Zobrazení strukturovaných dat a dokumentů a formulářů ve formátu XML pomocí webové části Prohlížeč souborů XML

Poznámka: Tento článek svou práci splnil a brzy zmizí. Abychom předešli strastem s hláškou „Stránka nebyla nalezena“, odebíráme odkazy, o kterých víme. Pokud jste na tuto stránku vytvořili nějaké odkazy, odeberte je prosím. Společně tak zajistíme lepší orientaci na webu.

Webová část Prohlížeč souborů XML slouží k zobrazení kódu XML (Extensible Markup Language) a použití transformací XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations) na tento kód XML před zobrazením obsahu.

Důležité informace:  Obsah, který se zobrazí ve webové části XML, nesmí obsahovat element HTML FORM. Pokud potřebujete použít element HTML FORM, použijte raději webovou část Prohlížeč stránky nebo Formulář.

V tomto článku

Způsoby použití webové části

Způsoby přidání obsahu do webové části

Kombinování editovaného a odkazovaného XML obsahu

Přidání webové části na stránku

Úprava vlastností webové části

Konfigurace společných vlastností webové části

Způsoby použití webové části

Pomocí webové části XML můžete zobrazit:

 • Strukturovaná data z databázových tabulek nebo dotazů

 • Dokumenty ve formátu XML

 • Formuláře XML, které kombinují strukturovaná a nestrukturovaná data, třeba týdenní zprávy o stavu nebo vyúčtování cestovních výdajů.

Začátek stránky

Způsoby přidání obsahu do webové části

Do webové části Prohlížeč souborů XML se obsah dá přidat dvěma způsoby:

 • Editory XML a XSL:    Tyto editory můžete použít k zadání nebo úpravám zdrojového kódu XML a XSLT. Editory zdrojového kódu XML a XSL jsou editory formátu prostého textu určené pro uživatele se znalostí syntaxe XML a XSLT.

 • Odkazy XML a XSL:    Místo úprav XML a XSLT můžete zadat hypertextový odkaz do textového souboru, který obsahuje zdrojový kód XML a XSLT. Pro hypertextové odkazy můžete použít následující dva protokoly:

  • http:// (HyperText Transfer Protocol)

  • https:// (Hypertext Transfer Protocol s ochranou soukromí, který využívá šifrování SSL (Secure Sockets Layer))

   Můžete použít absolutní nebo relativní adresu URL. Nemůžete ale použít cestu k souboru.

Začátek stránky

Kombinování editovaného a odkazovaného XML obsahu

Kombinováním editovaného a odkazovaného XML obsahu můžete poskytnout jak primární, tak sekundární informace. Jako sekundární informace v editovaném XML obsahu můžete třeba poskytnout chybovou zprávu pro případ, že odkazovaný XML obsah nebo primární informace nejsou dostupné. Při poskytování editovaného a odkazovaného XML obsahu se jako první vždycky použije odkazovaný XML obsah. Pokud odkazovaný XML obsah není přístupný, použije se editovaný XML obsah.

Poznámka:  Kombinování editovaného a odkazovaného XML obsahu tímto způsobem není podporované.

Začátek stránky

Přidání webové části na stránku

K úpravám stránky je nutné mít aspoň Oprávnění, která získáte přidáním do výchozí skupiny Členové webu <název webu> SharePointu pro daný web.

 • Na pásu karet na stránce klikněte na kartu Stránka a potom klikněte na příkaz Upravit.

  Příkaz Upravit na kartě Upravit

  Poznámka:  Pokud je příkaz Upravit zakázaný, je možné, že nemáte oprávnění k úpravám stránky. Kontaktujte správce.

 • Klikněte na stránku, na kterou chcete přidat webovou část, klikněte na kartu Vložení a potom klikněte na Webová část.

  Příkaz Webová část

 • V části Kategorie vyberte kategorii, třeba Seznamy a knihovny, vyberte webovou část, kterou chcete přidat na stránku, třeba Oznámení, a potom klikněte na Přidat.

  Výběr webové části

  Když vyberete webovou část, zobrazí se informace o ní v části Informace o webové části.

 • Po dokončení úprav stránky klikněte na kartu Stránka a potom na Uložit.

Poznámka:  Webová část Prohlížeč XML je v kategorii Zahrnutí obsahu.

Webová část Prohlížeč XML se přidá na stránku, kam jste se ji rozhodli umístit.

Úprava vlastností webové části

 1. Pokud chcete editovat vlastnosti webové části, najeďte myší na webovou část a klikněte na šipku dolů.
  Umístění ukazatele myši na webovou část

 2. Klikněte na Upravit webovou část.
  Kliknutí na možnost Upravit webovou část

V podokně nástrojů se zobrazí vlastnosti webové části.

Začátek stránky

Konfigurace vlastních vlastností webové části

Vlastnosti, které jsou pro webovou část XML jedinečné:

Vlastnost

Popis

Editor XML

Slouží k zadání zdrojového kódu XML do editoru prostého textu. K použití tohoto editoru je potřeba znalost syntaxe XML.

Odkaz na soubor XML

Slouží k zadání hypertextového odkazu na textový soubor, který obsahuje zdrojový kód XML. Pro hypertextové odkazy můžete použít následující dva protokoly:

 • http:// (HyperText Transfer Protocol)

 • https:// (Hypertext Transfer Protocol s ochranou soukromí, který využívá šifrování SSL (Secure Sockets Layer))

Můžete použít absolutní nebo relativní adresu URL. Nemůžete ale použít cestu k souboru.

Editor XSL

Slouží k zadání zdrojového kódu XSLT do editoru prostého textu. K použití tohoto editoru je potřeba znalost syntaxe XSLT.

Odkaz na soubor XSL

Slouží k zadání hypertextového odkazu na textový soubor, který obsahuje zdrojový kód XSLT. Pro hypertextové odkazy můžete použít následující dva protokoly:

 • http:// (HyperText Transfer Protocol)

 • https:// (Hypertext Transfer Protocol s ochranou soukromí, který využívá šifrování SSL (Secure Sockets Layer))

Můžete použít absolutní nebo relativní adresu URL. Nemůžete ale použít cestu k souboru.

Začátek stránky

Konfigurace společných vlastností webové části

Webové části sdílejí jednu sadu vlastností, kterými se řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti. Vlastnosti webové části můžete změnit v podokně nástrojů.

Poznámka:  Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů se může lišit od informací uvedených v této části, a to z několika důvodů:

 • Pokud chcete v podokně nástrojů zobrazit oddíl Upřesnit, musíte mít odpovídající oprávnění.

 • Vývojář webových částí možná u konkrétní webové části určil, že některé z těchto společných vlastností se nebudou zobrazovat, nebo se rozhodl vytvořit a zobrazit další vlastnosti, které nejsou uvedené v oddílech Vzhled, Rozložení a Upřesnit v podokně nástrojů.

 • Na základě některých nastavení oprávnění a vlastností můžou být vlastnosti webových částí zakázané nebo skryté.

Vzhled

Vlastnost

Popis

Nadpis

Určuje nadpis webové části, který se zobrazí v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Stav stylu webové části

Určuje, jestli se při otevření stránky uživatelem zobrazí celá webová část. Jako výchozí je pro stav stylu webové části nastavená možnost Normální a zobrazuje se celá webová část. Pokud je nastavená možnost Minimalizovaný, zobrazuje se jenom záhlaví.

Typ stylu webové části

Určuje, zda bude zobrazeno záhlaví a ohraničení rámce webové části.

Rozložení

Vlastnost

Popis

Skryté

Určuje, jestli bude webová část zobrazená při otevření stránky. Pokud je toto políčko zaškrtnuté, webová část je zobrazená jenom při navrhování stránky a k jejímu názvu je připojený text (Skrytá).

Webovou část můžete skrýt, pokud ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

Směr

Určuje směr textu obsahu webové části. Arabština je třeba jazyk používající směr zprava doleva, čeština a většina ostatních evropských jazyků používají směr zleva doprava. Toto nastavení nemusí být dostupné pro všechny typy webových částí.

Zóna

Určuje zónu na stránce, ve které je webová část umístěná.

Poznámka: Pokud nemáte oprávnění k úpravám zóny, nebudou zóny na stránce uvedené v seznamu.

Index zóny

Určuje pozici webové části v zóně v případě, že zóna obsahuje více webových částí.

Pořadí určíte zadáním celého kladného čísla do textového pole.

Jestliže jsou webové části v zóně uspořádány shora dolů, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Pokud jsou webové části v zóně uspořádány zleva doprava, znamená hodnota 1, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Pokud třeba přidáte webovou část do prázdné zóny s uspořádáním shora dolů, má index zóny hodnotu 0. Po přidání druhé webové části do dolní části zóny bude mít index zóny hodnotu 1. Pokud budete chtít druhou webovou část v zóně přesunout nahoru, zadejte hodnotu 0 a potom hodnotu 1 pro první webovou část.

Poznámka: Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části může proto způsobit i změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Pokročilé

Vlastnost

Popis

Povolit minimalizaci

Určuje, zda je možné webovou část minimalizovat.

Povolit zavření

Určuje, jestli je možné webovou část odebrat ze stránky.

Povolit skrytí

Určuje, jestli jde webovou část skrýt.

Povolit změnu zóny

Určuje, jestli jde webovou část přesunout do jiné zóny.

Povolit připojení

Určuje, zda se může webová část účastnit připojení s ostatními webovými částmi.

Povolit úpravy v osobním zobrazení

Určuje, zda je možné měnit vlastnosti webové části v osobním zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část. V závislosti na konfiguraci nemusí být toto nastavení k dispozici.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL souboru obsahujícího další informace o webové části. Když kliknete na název webové části, soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče.

Popis

Určuje popis, který se zobrazí při umístění myši na název nebo ikonu webové části. Hodnota této vlastnosti se použije při hledání webových částí pomocí příkazu Hledat v nabídce Najít webové části podokna nástrojů.

Adresa URL nápovědy

Určuje umístění souboru obsahujícího nápovědu k webové části. Nápověda se zobrazí v samostatném okně prohlížeče po kliknutí na příkaz Nápověda v nabídce webové části.

Režim nápovědy

Určuje, jak bude v prohlížeči zobrazen obsah nápovědy pro webovou část.

Vyberte jednu z těchto možností:

Modální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel musí okno před návratem na webovou stránku zavřít.

Nemodální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud to prohlížeč umožňuje. Uživatel nemusí okno před návratem na webovou stránku zavřít. Jde o výchozí hodnotu.

Navigace: Otevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

Poznámka: Přestože vlastní webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, otevřou se výchozí témata nápovědy k SharePointu jenom v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použitý jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Adresa URL obrázku ikony názvu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použitý v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16×16 pixelů.

Chybová zpráva chyby importu

Určuje zprávu, která se zobrazí v případě potíží s importem webové části.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×