Administrere behandlingsindstillinger

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan angive behandlingsindstillinger i en rapport for at afgøre, hvornår databehandlingen finder sted. Du kan også angive en timeoutværdi for rapportbehandlingen og indstillinger, der bestemmer, om rapporthistorik er aktiveret for den aktuelle rapport.

Hvad vil du foretage dig?

Angive indstillinger for dataopdatering

Angive indstillinger for rapportens cachelagring

Angive værdier for behandlingens timeout

Angive rapportens historikindstillinger og begrænsninger

Angive indstillinger for dataopdatering

Et rapportsnapshot er en rapport, der henter data med planlagte intervaller og gemmer dataene i rapportserverdatabasen. Du kan køre en rapport som et rapportsnapshot for at forhindre, at data behandles på vilkårlige tidspunkter (f.eks. under en planlagt sikkerhedskopiering). Et rapportsnapshot oprettes og opdateres efterfølgende som regel efter en tidsplan, så du kan bestemme nøjagtigt, hvornår rapporten og databehandlingen finder sted. Hvis en rapport er baseret på forespørgsler, som tager lang tid at køre, eller på forespørgsler, der bruger data fra en datakilde, som du foretrækker, at der ikke er adgang under på visse tidspunkter, skal du køre rapporten som et snapshot.

Et rapportsnapshot gemmes i en rapportserverdatabase, hvor den efterfølgende hentes, når en bruger eller proces (f.eks. et abonnement) anmoder om rapporten. Når et rapportsnapshot opdateres, overskrives det med en ny forekomst. Rapportserveren gemmer ikke tidligere versioner af et rapportsnapshot, medmindre du specifikt angiver indstillinger for at føje det til rapporthistorikken.

Krav til snapshots

Ikke alle rapporter kan konfigureres til at køre som et snapshot. Du kan ikke oprette et rapportsnapshot, der beder brugerne om legitimationsoplysninger eller bruger den integrerede sikkerhed i Windows til at hente data til rapporten. Hvis du vil kører en rapport med parametre som et snapshot, skal du angive en standardparameter, som skal bruges, når du opretter snapshottet. Modsat rapporter, der køres efter behov, er det ikke muligt at angive en anden parameterværdi for rapportsnapshottet, når rapporten er åben. Hvis du vælger en anden parameterværdi, resulterer det i en ny anmodning om rapportbehandling, hvilket ikke er tilladt.

I visse tilfælde kan det at konfigurere en rapport til at køre som et snapshot deaktivere abonnementer. Rapportserveren deaktiverer eksisterende abonnementer, hvis rapporten anvender forespørgselsparametre, og du vælger en standardværdi, der er forskellig fra dem, der bruges i abonnementet. Hvis det sker, deaktiverer rapportserveren abonnementet. Hvis du vil genaktivere dit abonnement, skal du åbne og derefter gemme abonnementet. Når du åbner abonnementet, opdaterer rapportserveren abonnementets parameterværdier til dem, der er angivet for snapshottet. Få mere at vide under Administrer et abonnement.

Som standard er behandlingsindstillingerne angivet til Brug aktuelle data. Forespørgsler i rapporten køres hver gang, en bruger åbner rapporten. Gør følgende, hvis du vil køre rapporten ved hjælp af snapshotdata:

 1. Peg på en rapport i biblioteket.

 2. Klik på pil ned, og vælg Administrer behandlingsindstillinger.

 3. Klik på Brug data fra snapshot i Indstillinger for opdatering af data. Hvis "Rapporten kan ikke køre fra et snapshot, da legitimationsoplysningerne til en eller flere datakilder ikke er gemt" vises, er rapporten ikke konfigureret til at køre uden opsyn, og du skal redigere datakilderne for at bruge gemte legitimationsoplysninger, før denne indstilling angives. Du kan finde vejledning i Planlægge rapport- og abonnementsbehandling.

 4. Vælg Planlæg databehandling i Indstillinger for snapshot af data.

 5. Klik på På en delt tidsplan, hvis du har et eksisterende delt tidsplan, som du vil bruge. Ellers skal du klikke på På en brugerdefineret tidsplan og derefter på Konfigurer.

 6. Vælg frekvens, tidsplan og start- og slutdatoer, og klik derefter på OK.

 7. Vælg Opret eller opdater snapshottet, når siden gemmes i Indstillinger for snapshot af data, hvis du vil straks vil oprette snapshotdata til brug med rapporten uden at vente på, at den planlagte databehandling skal finde sted.

Øverst på siden

Angive indstillinger for rapportens cachelagring

En rapportserver kan lagre en kopi af en behandlet rapport i cachen og returnere den pågældende kopi, når en bruger åbner rapporten. For en bruger er det eneste bevis, som angiver, at rapporten er en kopi lagret i cachen, den dato og det klokkeslæt, hvor rapporten blev kørt. Hvis datoen eller klokkeslættet ikke er de aktuelle, og rapporten ikke er et snapshot, blev rapporten hentet fra cachen.

En cachelagret rapport oprettes, når den første bruger åbner rapporten. Andre brugere, der efterfølgende åbner den samme rapport, får den cachelagrede kopi. Hvis rapporten bruger parametre, oprettes en cachelagret kopi for hver entydig kombination af parameterværdierne.

En cachelagret rapport erstattes af en nyere version, når en bruger vælger rapporten, efter at den tidligere cachelagrede kopi er udløbet. Rapporter, der er konfigureret til at køre som cachelagrede forekomster, fjernes fra cachen med jævne mellemrum, baseret på indstillingerne for udløb. Du kan angive en rapports udløb i minutter eller på et planlagt tidspunkt, som bestemmes af dataenes aktualitetskrav. Du kan ikke slette rapporter fra cachen direkte, medmindre du bruger SOAP API'en.

Hvis du vil konfigurere cachens udløb, kan du bruge en delt tidsplan eller en rapportspecifik tidsplan. Hvis du bruger en delt tidsplan, og den efterfølgende er på pause, udløber cachen ikke, mens planen er ude af drift. Hvis den delte tidsplan efterfølgende slettes, gemmes en kopi af indstillingerne for tidsplanen som en rapportspecifik tidsplan. Hvis en tidsplan udløber, eller hvis planlægningsprogrammet ikke er tilgængeligt ved en caches udløbsdato, kører rapportserveren en direkte rapport, indtil planlagte handlinger kan genoptages (ved enten at udvide tidsplanen eller starte planlægningstjenesten).

Cachelagring kan afkorte den tid, der kræves for at hente en rapport, hvis rapporten er stor eller ofte åbnes. Cachelagring er en teknik, som forbedrer ydeevnen. Indholdet af cachen er flygtigt, og kan ændres, efterhånden som rapporter tilføjes, ændres eller fjernes. Hvis du ønsker en mere forudsigelig strategi for cachelagring, skal du oprette et snapshot.

 1. Peg på en rapport i biblioteket.

 2. Klik på pil ned, og vælg Administrer behandlingsindstillinger.

 3. Klik på Brug data fra cachen i Indstillinger for opdatering af data. Hvis "Rapporten kan ikke cachelagres, da legitimationsoplysningerne til en eller flere af datakilderne ikke er gemt" vises, er rapporten ikke konfigureret til at køre uden opsyn, og du skal redigere datakilder for at bruge gemte legitimationsoplysninger, før denne indstilling angives. Du kan finde vejledning i Planlægge rapport- og abonnementsbehandling.

 4. Angiv i Cacheindstillinger, hvordan cachen udløber:

  • Angiv et antal minutter, efter hvilke cachen udløber.

  • Brug en delt tidsplan til at rydde cachen nogle gange som angivet i tidsplanen.

  • Opret en brugerdefineret tidsplan for at rydde cachen på det tidspunkt, du angiver.

Øverst på siden

Angive værdier for behandlingens timeout

Du kan angive timeoutværdier for at angive begrænsninger på, hvordan systemressourcerne bruges. Rapportserveren understøtter to timeoutværdier:

 • En timeoutværdi for forespørgsler er det antal sekunder, rapportserveren venter på et svar fra databasen. Denne værdi er gemt med rapporten i elementet Timeout i rapportdefinitionen. Denne værdi er som standard indstillet til 30 sekunder. Brugere, der har tilladelse til at redigere egenskaberne for en publiceret rapport, kan nulstille denne værdi ved at redigere rapportdefinitionsfilen.

 • En timeoutværdi for rapportudførelsen er det maksimale antal sekunder, rapportbehandlingen kan fortsætte, før den stoppes. Denne værdi er oprindeligt defineret på systemniveau, men du kan ændre denne indstilling for de enkelte rapporter. Værdien er som standard indstillet til 1.800 sekunder.

De fleste timeoutfejl forekommer under behandling af forespørgslen. Hvis du oplever timeoutfejl, kan du prøve at øge timeoutværdien for forespørgslen. Sørg for at justere timeoutværdien for rapportens udførelse, så den er større end timeoutværdien for forespørgslen Tidsperioden bør være tilstrækkelig til at oprette både forespørgslen og behandlingen af rapporten.

 1. Peg på en rapport i biblioteket.

 2. Klik på pil ned, og vælg Administrer behandlingsindstillinger.

 3. Klik på Brug standardindstillingen for webstedet i Behandler timeout, hvis du vil bruge den værdi, der er angivet på rapportserverniveauet. Ellers skal du vælge Ingen timeout af rapportbehandling eller Begræns rapportbehandling (i sekunder), hvis du vil overskrive denne værdi med ingen timeout eller forskellige timeoutværdier.

Øverst på siden

Angive rapportens historikindstillinger og begrænsninger

Rapporthistorikken er en samling af tidligere kørte kopier af en rapport. Du kan bruge rapporthistorik for at bevare en post en rapport over tid. Rapporthistorik er ikke beregnet til rapporter, der indeholder fortrolige eller personlige data. Derfor kan rapporthistorik kun omfatte de rapporter, som forespørger en datakilde ved hjælp af et enkelt sæt legitimationsoplysninger (gemte legitimationsoplysninger eller legitimationsoplysninger, der bruges til at udføre en uovervåget udførelse af rapporten), som er tilgængelig for alle brugere, der kører en rapport.

Rapporthistorikken består af rapportsnapshots: forekomster af en rapport, der indeholder oplysninger om layout og data, som er hentet fra en ekstern datakilde på bestemte tidspunkter. Hvert snapshot i rapporthistorikken registrerer en rapport, som den var, da snapshottet blev oprettet. Hvis du ændrer layoutet eller sletter datakilden, forbliver snapshots i rapporthistorikken intakte.

Du kan hæve og sænke rapporthistorikkens begrænsninger for at angive, hvor mange snapshots der skal bevares i rapporthistorikken. Da størrelsen på rapportsnapshottet variere meget, er der ingen retningslinjer for at angive en størrelsesbegrænsning. Du kan ændre rapporthistorikkens begrænsninger når som helst. Når rapporthistorikken når maksimumgrænsen, fjernes ældre snapshots, efterhånden som nye snapshots tilføjes. Hvis du sænker rapporthistorikkens grænse, sletter rapportserveren ældre snapshots for at overholde de lavere grænser.

For en given rapport, kan du angive egenskaber, der bestemmer, hvordan rapporthistorikken oprettes. Du kan angive nogle af eller alle følgende muligheder:

 • Klik på Tillad, at der manuelt kan oprettes snapshots af en rapport, hvis brugerne skal kunne generere rapportsnapshots manuelt. Knappen Tilføj snapshot vises på siden Rapporthistorik, hvis du aktiverer denne indstilling.

 • Klik på Gem alle snapshots af rapportdata i rapporthistorikken, hvis du vil gemme kopier af udførelsen af rapportsnapshots. Rapportdata har samme sammensætning som et snapshot af en rapporthistorik, men de opdateres med planlagte intervaller (i stedet for at blive bevaret for evigt). Når du klikker på denne indstilling, kan du bevare alle kopier af et snapshot af rapportdata, der er oprettet.

 • Klik på Opret snapshots af en rapport på en tidsplan, hvis du vil tilføje øjebliksbilleder for at rapportere historik automatisk.

 • Peg på en rapport i biblioteket.

 • Klik på pil ned, og vælg Administrer behandlingsindstillinger.

 • I Indstillinger for snapshots skal du angive, hvordan og hvornår databehandlingen sker og gemmes.

 • Klik på Brug standardindstillingen for webstedet i Grænser for snapshot, hvis du vil bruge den værdi, der er angivet på rapportserverniveauet. Ellers skal du vælge Begræns ikke antallet af snapshots eller Begræns antallet af snapshots til en brugerdefineret værdi.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×