Způsoby přizpůsobení pole s formátovaným textem

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pole s formátovaným textem je po vložení do šablony formuláře možné upravit změnou jeho vlastností a nastavení v dialogovém okně Pole s formátovaným textem – vlastnosti. Chcete-li toto dialogové okno otevřít, poklepejte na šabloně na pole s formátovaným textem, jehož vlastnosti chcete změnit.

Následující tabulka popisuje některé způsoby úprav pole s formátovaným textem a důvody, proč tyto úpravy provádět. Účelem tabulky není poskytovat podrobné postupy pro jednotlivé možnosti dialogového okna Pole s formátovaným textem – vlastnosti, může však poskytnout základní přehled o spektru dostupných možností.

Poznámky: 

  • Pokud navrhujete Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem nebudou určité funkce v dialogovém okně Pole s formátovaným textem – vlastnosti dostupné. Nelze například zadat vybrané možnosti formátování formátovaného textu, jako jsou formátování znaků nebo konce odstavců.

  • Je-li šablona formuláře založena na databázi, schématu nebo jiném existujícímu zdroji dat, nebude pravděpodobně možné přizpůsobit všechny aspekty ovládacího prvku. Bude například pravděpodobně možné změnit velikost ovládacího prvku, nebude u něj ovšem možné změnit název pole nebo skupiny, který je odvozen z existujícího zdroje dat.

Karta

Úkol

Podrobnosti

Data

Změna přiřazeného názvu pole

Když návrh šablony formuláře nový, prázdný můžete změnit výchozí pole nebo skupiny název ovládacího prvku na jinou hodnotu, která je snadněji zjistit, jestli práce se zdroji dat. Pole s názvem "MeetingNotes" je například srozumitelnější než pole s názvem "Pole1."

Poznámka: Změna názvu pole nemění vazbu mezi polem s formátovaným textem a polem ve zdroji dat. Pokud potřebujete svázat pole s formátovaným textem s jiným polem, klepněte na pole s formátovaným textem pravým tlačítkem a v místní nabídce klepněte na příkaz Změnit vazby.

Data

Určení výchozí hodnoty

Pokud chcete výchozí text uvnitř ovládacího prvku se zobrazí při prvním otevření formuláře, můžete zadat text do pole hodnota. Taky můžete hodnoty jiného pole ve zdroji dat jako výchozí hodnota ovládacího prvku. Výchozí hodnoty se liší od zástupný symbol (což je popsáno dále v tomto článku), že vždy se uloží jako data v souboru formuláře (.xml).

Data

Přidání ověření dat

Klikněte na tlačítko Ověření dat můžete určit data ověřovací pravidla pro ovládací prvek. Například v případě potřeby výrobní čísla být zadán v určitém formátu – tři čísla, pak pomlčku a potom dva další čísla – ověření dat umožňuje zajistit, aby uživatelé odpovídat této vzorku.

Zobrazení

Povolení konců odstavců

Ve výchozím nastavení jsou konce odstavců pro pole s formátovaným textem povoleny, aby do nich uživatelé mohli zadávat informace v odstavcích. Pokud chcete odstavce zakázat, zrušte zaškrtnutí políčka Konce odstavců. Šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem konce odstavců nepodporují.

Zobrazení

Povolení formátování znaků

Ve výchozím nastavení je formátování znaků pro pole s formátovaným textem povoleno, aby do nich uživatelé mohli zadávat informace v požadovaném formátu. Pokud chcete formátování znaků zakázat, zrušte zaškrtnutí políčka Formátování znaků. Šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem povolení formátování znaků nepodporují.

Zobrazení

Povolení plného formátu RTF

Ve výchozím nastavení je políčko Plný formát RTF (obrázky, tabulky atd.) v dialogovém okně Pole s formátovaným textem – vlastnosti zaškrtnuté, aby uživatelé mohli do pole s formátovaným textem vkládat obrázky a tabulky. Uživatelům je možné povolit vkládání obrázků do formuláře, čímž se vlastní data obrázku uloží do podkladového souboru formuláře (soubor XML), nebo propojení obrázků, čímž se do souboru XML uloží hypertextový odkaz na obrázek. Šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem nepodporují některá nastavení, například povolení propojených obrázků v polích s formátovaným textem.

Zobrazení

Zobrazení textu zástupného symbolu

Pokud chcete uživatelům poskytnout informace o datech, která mají do pole s formátovaným textem zadat, můžete text s instrukcemi zadat do pole Zástupný symbol. Příklad: Chcete-li, aby uživatelé vyplňovali pole s formátovaným textem určitým způsobem, můžete použít text zástupného symbolu a poskytnout tak uživatelům potřebné pokyny.

Zástupný text se podobně jako výchozí hodnota zobrazí v ovládacím prvku umožňujícím zadávání textu při prvním otevření formuláře uživatelem. Mezi zástupným textem a výchozí hodnotou jsou však tři zásadní odlišnosti:

  • Zástupný text není uložen na rozdíl od dat v souboru formuláře (XML).

  • Výchozí hodnoty se v ovládacím prvku zobrazují jako běžný text, zástupný text je vždy zobrazen šedě.

  • Na rozdíl od výchozí hodnoty není zástupný text podporován v šablonách formulářů kompatibilních s prohlížeči.

Zobrazení

Nastavení pole s formátovaným textem jen pro čtení

Chcete-li zabránit uživatelům v při provádění změn obsahu ovládacího prvku, vyberte jen pro čtení zaškrtněte políčko. Například v jednom zobrazení zadají uživatelé data v poli s formátovaným textem. V druhém souhrnného zobrazení mohou uživatelé kontrolovat co zadali, ve verzi pole s formátovaným textem jen pro čtení. Ačkoli pole s formátovaným textem jen pro čtení se nezobrazí ve formuláři šedě, uživatelé budou moci zadávat informace do pole s formátovaným textem.

Zobrazení

Vypnutí kontroly pravopisu

Pokud chcete uživatelům zakázat kontrolu pravopisu pro text v poli s formátovaným textem, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit kontrolu pravopisu, které je ve výchozím nastavení zaškrtnuto. Příklad: Můžete zakázat kontrolu pravopisu pro pole s formátovaným textem, která obsahují vlastní jména.

Zobrazení

Zakázání zalamování textu

Ve výchozím nastavení je zalamování textu v polích s formátovaným textem povoleno. Pokud jej chcete zakázat, zrušte zaškrtnutí políčka Zalomení textu. Pokud je zalomení textu povoleno, lze v seznamu Posouvání zvolit možnosti posouvání. Příklad: Pole s formátovaným textem je možné nastavit tak, aby se po zadání většího množství informací, než kolik lze v poli ve výchozím nastavení zobrazit, zobrazily příslušné posuvníky. Aby posun fungoval správně, je třeba pro pole s formátovaným textem nastavit pevnou výšku a šířku.

Zobrazení

Přidání podmíněného formátování

Klikněte na Podmíněné formátování pro otevření dialogového okna Podmíněné formátování, kde můžete změnit vzhled ovládacího prvku, včetně jeho zobrazení na základě hodnot, které uživatel zadá do formuláře. Například můžete podmíněné formátování skrýt pole s formátovaným textem, pokud je zaškrtnuto políčko konkrétní.

Velikost

Nastavení velikosti, odsazení obsahu a okrajů

Velikost ovládacího prvku můžete určit ručně zadáním hodnot do polí Výška a Šířka. Můžete také upravit mezery v ovládacím prvku i mimo něj změnou odsazení obsahu, což je velikost prostoru obklopujícího obsahy ovládacích prvků, nebo změnou okrajů, což je velikost prostoru mezi ohraničením ovládacího prvku a okolním textem nebo ovládacími prvky v šabloně formuláře.

Velikost

Zarovnání pole s formátovaným textem s popiskem

Chcete-li text v poli s formátovaným textem lépe zarovnat s jeho popiskem klepněte na tlačítko Zarovnat. Při zarovnání pole s formátovaným textem změní aplikace Microsoft Office InfoPath stávající hodnotu v poli Výška na Autom.. Tím se sníží výška pole s formátovaným textem, takže text uvnitř je lépe zarovnán s okolním textem. Aplikace InfoPath také podle potřeby změní nastavení odsazení obsahu a okrajů.

Upřesnit.

Zadání tipu (komentáře)

Pokud chcete, aby se po přesunutí ukazatele na ovládací prvek zobrazila vysvětlující poznámka, zadejte požadovaný text do pole Tip. Tyto tipy slouží často k interpretaci informací pro uživatele pomocí nástrojů pro usnadnění, jako jsou nástroje pro čtení obrazovky, které zpřístupňují informace na obrazovce jako syntetizovanou řeč nebo v Braillově písmu.

Upřesnit.

Změna pořadového čísla prvku

Umístění ovládacího prvku v celkovém pořadí prvků šablony formuláře je možné změnit. Pořadí prvků je pořadí, v jakém se ve formuláři při stisknutí klávesy TAB nebo kombinace SHIFT+TAB aktivují pole nebo objekty. Výchozí nastavení pořadových čísel všech prvků v šabloně formuláře je 0, ale pořadí prvků začíná od 1. To znamená, že ovládací prvek s hodnotou 1 v poli Pořadové číslo prvku bude po stisknutí klávesy TAB aktivován jako první. Ovládací prvek s hodnotou 2 v poli Pořadové číslo prvku bude aktivován jako druhý atd. Ovládací prvky s hodnotou 0 v poli Pořadové číslo prvku přijdou na řadu jako poslední. Pokud chcete přeskočit ovládací prvky v pořadí prvků, zadejte do pole Pořadové číslo prvku hodnotu -1.

Upřesnit.

Přiřazení klávesové zkratky

Zadáním písmena nebo čísla do pole Přístupová klávesa určíte klávesovou zkratku. Klávesové zkratky umožňují uživatelům navigovat k ovládacímu prvku stisknutím kombinace kláves místo použití pohybu myši. Pokud se rozhodnete, že budete v šabloně formuláře používat klávesové zkratky, je třeba uživatelům sdělit, že klávesové zkratky existují. Zadáním hodnoty (ALT+P) za popisek textového pole například uživatele informujete, že existuje klávesová zkratka pro textové pole Prodejce.

Upřesnit.

Zadání a přizpůsobení akcí sloučení

Klikněte na Sloučit nastavení můžete určit, jak se má objevit data, která uživatel zadá do ovládacího prvku, Po zkombinování několika formulářů. Můžete třeba před každou položku pole s formátovaným textem určité slovo nebo oddělených středníkem.

Upřesnit.

Získání identifikátoru ViewContext pro pole s formátovaným textem

Použijte hodnotu ViewContext k identifikaci ovládací prvek v kódu. Například pokud znáte hodnotu ViewContext, můžete tuto hodnotu metodou ExecuteAction objektu zobrazení programově provádět akce úpravy dat XML, která je vázaný na ovládací prvek.

Upřesnit.

Zadání a přizpůsobení vstupního oboru

Chcete-li zadat typ vstupu uživatele pro ovládací prvek, klepněte na možnost Vstupní obor. Tímto způsobem lze zlepšit rozpoznávání rukopisu a hlasových vstupů pro ovládací prvek. Použijete-li například pro ovládací prvek obor vstupních dat IS_URL, budou v aplikaci InfoPath ignorovány mezery mezi slovy.

Formuláře prohlížeče

Přizpůsobení nastavení odesílání dat zpět na server

Zobrazí se karta formuláře prohlížeče pouze při navrhování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem. Umožňuje ovládací prvek, jestli data se odesílá na server při změně pole s formátovaným textem.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×