Zpřístupnění diagramu Visia uživatelům s postižením

Zpřístupnění diagramu Visia uživatelům s postižením

Toto téma obsahuje podrobný postup, jak zpřístupnit diagramy Visia osobám s postižením.

Základní informace o Visiu se základním vývojovým diagramem

Nevidomí nebo slabozrací lidé porozumí vašim plánům, konceptům a nápadům snadněji, pokud diagramy Visia vytvoříte s ohledem na jejich postižení.

Následující tabulka obsahuje doporučené postupy pro vytváření diagramů Visia, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Používejte předdefinované šablony a ukázkové diagramy aplikace Visio.

Šablony a ukázkové diagramy mají předdefinované pořadí navigace, aby se uživatelé čtečky dokázali snadno zorientovat v logickém toku dokumentu.

Vytvoření nového diagramu ze šablony nebo ukázkového diagramu

Vytvářejte diagramy v pořadí, ve kterém chcete, aby je četly čtečky obrazovky.

Předčítání čte obrazce diagramu v pořadí, ve kterém byly do diagramu přidány. Po přidání obrazců v pořadí, ve kterém se má vývojový diagram chtít spustit, je jednodušší, aby uživatel čtečky obrazovky pochopil tok diagramu.

Přidání obrazců do diagramu v pořadí, ve kterém diagram natéká. Program Předčítání přečte obrazce diagramu v pořadí, v jakém byly přidány. Další informace o tom, jak čtečka obrazovky čte diagramy, najdete v tématu použití čtečky obrazovky ke čtení diagramů Visia.

V případě potřeby můžete pořadí čtení upravit, aby bylo co nejlogičtější. Vyberte Zobrazení > Podokna úloh > Navigace a potom myší přetáhněte obrazce, aby se změnilo pořadí seznamu Navigace v diagramu.

Ke všem vizuálním prvkům a stránkám přidejte alternativní text.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, porozumět tomu, co je důležité na stránkách a ve vizuálních prvcích, třeba v obrázcích, obrazcích, obrazcích předlohy, grafech, ilustracích a datových symbolech.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací.

Přidejte alternativní text, který obrázek a stránku popíše nevidomým. Má být stručný, ale zároveň musí obsahovat popis důležitých věcí na obrázku nebo stránce.

Pokud používáte obrázek s textem, opakujte tento text v alternativním textu.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrazcům předlohy

Přidání alternativního textu ke stránkám

Přidání alternativního textu do diagramů Vizualizéru dat

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem „Klikněte sem“ uveďte celý název cílové stránky.

Přidání popisného textu hypertextového odkazu

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Důležité je nepoužívat ke sdělování informací jenom barvu. Vytvořte text, který duplikuje význam barvy nebo dalších smyslově vnímaných vlastností.

Ke sdělení informací, jako je obrazec nebo štítek, použijte další prostředky. Místo zeleného a červeného stínování můžete použít třeba zelené zaškrtnutí pro úspěch a červený křížek pro neúspěch.

Použití přístupného formátování textu

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v diagramech by měl být čitelný v režimu vysokého kontrastu tak, aby ho mohli dobře vidět všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují lidem s poruchou zraku rozlišovat text a obrazce.

Použití přístupnější barvy textu

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Dyslektici mají potíže s vnímáním textu, protože obtížně rozlišují písmena a slova. Řádek textu jim může připadat vsunutý do řádku pod ním nebo se jim zdá, že sousední písmena jsou spojená.

Snížit namáhání při čtení můžete například takto:

 • Používejte dobře známá bezpatková písma, jako jsou například Arial nebo Calibri.

 • Nepoužívejte jenom samá velká písmena a v nadbytečné míře kurzívu nebo podtržení.

 • Mezi řádky a odstavci používejte dost volného místa.

 • Zarovnávejte odstavce doleva, a ne do bloku. Vyhnete se tak nerovnoměrným mezerám mezi slovy, které vytvářejí dojem, že odstavcem protéká volné místo.

Použití přístupného formátování textu

Použití vhodných mezer v textu

Používejte předdefinované styly seznamů.

Abyste usnadnili čtečkám obrazovky čtení vašich diagramů, používejte integrované nástroje formátování.

Lidem s poruchou čtení, jako je dyslexie, pomáhají seznamy tím, že informacím dodávají strukturu. Rozdělujte proto informace do menších bloků, které jsou přehlednější a srozumitelnější.

Použití seznamů s odrážkami

Vytvoření nového diagramu ze šablony nebo ukázkového diagramu

 1. Otevřete Visio a v seznamu šablon vyberte šablony nebo Ukázkové diagramy.

  Zobrazení stránky šablony ve Visiu

  Poznámka: Pokud už máte nějaký diagram otevřený a chcete vytvořit nový pomocí šablony nebo ukázkového diagramu, vyberte Soubor > Nový.

 2. Vyberte šablonu, kterou chcete použít. Pokud se zobrazí výzva, vyberte jednotky, které chcete použít, a pak vyberte vytvořit.

 3. Přidejte do nového diagramu data pomocí prvků v šabloně nebo ukázkovém diagramu.

Přidání alternativního textu do diagramů Vizualizéru dat

Přidejte k prvkům a obrazcům v diagramu Vizualizéru dat alternativní text. Podrobné pokyny k vytvoření diagramu Vizualizéru dat najdete v článku Vytvoření diagramu ve Vizualizéru dat.

 1. Začněte vytvářet diagram Vizualizátoru dat podle pokynů uvedených v předchozím odkazu. Alternativní texty můžete přidat po dosažení druhé etapy 2: vytvoření excelového sešitu.

 2. V předdefinované tabulce aplikace Excel na kartě Mapa procesu vyberte první buňku ve sloupci Alternativní popis a zadejte alternativní text. Tento postup opakujte pro všechny prvky a obrazce v diagramu.

  Snímek obrazovky vytvoření diagramu Vizualizéru dat v Excelu
 3. Pokračujte ve vytváření diagramu podle pokynů ve výše uvedeném odkazu.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidání alternativního textu k obrázkům, jako jsou fotografie, obrazce, datové symboly, grafy a ilustrace, aby uživatelé čtečky obrazovky mohli slyšet popis obrázku.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek ve výkresu a vyberte Formát obrazce.

 2. V podokně Formát obrazce vyberte Tlačítko vlastností velikosti (Velikost a vlastnosti).

 3. V podokně alternativní text zadejte název a popis obrázku do textových polí.

  Buďte struční, začněte nejdůležitějšími informacemi a snažte se sdělit obsah a funkci obrázku. Až budete připraveni, zavřete podokno alternativní text .

  Tip: Vyplňte obě pole název a Popis , jak se tyto informace čtou pomocí čtečky obrazovky.

  Dialogové okno Formát obrazce ve Visiu

Přidání alternativního textu k obrazcům předlohy

Pokud jste vytvořili vlastní vzorník, můžete přidat alternativní texty do obrazců předlohy ve vzorníku, aby uživatelé čtečky obrazovky mohli slyšet popis obrazce.

 1. V novém vzorníku klikněte pravým tlačítkem myši na předlohu obrazce.

 2. V místní nabídce vyberte Upravit předlohu > Upravit obrazec předlohy.

 3. V okně úprav klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec předlohy a vyberte Formát obrazce.

 4. V podokně Formát obrazce vyberte Tlačítko vlastností velikosti (Velikost a vlastnosti).

 5. V podokně Alternativní text zadejte název a popis pro předlohu obrazce.

  Dialogové okno s alternativním textem pro obrazec předlohy ve Visiu
 6. Zavřete okno Upravit obrazec předlohy a v potvrzovacím dialogovém okně vyberte Ano.

Přidání alternativního textu ke stránkám

Přidání alternativních textů do stránek, aby uživatelé čtečky obrazovky mohli slyšet popis stránky.

 1. Na stránce stiskněte Shift+F5. Otevře se dialogové okno Vzhled stránky.

 2. V dialogu klikněte na kartu Alternativní text.

 3. Zadejte název a popis stránky a pak vyberte OK.

  Dialogové okno s alternativním textem pro stránku ve Visiu

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů a textu

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy a text v diagramech Visia.

Přidání popisného textu hypertextového odkazu

Přidáním popisu k hypertextovému odkazu umožníte uživatelům zjistit, co je za odkazem.

 1. Vyberte prvek, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz, a stiskněte Ctrl+K.

 2. V dialogovém okně Hypertextové odkazy zadejte do pole Adresa adresu URL hypertextového odkazu. Vámi vybraný text se zobrazí v poli Zobrazený text. Jde o text hypertextového odkazu. V případě potřeby ho můžete změnit.

  Tip: Adresu můžete zkopírovat a vložit nebo pomocí tlačítka Procházet v dialogu vyhledat cílovou stránku nebo soubor.

 3. Zadejte popis hypertextového odkazu do pole Popis.

  Dialogové okno Hypertextové odkazy pro přidání popisu odkazu ve Visiu
 4. Vyberte OK.

Použití přístupného formátování textu

Chcete-li optimalizovat přístupnost formátování textu, vyberte jednoduché písmo pro Sans-Serif, použijte větší velikost písma, upravte mezery mezi řádky a vyhýbejte se nadměrnému používání zapsaných velkých písmen a kurzív.

 1. Vyberte text, který chcete formátovat.

 2. V nabídce Domů vyberte například větší velikost písma a písmo Sans-Serif. Můžete využít i další možnosti formátování, například zvýraznit text pomocí tučného písma.

  Tlačítko typu písma ve Visiu

Použití přístupnější barvy textu

Chcete-li zajistit, aby se text zobrazoval dobře v režimu Vysoký kontrast, použijte výchozí barvu písma.

 1. Vyberte text.

 2. V nabídce Domů rozbalte nabídku Barva písma a vyberte Použít výchozí.

  Nabídka Barva písma ve Visiu

Použití seznamů s odrážkami

Kde je to vhodné, rozdělte text do odrážek, abyste zlepšili čitelnost a navigaci.

 1. Umístěte kurzor na místo, kam chcete přidat seznam do diagramu, nebo vyberte text, který chcete zahrnout do seznamu.

 2. V nabídce Domů vyberte Obrázek tlačítka Odrážky (Odrážky).

 3. Pokud chcete změnit styl odrážek, rozbalte skupinu Odstavec a potom vyberte kartu Odrážky.

 4. Vyberte požadovaný styl odrážek a pak vyberte OK.

  Karta odrážek s různými styly odrážek ve Visiu
 5. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

  Tip: Pomocí tečky nebo čárky na konci každé položky seznamu můžete nastavit, aby se čtečky obrazovky zastavily.

Použití vhodných mezer v textu

Abyste zlepšili čitelnost, zvětšete nebo zmenšete volné místo mezi větami a odstavci.

 1. Vyberte text, který chcete změnit.

 2. V nabídce Domů rozbalte skupinu Odstavec.

 3. Na kartě Odstavec zadejte v části Proložení hodnoty, které chcete použít.

  Dialogové okno Mezery mezi odstavci ve Visiu

Kontrola diagramu pomocí Kontroly přístupnosti

Pomocí integrované kontrolypřístupnosti můžete snadno ověřit, jestli je váš diagram přístupný.

 1. V Visio přejděte na kartu Revize .

 2. Vyberte Zkontrolovat přístupnost.

  Tlačítko Kontrola přístupnosti ve Visiu
 3. V podokně Kontrola přístupnosti projděte chyby a upozornění. Když vyberete ohlášenou položku, zobrazíte další informace o příslušném problému přístupnosti a návod, jak to napravit.

  Podokno Kontrola přístupnosti ve Visiu
 4. Opravte problémy v diagramu.

Převod diagramu do přístupného formátu PDF

Jakmile v diagramu opravíte všechny problémy s přístupností, můžete ho převést na soubor PDF.

 1. V Visio vyberte soubor.

 2. Vyberte Exportovat.

 3. Vyberte Vytvořit soubor PDF/XPS.

  Možnost Exportovat do PDF na kartě Soubor ve Visiu
 4. Vyberte umístění souboru a zadejte název souboru a pak vyberte Publikovat.

Viz také

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×