal du indtaste positionen (målingen) på linealen, hvor du vil sætte tabulatorstoppet.

  Dialogboksen Tabulatorer

 3. Under Justering skal du vælge Venstre, Centreret, Højre, Decimal eller Søjle.

 4. Under Fyldtekst skal du vælge at sætte 1 Ingen, 2 prikker, 3 streger eller 4 understreget – i forbindelse med indstillingerne 2, 3 og 4 – en række tegn, der sammenkæder f.eks. et sektionsafsnit med et sidenummer.

  Eksempel på brug af en Dot Leader

 5. Klik på Indstil > OK.

Du kan rydde alle tabulatorstoppene, du har sat, eller bare rydde én eller flere.

 1. Klik på dialogboksstarteren Afsnit i gruppen Afsnit på fanen Startside, og klik derefter på fanen Tabulatorer.

 2. Vælg en af følgende:

  • Du kan rydde et enkelt tabulatorstop ved på listen Position at vælge en tabulatorstopposition, klikke på Ryd og derefter på OK.

   Indstillingerne i dialogboksen Faner vises.

  • Klik på Ryd alle > OK for at rydde alle tabulatorstop.

Du kan også bruge Søg og Erstat for at rydde tabulatorer. Se Fjern standardtabulatorafstanden for at få flere oplysninger.

Du kan tilføje en indrykning af første linje eller en hængende indrykning. Ved at bruge en indrykning af første linje kan du forskyde den første tekstlinje i et afsnit og lade alle efterfølgende linjer være venstrejusteret. Med en hængende indrykning rykkes den anden linje med tekst i et afsnit og alle efterfølgende linjer mere ind end den første linje.

Eksempel på et hængende afsnit

 • Gør et af følgende:

  • Træk Indrykning af første linje Knapflade , der findes øverst på linealen, til den placering, hvor du vil have, at den første linje i afsnittet skal starte.

  • Træk Hængende indrykning Knapflade , der findes nederst på linealen, til den placering, hvor du ønsker, at den anden linje i afsnittet og alle efterfølgende linjer skal starte.

  Bemærk!: Klik på Vis > Lineal, hvis du ikke kan se linealen øverst i dokumentet.

Når du arbejder med tal, f.eks. pengebeløb, kan du justere dem korrekt i en kolonne ved at angive decimaltabulering.

 1. Hvis linealen ikke vises øverst i dokumentet, skal du klikke på Vis og derefter markere feltet Lineal.

 2. Klik på tabulatorvælgeren i venstre side af linealen nogle gange, indtil du ser decimaltabuleringen: Billede af fane .

  Lineal med decimaltabulering

 3. Klik på linealen på det sted, hvor decimaltegnet skal vises. Du kan flytte det senere ved at klikke på det og trække.

  Tip!: Hvis du dobbeltklikker på decimaltabuleringen på linealen, vises feltet Tabulatorer med flere indstillinger. Du kan tilføje flere tabulatorer med dette felt eller ved at klikke på linealen.

 4. Klik på det sted i dokumentet, hvor du vil skrive et tal, og tryk på tabulatortasten. Når du skriver tallet, justeres decimaltegnet ved tabulatoren. Gør det igen på næste linje, og tallene centreres omkring decimaltegnet.

  Tal opstillet under decimaltabulering

Hvis du vil bruge en separator, der ikke er et decimaltegn, kan du vælge en ved hjælp af Kontrolpanel i Windows.

Bemærk!: Ændring af denne indstilling påvirker alle talformater, ikke kun formater i Word.

 1. Klik på knappen Start > Kontrolpanel > Klokkeslæt, sprog og område.

 2. I dialogboksen Område skal du vælge fanen Formater og derefter vælge Yderligere indstillinger.

 3. I dialogboksen Tilpas format skal du vælge fanen Tal ,og i rullemenuen Decimaltegn skal du vælge den separator, du vil bruge, og derefter klikke på OK.

Fyldtegn er de specialtegn (prikker, tankestreger, understregninger), der skaber en visuel sammenkædning mellem tabulatorstop. For det meste bruges fyldtegn i en indholdsfortegnelse eller et indeks.

Bemærk!: Hvis du vil bruge tabulatorstop og fyldtegn til at formatere en indholdsfortegnelse, skal du overveje at bruge Word til automatisk at oprette en indholdsfortegnelse.

 1. Skriv den tekst, du vil have vist, før fyldtegnet.

 2. På den vandrette lineal skal du sætte de ønskede tabulatorstop og derefter dobbeltklikke på den.

 3. I dialogboksen Tabulatorer under Fyldtegn skal du vælge 1 ingen, 2 prikker, 3 tankestreger eller 4 understregning til at sætte en række tegn – i forbindelse med indstilling 2, 3 og 4 – for at oprette en sammenkædning mellem tabulatorstop.

  Eksempel på brug af en Dot Leader

 4. Klik på OK, og tryk derefter på Tabulatorer.

Tip!: Når du trykker på Enter for at starte en ny linje, vil det formaterede tabulatorstop være tilgængeligt.

Hvis du indstiller manuelle tabulatorstop, afbrydes standardtabulatorstoppene af de manuelle tabulatorstop, du har indstillet. Manuelle tabulatorstop, der er indstillet på linealen, tilsidesætter indstillingerne for standardtabulatorstop. Husk, at standardtabulatorstoppene er indstillet til hver 1,27 cm.

 1. Klik på dialogboksstarteren Afsnit i gruppen Afsnit på fanen Startside.

 2. Klik på Tabulatorer i dialogboksen Afsnit.

 3. I dialogboksen Tabulatorer i feltet Standardtabulatorstop.

  • Skriv mængden (en måleenhed) af afstand, du vil have mellem tabulatorstop.

  • Klik på pil op eller ned, og vælg en standardmåleenhed (f.eks. ,4").

 4. Klik på OK.

Du kan fjerne standardtabulatorafstanden og slette tabulatorstoptegnene i dit dokument ved at vælge og slette dem manuelt. Du kan også bruge Søg og Erstat til at fjerne adskillelige tabulatorstop eller alle tabulatorstop.

 1. Klik på Udskift på fanen Startside.

 2. Skriv ^t i boksen Søg efter, og lad boksen Erstat med være tom.

 3. Gør et af følgende:

  • Du sletter én tabulator ad gangen ved at klikke på Find næste og derefter Erstat for at gå gennem dokumentet.

  • Klik på Erstat alle for at slette alle tabulatorer på én gang.

Hvis du vil fjerne et tabulatorstop, som du har tilføjet i dit dokument, skal du trække tabulatorstoppet væk fra linealen.

En fane er fremhævet på linealen.

Når du slipper museknappen, forsvinder tabulatorstoppet, og teksten flyttes til den næste tabulatorplacering eller til standardtabulatorstoppet – indstillet til hver 1,27 cm.

Nedenstående billede viser f.eks. tekst, der er justeret til tabulatorstop, som er tilføjet i dokumentet: et højrejusteret tabulatorstop ved 1,9 cm og et venstrejusteret tabulatorstop ved 3,18 cm.

Et eksempel viser tekst, der er justeret med tabulatorstop på linealen.

Når tabulatorstoppene er fjernet, flyttes teksten til standardtabulatorplaceringerne – indstillet til hver 1,27 cm.

Et eksempel viser tekst, efter tabulatorstoppene er fjernet. .

Bemærk!: Hvis du ikke kan se linealen øverst i dokumentet, skal du klikke på Vis > Lineal. Hvis tegnet for tabulatorstop ikke vises i dokumentet, skal du klikke på Hjem og derefter klikke på Vis/skjul.

Fjerne standardtabulatorstoppene

Hvis du vil fjerne standardtabulatorstoppene, skal du fjerne tabulatorstoptegnene i dokumentet ved enten at markere og slette dem manuelt eller, hvis du vil fjerne flere af tegnene eller dem alle, ved at søge på dem og erstatte dem.

 1. Skriv ^t i søgefeltet Indtast tekst til at søge i dokumentet i øverste højre hjørne af dokumentet.

 2. Klik på forstørrelsesglasset, og klik derefter på Erstat.

  Indstillingen Erstat er fremhævet i søgefeltet

 3. Lad feltet Erstat med være tomt.

 4. Klik på Find og derefter på Erstat for at bevæge dig gennem dokumentet og slette ét tabulatorstop ad gangen.

 5. Klik på Erstat alle for at slette alle på tabulatorstoppene på én gang.

Fjerne alle eller flere tabulatorstop

En hurtig måde at fjerne flere tabulatorstop på er at benytte dialogboksen Tabulatorer.

 1. Klik på den tekst, der har de tabulatorstop, du vil fjerne.

 2. Klik på Tabulatorer i menuen Formatér.

 3. På listen under tabulatorstop skal du klikke på placeringen og derefter på minustegnet (-) for hver enkelt tabulatorposition, du vil fjerne. For at fjerne alle tabulatorstop skal du klikke på Ryd alle.

  Dialogboksen Tabulatorer

 4. Klik på OK, når du er færdig.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×