Zpřístupnění diagramu Visia uživatelům s postižením

Zpřístupnění diagramu Visia uživatelům s postižením

Toto téma obsahuje podrobný postup, jak zpřístupnit diagramy Visia osobám s postižením.

Základní informace o Visiu se základním vývojovým diagramem

Nevidomí nebo slabozrací lidé porozumí vašim plánům, konceptům a nápadům snadněji, pokud diagramy Visia vytvoříte s ohledem na jejich postižení.

Následující tabulka obsahuje doporučené postupy pro vytváření diagramů Visia, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Používejte předdefinované šablony a ukázkové diagramy aplikace Visio.

Šablony a ukázkové diagramy mají předdefinované pořadí navigace, aby se uživatelé čtečky dokázali snadno zorientovat v logickém toku dokumentu.

Vytvoření nového diagramu ze šablony nebo ukázkového diagramu

Vytvářejte diagramy v pořadí, ve kterém chcete, aby je četly čtečky obrazovky.

Předčítání čte obrazce diagramu v pořadí, ve kterém byly do diagramu přidány. Když přidáte obrazce v pořadí, ve kterém má běžet například vývojový diagram, je pro uživatele čtečky obrazovky jednodušší líp pochopit tok diagramu.

Vkládejte obrazce do diagramu v pořadí, ve kterém diagram běží. Předčítání přečte obrazce diagramu v pořadí, ve kterém byly do diagramu přidány. Další informace o tom, jak čtečka obrazovky čte diagramy, najdete v článku Čtení diagramů Visia 2016 pomocí čtečky obrazovky.

V případě potřeby můžete pořadí čtení upravit, aby bylo co nejlogičtější. Vyberte Zobrazení > Podokna úloh > Navigace a potom myší přetáhněte obrazce, aby se změnilo pořadí seznamu Navigace v diagramu.

Ke všem vizuálním prvkům a stránkám přidejte alternativní text.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, porozumět tomu, co je důležité na stránkách a ve vizuálních prvcích, třeba v obrázcích, obrazcích, obrazcích předlohy, grafech, ilustracích a datových symbolech.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací.

Přidejte alternativní text, který obrázek a stránku popíše nevidomým. Má být stručný, ale zároveň musí obsahovat popis důležitých věcí na obrázku nebo stránce.

Pokud použijete obrázek s textem, zopakujte tento text v základním textu.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrazcům předlohy

Přidání alternativního textu ke stránkám

Přidání alternativního textu do diagramů Vizualizéru dat

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem „Klikněte sem“ uveďte celý název cílové stránky.

Přidání popisného textu hypertextového odkazu

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Důležité je nepoužívat ke sdělování informací jenom barvu. Vytvořte text, který duplikuje význam barvy nebo dalších smyslově vnímaných vlastností.

Snažte se sdělit potřebné informace jiným způsobem, třeba obrazcem nebo popiskem, abyste se této chybě vyhnuli. Místo zeleného a červeného stínování můžete použít třeba zelené zaškrtnutí pro úspěch a červený křížek pro neúspěch.

Použití přístupnějšího formátu textu

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v diagramech by měl být čitelný v režimu vysokého kontrastu tak, aby ho mohli dobře vidět všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují lidem s poruchou zraku rozlišovat text a obrazce.

Použití přístupnější barvy textu

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Dyslektici mají potíže s vnímáním textu, protože obtížně rozlišují písmena a slova. Řádek textu jim může připadat vsunutý do řádku pod ním nebo se jim zdá, že sousední písmena jsou spojená.

Snížit namáhání při čtení můžete například takto:

 • Používejte dobře známá bezpatková písma, jako jsou například Arial nebo Calibri.

 • Nepoužívejte jenom samá velká písmena a v nadbytečné míře kurzívu nebo podtržení.

 • Mezi řádky a odstavci používejte dost volného místa.

 • Zarovnávejte odstavce doleva, a ne do bloku. Vyhnete se tak nerovnoměrným mezerám mezi slovy, které vytvářejí dojem, že odstavcem protéká volné místo.

Použití přístupnějšího formátu textu

Použití vhodných mezer v textu

Používejte předdefinované styly seznamů.

Abyste usnadnili čtečkám obrazovky čtení vašich diagramů, používejte integrované nástroje formátování.

Lidem s poruchou čtení, jako je dyslexie, pomáhají seznamy tím, že informacím dodávají strukturu. Rozdělujte proto informace do menších bloků, které jsou přehlednější a srozumitelnější.

Použití seznamů s odrážkami

Vytvoření nového diagramu ze šablony nebo ukázkového diagramu

 1. Otevřete Visio a v seznamu šablon vyberte Šablony nebo Ukázkové diagramy.

  Zobrazení stránky šablony ve Visiu

  Poznámka: Pokud už máte nějaký diagram otevřený a chcete vytvořit nový pomocí šablony nebo ukázkového diagramu, vyberte Soubor > Nový.

 2. Vyberte šablonu, kterou chcete použít. Pokud se zobrazí výzva, zvolte požadované jednotky a potom vyberte Vytvořit.

 3. Přidejte do nového diagramu data pomocí prvků v šabloně nebo ukázkovém diagramu.

Přidání alternativního textu do diagramů Vizualizéru dat

Přidejte k prvkům a obrazcům v diagramu Vizualizéru dat alternativní text. Podrobné pokyny k vytvoření diagramu Vizualizéru dat najdete v článku Vytvoření diagramu ve Vizualizéru dat.

 1. Začněte vytvářet diagram Vizualizéru dat podle pokynů ve výše uvedeném odkazu. Alternativní text můžete přidat, když dojdete do 2. fáze: Vytvoření excelového sešitu.

 2. V předdefinované tabulce aplikace Excel na kartě Mapa procesu vyberte první buňku ve sloupci Alternativní popis a zadejte alternativní text. Tento postup opakujte pro všechny prvky a obrazce v diagramu.

  Snímek obrazovky vytvoření diagramu Vizualizéru dat v Excelu
 3. Pokračujte ve vytváření diagramu podle pokynů ve výše uvedeném odkazu.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte alternativní text k obrázkům, jako jsou fotky, obrazce, datové symboly, grafy a ilustrace. Čtečky obrazovky pak budou moct obrázky popsat uživatelům.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek ve výkresu a vyberte Formát obrazce.

 2. V podokně Formát obrazce vyberte Tlačítko vlastností velikosti (Velikost a vlastnosti).

 3. V podokně Alternativní text zadejte název a popis pro předlohu obrazce.

 4. Zadejte do příslušných polí název a popis. Buďte struční, začněte nejdůležitějšími informacemi a snažte se sdělit obsah a funkci obrázku. Až budete hotovi, klikněte na OK.

  Tip: Vyplňte obě pole, Název i Popis, protože tyto údaje můžou různé čtečky obrazovky číst odlišným způsobem.

  Dialogové okno Formát obrazce ve Visiu

Přidání alternativního textu k obrazcům předlohy

Pokud jste si vytvořili vlastní vzorník, můžete přidat alternativní texty do obrazců předlohy ve vzorníku, takže čtečky obrazovky budou moct přečíst popis obrazce.

 1. V novém vzorníku klikněte pravým tlačítkem myši na předlohu obrazce.

 2. V místní nabídce vyberte Upravit předlohu > Upravit obrazec předlohy.

 3. V okně úprav klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec předlohy a vyberte Formát obrazce.

 4. V podokně Formát obrazce vyberte Tlačítko vlastností velikosti (Velikost a vlastnosti).

 5. V podokně Alternativní text zadejte název a popis pro předlohu obrazce.

  Dialogové okno s alternativním textem pro obrazec předlohy ve Visiu
 6. Zavřete okno úprav a v dialogovém okně Chcete aktualizovat <název obrazce předlohy> vyberte Ano.

Přidání alternativního textu ke stránkám

Přidejte alternativní texty na stránky, aby čtečky obrazovky mohly přečíst popis stránky.

 1. Na stránce stiskněte Shift+F5. Otevře se dialogové okno Vzhled stránky.

 2. V dialogu klikněte na kartu Alternativní text.

 3. Zadejte název a popis stránky a pak vyberte OK.

  Dialogové okno s alternativním textem pro stránku ve Visiu

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů a textu

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy a text v diagramech Visia.

Přidání textového popisu hypertextového odkazu

Přidáním popisu k hypertextovému odkazu můžete uživatelům sdělit informace o odkazu.

 1. Vyberte prvek, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz, a stiskněte Ctrl+K.

 2. V dialogovém okně Hypertextové odkazy zadejte do pole Adresa adresu URL hypertextového odkazu. Vámi vybraný text se zobrazí v poli Zobrazený text. Jde o text hypertextového odkazu. V případě potřeby ho můžete změnit.

  Tip: Adresu můžete zkopírovat a vložit nebo můžete pomocí tlačítka Procházet ve Visiu cílovou stránku nebo soubor vyhledat.

 3. Zadejte popis hypertextového odkazu do pole Popis.

  Dialogové okno Hypertextové odkazy pro přidání popisu odkazu ve Visiu
 4. Vyberte OK.

Použití přístupnějšího formátu písma

Pokud chcete zlepšit formátování textu, používejte jednoduché bezpatkové písmo a vyberte větší velikost písma. Text zarovnávejte doleva a vyhněte se nadbytečnému používání velkých písmen a kurzívy.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete naformátovat.

 2. V nabídce Domů vyberte například větší velikost písma a bezpatkový typ písma. Můžete využít i další možnosti formátování, například zvýraznit text pomocí tučného písma.

  Tlačítko typu písma ve Visiu

Použití přístupnější barvy textu

Abyste měli jistotu, že se text správně zobrazí v režimu s vysokým kontrastem, použijte výchozí barvu písma.

 1. Vyberte text.

 2. V nabídce Domů rozbalte nabídku Barva písma a vyberte Použít výchozí.

  Nabídka Barva písma ve Visiu

Použití seznamů s odrážkami

Kde je to vhodné, rozdělte text do odrážek, abyste zlepšili čitelnost a navigaci.

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete přidat seznam do diagramu, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. V nabídce Domů vyberte Obrázek tlačítka Odrážky (Odrážky).

 3. Pokud chcete změnit styl odrážek, rozbalte skupinu Odstavec a potom vyberte kartu Odrážky.

 4. Vyberte požadovaný styl odrážek a pak vyberte OK.

  Karta odrážek s různými styly odrážek ve Visiu
 5. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

  Tip: Každou položku seznamu ukončete tečkou nebo čárkou, aby čtečky obrazovky použily pauzu.

Použití vhodných mezer v textu

Abyste zlepšili čitelnost, zvětšete nebo zmenšete volné místo mezi větami a odstavci.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete změnit.

 2. V nabídce Domů rozbalte skupinu Odstavec.

 3. Na kartě Odstavec zadejte v části Proložení hodnoty, které chcete použít.

  Dialogové okno Mezery mezi odstavci ve Visiu

Kontrola diagramu pomocí Kontroly přístupnosti

Pomocí předdefinované Kontroly přístupnosti si můžete snadno zkontrolovat, jestli je váš diagram vhodný pro osoby s postižením (přístupný).

 1. Přejděte ve Visiu na kartu Revize.

 2. Vyberte Zkontrolovat přístupnost.

  Tlačítko Kontrola přístupnosti ve Visiu
 3. V podokně Kontrola přístupnosti projděte chyby a upozornění. Když vyberete ohlášenou položku, zobrazíte další informace o příslušném problému přístupnosti a návod, jak to napravit.

  Podokno Kontrola přístupnosti ve Visiu
 4. Opravte problémy v diagramu.

Převod diagramu do přístupného formátu PDF

Jakmile v diagramu opravíte všechny problémy s přístupností, můžete ho převést na soubor PDF.

 1. Ve Visiu vyberte Soubor.

 2. Vyberte Exportovat.

 3. Vyberte Vytvořit soubor PDF/XPS.

  Možnost Exportovat do PDF na kartě Soubor ve Visiu
 4. Vyberte umístění souboru a zadejte název souboru a pak vyberte Publikovat.

Viz také

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×