Způsob navigace na řídicích panelech PerformancePoint a zkoumání dat

Podíváte-li se na řídicí panel PerformancePoint na webu služby SharePoint, můžete na něm vidět jednu nebo více položek. Řídící panel obvykle, nikoli však vždy, obsahuje přehled výkonnostních metrik a několik filtrů, grafů a tabulek. Každý přehled výkonnostních metrik a sestava jsou na řídicím panelu umístěny jako webová část. Lze navigovat uvnitř sestavy nebo provádět akce se samotnou webovou částí. Řídicí panely mohou zahrnovat více než jednu stránku.

Na řídicím panelu v příkladu níže se nachází filtr, odkazy na další stránky, přehled výkonnostních metrik, analytický pruhový graf, sestava podrobností klíčových ukazatelů výkonu a výsečový graf. Každý přehled výkonnostních metrik a sestava se nachází v samostatné webové části s vlastní nabídkou. Ovládací prvky pro každou webovou část jsou na stránce řídicího panelu označeny symbolem rozevíracího seznamu ( Symbol rozevíracího seznamu pro webové ovládací prvky řídicího panelu ).

V některých případech ovlivňují akce provedené v jedné webové části výsledky, které se objeví v jiné webové části. V příkladu níže se výsledky zobrazené v sestavě Podrobnosti o klíčovém ukazateli výkonu použijí u položky (POČÍTAČE – cílová částka), která je zvýrazněna v přehledu výkonnostních metrik Částky prodeje.

Řídicí panel PerformancePoint se zobrazeným přehledem výkonnostních metrik a související sestavou Podrobnosti o klíčovém ukazateli výkonu

Pomocí přehledů výkonnostních metrik a sestav nacházejících se na řídicím panelu lze data snadno prohlížet a zkoumat. Ve zmíněných přehledech a analytických grafech a tabulkách můžete přecházet k nižším i vyšším úrovním podrobností a měnit zobrazení dat v sestavách. Je to užitečné, pokud chcete vidět více informací, než se v řídicím panelu zobrazuje v dané chvíli. Každou sestavu můžete také zobrazit v samostatném okně a exportovat do aplikace PowerPoint či Excel.

Co chcete udělat?

Navigace v řídicím panelu

Pohyb po řídicím panelu

Interakce s přehledy výkonnostních metrik a sestavami

Přechod mezi stránkami řídicího panelu

Řízení zobrazení přehledu výkonnostních metrik nebo sestavy

Použití filtrů k zobrazení jen potřebných dat

Použití nabídky webových částí

Zkoumání dat v řídicím panelu

Použití místních nabídek sestav

Vrácení změn u grafu otevřeného v novém okně prohlížeče

Obnovení zobrazení sestavy

Video: Prozkoumání dat v sestavách a přehledech výkonnostních metrik PerformancePoint

Navigace v řídicím panelu

Skutečná síla řídicího panelu PerformancePoint spočívá v jeho interaktivitě. Navigací po řídicím panelu a zkoumáním jednotlivých přehledů výkonnostních metrik a sestav můžete získat velmi podrobný obraz o výkonu dané organizace.

Pohyb po řídicím panelu

Přehled výkonnostních metrik nebo sestavu, na které se chcete zaměřit, můžete vybrat pomocí myši. Pokud je stránka řídicího panelu větší než okno prohlížeče, posouvejte řídicí panel nahoru a dolů, případně doleva a doprava pomocí svislého a vodorovného posuvníku. Kliknutím pravým tlačítkem myši na sestavu zobrazíte její místní nabídku. Níže uvedený příklad znázorňuje místní nabídku pro analytický graf.

Nabídka zobrazená po kliknutí pravým tlačítkem myši u pruhového grafu PerformancePoint

Interakce s přehledy výkonnostních metrik a sestavami

Většina sestav má určitou úroveň interaktivity. Pokud například kliknete na oddíl ve výsečovém grafu, může se otevřít nový výsečový graf zobrazující podrobná data jen o oddílu, na který jste klikli. Pokud kliknete na buňku v přehledu výkonnostních metrik, který má související sestavu podrobností klíčového ukazatele výkonu, sestava Podrobnosti o klíčovém ukazateli výkonu bude aktualizována a zobrazí podrobnosti vztahující se pouze k vybrané buňce. Sestava Podrobnosti o klíčovém ukazateli výkonu v následujícím příkladu zobrazuje výsledky pro položku POČÍTAČE, která je vybrána v souvisejícím přehledu výkonnostních metrik.

Přehled výkonnostních metrik PerformancePoint a související sestava podrobností klíčového ukazatele výkonu

Začátek stránky

Přechod mezi stránkami řídicího panelu

Pokud řídicí panel obsahuje více než jednu stránku, můžete mezi stránkami přecházet kliknutím na odkazy stránek v horní části stránky řídicího panelu. Řídicí panel v příkladu na začátku tohoto článku obsahuje tři stránky: Částky prodeje, Prodejní marže a Nejlepší obchody a produkty. Odkazy na tyto stránky se nacházejí zcela nahoře, vedle názvu řídicího panelu. Aktuální stránka je vždy zobrazena jako plný text, zatímco ostatní stránky se zobrazují jako hypertextové odkazy.

Začátek stránky

Řízení zobrazení přehledu výkonnostních metrik nebo sestavy

Každý symbol rozevíracího seznamu Symbol rozevíracího seznamu pro webové ovládací prvky řídicího panelu na řídicím panelu je indikací, že je k dispozici nabídka nebo jiný ovládací prvek, například filtr.

Použití filtrů k zobrazení jen potřebných dat

Při prvním otevření řídicího panelu, který obsahuje filtry, uvidíte zobrazení založené na počátečním výběru filtrů, avšak toto zobrazení můžete změnit pomocí ovládacích prvků filtru. V příkladu níže jsou znázorněny dva filtry, jeden pro čas a další pro produkty. Filtr Čas můžete změnit kliknutím na symbol rozevíracího seznamu Symbol rozevíracího seznamu pro webové ovládací prvky řídicího panelu . Tím zobrazíte seznam všech voleb pro daný filtr. Pokud zvolíte jiné časové období, všechny propojené sestavy na řídicím panelu se aktualizují tak, aby zobrazovaly informace pro příslušný rok. V níže uvedeném příkladu je vybrána položka Uplynulý rok.

Chcete-li zobrazení dále zúžit, můžete je pomocí filtru omezit jen na produkt, který vás zajímá, nebo můžete porovnat úspěšnost prodeje konkrétního produktu se všemi dostupnými produkty. V tomto příkladu je vybrána položka Vše a také položky Počítače a Fotoaparáty a videokamery. Po provedení tohoto výběru si uživatel může porovnat úspěšnost prodeje počítačů a fotoaparátů a videokamer za uplynulý rok s úspěšností prodeje všech produktů.

Dialogové okno s vybranými položkami Vše, Počítače a Fotoaparáty a videokamery

Tip:  Chcete-li zobrazit data pro všechny produkty, vyberte položku Vše. Chcete-li zobrazit pouze určité produkty, zrušte zaškrtnutí políčka Vše a vyberte pouze produkt nebo produkty, které vás zajímají.

Začátek stránky

Použití nabídky webových částí

Každá webová část má vlastní nabídku. Kliknutím na symbol rozevíracího seznamu Symbol rozevíracího seznamu pro webové ovládací prvky řídicího panelu v horním rohu webové části zobrazíte možnosti, které se dané webové části týkají. Níže uvedený příklad znázorňuje dostupné ovládací prvky pro přehled výkonnostních metrik. Lze jej otevřít v novém okně, obnovit jeho původní zobrazení a v závislosti na typu sestavy jej exportovat do aplikace PowerPoint či Excel. Pokud máte příslušná oprávnění, můžete pomocí těchto ovládacích prvků přehled také odstranit, upravit jej nebo změnit jeho připojení. Příkaz Otevřít v novém okně představuje velmi užitečný ovládací prvek, protože umožňuje pracovat se sestavou izolovaně, manipulovat s ní beze změny původního zobrazení řídicího panelu a zobrazit ji ve větším detailu.

Následující příklad znázorňuje nabídku webové části pro přehled výkonnostních metrik.

Přehled výkonnostních metrik PerformancePoint s nabídkou zobrazenou po kliknutí pravým tlačítkem myši

Začátek stránky

Zkoumání dat v řídicím panelu

Řídicí panel může obsahovat jeden nebo více přehledů výkonnostních metrik a jiných sestav. Možnosti akcí v jednotlivých sestavách závisí na daném typu sestavy. Další informace o typech sestav naleznete v tématu Informace o typech sestav PerformancePoint.

Použití místních nabídek sestav

Každá sestava na řídicím panelu má svou vlastní sadu ovládacích prvků, většina z nichž je přístupná po kliknutí pravým tlačítkem myši. Například můžete kliknout pravým tlačítkem v libovolném analytickém grafu nebo tabulce, vybrat příkaz Typ sestavy a potom daný objekt změnit na jiný typ sestavy. Lze také provést určité změny formátování či filtrovat zobrazená data. Je možné kliknout na konkrétní datové body, například na body v následujícím spojnicovém grafu, nebo na jednotlivé datové pruhy v analytickém grafu s cílem zobrazit k příslušným datům další podrobnosti. Můžete rovněž vybrat oddíl výsečového grafu, aby se zobrazilo více podrobností nebo jiné podrobnosti. Interaktivní prvky rozpoznáte, když se budete ukazatelem myši pohybovat po sestavě. Změní-li se ukazatel, znamená to, že na položku lze kliknout.

Spojnicový graf se zobrazenými souhrnnými informacemi

Pravým tlačítkem myši klikněte na hodnotu v grafu a vyberte příkaz Procházet hierarchii na. Tím načtete seznam dostupných dimenzí, který můžete prozkoumat.

Nabídka Procházet hierarchii na zobrazená na spojnicovém grafu PerformancePoint

Přehledy výkonnostních metrik jsou rovněž vysoce interaktivní. Například kliknutím pravým tlačítkem na různých místech v přehledu výkonnostních metrik (v závislosti na tom, jak byl přehled výkonnostních metrik nastaven) můžete provést následující akce:

  • Přecházet k vyšším a nižším úrovním podrobností

  • Filtrování dat

  • Nalezení 10 nejlepších výsledků v dané kategorii (například prodej podle kanálu)

  • Analýza hodnoty dat v rozkladovém stromu

Následující příkaz znázorňuje místní nabídku, kterou lze v přehledu výkonnostních metrik zobrazit kliknutím pravým tlačítkem myši.

Přehled výkonnostních metrik PerformancePoint s nabídkou zobrazenou po kliknutí pravým tlačítkem myši

Poznámka:  V některých případech může při rozbalení a následném sbalení více řádků nebo sloupců v přehledu výkonnostních metrik dojít k tomu, že funkce rozbalit/sbalit nebude fungovat očekávaným způsobem. Dojde-li k tomu, obnovte aktualizací přehledu výkonnostních metrik pomocí nabídky webových částí původní zobrazení.

Začátek stránky

Vrácení změn u grafu otevřeného v novém okně prohlížeče

Klikněte na tlačítko Zpět v okně prohlížeče. Tím vrátíte poslední změnu provedenou v zobrazení. Opakujte tuto akci, dokud nedojdete k požadovanému zobrazení. Je to užitečné, pokud jste v sestavě provedli několik změn, ale nechcete u grafu obnovit výchozí nastavení.

Tip:  Není-li tlačítko Zpět aktivní, sestava je zobrazena ve výchozí podobě.

Začátek stránky

Obnovení zobrazení sestavy

Původní zobrazení sestavy lze obnovit jedním z následujících způsobů:

  • Pokud máte sestavu zobrazenu v původním umístění na řídicím panelu   , otevřete nabídku Webová část a potom vyberte příkaz Obnovit zobrazení.

  • Pokud máte sestavu zobrazenu v novém okně prohlížeče   , klikněte na tlačítko Aktualizovat v novém okně prohlížeče (nebo stiskněte klávesu F5). Tím nejenže obnovíte výchozí zobrazení analytického grafu, jak se objevuje v řídicím panelu, ale současně změníte graf tak, aby se vešel do nového okna prohlížeče.

Začátek stránky

Video: Prozkoumání dat v sestavách a přehledech výkonnostních metrik PerformancePoint

V tomto videu se dozvíte, jak analyzovat data v sestavách a přehledech výkonnostních metrik PerformancePoint a jak procházet k podrobnějším datům a filtrovat je. Jeho sledováním si upevníte a doplníte znalosti získané v tomto článku.

Your browser does not support video. Install Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player, or Internet Explorer 9.
Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×