Access SQL: grundlæggende begreber, ordliste og syntaks

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du vil hente data fra en database, anmoder du om dataene ved hjælp af SQL (Structured Query Language). SQL er et computersprog, der minder meget om engelsk, men som databaseprogrammer kan forstå. Alle de forespørgsler, som du kører, bruger SQL i baggrunden.

Hvis du forstår, hvordan SQL fungerer, har du bedre muligheder for at oprette bedre forespørgsler og har nemmere ved at forstå, hvordan man kan rette en forespørgsel, der ikke returnerer de ønskede resultater.

Dette er en af et sæt artikler om Access SQL. I denne artikel beskrives de grundlæggende brug af SQL til at vælge data og bruger eksempler til at illustrere SQL-syntaks.

Denne artikel indeholder

Hvad er SQL?

Grundlæggende SQL-delsætninger: SELECT, FROM og WHERE

Sortere resultaterne: ORDER BY

Arbejde med opsummerede data: GROUP BY og HAVING

Kombinere forespørgselsresultater: UNION

Hvad er SQL?

SQL er et computersprog til at arbejde med sæt af fakta og relationerne mellem disse. Relationsdatabase programmer, som Microsoft Office Access bruger SQL til at arbejde med data. SQL er ikke svært at læse og forstå selv til en uerfarne i modsætning til mange computersprog. SQL er en international standard, som genkendes af standardiseringsorganer som ISO og ANSIsom mange computersprog.

“SQL er nemt at læse og forstå, selv for en nybegynder.”

Du kan bruge SQL til at beskrive datasæt, der kan hjælpe dig med at besvare spørgsmål. Når du bruger SQL, skal du bruge den korrekte syntaks. Syntaksen er sæt regler, som elementerne i et sprog kombineres korrekt. SQL-syntaks er baseret på engelsk syntaksen og bruger mange af de samme elementer som Visual Basic for Applications (VBA) syntaks.

En simpel SQL-sætning, som henter en liste over efternavne på kontaktpersoner, hvis fornavn er Mary, kan se således ud:

SELECT Last_Name
FROM Contacts
WHERE First_Name = 'Mary';

Bemærk: SQL bruges ikke bare til at ændre data, men også til at oprette og ændre designet af databaseobjekter, f.eks. tabeller. Den del af SQL, der bruges til at oprette og ændre databaseobjekter, kaldes DDL (Data-Definition Language). Dette emne beskriver ikke DDL. Du kan få flere oplysninger i artiklen Oprette eller ændre tabeller eller indeks ved hjælp af en datadefinitionsforespørgsel.

SELECT-sætninger

Du kan beskrive et datasæt ved hjælp af SQL ved at skrive en SELECT-sætning. En SELECT-sætning indeholder en komplet beskrivelse af det datasæt, som du vil hente fra en database. Dette omfatter følgende:

  • Hvilke tabeller der indeholder dataene.

  • Hvordan relationerne mellem data fra forskellige kilder er.

  • Hvilke felter eller beregninger der vil generere dataene.

  • Kriterier, som dataene skal opfylde for at blive inkluderet.

  • Om og hvordan resultaterne bliver sorteret.

SQL-delsætninger

Ligesom en sætning har en SQL-sætning også delsætninger. Hver delsætning udfører en funktion i SQL-sætningen. Nogle delsætninger er påkrævet i en SELECT-sætning. Følgende tabel viser de mest almindelige SQL-delsætninger.

SQL-delsætning

Hvad gør den

Krævet

SELECT

Viser de felter, der indeholder data, som kan have interesse.

Ja

FROM

Viser de tabeller, der indeholder de felter, som er angivet i SELECT-delsætningen.

Ja

WHERE

Angiver de feltkriterier, der skal opfyldes af hver post for at blive inkluderet i resultaterne.

Nej

ORDER BY

Angiver, hvordan resultaterne sorteres.

Nej

GROUP BY

I en SQL-sætning, der indeholder aggregeringsfunktioner, vises felter, som ikke er opsummeret i SELECT-delsætningen.

Kun hvis der findes sådanne felter

HAVING

I en SQL-sætning, der indeholder aggregeringsfunktioner, angives betingelser, der gælder for felter, som er opsummeret i SELECT-sætningen.

Nej

SQL-termer

Hver SQL-delsætning består af termer – som kan sammenlignes med taleudtryk. Følgende tabel viser de forskellige SQL-termtyper.

SQL-term

Sammenligneligt taleudtryk

Definition

Eksempel

id

navneord

Et navn, som kan bruges til at identificere et databaseobjekt, f.eks. navnet på et felt.

Customers.[Phone Number]

operator

verbum eller biord

Et nøgleord, der repræsenterer en handling eller ændrer en handling.

AS

konstant

navneord

En værdi, der ikke ændrer sig, f.eks. et tal eller NULL.

42

udtryk

tillægsord

En kombination af id'er, operatorer, konstanter og funktioner, der evalueres til en enkelt værdi.

>= Products.[Unit Price]

Toppen af siden

Grundlæggende SQL-delsætninger: SELECT, FROM og WHERE

Strukturen i en SQL-sætning ser generelt således ud:

SELECT field_1
FROM table_1
WHERE criterion_1
;

Bemærkninger: 

  • Access ignorerer linjeskift i en SQL-sætning. Du bør dog overveje at bruge en linje til hver delsætning, så det er nemmere for dig selv og andre at læse dine SQL-sætninger.

  • Hver af SELECT-sætningerne slutter med et semikolon (;). Semikolontegnet kan blive vist til sidst i den sidste delsætning eller på en selvstændig linje til sidst i SQL-sætningen.

Et eksempel i Access

I det følgende illustreres det, hvordan en SQL-sætning med en simpel udvælgelsesforespørgsel kan se ud i Access:

SQL-objektfane, der viser en SELECT-sætning

1. SELECT-delsætning

2. FROM-delsætning

3. WHERE-delsætning

Dette eksempel på en SQL-sætning beskrives som følger: "Vælg de data, der er gemt i felterne ved navn E-mail Address og Company, i tabellen ved navn Contacts, og begræns søgningen til de poster, hvor værdien i feltet City er Seattle."

Lad os gennemgå alle delsætningerne i eksemplet for at se, hvordan SQL-syntaksen fungerer.

SELECT-delsætningen

SELECT [E-mail Address], Company

Dette er SELECT-delsætningen. Den består af en operator (SELECT) efterfulgt af to id'er ([E-Mail Address] og Company).

Hvis et id indeholder mellemrum eller specialtegn (f.eks. "E-Mail Address"), skal det omgives af kantparenteser.

En SELECT-delsætning behøver ikke at fortælle, hvilke tabeller der indeholder felterne, og den kan ikke angive nogen betingelser, som skal opfyldes, for at dataene bliver inkluderet.

SELECT-delsætningen vises altid foran FROM-delsætningen i en SELECT-sætning.

FROM-sætningen

FROM Contacts

Dette er FROM-delsætningen. Den består af en operator (FROM) efterfulgt af et id (Contacts).

En FROM-delsætning viser ikke de felter, der kan vælges.

WHERE-delsætningen

WHERE City="Seattle"

Dette er WHERE-delsætningen. Den består af en operator (WHERE) efterfulgt af et udtryk (City="Seattle").

Bemærk: I modsætning til delsætningerne SELECT og FROM er WHERE-delsætningen ikke et obligatorisk element i en SELECT-sætning.

Du kan udføre mange af de handlinger, SQL gør det muligt at udføre ved hjælp af SELECT, FROM og WHERE-delsætninger. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger disse delsætninger præsenteres i disse artikler:

Toppen af siden

Sortere resultaterne: ORDER BY

Ligesom i Microsoft Office Excel giver Access dig mulighed for at sortere forespørgselsresultaterne i et dataark. Du kan også angive i forespørgslen, hvordan du vil sortere resultaterne, når forespørgslen køres, ved hjælp af en ORDER BY-delsætning. Hvis du bruger en ORDER BY-delsætning, er det den sidste delsætning i SQL-sætningen.

En ORDER BY-delsætning indeholder en liste over felter, som du vil bruge til sortering, i samme rækkefølge, som du vil bruge til at anvende sorteringshandlingerne.

Det kan f.eks. være, at du vil sortere resultaterne først efter værdien i feltet Company i faldende rækkefølge og – hvis der er poster med samme værdi for Company – derefter sortere efter værdierne i feltet E-Mail Address i stigende rækkefølge. ORDER BY-delsætningen ville i givet fald se nogenlunde således ud:

ORDER BY Company DESC, [E-mail Address]

Bemærk: Access sorterer som standard værdier i stigende rækkefølge (A-Z, mindste til største). Brug nøgleordet DESC til at sortere værdier i faldende rækkefølge i stedet.

Du kan få flere oplysninger om delsætningen ORDER BY under emnet ORDER BY-delsætningen.

Toppen af siden

Arbejde med opsummerede data: GROUP BY og HAVING

Undertiden vil du arbejde med opsummerede data, som det samlede salg i en måned eller de mest dyr elementer i et lager. For at gøre dette skal anvende du en samlefunktion til et felt i din SELECT-delsætning. Hvis du vil din forespørgsel for at få vist antallet af e-mail-adresser, der er angivet for hvert firma, kan din SELECT-delsætning for eksempel ligne følgende:

SELECT COUNT([E-mail Address]), Company

De aggregeringsfunktioner, du kan bruge, afhænger af den datatype, der findes i det felt eller udtryk, du vil bruge. Du kan få flere oplysninger om de tilgængelige aggregeringsfunktioner i artiklen SQL-aggregeringsfunktioner.

Angive felter, der ikke bruges i en aggregeringsfunktion: GROUP BY-delsætningen

Når du bruger aggregeringsfunktioner, skal du normalt også oprette en GROUP BY-delsætning. En GROUP BY-delsætning viser alle de felter, som du ikke anvender en aggregeringsfunktion på. Hvis du anvender aggregeringsfunktioner på alle felterne i en forespørgsel, behøver du ikke at oprette GROUP BY-delsætningen.

En GROUP BY-delsætning følger umiddelbart efter WHERE-delsætningen eller efter FROM-delsætningen, hvis der ikke er en WHERE-delsætning. En GROUP BY-delsætning viser felterne, som de ser ud i SELECT-delsætningen.

I forlængelse af det sidste eksempel vil GROUP BY-delsætningen f.eks. se nogenlunde således ud, hvis SELECT-delsætningen anvender en aggregeringsfunktion på [E-Mail Address], men ikke på Company:

GROUP BY Company

Du kan få flere oplysninger om delsætningen GROUP under emnet GROUP-delsætningen.

Begrænse aggregeringsværdier ved hjælp af gruppekriterier: HAVING-delsætningen

Hvis du vil bruge kriterier til at begrænse dine resultater, men det felt, hvorpå kriterierne skal anvendes, bruges i en aggregeringsfunktion, kan du ikke bruge en WHERE-delsætning. I stedet kan du bruge en HAVING-delsætning. En HAVING-delsætning fungerer på samme måde som en WHERE-delsætning, men bruges til samlede data.

Antag f.eks., at du bruger AVG-funktionen (som beregner en gennemsnitsværdi) på det første felt i din SELECT-delsætning:

SELECT COUNT([E-mail Address]), Company

Hvis forespørgslen skal begrænses til resultater, der er baseret på værdien af denne COUNT-funktion, kan du ikke bruge et kriterium for dette felt i WHERE-delsætningen. I stedet placerer du kriteriet i en HAVING-delsætning. Hvis forespørgslen f.eks. kun skal returnere rækker, hvis der er knyttet mere end én e-mail-adresse til virksomheden, kan HAVING-delsætningen se nogenlunde således ud:

HAVING COUNT([E-mail Address])>1

Bemærk: En forespørgsel kan have en WHERE-delsætning og en HAVING-delsætning – kriterier for felter, der ikke anvendes i en aggregeringsfunktion, skal placeres i WHERE-delsætningen, og kriterier, der bruges sammen med aggregeringsfunktioner, skal placeres i HAVING-delsætningen.

Du kan få flere oplysninger om delsætningen HAVING under emnet HAVING-delsætningen.

Toppen af siden

Kombinere forespørgselsresultater: UNION

Hvis du vil gennemse alle de data, der bliver returneret af flere lignende udvælgelsesforespørgsler som et samlet sæt, kan du bruge operatoren UNION.

Operatoren UNION giver dig mulighed for at samle to SELECT-sætninger i en sætning. De SELECT-sætninger, som du samler, skal have det samme antal outputfelter i samme rækkefølge og med samme eller kompatible datatyper. Når du kører forespørgslen, samles dataene fra hvert sæt tilsvarende felter i et enkelt outputfelt, så outputtet fra forespørgslen har det samme antal felter som hver af udvælgelsessætningerne.

Bemærk: Når der oprettes en foreningsforespørgsel, er datatyperne Tal og Tekst kompatible.

Når du bruger operatoren UNION, kan du også angive, om forespørgselsresultaterne skal indeholde identiske rækker, hvis der findes nogen, ved hjælp af nøgleordet ALL.

Den grundlæggende SQL-syntaks i en foreningsforespørgsel, der samler to SELECT-sætninger, er som følger:

SELECT field_1
FROM table_1
UNION [ALL]
SELECT field_a
FROM table_a
;

Antag, at du har en tabel med navnet Produkter og en anden tabel med navnet Tjenester. Begge tabeller har felter, der indeholder navnet på produktet eller tjenesten, prisen, garantien eller garantiens tilgængelighed samt en angivelse af, om du er den eneste, der tilbyder produktet eller tjenesten. Selvom tabellen Produkter viser garantioplysninger, og tabellen Tjenester viser garantioplysninger, er de grundlæggende oplysninger de samme (angivelse af, hvorvidt et bestemt produkt eller en bestemt tjeneste leveres med en kvalitetsgaranti). Du kan bruge en foreningsforespørgsel, f.eks. den følgende forespørgsel, til at samle de fire felter fra de to tabeller:

SELECT name, price, warranty_available, exclusive_offer
FROM Products
UNION ALL
SELECT name, price, guarantee_available, exclusive_offer
FROM Services
;

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du kombinere SELECT-sætninger ved hjælp af UNION-operatoren se samle resultaterne af flere udvælgelsesforespørgsler ved hjælp af en foreningsforespørgsel.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×