Access-ordliste


A

abonnement

Databasen, som modtager tabeller og data, der er replikeret fra en udgiverdatabase i et Access-projekt.

abonnere

Indvilge i at modtage en publikation i en Access-database eller et Access-projekt. En abonnentdatabase abonnerer på replikerede data fra en udgiverdatabase.

absolut eller fast placering

Placerer elementet i forhold til enten elementets overordnede enhed eller, hvis der ikke findes en sådan, til brødteksten. Værdier for egenskaberne Venstre og Øverst for elementet relaterer til øverste venstre hjørne i elementets overordnede enhed.

ACCDE-fil

En Access 2007-databasefil (.accdb), hvor alle moduler er kompileret, og al redigerbar kildekode er fjernet.

Access-arbejdsområde

Et arbejdsområde, der bruger Access-databaseprogrammet til at få adgang til en datakilde. Datakilden kan være en Access-databasefil, en ODBC-database, f.eks. en Paradox- eller en Microsoft SQL Server-database, eller en ISAM-database.

Access-databaseprogram

Den del af Access-databasesystemet, der henter og gemmer data i bruger- og systemdatabaser. Programmet kan opfattes som den datastyring, der danner grundlag for forskellige databasesystemer, f.eks. Access.

ADE-fil

Et Access-projekt (en .adp-fil til Access 2003 og tidligere, en .accdp-fil til Access 2007) med alle moduler kompileret og al redigerbar kildekode fjernet.

afkrydsningsfelt

Et kontrolelement, der angiver, om en indstilling er markeret. En markering i boksen angiver, om indstillingen er valgt.

aggregatfunktion

En funktion, f.eks. Sum, Antal, Gennemsnit eller Var, som bruges til at sammentælle totaler.

aktiveret database

En tidligere version af en database, der er blevet åbnet i Access 2000 eller senere, uden at formatet er blevet konverteret. Ønsker du at ændre databasens design, skal du åbne den i den version af Access, du anvendte ved oprettelsen.

aktuel post

Den post i et postsæt, som du kan tilpasse eller hente data fra. Der kan kun være én aktuel post i et postsæt på et givet tidspunkt, men et postsæt har måske ingen aktuel post – hvis en post f.eks. er blevet slettet fra et postsæt af dynasettypen.

alternativknap

Et kontrolelement, der typisk er en del af en gruppe med indstillinger, der repræsenterer mulige alternativer til en formular eller rapport. En bruger kan markere flere indstillinger ad gangen.

anonym replika

En speciel replikatype i en Access-database (kun .mdb-filformat), hvor du ikke holder styr på de enkelte brugere. Den anonyme replika er især god i en internetsituation, hvor du forventer, at mange brugere indlæser replikaer.

ANSI SQL-forespørgselstilstand

En af de to typer SQL-syntaks: ANSI-89 SQL (også kaldet Microsoft Jet SQL og ANSI SQL), der er den traditionelle Jet SQL-syntaks, og ANSI-92 SQL, der indeholder nye og anderledes ord, syntaksregler og jokertegn.

ASCII

Forkortelse for American Standard Code for Information Interchange. Et 7-bit tegnsæt, der bruges til at repræsentere bogstaver og symboler, der findes på et amerikansk standardtastatur.

autofiltrering

Filtrering af data i en visning af en pivottabel eller et pivotdiagram ved at markere et eller flere elementer i et felt, der tillader filtrering.

autoformat

En samling formater, der bestemmer visningen af kontrolelementer og sektioner i en formular eller rapport.

AutoKorrektur af navn

En funktion, der automatisk retter almindelige små fejl, der opstår, når du omdøber formularer, rapporter, tabeller, forespørgsler, felter eller kontrolelementer i formularer og rapporter. Autokorrektur af navn kan dog ikke reparere alle referencer til omdøbte objekter.

automatisk hyperlink

Et hyperlink fra et OLE-objekt i Access til en OLE-server, der automatisk opdaterer objektet i Access, når oplysningerne i objektfilen ændres.

Autonummerering-datatype

En feltdatatype i en Microsoft Access-database, der automatisk gemmer et entydigt tal for hver post, der føjes til tabellen. Der kan genereres tre forskellige typer tal: sekventielle, tilfældige og replikerings-id.

Avanceret filter/sortering

Et vindue, hvor du kan oprette et filter fra bunden. Indtast kriterieudtryk i filterdesigngitteret for at begrænse posterne i den åbne formular eller i dataarket til en delmængde af poster, der opfylder kriterierne.


B

basistabel

En tabel i en Access-database. Du kan arbejde med strukturen i en basistabel ved hjælp af dataadgangsobjekter eller SQL-datadefinitionssætninger, og du kan ændre data i en basistabel ved hjælp af Postsæt-objekter eller handlingsforespørgsler.

basistal

En startværdi, der bruges til at generere pseudo-tilfældige tal. Sætningen Randomisering opretter f.eks. et basistal, der bruges af funktionen Rnd til at oprette entydige pseudo-tilfældige talsekvenser.

begrænsning

En grænse for en værdi, der kan indtastes i en kolonne eller en række. Værdierne i kolonnen Alder kan f.eks. ikke være mindre end 0 eller større end 110.

beregnet felt

Et felt, der er defineret i en forespørgsel, som viser resultatet af et udtryk i stedet for allerede gemte data. Værdien genberegnes, hver gang en af værdierne i udtrykket ændres.

beregnet kontrolelement

Et kontrolelement, der anvendes i en formular, rapport eller på en dataadgangsside for at få vist resultatet af et udtryk. Resultatet genberegnes, hver gang der ændres noget i de værdier, som udtrykket er baseret på.

betinget filtrering:

Filtrering af et felt for at få vist de øverste eller nederste n elementer baseret på en total. Du kan f.eks. filtrere for at finde de tre byer, der har frembragt de højeste salgstal, eller for at finde de fem produkter, der skaber det mindste overskud.

betinget formatering

Formatering af indholdet af et kontrolelement i en formular eller rapport baseret på en eller flere betingelser. En betingelse kan referere til et andet kontrolelement, kontrolelementet med fokus eller en brugerdefineret funktion i Visual Basic for Applications.

biblioteksdatabase

En samling procedurer og databaseobjekter, du kan kalde fra et vilkårligt program. Du skal oprette en reference fra den aktuelle database til biblioteksdatabasen, hvis du vil bruge databasens elementer.

bigint-datatype

En datatype på 8 byte (64 bit) i et Access-projekt, der opbevarer hele tal fra -2^63 (-9.223.372.036.854.775.808) til 2^63-1 (9.223.372.036.854.775.807).

billeddatatype

En datatype af variabel længde i et Access-projekt, der kan indeholde maksimalt 2^31 - 1 (2.147.483.647) byte binær data. Den anvendes til at gemme BLOBs (Binary Large Objects), f.eks. billeder, dokumenter, lyde og kompileret kode.

billedkontrolelement

Et kontrolelement, der bruges til at få vist et billede i en formular eller rapport.

billedtekstsektion

Den sektion i en grupperet dataadgangsside, der viser billedtekster for datakolonner. Den vises umiddelbart før gruppeoverskriften. Du kan ikke føje et bundet kontrolelement til en billedtekstsektion.

binær datatype

En datatype med fast længde i et Access-projekt med maksimum 8.000 byte binær data.

bit for bit-sammenligning

En sammenligning bit for bit af identisk placerede bit i to numeriske udtryk.

bit-datatype

En datatype i et Access-projekt, der gemmer enten værdien 1 eller 0. Heltalsværdier, der hverken er 1 eller 0, accepteres, men oversættes altid til værdien 1.

bitmaske

En værdi, der bruges sammen med bitvise operatører (And, Eqv, Imp, Not, Or og Xor) til at teste, angive eller nulstille tilstanden af de individuelle bit i en bitvis feltværdi.

Bogmærke

En egenskab for et Postsæt-objekt eller en formular, der indeholder en binær streng, som identificerer den aktuelle post.

brugerdefinerede egenskaber, dialogboks

Et brugerdefineret egenskabsark, der giver brugerne mulighed for at angive egenskaber for et ActiveX-objekt.

brugerdefineret datatype

I en Microsoft SQL Server-database er det en definition af den type data, der kan findes i en kolonne. Den defineres af brugeren og er baseret på eksisterende SQL Server-datatyper. Regler og standardværdier kan kun bindes til brugerdefinerede datatyper.

brugerdefineret funktion

En forespørgsel, der har indtastede parametre og returnerer et resultat næsten som en gemt procedure. Typer: skalar (flere sætninger; returnerer én værdi), indbygget (én sætning; en opdaterbar tabelværdi) og en tabel (flere sætninger; tabelværdi).

brugerdefineret gruppe

Et element i et felt med en brugerdefineret gruppe. En brugerdefineret gruppe indeholder to eller flere elementer fra et række- eller kolonnefelt.

brugerdefineret gruppefelt

Et felt i rækken eller kolonneområdet, der indeholder brugerdefinerede grupper som elementer.

brugerdefineret objekt

Et tilpasset objekt, der er defineret i et formular- eller rapportmodul. Du kan oprette egenskaber og metoder for et et nyt objekt, oprette en ny forekomst af objektet og manipulere objektet ved hjælp af disse egenskaber og metoder.

brugerdefineret rækkefølge

Brugerdefineret sorteringsrækkefølge. Du kan f.eks. definere en brugerdefineret sorteringsrækkefølge for at få vist værdier i kolonnen Medarbejder på basis af titlens anciennitet.

brugerdefineret samling

En samling, som du opretter ved at føje objekter til objektet Samling. Elementerne i en samling, der er defineret af objektet Samling, indekseres fra 1 og opefter.

brugerdefineret type

I Visual Basic for Applications (VBA) er det en vilkårlig datatype, der er defineret ved hjælp af sætningen Type. Brugerdefinerede datatyper kan indeholde en eller flere elementer af en hvilken som helst datatype. En række brugerdefinerede og andre datatyper oprettes ved hjælp af sætningen Dim.

brugerdefineret værktøjslinje

I Access 2003 og tidligere versioner er det en værktøjslinje, som du opretter til programmet. En indbygget værktøjslinje findes derimod allerede i Access, når programmet installeres på computeren.

Brugere, gruppe

Den gruppekonto, der indeholder alle brugerkonti. Ved oprettelse af brugerkonti tilføjer Access dem automatisk til gruppen Brugere.

brugerkonto

En konto, der er identificeret ved et brugernavn og en personlig identifikation (PID), som er oprettet for at kunne kontrollere brugerens adgang til databaseobjekter i en Access-arbejdsgruppe.

bundet billede

Et kontrolelement, der anvendes i en formular, rapport eller dataadgangsside til at binde et billede til et OLE-objektfelt i en Access-database eller en billedkolonne i et Access-projekt.

bundet hyperlinkelement

Et kontrolelement, der anvendes i en dataadgangsside til at binde et hyperlink, en intranetadresse eller en internetadresse til et underliggende tekstfelt. Du kan klikke på hyperlinket for at navigere frem til målplaceringen.

bundet kolonne

Den kolonne i en liste, kombinationsboks eller rulleliste, der er bundet til det felt, der er angivet af kontrolelementets Kontrolelementkilde-egenskab.

bundet kontrolelement

Et kontrolelement, der anvendes i en formular, rapport eller i en dataadgangsside til visning eller redigering af indholdet af et felt i en tabel, forespørgsel eller SQL-sætning. Kontrolelementets Kontrolelementkilde-egenskab opbevarer det feltnavn, som kontrolelementet er bundet til.

bundet objektramme

Et kontrolelement i en formular eller rapport, der anvendes ved visning og arbejde med de OLE-objekter, der opbevares i tabeller.

bundet rækkevidde

Et kontrolelement, der anvendes på en dataadgangsside til at binde HTML-koden til et Tekst- eller Notat-felt i en Access-database eller til en tekst, ntext eller varchar-kolonne i et Access-projekt. Du kan ikke redigere indholdet af et kontrolelement med bundet rækkevidde.

Byte-datatype

En Access-databasedatatype, der anvendes til små positive heltal fra 0 til 255.


C

CHECK-begrænsning

Gør det muligt at have forretningsregler, der spænder over flere tabeller. Ordretabellen kan f.eks. have en CHECK-begrænsning, der ville forhindre ordrer fra en kunde i at overstige en kreditgrænse, der var angivet for den pågældende kunde i kundetabellen.


D

DAO-objekt

Et objekt, der er defineret ved hjælp af DAO-biblioteket (dataadgangsobjekter). Du kan bruge DAO-objekter, f.eks. Database, TableDef og Recordset, til at repræsentere objekter, der bruges til at organisere og ændre data, f.eks. tabeller og forespørgsler, i kode.

dataadgangsobjekter

En programmeringsgrænseflade, som du kan bruge til at få adgang til og arbejde med databaseobjekter.

Dataadgangsobjekter (DAO)

dataadgangsside

En webside, der er udviklet til at få vist og arbejde med data fra internettet eller fra et intranet. Dataene gemmes ofte i en Access-database.

dataadgangssides egenskaber

Attributter for en dataadgangsside, der identificerer en database, som siden er tilknyttet, og definerer udseendet og funktionsmåden af siden.

dataark

Data fra en tabel, formular, forespørgsel eller visning, eller data, der er en gemt procedure, som vises i række/kolonneformat.

Dataarkvisning

I denne visning vises data fra en tabel, formular, forespørgsel, visning eller en gemt procedure i et række/kolonneformat. I dataarkvisning kan du redigere felter, tilføje og slette data og søge efter data. I Access 2007 kan du desuden redigere og føje felter til en tabel i dataarkvisning.

database, der refereres til

Den Access-database, hvortil brugeren har oprettet en reference fra den aktuelle database. Brugeren kan oprette en reference til en database og derefter hente procedurer fra standardmodulerne i databasen.

databasediagram

En grafisk præsentation af en vilkårlig del af et databaseskema. Det kan være et samlet billede eller et udsnit af databasestrukturen. Det inkluderer tabeller, de kolonner, tabellerne indeholder, og forholdene mellem tabellerne.

databaseobjekter

En Access-database indeholder forskellige objekter, f.eks. tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter, sider, makroer og moduler. Et Access-projekt indeholder forskellige objekter, f.eks. formularer, rapporter, sider, makroer og moduler.

databaseprogram

Et sæt objekter, der kan inkludere tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter, makroer og kodemoduler, der er designet til at fungere sammen, så en database er lettere at bruge. Et databaseprogram installeres som regel for en gruppe brugere.

databasereplikering

Oprettelse af to eller flere specielle kopier (replikaer) i en Access-database. Replikaer kan synkroniseres – ændringer i data i en replika, eller designændringer i Masterdesign, sendes til andre replikaer.

Databasestrukturvisning

Et værktøj, der genererer en rapport, som indeholder detaljerede oplysninger om objekterne i en database.

Databasevindue

I Access 2003 og tidligere vises dette vindue, når du åbner en Access-database eller et Access-projekt. Her vises genveje til oprettelse af nye databaseobjekter og åbning af eksisterende objekter. I Access 2007 er databasevinduet erstattet af navigationsruden.

datadefinition

Felterne i underliggende tabeller og forespørgsler samt de udtryk, der udgør en dataadgangssides postkilde.

datadefinitionsforespørgsel

En SQL-specifik forespørgsel, der kan bruges til at oprette, ændre eller slette en tabel, eller oprette eller slette et indeks i en database. ANSI definerer disse som DDL-forespørgsler og bruger tokens CREATE, DROP og ALTER.

datadefinitionsforespørgsel

En SQL-specifik forespørgsel, der indeholder DDL (data definition language)-sætninger. Disse sætninger gør det muligt at oprette eller ændre objekter i databasen.

dataelement

Programspecifikke data, der kan overføres via en DDE-kanal (Dynamic Data Exchange).

dataetiket

En etiket, der indeholder yderligere oplysninger om et datamærke, der repræsenterer et enkelt datapunkt eller en enkelt dataværdi.

datafelt

Et felt, der indeholder opsummerede data i pivottabel- eller pivotdiagramvisningen. Et datafelt indeholder som regel numeriske data.

dataindsamling

En metode til indsamling af oplysninger fra brugere, som foregår ved at udsende og modtage HTML- eller InfoPath 2007-formularer fra Access 2007. Du kan i Access oprette en anmodning om dataindsamling og sende den til brugere i en formular, der er indeholdt i en e-mail. Derefter udfylder brugerne en formular og returnerer den til dig.

datakildeobjekt

(datakildeelement: Programmet bag dataadgangssider og Microsoft Office Web Components, der styrer forbindelsen til den underliggende datakilde. Datakildeelementet vises ikke.

datamærke

En linje, et område, prikker, udsnit eller andet symbol i et diagram, der repræsenterer et enkelt datapunkt eller en enkelt dataværdi. Relaterede datapunkter i et diagram udgør en dataserie.

dataområde

Den del af pivottabel- eller pivotdiagramvisningen, der indeholder opsummerede data. Værdierne i dataområdet vises som poster i pivottabelvisningen og som datapunkter i pivotdiagramvisningen.

dataserie

Relaterede datapunkter, der er afbildet i et diagram. Hver dataserie i et diagram har en bestemt farve eller et bestemt mønster. Du kan afbilde en eller flere dataserier i et diagram.

Dato- og klokkeslæts datatype

En Access-databases datatype, der indeholder dato- og klokkeslætsoplysninger.

dato/klokkeslæt-datatype

En datatype til dato og klokkeslæt i et Access-projekt, der går fra 1. januar 1753 til 31. december 9999 med en nøjagtighed på tre hundrededele af et sekund eller 3,33 millisekunder.

datokontant

En sekvens af tegn med et gyldigt format, der omgives af nummertegn (#). Gyldige formater er bl.a. datoformatet angivet af de lokale indstillinger for koden eller det universelle datoformat.

datoseparatorer

Tegn, der bruges til at adskille dag, måned og år, når datoværdier formateres. Tegnene angives af systemindstillingerne eller ved at bruge funktionen Format.

datoudtryk

Ethvert udtryk, der kan fortolkes som en dato, herunder ordrette datoer, tal, der ligner datoer, strenge, der ligner datoer, samt datoer, der returneres fra funktioner.

DBCS

Et tegnsæt, der bruger 1 eller 2 byte til at repræsentere et tegn, og gør det muligt at repræsentere mere end 256 tegn.

deaktiveret kontrolelement

Et kontrolelement, der vises nedtonet i en formular. Et deaktiveret kontrolelement kan ikke gøres til fokusområde og reagerer ikke på museklik.

Decimaldatatype (Access-database)

En nøjagtig numerisk datatype, der indeholder værdier fra -10^28 - 1 til og med 10^28 - 1. Du kan angive skala (maksimalt antal cifre) og præcision (maksimalt samlet antal cifre til højre for decimaltegnet.

Decimaldatatype (Access-projekt)

En nøjagtig numerisk datatype, der indeholder værdier fra -10^38 - 1 til og med 10^38 - 1. Du kan angive skala (maksimalt samlet antal cifre) og præcision (maksimalt antal cifre til højre for decimaltegnet.

delvis replika

En database, der kun indeholder et undersæt af posterne i den fulde replika. Med en delvis replika kan du angive filtre og identificere relationer, som definerer, hvilke delmængder af posterne i den fulde replika der skal være til stede i databasen.

designgitter

Det gitter, som du anvender til at designe en forespørgsel eller et filter i forespørgslens Designvisning eller i vinduet Avanceret filter/sortering. Dette gitter var tidligere kendt som QBE-gitter i forbindelse med forespørgsler.

Designvisning

En visning, der viser designet for disse databaseobjekter: tabeller, forespørgsler, formularer og makroer. Fra Designvisning kan du oprette nye databaseobjekter og tilpasse de eksisterende objekters design.

detaljefelt

Et felt, der viser alle rækker, eller poster, fra den underliggende kilde.

detaljeområde

Den del af pivottabelvisningen, der indeholder detalje- og totalfelter.

detaljesektion

Indeholder hoveddelen af en formular eller rapport. Denne sektion indeholder normalt kontrolelementer, der er bundet til felterne i postkilden, men kan også indeholde ubundne kontrolelementer, f.eks. etiketter, der identificerer indholdet af et felt.

diagram

En grafisk repræsentation af data i en formular, rapport eller på en dataadgangsside.

direkte synkronisering

En metode til at synkronisere data mellem replikaer, der er forbundet direkte til det lokale netværksområde, og som er tilgængelige via delte netværksmapper.

DLL (data definition language)

Det sprog, der bruges til at beskrive attributter for en database, specielt tabeller, felter, indeks og lagerstrategi. ANSI angiver, at tokens CREATE, DROP og ALTER skal være en delmængde af SQL (Structured Query Language).

DML (data manipulation language)

Det sprog, der er anvendt til at hente, indsætte, slette og opdatere data i en database. DML er en delmænge af SQL (Structured Query Language).

dobbelt præcision

Karakteristik for et tal, som gemmes dobbelt så meget plads (to ord, normalt 8 byte) i computerens hukommelse, som der kræves til at gemme et mindre nøjagtigt (enkelt præcision (single-precision)) tal. Håndteres normalt af en computer som tal med flydende decimaltegn.

dokumentegenskaber

Egenskaber som f.eks. titel, emne og forfatter, der gemmes sammen med hver enkel dataadgangsside.

domæne

Et sæt af poster, der er defineret af en tabel, en forespørgsel eller et SQL-udtryk. Domænets aggregatfunktioner returnerer statistiske oplysninger om et bestemt domæne eller sæt af poster.

domænets aggregatfunktion

En funktion som DAvg eller DMax, der anvendes ved statistiske beregninger for et sæt af poster (et domæne).

dynamic-link library

(Dynamic Link Library: Et sæt rutiner, der kan hentes fra Visual Basic-procedurer, og som indlæses og kædes til programmet, mens det kører.


E

egenskabsark

En rude, der anvendes til at få vist eller ændre egenskaberne for forskellige objekter, f.eks. tabeller, forespørgsler, felter, formularer, rapporter, dataadgangssider og kontrolelementer.

ejer

Når der anvendes sikkerhed, er det brugerkontoen, der har kontrol over en database eller et databaseobjekt. Som standard er den brugerkonto, der oprettede databasen eller databaseobjektet, også ejeren.

ekko

Den proces, hvor Access opdaterer eller gentegner skærmbilledet, mens du afspiller en makro.

eksportere

At kopiere data og databaseobjekter til en anden database, en anden regnearksfil eller et andet filformat, så den anden database eller det andet program kan bruge dataene eller databaseobjekterne. Du kan eksportere data til forskellige understøttede databaser, programmer og filformater.

ekstern database

Kilden til den tabel, der skal kædes eller importeres til den aktuelle database, eller destinationen for den tabel, der skal eksporteres.

ekstern tabel

En tabel, der ligge uden for den Access-database eller det Access-projekt, der aktuelt er åbent.

element

Et entydigt dataelement i et felt. Hvis du kan få vist elementer på lavere niveauer i en pivottabelliste eller en feltliste, vises en udvidelsesindikator (+) ved siden af elementet.

en-til-en-relation

En tilknytning mellem to tabeller, hvor den primære nøgleværdi for hver post i den primære tabel svarer til værdien i det matchende felt eller felter for én og kun én post i den relaterede tabel.

en-til-mange-relation

En tilknytning mellem to tabeller, hvor den primære nøgleværdi for hver post i den primære tabel svarer til værdien i det matchende felt eller felter for mange poster i den relaterede tabel.

erklæring

Ikke-eksekverbar kode, der navngiver en konstant, en variabel eller en procedure og angiver dennes egenskaber, f.eks. datatype. I forbindelse med DLL-procedurer angiver erklæringer navne, biblioteker og argumenter.

erklæringssektion

Den sektion af et modul, der indeholder erklæringer, der gælder for de enkelte procedurer i modulet. Sektionen kan indeholde erklæringer for variabler, konstanter, brugerdefinerede datatyper og eksterne procedurer i et dynamic-link library.

etiket

Kontrolelement, der viser en beskrivende tekst, f.eks. en titel, billedtekst eller instruktioner i en formular eller rapport. Etiketter kan ikke altid vedhæftes et andet kontrolelement.


F

faneblad

Et kontrolelement, du kan bruge, når du skal konstruere en enkelt formular eller dialogboks, der indeholder flere sider med individuelle faner, og som alle indeholder ens kontrolelementer, f.eks. tekstbokse eller alternativknapper. Når en bruger klikker på en fane, aktiveres den pågældende side.

fast objekt

Et objekt, der er lagret i databasen, f.eks. en databasetabel eller et QueryDef-objekt. Postsæt-objekter af typen dynaset eller snapshot betragtes ikke som faste objekter, fordi de oprettes i hukommelsen efter behov.

fejlnummer

Et helt tal i området 0 - 65.535, der svarer til egenskabsindstillingen Tal for objektet Err. Når der kombineres med egenskabsindstillingen Beskrivelse for objektet Err, angiver dette tal en bestemt fejlmeddelelse.

feltdatatype

Et kendetegn for et felt, der bestemmer, hvilken type data det kan gemme. Et felt med datatypen Tekst kan f.eks. gemme data, der indeholder enten tekst eller tal, men feltet Tal kan kun gemme numeriske data.

Feltlisterude

En rude, der viser alle felterne i den underliggende postkilde eller det underliggende databaseobjekt.

feltvælger

En lille boks eller linje, som du klikker på for at vælge en hel kolonne i et dataark.

filnummer

Nummer, der bruges i Open-sætningen til at åbne en fil. Brug filnumre i området fra 1 til og med 255 til filer, der ikke er tilgængelige for andre programmer. Brug filnumre i området 256-511 til filer, der er tilgængelige fra andre programmer.

filter

Et sæt af kriterier, der tildeles til data for at kunne få vist et udsnit af dataene eller kunne sortere dataene. I Access kan du anvende filtreringsteknikkerne, f.eks. Filtrer efter markering og Filtrer efter formular, når du skal filtrere data.

filterområde

Den del af en pivottabelvisning eller pivotdiagramvisning, der indeholder filtreringsfelter.

Filtrer efter det ikke-markerede

En teknik, hvor du filtrerer poster i en formular eller et dataark for kun at hente de poster, der ikke indeholder den valgte værdi.

Filtrer efter formular

En teknik til filtrering af data, der anvender en version af den aktuelle formular eller det aktuelle dataark med tomme felter, hvor du kan indtaste de værdier, du ønsker, de filtrerede poster skal indeholde.

Filtrer efter input

En teknik til filtrering af de poster, der anvender en værdi eller et udtryk, du indtaster for at finde de poster, der kun indeholder den pågældende værdi eller svarer til udtrykket.

Filtrer efter markering

En teknik til filtrering af poster i en formular eller et dataark, hvor du kun henter de poster, som indeholder den valgte værdi.

Filtrer med serverfilter efter formular

En teknik, der bruger en version af den aktuelle formular eller det aktuelle dataark med tomme felter, hvor du kan skrive de værdier, de filtrerede poster skal indeholde. Dataene filtreres af serveren, før de hentes fra databasen.

filtreringsfelt

Et felt i et filterområde, som du kan bruge til at filtrere de data, der vises i pivottabelvisning eller pivotdiagramvisning. Filtreringsfelter udfører same funktion som sidefelter i pivottabelrapporter i Microsoft Excel.

flerbrugerdatabase (delt)

En database, der gør det muligt for mere end én bruger at få adgang til og ændre samme datasæt samtidig.

Flere værdier i felt

Et opslagsfelt, der kan gemme mere end én værdi.

flydende

Kan flyttes frit rundt som i sit eget vindue. Udtryksgenerator, Databasestrukturvisning, værktøjskasse og paletter kan være flydende.

flydende datatype

En omtrentlig numerisk datatype i et Access-projekt med en præcision på 15 cifre. Den flydende datatype kan indeholde positive værdier fra ca. 2,23E - 308 til og med 1,79E + 308, negative værdier fra ca. -2,23E - 308 til og med -1,79E + 308, eller nul.

flyttehåndtag

Den store firkant, der er vist i øverste venstre hjørne af det valgte kontrolelement eller layout for kontrolelementer i designvisning eller layoutvisning. Du kan trække i håndtaget, når du vil flytte kontrolelementet eller layoutet for kontrolelementet til en anden placering.

Flyttetilstand

Den tilstand, hvor du kan flytte en kolonne i dataarkvisning med højre og venstre piletaster.

forbindelsesstreng

Et strengudtryk, der bruges til at åbne en ekstern database.

forekomst

Et objekt, der er oprettet fra den klasse, der indeholder dets definition. Flere forekomster af en formularklasse deles f.eks. om samme kode og har indlæst de samme kontrolobjekter, der blev brugt til at designe formularklassen.

foreningsforespørgsel

En forespørgsel, der anvender operatoren UNION til at kombinere resultaterne fra to eller flere udvælgelsesforespørgsler.

forespørgsel

Et spørgsmål om data, der er gemt i dine tabeller, eller en anmodning om at udføre en handling i forbindelse med dataene. En forespørgsel kan samle data fra flere tabeller, så de kan udgøre datakilden til en formular eller rapport.

Forespørgselsvindue

Et vindue, hvor du kan arbejde med forespørgsler i Designvisning, Dataarkvisning, SQL-visning eller Vis udskrift.

forklaring

En boks, der identificerer de mønstre eller farver, der er tildelt dataserierne eller kategorierne i et diagram.

format

Angiver, hvordan data vises og udskrives. En Access-database indeholder standardformater til specielle datatyper, ligesom et Access-projekt for de tilsvarende SQL-datatyper. Du kan også oprette brugerdefinerede formater.

formular

Et Access-databaseobjekt, hvor du kan placere kontrolelementer, der skal udføres handling på, eller hvor der kan indtastes, vises eller redigeres data i felter.

formularegenskaber

Attributter til en formular, der har indflydelse på visningen eller handlemåden. Egenskaben Standardvisning er f.eks. en formularegenskab, der bestemmer, om en formular skal åbnes automatisk i Formularvisning eller Dataarkvisning.

formularhoved

Bruges til visning af en titel på en formular, instruktioner til brug af formularen eller de kommandoknapper, der skal bruges til at åbne relaterede formularer eller udføre andre handlinger. Formularhovedet vises øverst i formularen i formularvisning og i starten af udskriften.

formularmodul

Et modul, der omfatter Visual Basic for Applications-kode (VBA) til alle hændelsesprocedurer, der er udløst af hændelser, som finder sted i en bestemt formular eller dens kontrolelementer.

Formularobjektfane

En objektfane, hvor du kan arbejde med formularer i Designvisning, Formularvisning, Dataarkvisning eller Vis udskrift.

formularvælger

Den boks, hvor linealerne mødes, i øverste venstre hjørne af en formular i Designvisning. Brug boksen til at udføre formularniveauhandlinger, f.eks. at vælge en formular.

Formularvisning

En visning, du kan bruge til at få vist en formular, hvor du kan vise eller acceptere data. Formularvisning er den primære anvendelsesmetode ved tilføjelse eller ændring af data i tabeller. Du kan ikke ændre formularens design i denne visning.

fortløbende formular

En formular, der viser mere end én post på skærmen i formularvisning.

fremmed nøgle

Et eller flere tabelfelter (kolonner), der henviser til det primære nøglefelt eller de primære nøglefelter i en anden tabel. En fremmed nøgle angiver, hvordan tabellerne hænger sammen.

fremmed tabel

En tabel (f.eks. en kundeordre), der indeholder et fremmed nøglefelt (f.eks. Kunde-id), som er det primære nøglefelt i en anden tabel (f.eks. Kunder) i databasen, der som regel er at finde på "mange"-siden i et en-til-mange-forhold.

front-end/back-end-program

Et databaseprogram, der består af en "back-end"-databasefil, der indeholder tabeller, og kopier af en "front-end"-databasefil, der indeholder alle andre databaseobjekter med hyperlinks til "back-end"-tabellerne.

Function-procedure

Er i Visual Basic for Applications (VBA) en procedure, der returnerer en værdi, som kan bruges i et udtryk. En funktion defineres ved hjælp af Function-sætningen og afsluttes ved hjælp af End Function-sætningen.

funktion

En forespørgsel, der tager indtastede parametre og returnerer et resultat som en gemt procedure. Typer: skalar (flere sætninger; returnerer én værdi), indbygget (én sætning; en opdaterbar tabelværdi) og en tabel (flere sætninger; tabelværdi).

Fyld

En rapportforstørrelse, der udfylder vinduet med Snapshot af rapporten ved at tilpasse sidens bredde eller højde, afhængigt af om rapporten vises i stående eller liggende retning.


G

gemt procedure

En forudkompileret samling af SQL-sætninger og valgfri control-of-flow-sætninger, der er gemt under et navn og behandles som en enhed. Samlingen opbevares i en SQL-database, og du kan køre dem med ét opkald fra et program.

generator

Access-værktøj, der forenkler en opgave. Du kan f.eks. hurtigt oprette et komplekst udtryk ved hjælp af Udtryksgenerator.

Generator til ODBC-tilslutningsstreng

En funktion i Access, som du kan bruge til at oprette forbindelse til en SQL-database, når du opretter en pass-through-forespørgsel. Hvis du gemmer forespørgslen, gemmes tilslutningsstrengen sammen med forespørgslen.

Generelt, sorteringsrækkefølge

Standardsorteringsrækkefølgen bestemmer, hvordan tegnene sorteres i hele databasen, f.eks. i tabeller, forespørgsler og rapporter. Du kan definere sorteringsrækkefølgen Generelt, hvis du ønsker at anvende en database med flere sprogudgaver af Access.

genforespørgsel

Kørsel af en forespørgsel, der ligger under den aktive formular eller det aktive dataark, igen for at få vist ændringer i posterne, få vist nye poster, der er blevet tilføjet, og begrænse antallet af slettede poster.

gentegne

At gentegne skærmbilledet. Metoden Gentegning afslutter alle en formulars afventende skærmopdateringer.

gitter (Dataarkvisning)

Lodrette og vandrette linjer, som deler datarækker og kolonner ind i celler i dataarkvisning af en tabel, forespørgsel, formular, visning eller lagret procedure. Du kan få vist og skjule disse gitterlinjer.

gitter (Designvisning)

En opstilling af lodrette og vandrette punkterede linjer og streger, du kan bruge til at placere kontrolelementer præcist, når du designer en formular eller rapport.

global genvejsmenu

En brugerdefineret genvejsmenu, der erstatter den indbyggede genvejsmenu for følgende objekter: felter i tabel- og forespørgselsdataark, formularer og formularkontrolelementer i Formularvisning, Dataarkvisning og Vis udskrift samt rapporter i Vis udskrift.

global menulinje

I Access 2003 og tidligere er det en speciel brugerdefineret menulinje, der erstatter den indbyggede menulinje i alle vinduerne i databaseprogrammet, undtagen i de tilfælde, hvor du har angivet en brugerdefineret menulinje til en formular eller rapport.

global replika

En replika, hvor ændringerne er registreret og kan byttes med alle andre globale replikaer i sættet. Den globale replika kan også udveksle ændringer med alle lokale eller anonyme replikaer, som den bliver hub for.

gruppeboks

En ramme, der kan indeholde afkrydsningsfelter, til/fra-knapper og alternativknapper i en formular eller rapport. Brug en gruppeboks, når du skal præsentere de alternativer, som en bruger kan vælge imellem.

gruppefilterkontrolelement

En rulleliste på en dataadgangsside, der henter poster fra et underliggende postsæt, der er baseret på den værdi, du markerer i listen. Kontrolelementet henter en specifik postgruppe på en grupperet side.

gruppefod

Bruges til oplysninger, f.eks. gruppenavn eller -total, i slutningen af en gruppe af poster.

gruppehoved

Bruges til oplysninger, f.eks. gruppenavn eller -total, i starten af en gruppe poster.

gruppekonto

En samling af brugerkonti i en arbejdsgruppe, der er identificeret ved gruppenavn og personligt id (PID). De tilladelser, der er tildelt en gruppe, gælder for alle brugere i gruppen.

gruppeniveau

Den dybde, hvormed en gruppe i en rapport eller på en dataadgangsside er indlejret i andre grupper. Grupperne er indlejret, når et sæt af poster er grupperet med mere end ét felt, et udtryk eller en gruppepostkilde.

grupperede data-adgangsside

En dataadgangsside, der har to eller flere grupperingsniveauer.

grupperede kontrolelementer

To eller flere kontrolelementer, der kan behandles som en enhed, når du designer en formular eller en rapport. Du kan markere gruppen i stedet for at markere hver enkelt individuelle kontrolelement, mens du arrangerer kontrolelementer eller angiver egenskaber.

GUID

Et 16-byte felt, der bruges i en Microsoft Access-database til at oprette et entydigt id til replikering. GUID'er bruges til at identificere replikaer, replikasæt, tabeller, poster og andre objekter. I en Microsoft Access-database kaldes GUID'erne replikerings-id'er.

GUID-datatype

En entydig identifikationsstreng, der bruges sammen med fjernprocedurekald. Hver grænseflade og objektklasse bruger en global entydig identifikator (GUID) til identifikation. Et GUID er en 128-bit-værdi.


H

handling

Den grundlæggende byggeklods i en makro, der er en uafhængig vejledning, som kan kombineres med andre handlinger for at automatisere handlinger. Dette kaldes også en kommando i andre makrosprog.

handlingsargument

Visse makrohandlinger kræver yderligere oplysninger – f.eks. de objekter, der påvirkes af handlingen, eller de specielle betingelser, hvorunder handlingen udføres.

handlingsforespørgsel

En forespørgsel, der kopierer eller ændrer data. Handlingsforespørgsler kan f.eks. være at tilføje eller slette forespørgsler, at oprette tabelforespørgsler og at opdatere forespørgsler. Handlingsforespørgsler identificeres ved et udråbstegn (!) ved siden af deres navn i navigationsruden.

handlingsliste

Den liste, der vises, når du klikker på pilen i kolonnen Handling under Makro-objektfanen.

handlingsrække

En række i den øverste del af objektfanen Makro, hvor du kan angive makronavn, handlinger, argumenter og kommentarer til en bestemt makro eller makrogruppe.

Heltaldatatype

En vigtig datatype, der indeholder heltal. En heltalsvariabel gemmes som et 16-bit (2-byte) tal i værdiområdet fra -32.768 til 32.767.

højre ydre join

En ydre join, hvor alle poster fra højre side af RIGHT JOIN-operationen i forespørgslens SQL-sætning indsættes i forespørgslens resultater, selv hvis der ikke er matchende værdier i join-felterne fra tabellen til venstre.

hovedformular

En formular, der indeholder en eller flere underformularer.

hub

En global replika, som alle replikaer i replikasættet synkroniserer deres ændringer til. Hubben fungerer som den overordnede replika.

hyperlinkadresse

Stien til en destination, f.eks. et objekt, dokument eller en webside. En hyperlinkadresse kan være en URL (en adresse til et internet eller intranetsted) eller en UNC-netværkssti (adresse til en fil på det lokale netværk).

hyperlink-billedkontrolelement

Et kontrolelement, der anvendes på dataadgangssiden til at få vist et ubundet billede, der repræsenterer et hyperlink til en fil eller en webside. Du kan klikke på et billede, for at gå til målplaceringen i tilstanden Gennemse.

Hyperlinkdatatype

En datatype til et Access-databasefelt, der gemmer hyperlinkadresser. En adresse kan indeholde op til fire dele og er skrevet med følgende format: skærmtekst#adresse#underadresse#.

hyperlinkfelt

Et felt, der lagrer hyperlinkadresser. I en Access-database er det et felt med en Hyperlink-datatype. I et Access-projekt er det et felt, hvor egenskaben IsHyperlink er indstillet til Sand.


I

IDC/HTX-filer

Microsoft Internet Information Server anvender en IDC-fil og en HTX-fil til at hente data fra en ODBC-datakilde og formatere dem som et HTML-dokument.

identifikator (udtryk)

Et element af et udtryk, der henviser til værdien for et feltet, et kontrolelement eller en egenskab. Formularer![Ordre]![Ordre-id] kan f.eks. være en identifikator, der henviser til værdien i kontrolelementet Ordre-id i formularen Ordrer.

identifikator (Visual Basic)

Et datamedlem i et modul til Visual Basic-kode. En identifikator kan være en Sub-, Function- eller Property-procedure, en variabel, en konstant, en DECLARE-sætning eller en brugerdefineret datatype.

import/eksportspecifikation

En specifikation, der gemmer de oplysninger, som skal bruges i Access til at køre en import- eller eksporthandling for en tekstfil med fast bredde eller en afgrænset tekstfil.

importer

Kopiering af data fra en tekstfil, en regnearksfil eller en databasetabel til en Access-tabel. Du kan bruge de importerede data til at oprette en ny tabel, eller du kan vedhæfte (tilføje) dem til en eksisterende tabel, der har en tilsvarende datastruktur.

indbygget konstant

Konstant, der findes i Access, VBA, ADO eller DAO. Disse konstanter er tilgængelige i Objektoversigt, når du klikker på <globals> i hvert af disse biblioteker.

indbygget værktøjslinje

En værktøjslinje, som i Access 2003 og tidligere versioner er del af Access-brugergrænsefladen, når det installeres på computeren. En brugerdefineret værktøjslinje er derimod en værktøjslinje, du opretter til dit eget databaseprogram. I Access 2007 er værktøjslinjer erstattet af et bånd, hvor kommander er samlet i grupper under faner. Du kan desuden føje kommandoer, som du ofte bruger, til værktøjslinjen Hurtig adgang.

indeks

En funktion, der øger hastigheden i søgningen og sorteringen i en tabel på basis af nøgleværdier, og som kan gennemtvinge, at rækkerne i en tabel er unikke. Den primære nøgle til en tabel indekseres automatisk. Visse felter kan ikke indekseres på grund af deres datatype, f.eks. et OLE-objekt eller en vedhæftet fil.

Indeks-vinduet

Et vindue i en Access-database, hvor du kan få vist eller redigere indeks for en tabel eller oprette et indeks med flere felter.

indirekte synkronisering

En synkroniseringsmetode, der bruges i et afbrudt miljø, f.eks. når du rejser med en bærbar computer. Du skal bruge Replikastyring for at konfigurere indirekte synkronisering.

inputmaske

Et format, der består af konstante tegn på skærmen (f.eks. parenteser, punktummer eller bindestreger) og masketegn, der angiver, hvor dataene skal indtastes, samt hvilken type data og antallet af tegn, der kan indtastes.

installerbar ISAM

En driver, du kan angive, og som giver adgang til eksterne databaseformater, f.eks. dBASE, Excel og Paradox. Microsoft Access-databaseprogrammet installerer (indlæser) disse ISAM-drivere, når der refereres til dem i programmet.

int-datatype

I et Access-projekt er det en datatype på 4 byte (32 bit), der opbevarer hele tal fra -2^31 (-2,147,483,648) til 2^31 - 1 (2,147,483,647).

integrere

At indsætte en kopi af et OLE-objekt fra et andet program. Objektets kilde, OLE-serveren, kan være et vilkårligt program, der understøtter sammenkædning og integrering af objekter. Ændringer i integrerede objekter registreres ikke i det originale objekt.

Internetsynkronisering

Bruges til at synkronisere replikaer i et afbrudt miljø, hvori en internetserver er konfigureret. Replikastyringen skal bruges til at konfigurere internetsynkronisering.


J

Ja/Nej-datatypen

En feltdatatype, du kan anvende til de felter, der kun skal indeholde to værdier, f.eks. Ja eller Nej og Sand eller Falsk.

jokertegn

Tegn brugt i forespørgsler og udtryk til at medtage alle poster, filnavne eller andre elementer, der starter med bestemte tegn eller stemmer overens med et vist mønster.

JRO

Et sæt brugergrænseflader til automatisering, der giver mulighed for at udføre handlinger, der er specifikke for Microsoft Jet-databaser. Ved hjælp af JRO kan du komprimere databaser, opdatere data fra cachen samt oprette og vedligeholde replikerede databaser.


K

kanalnummer

Et heltal, der svarer til en åben DDE (Dynamic Data Exchange)-kanal. Kanalnumrene tildeles af Microsoft Windows 95 eller senere, der er oprettet ved hjælp af funktionen DDEInitiate, og som bruges af andre DDE-funktioner og sætninger.

kartesisk produkt

Resultatet for udførslen af en SQL SELECT-sætning, der indeholder to eller flere tabeller i FROM-sætningen, men ingen WHERE- eller JOIN-sætning, der angiver, hvordan tabellerne skal forbindes.

kategorifelt

Et felt, der vises i kategoriområdet i en visning af et pivotdiagram. Elementer i et kategorifelt vises som etiketter på kategoriaksen.

klassemodul

Et modul, der kan indeholde definitionerne for et nyt objekt. Hver enkelt klasse opretter et nyt objekt. De procedurer, der er defineret i modulet, er egenskaber og metoder for objektet. Klassemoduler kan optræde enkeltvis eller sammen med formularer og rapporter.

klassenavn

Det navn, der anvendes som reference til et klassemodul. Hvis klassemodulet er et formular- eller rapportmodul, placeres modultypen foran klassenavnet  – f.eks. Formular_Ordreformular

klassenavn (OLE)

Et foruddefineret navn, der anvendes som reference til et OLE-objekt i Visual Basic. Det består af navnet på det program, der er anvendt til oprettelse af OLE-objektet, objekttypen og eventuelt programmets versionsnummer, f.eks.: Excel.Ark

kodestump

Segment af Visual Basic-kode, der definerer begyndelsen og slutningen af en procedure.

kollision

En konflikt, der opstår under en batchopdatering. En kunde læser data fra serveren og forsøger derefter at ændre dataene i en batchopdatering, men før opdateringsforsøget udføres, ændrer en anden kunde de oprindelige serverdata.

kolonne

En placering i en databasetabel, der indeholder en bestemt type data. Kolonnen er også den visuelle præsentation af et felt i et dataark, og i en Access-database er det forespørgslens designgitter eller filterets designgitter.

kolonnefelt

Et felt i kolonneområdet i pivottabelvisningen. Elementer i kolonnefelter vises vandret øverst i en pivottabelliste. Indre kolonnefelter er placeret tættest på detaljeområdet, mens ydre kolonnefelter er vist oven over de indre kolonnefelter.

kolonneområde

Den del af pivottabelvisningen, der indeholder kolonnefelter.

kolonnevælger

Den vandrette linje i toppen af kolonnen. Klik på en kolonnevælger for at markere en hel kolonne i forespørgslens designgitter eller i filterets designgitter.

kombinationsboks

Et kontrolelement, der anvendes i en formular, der tildeler kombinerede funktioner til en liste eller tekstboks. Indtast en værdi i en kombinationsboks, eller klik på kontrolelementet for at få vist en liste, og marker et element på listen.

kommandoknap

Kontrolelement, der kører en makro, kalder en Visual Basic-funktion eller kører en hændelsesprocedure. En kommandoknap kaldes også en trykknap i andre programmer.

konflikt

En betingelse der opstår, hvis der er ændret i dataene i den samme post i to replikasæt. Når der opstår en konflikt, bliver den vindende ændring valgt og anvendt i alle replikaer, og den tabende ændring registreres som en konflikt i alle replikaer.

kontrolelement, der indeholder et hyperlink

Et kontrolelement, der gør det muligt for en bruger at hoppe til et dokument, en webside eller et objekt, f.eks. en tekstboks, som er bundet til et felt, der indeholder hyperlinks.

krydstabuleringsforespørgsel

En forespørgsel, der beregner en sum, et gennemsnit, et antal eller en anden type total på poster, og derefter indsætter resultatet i grupper efter to typer oplysninger: én type ned langs venstre side af dataarket og den anden type hen over toppen af arket.


L

landestandard

Det sæt oplysninger, der svarer til et givet sprog og land.

låst

Den betingelse, der skrivebeskytter en post, et postsæt eller en database for alle brugere undtagen den bruger, der aktuelt redigerer posten, postsættet eller databasen.

Layoutvisning

Er i Access 2007 en visning, hvor du kan foretage mange typer designændringer i formularer og rapporter, mens du får vist dynamiske data.

link (tabeller)

En handling, der opretter en forbindelse til data fra et andet program, så du kan få vist og redigere data i det oprindelige program og i Access.

listeindeks

Sekvensen af tal for elementer i en liste, der starter med 0 for det første element, 1 for det andet element og så videre.

lokal aktivering

Aktivering af et OLE-objekts OLE-server fra et felt eller kontrolelement. Du kan f.eks. afspille en waveform-lydfil (.wav), der ligger i et kontrolelement, ved at dobbeltklikke på kontrolelementet.

lokal replika

En replika, der udveksler data med sin hub eller den globale replika, men ikke med andre replikaer i replikasættet.

lokalt objekt

En tabel, forespørgsel, formular, rapport, makro eller modul, der forbliver i Masterdesign, hvor det blev oprettet. Hverken objektet eller ændringer til objektet bliver kopieret til andre medlemmer i replikasættet.

lysavis

Tekst, der bevæger sig på en dataadgangsside for at tiltrække brugerens opmærksomhed til et bestemt sideelement, f.eks. en overskrift eller en vigtig meddelelse. Hvis du vil placere en lysavis på en side, skal du oprette et kontrolelement med rullende tekst.

venstre ydre join

En ydre join, hvor alle poster fra venstre side af LEFT JOIN-operationen i forespørgslens SQL-sætning indsættes i forespørgslens resultater, selv hvis der ikke er matchende værdier i join-felterne fra tabellen til højre.


M

makro

En handling eller en række af handlinger, der kan anvendes til automatisering af opgaver.

Makrogenerator

Den objektfane, hvor makroer oprettes og redigeres. Du kan starte Makrogenerator fra mange forskellige steder, f.eks. en formular eller rapport eller direkte fra fanen Opret på båndet.

makrogruppe

En samling af relaterede makroer, der ligger gemt sammen under et enkelt makronavn. Samlingen kaldes ofte blot en makro.

maksimalt antal poster

Du kan forbedre ydeevnen ved at angive det maksimale antal poster, der kan hentes fra en Microsoft SQL Server-database til en formular eller et dataark i et Access-projekt.

mange-til-mange-forhold

En tilknytning mellem to tabeller, hvor én post i den ene tabel kan relatere til mange poster i den anden tabel. Når du vil oprette et mange-til-mange-forhold, skal du oprette en tredje tabel og føje de primære nøglefelter fra de to andre tabeller til denne tabel.

manuel kæde

En kæde, der kræver, at du foretager noget for at opdatere dine data, når dataene i kildedokumentet ændres.

markeringsrektangel

Et rektangel, der dannes af de aktuelt markerede rækker (poster) og kolonner (felter) i Dataarkvisning.

markørdatatype

En datatype i et Access-projekt, du kun kan bruge til at oprette en anden markør. Denne datatype kan ikke bruges til kolonner i en tabel. En markør er en mekanisme, der bruges til at arbejde med én række ad gangen i resultatsættet i en SELECT-sætning.

Masterdesign

Det eneste medlem af replikasættet, hvor du kan foretage ændringer i databasestrukturen, der kan overføres til andre replikaer.

MDE-fil

En Access 2003-databasefil (.accdb) eller tidligere, hvor alle moduler er kompileret, og al redigerbar kildekode er fjernet.

Microsoft Access-database

En samling af data eller objekter, f.eks. tabeller, forespørgsler eller formularer, der henviser til et specifikt emne eller formål. Microsoft Jet-databaseprogrammet styrer dataene.

Microsoft Access-datafil

En Access-database eller Access-projektfil. I en Access 2007-database gemmes databaseobjekter og data i en .accdb-fil, og tidligere versioner af Access bruger formatet .mdb. En projektfil indeholder ikke data og bruges til at oprette forbindelse til en Microsoft SQL Server-database.

Microsoft Access-objekt

Et objekt, der er defineret af Access, som relaterer til Access, dets brugerflade eller et programs formularer og rapporter. Derudover kan du bruge et Microsoft Access-objekt til at programmere elementerne i den brugerflade, der anvendes til indtastning og visning af data.

Microsoft Access-projekt

En Access-fil, der er tilknyttet en Microsoft SQL Server-database, og som bruges til at oprette klient/server-programmer. En projektfil indeholder hverken data eller datadefinitionsbaserede objekter som f.eks. tabeller og visninger.

Microsoft Data Engine

Et klient/serverdataprogram, der indeholder et lokalt datalager på et mindre computersystem, f.eks. en enkeltbrugercomputer eller en lille arbejdsgruppeserver, og som er kompatibelt med Microsoft SQL Server 6.5, SQL Server 7.0 og SQL Server 2000.

Microsoft SQL Server-database

En database i Microsoft SQL Server, der består af tabeller, visninger, indeks, gemte procedurer, funktioner og udløsere. Du kan oprette forbindelse mellem en Access-database og SQL Server-data ved hjælp af ODBC eller ved at oprette en Access-projektfil (*.adp).

modulniveau

Beskriver en vilkårlig variabel eller konstant, der er angivet i sektionen Erklæringer i et Visuel Basic for Applications-modul (VBA) eller uden for en procedure. Erklærede variabler eller konstanter på modulniveauet er tilgængelige for alle procedurer i et modul.

modulniveauvariabel

En variabel, der er erklæret i sektionen Erklæringer i et Visual Basic for Applications-modul (VBA) eller ved at bruge nøgleordet Privat. Disse variabler er tilgængelige for alle procedurer i modulet.

money-datatype

En datatype i et Access-projekt, der gemmer pengeværdier området -922.337.203.685.477,5707 til og med 922.337.203.685.477,5807 med en nøjagtighed på en titusindedel af en møntenhed.


N

navigationsknapper

De knapper, som du bruger, når du flytter gennem poster. Knapperne vises i nederste venstre hjørne af vinduerne Dataarkvisning og Formularvisning. De vises også i Vis udskrift, hvor du kan flytte gennem siderne i dokumentet.

Navigationsrude

Den rude, der vises, når du åbner en Access-database eller et Access-projekt. Navigationsruden viser objekterne i databasen og kan tilpasses, så objekterne sorteres og grupperes på forskellige måder.

nchar-datatype

En datatype af fast længde i et Microsoft Access-projekt med maksimalt 4.000 Unicode-tegn. Unicode-tegn bruger 2 byte pr. tegn og understøtter alle internationale tegn.

normalisere

Minimering af duplikeringen af oplysninger i en relationsdatabase ved hjælp af effektivt tabeldesign. Normaliser databasen ved hjælp af Guiden Tabelanalyse.

Notat, datatype

I en Access-database er dette en feltdatatype. Notat-felter kan rumme op til 65.535 tegn.

ntext-datatype

En datatype af variabel længde i et Access-projekt, der maksimalt kan indeholde 2^30 - 1 (1.073.741.823) tegn. Kolonner med datatypen ntext gemmer en 16-byte markør i datarækken, og dataene gemmes separat)

Null

En værdi, der kan indtastes i et felt eller anvendes i udtryk og forespørgsler for at angive manglende eller ukendte data. I Visual Basic angiver nøgleordet Null en Null-værdi. Visse felter, f.eks. primære nøglefelter, kan ikke indeholde Null.

null-felt

Et felt, der indeholder værdien Null. Et null-felt er ikke det samme som et felt, der indeholder en nullængdestreng (" ") eller et felt med værdien 0.

numerisk datatype

I et Access-projekt er det en nøjagtig numerisk datatype, der indeholder værdier fra -10^38 - 1 til og med 10^38 - 1. Du kan angive skala (maksimalt samlet antal cifre) og præcision (maksimalt antal cifre til højre for decimaltegnet.

nvarchar(n)-datatype

En datatype af variabel længde i et Access-projekt med maksimalt 4.000 Unicode-tegn. Unicode-tegn bruger 2 byte pr. tegn og understøtter alle internationale tegn.


O

Objektafhængigheder-rude

Viser objekter, der har en afhængighed af det markerede objekt og desuden objekter, som det markerede objekt har afhængigheder til .

objektbibliotek

En fil, der indeholder definitioner for objekter og deres metoder og egenskaber. En fil, der indeholder et objektbibliotek, har typisk filtypen .olb.

Objektdatatype

En fundamental datatype, der repræsenterer et vilkårligt objekt, der kan genkendes af Visual Basic. Selvom du kan erklære en vilkårlig objektvariabel som typen Objekt, er det bedst at erklære objektvariabler ifølge deres specifikke type.

objekttype

En type objekt, der er vist af et program via Automation, f.eks. Program, Fil, Område og Ark. Brug Objektbrowser i Visual Basic Editor, eller se dokumentationen til programmet, hvis du vil have vist en komplet liste over tilgængelige objekter.

objektvariabel

En variabel, der indeholder en reference til et objekt.

ODBC-database

En database, hvortil der leveres en ODBC (Open Database Connectivity)-driver  – en driver, som du kan bruge til at importere, kæde eller eksportere data til. 

ODBC-datakilde

De data og oplysninger, der skal bruges for at få adgang til data fra de programmer og databaser, som understøtter ODBC (Open Database Connectivity)-protokollen.

ODBCDirect

En teknologi, der gør det muligt at få direkte adgang til ODBC-datakilder ved hjælp af DAO-funktioner, der tilsidesætter Microsoft Jet-databaseprogrammet.

offentlig variabel

En variabel, du erklærer offentlig med nøgleordet Public i sektionen Erklæringer i et Visual Basic for Applications-modul (VBA). En offentlig variabel kan deles af alle procedurer i hvert enkelt modul i en database.

OLE DB

En databasearkitektur for komponenter, hvor der implementeres effektiv netværks- og internetadgang til mange typer datakilder, herunder relationsdata, e-mail-filer, flade filer og regneark.

OLE DB-provider

Program i OLE DB-arkitekturen, der giver mulighed for at få oprindelig adgang til dataene i stedet for at bruge ODBC, IISAM-drivere osv., som er eksterne metoder, der giver adgang til dataene.

OLE/DDE-kæde

En forbindelse mellem et OLE-objekt og dets OLE-server eller mellem et DDE-kildedokument (dynamic data exchange) og et destinationsdokument.

OLE-beholder

Et program, der indeholder et kædet eller integreret OLE-objekt fra et andet program. Hvis f.eks. et OLE-objekt i en Access-database indeholder et Excel-regneark, er Access en OLE-beholder.

OLE-objekt

Et objekt, der understøtter OLE-protokollen til sammenkædning og integrering af objekter. Et OLE-objekt fra en OLE-server, f.eks. et Windows Paint-billede eller et Excel-regneark, kan kædes sammen med eller integreres i et felt, en formular eller en rapport.

OLE-objektdatatype

En feltdatatype, du kan bruge til de objekter, der er oprettet i andre programmer, som kan kædes sammen med eller integreres (indsættes) i en Access-database.

OLE-server

Et program eller en DLL, der indeholder et kædet eller integreret OLE-objekt til et andet program. Hvis et OLE-projekt i en Access-database f.eks. indeholder et Excel-regneark, er Excel en OLE-server.

opdatere

Når du får vist posterne igen i en formular eller på et dataark i en Access-database for at se de ændringer, andre brugere har foretaget. At køre en forespørgsel igen under den aktive formular eller det aktive dataark i et Access-projekt for at få vist de ændringer, der er foretaget i posterne.

opdatere

Accept af de ændringer, der er foretaget i dataene i en post. Ændringerne gemmes i databasen, når du flytter til en anden post i en formular eller dataark, eller når du specifikt gemmer posten.

opdateringsforespørgsel

En handlingsforespørgsel (SQL-sætning), der ændrer et postsæt ifølge de kriterier (søgebetingelser), du har angivet.

opkaldstræ

Alle de moduler, der kan kaldes af en vilkårlig procedure i det modul, hvor koden er aktiv.

Opslagsfelt

Et felt, der anvendes til en formular eller en rapport i en Access-database, der enten viser en liste over de værdier, der er hentet fra en tabel eller en forespørgsel, eller opbevarer et statisk værdisæt.

overlappende handling

overlappende handling: Handlingssekvens, der er forårsaget af en hændelsesprocedure, som direkte eller indirekte kalder sig selv. Dette kaldes også en hændelsesrække eller en rekursion. Vær forsigtig, når du bruger overlappende handlinger, idet de ofte resulterer i stakoverløb eller andre kørselsfejl.

overlappende opdatering

I forbindelse med relationer, der gennemfører referentiel integritet mellem tabellerne, er overlappende opdatering en opdatering af alle relaterede poster i den relaterede tabel eller de relaterede tabeller, når en post i den primære tabel ændres.

overlappende sletning

I forbindelse med relationer, der gennemfører referentiel integritet mellem tabellerne, er overlappende sletning en sletning af alle relaterede poster i den relaterede tabel eller de relaterede tabeller, når en post i den primære tabel slettes.

overlappet

En handling udløser en anden handling, f.eks. når en overlappende opdatering af relationer angives for to eller flere tabeller, udløser en opdatering af den primære nøgle i den primære tabel automatisk ændringer i den fremmede tabel.


P

parameterforespørgsel

En forespørgsel, hvor en bruger interaktivt angiver en eller flere kriterieværdier. En parameterforespørgsel er ikke en speciel slags forespørgsel, men snarere en udvidelse af en forespørgsels fleksibilitet.

pass-through-forespørgsel

En SQL-specifik forespørgsel, som du kan bruge til at sende kommandoer direkte til en ODBC-databaseserver. Ved hjælp af pass-through-forespørgsler kan du arbejde direkte med tabellerne på serveren i stedet for at lade Access-databaseprogrammet behandle dataene.

personligt id

En alfanumerisk streng på 4-20 tegn, der skelner mellem store og små bogstaver, som Access anvender kombineret med kontonavnet for at identificere en bruger eller gruppe i en Access-arbejdsgruppe.

pessimistisk

En type låsning, hvor en side, der indeholder en eller flere poster, herunder den post, der redigeres, ikke er tilgængelig for andre brugere, når du bruger metoden Edit, og forbliver utilgængelig, indtil du bruger metoden Update.

pi

En matematisk konstant, der ca. svarer til 3,1415926535897932.

Pivotdiagramvisning

Visning, der indeholder en grafisk analyse af dataene i et regneark eller en formular. Du kan få vist forskellige detaljeniveauer eller angive et layout ved at trække felter og elementer eller ved at få vist og skjule elementer i rullelisterne til felterne.

Pivottabelformular

En interaktiv tabel, der opsummerer store mængder af data ved hjælp af de formater og beregningsmetoder, du vælger. Du kan rotere tabellens række- og kolonneoverskrifter for at få vist data på forskellige måder, på samme måde som i en Excel-pivottabelrapport.

Pivottabelliste

En Microsoft Office Web Component, der anvendes til interaktiv analyse af data på en webside. Data, der vises i række- og kolonneformat, kan flyttes, filtreres, sorteres og beregnes på forskellige måder, som tilfredsstiller dit publikum.

Pivottabelvisning

Visning, der opsummerer og analyserer dataene i et regneark eller en formular. Du kan få vist forskellige detaljeniveauer eller organisere dataene ved at trække felter og elementer eller ved at få vist og skjule elementer i rullelisterne til felterne.

placeringsområde

Et område i en pivottabelvisning eller pivotdiagramvisning, i hvilken du kan slippe felter fra feltlisten for at få vist data i feltet. Etiketten på hvert enkelt placeringsområde angiver den felttype, der kan oprettes i visningen.

plusmarkør

Den markør, der vises, når du flytter markøren til venstre kant af et felt i et dataark. Når plusmarkøren vises, kan du få vist hele feltet ved at klikke på markøren.

pop op-formular

En formular, der vises oven på alle øvrige vinduer. En pop op-formular kan være modal eller ikke-modal.

postkilde

Den underliggende datakilde til en formular, rapport eller dataadgangsside. I en Access-database kunne det f.eks. være en tabel, forespørgsel eller en SQL-sætning. I et Access-projekt kan det f.eks. være en tabel, visning, SQL-sætning eller en gemt procedure.

postnavigationselement

Et kontrolelement på en dataadgangsside, der bruges til at få vist en postnavigationsværktøjslinje. Du kan tilføje en navigationsværktøjslinje til hver gruppeniveau. Du kan også tilpasse postnavigationselementet ved at ændre dets egenskaber.

postnummerboks

En lille boks, der viser det aktuelle postnummer i det nederste venstre hjørne i Dataarkvisning og Formularvisning. Indtast postnummeret i boksen, og tryk på ENTER, hvis du ønsker at flytte til en bestemt post.

postsæt

Et kollektivt navn for Postsæt-objekter af typen tabeller, dynaset og snapshot, der alle er postsæt, som opfører sig som objekter.

postvælger

En lille boks eller linje til venstre for posten, som du kan klikke på for at vælge hele posten i Dataarkvisning og i Formularvisning.

primær nøgle

Et eller flere felter (kolonner), hvis værdier præsenterer en unik identifikation af hver enkelt post i en tabel. En primær nøgle kan ikke tillade Null-værdier og skal altid have et unikt indeks. En primær nøgle anvendes som relatering fra en tabel til fremmede nøgler i andre tabeller.

primær tabel

Den "ene" side af to relaterede tabeller i et en-til-mange-forhold. Den primære tabel bør have en primær nøgle, og hver post bør være unik.

privat procedure

En Sub- eller Function-procedure, der er erklæret som privat vha. nøgleordet Private i en Declare-sætning. Der er kun adgang til private procedurer fra andre procedurer i samme modul.

procedure

En sekvens af erklæringer og sætninger i et modul, der udføres som en enhed. Procedurer i Visual Basic for Applications-modulet (VBA) indeholder både SubSub og Function-procedurer.

procedureniveau

Beskriver de variabler eller konstanter, der er erklæret i en procedure. Erklærede variabler og konstanter inden for en procedure er kun tilgængelige for samme procedure.

procedureniveauvariabel

En variabel, der er erklæret i en procedure. Variabler på procedureniveau er altid private for de procedurer, de erklæres i.

programbaggrund

Baggrundsområdet i et programvindue.

projekt

Sæt med alle kodemoduler i en database, inkl. standardmoduler og klassemoduler. Som standard har projektet samme navn som databasen.

pseudoindeks

En dynamisk krydsreference til en eller flere tabeldatafelter (kolonner), der tillader redigering af en ODBC-tabel (servertabel) uden et entydigt indeks.

publikation

I et Microsoft Access-projekt kan en publikation indeholde en eller flere udgivne tabeller eller lagrede procedureartikler fra en brugerdatabase. Hver brugerdatabase kan have en eller flere publikationer. En artikel er en gruppering af data, der skal replikeres som en enhed.


Q

QueryDef

En gemt definition af en forespørgsel i en Access-database eller en midlertidig definition af en forespørgsel i et ODBCDirect-arbejdsområde.


R

rækkefelt

Et felt i rækkeområdet i pivottabelvisningen. Elementerne i rækkefelterne er placeret i en liste i venstre side af visningen. Indre rækkefelter er tættest ved detaljeområdet, og ydre rækkefelter vises til venstre for de indre rækkefelter.

Rækken Total

En række i et dataark, der viser de valgte opsummeringsoplysninger til hvert enkelt felt baseret på typen af data i feltet.

rækkeområde

Den del af pivottabelvisningen, der indeholder rækkefelter.

rækkevælger

Når du klikker på denne lille boks eller linje i tabellens eller makroens Designvisning, eller når du sorterer og grupperer poster i rapportens Designvisning, markeres en hel række.

rapport

Et Access-databaseobjekt, som du kan udskrive med de oplysninger, der er formateret og organiseret ifølge dine specifikationer. Eksempler på rapporter er salgsopgørelser, telefonlister, adresseetiketter.

rapportfod

Sektion i rapporten, der anvendes til de oplysninger, der normalt vises nederst på siden, f.eks. sidenumre, datoer og opsummeringer.

rapporthoved

Sektion i rapporten, der anvendes til forskellige oplysninger, f.eks. titel, dato eller rapportintroduktion, der normalt placeres i starten af rapporten.

rapportmodul

Et modul, der omfatter Visual Basic for Applications-kode (VBA) til alle hændelsesprocedurer, der er udløst af hændelser, som finder sted i en bestemt rapport eller dens kontrolelementer.

Rapportobjektfanen

Et vindue, hvor du kan arbejde med rapporterne i Designvisning, Vis layout eller Vis udskrift.

rapportvælger

Den boks, hvor linealerne mødes, i øverste venstre hjørne af en rapport i Designvisning. Brug boksen til at udføre handlinger på rapportniveau, f.eks. at vælge en formular.

real-datatype

En omtrentlig numerisk datatype i et Access-projekt med en præcision på 7 cifre. Den kan indeholde positive værdier fra ca. 1,18E - 38 til og med 3,40E + 38, negative værdier fra ca. -1,18E - 38 til og med -3,40E + 38, eller nul.

redigeringselement

Også kaldet en tekstboks. Et redigeringselement er et rektangulært område, hvor en bruger kan indtaste og redigere tekst.

referentiel integritet

De regler, du skal følge for at bevare de definerede relationer mellem tabellerne, når du tilføjer, opdaterer eller sletter poster.

refererende database

Den aktuelle Access-database, hvorfra brugeren har oprettet en reference fra en anden Access-database. Brugeren kan oprette en reference til en database og derefter kalde procedurer i standardmodulerne i denne database.

relation

En tilknytning mellem fælles felter (kolonner) i to tabeller. En relation kan være en-til-en, en-til-mange eller mange-til-mange.

Relationer-objektfane

En objektfane, hvor du kan få vist, oprette og ændre forhold mellem tabeller og forespørgsler.

relativ eller indbygget placering

Placerer elementet i dokumentets naturlige HTLM-flow, men forskyder elementets placering på basis af den foregående tekst.

replika

En replika er et medlem af et replikasæt og kan synkroniseres med andre replikaer i sættet. Ændringer i data i en replikeret tabel i en replika sendes til og anvendes i de andre replikaer.

replikasæt

Masterdesign og alle andre replikaer, som deler det samme databasedesign og forskellige replikasætidentifikatorer.

replikasættopologi

Den rækkefølge, hvori ændringerne propageres fra replika til replika. Topologien bestemmer, hvor hurtigt ændringer i andre replikaer vises i din replika.

replikering

Kopiering af en database, så to eller flere kopier kan udveksle opdateringer af data eller replikerede objekter. Denne udveksling kaldes synkronisering.

reserveret ord

Et ord, der er en del af et sprog, f.eks. Visual Basic. Reserverede ord omfatter navne på sætninger, foruddefinerede funktioner og datatyper, metoder, operatorer og objekter.

rulleliste

Hvis du klikker på dette kontrolelement, vises en liste, hvor du kan vælge en værdi. Du kan ikke indtaste en værdi i en rulleliste.


S

sammenkædet tabel

Tabel, der opbevares i en fil uden for den åbne database, hvorfra Access kan få adgang til posterne. Du kan tilføje, slette og redigere posterne i en kædet tabel, men du kan ikke ændre selve strukturen.

sammenligningsoperator

En operator, der bruges til at sammenligne to værdier eller udtryk, f.eks. < (mindre end), > (større end) og = (lig med).

sammensat kontrolelement

Et kontrolelement og en vedhæftet etiket, f.eks. en tekstboks med en vedhæftet etiket.

sektion

En del af en formular eller en rapport, f.eks. en sektion med hoved, fod eller detaljer.

sektionsoverskrift

Den vandrette linje, der vises oven over formular- eller rapportsektionen i Designvisning. Sektionslinjen viser type og navn på sektionen. Brug den til at få adgang til sektionens egenskabsark.

sektionsvælger

Den boks, der vises i venstre side af sektionslinjen, når et objekt åbnes i Designvisning. Brug boksen til at udføre sektionsniveauopgaver, f.eks. valg af sektion.

selv-join

join: En join, hvor en tabel er joinforbundet til sig selv. Posterne fra tabellen kombineres med andre poster fra samme tabel, når der er matchende værdier i join-felterne.

separator

Tegn, der adskiller tekst- eller talenheder.

seriefelt

Et felt, der vises i serieområdet i et diagram, og som indeholder serieelementer. En serie er en gruppe af relaterede datapunkter.

seriepunkt

En individuel dataværdi, der er afbildet i et diagram og repræsenteret ved kolonne-, søjle-, linje-, cirkel- eller kransekageudsnit eller andre typer datamærker.

servergenereret HTML

En ASP (Active Server Pages)- eller IDC/HTX-fil, der er output fra en tabel, forespørgsel eller formular, der er forbundet til en ODBC-datakilde og behandles af Internet Information Server for at oprette HTML-filer dynamisk.

servergenereret HTML: Active Server Pages

session

En sekvens af handlinger, der udføres af det Access-databaseprogram, der startes, når en bruger logger på, og som slutter, når brugeren logger af. Alle handlingerne under en session udgør et transaktionsområde, som er underlagt brugerens logontilladelser.

side (datalager)

En del af databasefilen, der gemmer data. Afhængig af størrelsen på posterne kan en side (eksempelvis på 4 KB) måske indeholde mere end én post.

sidefod

Bruges til at få vist sidens opsummeringer, datoer eller sidenumre nederst på hver enkelt side af en formular eller rapport. I formularer vises sidefoden kun, når du udskriver formularen.

sidefod i formular

Bruges til visning af instruktioner vedrørende brug af en formular, kommandoknapper eller ubundne kontrolelementer for at acceptere input. Vises nederst i formularen i formularvisning og i slutningen af udskriften.

sidehoved

Bruges til at få vist en titel, kolonneoverskrifter, datoer eller sidenumre øverst på hver side i en formular eller rapport. I formularer vises sidehovedet kun, når du udskriver formularen

sikker arbejdsgruppe

En Access-arbejdsgruppe, hvor brugere logger på med brugernavn og adgangskode, og hvor adgangen til databaseobjekterne begrænses ifølge de tilladelser, der gives til specielle brugerkonti og -grupper.

sikkerhed på brugerniveau

Når du bruger sikkerhed på brugerniveau i en Access-database, kan en databaseadministrator eller en objektejer tildele individuelle brugere eller grupper af brugere specifikke tilladelser til tabeller, forespørgsler, formularer, rapporter eller makroer.

slet forespørgsel

En forespørgsel (SQL-sætning), der fjerner de rækker, der svarer til de kriterier, du har angivet, fra en eller flere tabeller.

smalldatetime-datatype

En datatype til dato- og klokkeslæt i et Access-projekt, der er mindre nøjagtig end datatypen datetime. Dataværdier går fra 1. januar 1900 til og med 6. juni 2079 ned til et minuts nøjagtighed.

smallint-datatype

I et Access-projekt er det en datatype på 2 byte (16 bit), der opbevarer hele tal fra -2^15 (-32,768) til 2^15 - 1 (32,767).

smallmoney-datatype

En datatype i et Microsoft Access-projekt, der gemmer pengeværdier fra -214.748,3648 til 214.748,3647 med en nøjagtighed på en tusindedel af en møntenhed. Når værdier af typen smallmoney vises, rundes de op til to decimaler.

snapshot

Et statisk billede af et sæt af data, f.eks. de poster, der vises som et resultat af en forespørgsel. Du kan oprette Postsæt-objekter af snapshot-typen fra en basistabel, en forespørgsel eller et andet postsæt.

snapshot af rapport

En fil (med filtypenavnet .snp), der indeholder en nøjagtig kopi af hver enkelt side af en Microsoft Access-rapport. Den bevarer det todimensionelle layout, grafikken og andre integrerede objekter i rapporten.

Snapshot Viewer

Et program, du kan anvende til at få vist, udskrive og sende et snapshot, f.eks. et snapshot af rapporten. Snapshot Viewer 11.0 består af et enkeltstående eksekverbart program, et Snapshot Viewer-objekt (Snapview.ocx) og andre relaterede filer.

Snapshot Viewer-objekt

Et ActiveX-objekt (Snapview.ocx), du kan anvende til at få vist et snapshot af rapporten fra Microsoft Internet Explorer 3.0 eller senere, eller fra et program, der understøtter ActiveX-objekter, f.eks. Access eller Microsoft Visual Basic.

snapshot, der kan opdateres

En bestemt type postsæt, der fungerer effektivt i et klient/server-miljø ved at cachelagre data på klienten og ved at minimere rundturene til serveren for at få adgang til og opdatere data.

sql_variant-datatype

En datatype i et Access-projekt, der opbevarer værdier fra forskellige datatyper, undtagen tekst, ntekst, billede, tidsstempel og sql_variant-datatyper. Sql_variant-datatypen bruges i en kolonne-, parameter-, variabel- eller returværdi for en brugerdefineret funktion.

SQL-database

En SQL (Structured Query Language)-baseret database.

SQL-specifik forespørgsel

En forespørgsel, der består af en SQL-sætning. Underforespørgsler og pass-through-, forenings- og datadefinitionsforespørgsler er SQL-specifikke forespørgsler.

SQL-streng/sætning

Et udtryk, der definerer en SQL-kommando, f.eks. SELECT, UPDATE, eller DELETE, og som indeholder klausuler som f.eks. WHERE og ORDER BY. SQL-strenge/sætninger anvendes typisk i forespørgsler og andre beregninger.

SQL-visning

En objektfane, der viser SQL-sætningen for den aktuelle forespørgsel, eller som bruges til at oprette en SQL-specifik forespørgsel (forenings-, pass-through eller datadefinitionsforespørgsel). Når du opretter en forespørgsel i Designvisning, konstruerer Access en tilsvarende SQL-forespørgsel i SQL-visning.

standardafvigelse

En parameter, der angiver den måde, hvorpå en sandsynlighedsfunktion centreres om sit gennemsnit og er lig kvadratroden af det moment, i hvilken afvigelsen fra gennemsnittet opløftes til anden potens.

standardegenskab

En egenskab, der kan indstilles til et kontrolelement, så denne egenskab bevarer samme værdi, hver gang der oprettes et nyt kontrolelement af samme type.

standardmodul

Et Visual Basic for Applications-modul (VBA), hvor du kan placere de SubSub og Function-procedurer, du ønsker at kunne bruge i andre procedurer i hele databasen.

standardtypografi for kontrolelement

Standardindstillingen for et kontrolelements type. Du skal tilpasse kontrolelementets type, før du opretter to eller flere ens kontrolelementer, for at undgå at skulle tilpasse hvert enkelt kontrolelement.

standardværdi

En værdi, der automatisk indtastes i et felt eller kontrolelement, når du tilføjer en ny post. Du kan enten acceptere standardværdien eller ignorere den ved at indtaste en værdi.

streng af længden nul

En streng, der ikke indeholder tegn. Du kan bruge en streng af længden nul til at angive, at du ved, at der ikke findes nogen værdier til et felt. Angiv en nul-længde streng ved at indtaste to dobbelte anførselstegn uden mellemrum (" ").

strengafgrænser

Teksttegn, der adskiller en streng, som indsættes inden i en anden streng. Enkelte anførselstegn (') og dobbelte anførselstegn (") er begge strengafgrænsere.

Sub-procedure

En procedure i Visual Basic for Applications (VBA), der udfører en handling. I modsætning til en Function-procedure returnerer en Sub-procedure ikke en værdi. Du starter en Sub-procedure med en Sub-sætning og afslutter den med en End Sub-sætning.

synkronisering

Opdatering af to medlemmer af et replikasæt ved at udveksle alle opdaterede poster og objekter i hvert medlem. To replikasætmedlemmer synkroniseres, når ændringerne i hvert medlem er anvendt i det andet.

synlighed

En egenskab for en replika, der angiver, hvilke medlemmer af et replikasæt det kan synkroniseres med, og hvilke konfliktløsningsregler der gælder. Replikaer falder ind under tre typer synlighed: global, lokal og anonym.

sysname-datatype

En særlig systembaseret, brugerdefineret datatype i et Access-projekt, der anvendes til tabelkolonner, variabler og gemte procedureparametre, der gemmer objektnavne.

systemobjekt

Databaseobjekter, der er defineret af systemet, f.eks. tabellen MSysIndexes, eller af brugeren. Du kan oprette et systemobjekt ved at angive objektet med navnet USys som de første fire tegn i objektnavnet.


T

tabel

Et databaseobjekt, der gemmer data i poster (rækker) og felter (kolonner). Dataene omhandler ofte en bestemt kategori, f.eks. ansatte eller ordrer.

tabeldatatype

En speciel datatype i et Access-projekt, der anvendes til at gemme et resultatsæt i en lokal variabel eller returværdi for en brugerdefineret funktion til senere behandling. Den kan bruges i stedet for en midlertidig tabel, der gemmes i tempdb-databasen.

tabelegenskaber

Attributter til en tabel i en Access-database, der har indflydelse på selve tabellens udseende eller funktionsmåder. Tabelegenskaber angives i tabellen Designvisning ligesom feltegenskaber.

Tabelobjektfane

I en Access-database er det en objektfane, hvor du arbejder med tabeller i designvisning eller dataarkvisning.

tabeloprettelsesforespørgsel

En forespørgsel (SQL-sætning), der opretter en ny tabel, og derefter opretter poster (rækker) inde i tabellen ved at kopiere poster fra en eksisterende tabel eller forespørgselsresultater.

Taldatatype

En felttype i Access-databasen, som er designet til de numeriske data, der anvendes i matematiske beregninger. Det anbefales dog at bruge valutadatatypen til visning eller beregning af valutaværdier.

tastatur-handler

Kode, der bestemmer og reagerer på brugerens tastetryk eller tastkombinationer.

tegndatatype

En datatype med fast længde i et Access-projekt med maksimum 8.000 ANSI-tegn.

tegnkode

Et tal, der repræsenterer et bestemt tegn i et tegnsæt, f.eks. ANSI-tegnsættet.

tekstboks

Et kontrolelement, også kaldet et redigeringsfelt, der anvendes i en formular eller rapport for at få vist tekst eller acceptere dataindtastninger. Der kan vedhæftes etiketter til tekstbokse.

tekstdatatype

En datatype af variabel længde i et Access-projekt med maksimalt 2^31 -1 (2.147.483.647) tegn. Standardlængden er 16.

tekstfil med fast bredde

En fil, der indeholder data, hvor hvert felt har en fast bredde.

Text-datatype

Feltdatatypen i en Access-database. Tekstfelter kan indeholde den mindste størrelse af enten op til 255 tegn eller det antal tegn, der er angivet af egenskaben FieldSize.

til/fra-knap

Et kontrolelement, der anvendes til at aktivere til/fra-indstillinger i en formular eller en rapport. Det kan vise tekst eller billeder og være enkeltstående eller en del af en indstillingsgruppe.

tilbagerulning

Afslutning eller annullering af en ventende transaktion uden at gemme ændringerne.

tilføjelsesforespørgsel

En handling, der indsætter posterne i resultatsættet for en forespørgsel i slutningen af en eksisterende tabel.

tilladelser

Et sæt attributter, der angiver, hvilken type adgang en bruger har til data eller objekter i en database.

timestamp-datatype

En særlig datatype i et Access-projekt, der opdateres automatisk, hver gang en række indsættes eller opdateres. Værdier i timestamp-kolonner er ikke datetime-data, men binary(8) eller varbinary(8), som angiver rækkefølgen af dataændringer.

tinyint-datatype

En datatype med 1 byte (8 bit) i et Access-projekt, der gemmer hele tal i området fra 0 til og med 255.

topologi

Den rækkefølge, hvormed ændringer overføres fra replika til replika. Topologien er vigtig, da den bestemmer, hvor hurtigt ændringer i en anden replika vises i din replika.

totalfelt

Et felt, der opsummerer data fra den underliggende kildepost. Et totalfelt kan anvende en opsummeringsfunktion, f.eks. Sum eller Antal, eller bruge et udtryk til at beregne opsummeringsværdier.

totalforespørgsel

En forespørgsel, der viser en opsummeringsberegning, f.eks. et gennemsnit eller en sum, for værdier i forskellige felter fra en eller flere tabeller. En totalforespørgsel er ikke en særskilt type forespørgsel, men gør udvælgelsesforespørgslerne mere fleksible.

transaktion

En række ændringer foretaget i en databases data eller skema. Hvis elementer i transaktionen ikke udføres, mislykkes hele transaktionen, og data "sættes tilbage".


U

ubundet formular eller rapport

En formular eller rapport, der ikke er tilknyttet en postkilde som f.eks. en tabel, forespørgsel eller en SQL-sætning (formularens eller rapportens postkilde-egenskab er tom).

ubundet kontrolelement

Et kontrolelement, der ikke er tilknyttet et felt i en underliggende tabel, forespørgsel eller SQL-sætning. Et ubundet kontrolelement anvendes ofte til at få vist oplysende tekst eller dekorative billeder.

ubundet objektramme

Et kontrolelement, der placeres i en formular eller en rapport, som skal indeholde et ubundet objekt. Et ubundet objekt er et objekt, f.eks. et billede, hvis værdi ikke stammer fra data, der er gemt i en tabel.

udelt adgang

En form for adgang til data i en database, der deles i et netværk. Når du åbner en database med udelt adgang, forhindrer du andre i at åbne databasen.

udgive

For at gemme en database til Dokumenthåndtering, f.eks. en server der kører Windows SharePoint Services.

udløser

En speciel slags gemt procedure, der udføres automatisk, når dataene i en bestemt tabel ændres. Udløsere oprettes som regel for at gennemtvinge referentiel integritet eller konsistens for logisk relaterede data i forskellige tabeller.

Udtryksgenerator

Et Access-værktøj, der kan anvendes til at oprette et udtryk. Det indeholder en liste over de almindelige udtryk, du kan vælge.

udvælgelsesforespørgsel

En forespørgsel, der stiller spørgsmål om de data, der opbevares i tabellerne, og returnerer et svar i form af et dataark uden at ændre dataene.

udvidelsessymbol

Hvis du klikker på dette kontrolelement på en dataadgangsside, udvides eller skjules en grupperet post, så detaljeposterne vises eller skjules.

udvidelsessymbol

En knap, der bruges til at udvide eller skjule postgrupper – tegnene plus (+) eller minus (-) vises.

underdataark

Et dataark, der er indlejret i et andet dataark, og som indeholder data, der er relateret til eller joinforbundet med det første dataark.

underforespørgsel

En SQL SELECT-sætning inden i en anden udvælgelses- eller handlingsforespørgsel.

underformular

En formular, der opbevares i en anden formular eller rapport.

underformular/underrapportelement

Et kontrolelement, der viser en underformular i en formular eller underformular, eller en underrapport i en rapport.

underrapport

En rapport, der er inden i en anden rapport.

unikt indeks

Et indeks, der defineres ved at indstille egenskaben Indekseret for et felt til Ja - ingen dubletter. Et unikt indeks tillader ikke duplikering af indtastninger i indekseringsfeltet. Når du indstiller et felt som den primære nøgle, defineres feltet som unikt.

uniqueidentifier-datatype

Et 16-byte globalt, entydigt id (GUID) i et Access-projekt.


V

værktøjskasse

Et sæt værktøjer, der findes i designvisning, når du skal føje kontrolelementer til en formular eller en rapport.

Værktøjstip

Korte beskrivelser af navne på kommandoer og knapper på båndet. Der vises et værktøjstip, når musemarkøren placeres på disse kommandoer og knapper.

værtsprogram

Et vilkårligt program, der understøtter brugen af Visual Basic for Applications.

validering

Processen med at kontrollere, om de indtastede data opfylder visse betingelser eller begrænsninger.

valideringsregel

En egenskab, der definerer gyldige inputværdier for et felt eller en post i en tabel eller for et kontrolelement i en formular. Access viser den meddelelse, der er angivet i egenskaben Valideringsmeddelelse, hvis reglen overtrædes.

valutadatatype

En datatype i en Microsoft Access-database, der er nyttig for pengeberegninger eller for beregninger med faste punkter, hvor et højt nøjagtighedsniveau er nødvendigt.

varbinary-datatype

En datatype med variabel længde i et Access-projekt med maksimum 8.000 byte binær data.

varchar

En datatype med variabel længde i et Access-projekt med maksimum 8.000 ANSI-tegn.

varians

Kvadratet af standardafvigelsen. Det er et udtryk for den mængde, som alle værdier i en gruppe varierer med i forhold til gruppens gennemsnitsværdi.

variant, udtryk

Et udtryk, der kan evalueres til numeriske data, strengdata eller datodata ud over de specielle værdier Empty og Null.

visning

En forespørgselstype i et Access-projekt, der er en virtuel tabel, baseret på en SQL SELECT-sætning. I en jointype med to tabeller indeholder en visning måske kun 3 ud af 10 mulige kolonner for at begrænse adgangen til bestemte data.


W

WHERE-delsætning

Den del af en SQL-sætning, der angiver, hvilke poster der skal hentes.


X

XML-attribut

Oplysninger, der føjes til en kode, så der er flere oplysninger om koden, f.eks. <ingredient quantity="2"units="cups">flour</ingredient>. I dette eksempel er antal og enheder attributter.

XML-element

Oplysninger, der afgrænses af en start- og slutkode i et XML-dokument (Extended Markup Language). <Efternavn>Nielsen</Efternavn> er et eksempel på et XML-element.

XML-enheder

Kombinationer af tegn og symboler, der erstatter andre tegn ved parsing af et XML-dokument, som regel dem, der har andre betydninger i XML. F.eks. repræsenterer &lt; symbolet <, der også er den kantede venstreparentes for en kode.


Y

ydre join

Join, hvor alle de matchende poster fra to tabeller kombineres i en post i forespørgslens resultater, og hvor mindst én tabel bidrager med alle sine poster, selvom værdierne i join-feltet ikke svarer til værdierne i den anden tabel.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×