Zobrazení nebo skrytí vizuálních pomůcek

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pracujete-li na stránkách v návrhovém zobrazení, může vzniknout potřeba upravit prvky stránky, které obvykle nejsou v daném zobrazení viditelné, například oblasti obsahu, okraje nebo odsazení obsahu. V takových případech umožňují vizuální pomůcky zobrazit všechny tyto neviditelné nebo prázdné prvky návrhu stránky, čímž poskytují uživateli plnou kontrolu nad strukturou a rozložením stránky. Vizuální pomůcky usnadňují práci s obsahem, návrhy, rozložením a strukturou stránky.

Obsahem tohoto článku je úvod do používání vizuálních pomůcek, popis funkcí jednotlivých vizuálních pomůcek a popis postupu při rychlém zobrazení nebo skrytí vizuální pomůcky při práci v návrhovém zobrazení.

V tomto článku:

Co jsou vizuální pomůcky?

Co jednotlivé vizuální pomůcky zobrazuje?

Zobrazení nebo skrytí vizuálních pomůcek

Co jsou vizuální pomůcky?

Vizuální pomůcky jsou indikátory zobrazitelné ve stránce návrhového zobrazení, které umožňují zobrazit všechny neviditelné nebo prázdné prvky a vlastnosti ve stránce. Vizuální pomůcky je možné použít k identifikaci prvků s neviditelnými nebo prázdnými styly, například prázdných značek HTML nebo neviditelných ovládacích prvků technologie Microsoft ASP.NET. Pomocí vizuálních pomůcek lze na stránce rovněž zobrazit okraje a odsazení obsahu prvků stránky, bloků obsahu a oblastí obsahu (pouze v stránkách ASP.NET nebo v šablonách DWT).

Po skrytí vizuálních pomůcek odpovídá rozložení stránky v návrhovém zobrazení přesně rozložení stránky ve webovém prohlížeči, viz následující příklad.

Stránka v návrhovém zobrazení s vypnutými vizuálními pomůckami

V následujícím příkladu je vidět, že tatáž stránka v návrhovém zobrazení, tentokrát bez zobrazených výchozích vizuálních pomůcek, má jiný vzhled.

Stránka v návrhovém zobrazení se zapnutými výchozími vizuálními pomůckami

Po zobrazení vizuálních pomůcek budou některé prvky zobrazené v tečkovaném ohraničení různou barvou. Každé tečkované ohraničení představuje jinou vizuální pomůcku. V předchozím příkladu byly oblasti obsahu vizuální pomůckou Viditelná ohraničení zobrazena růžovou barvou, prvky tabulky byly zobrazeny s bílým tečkovaným ohraničením a neupravitelné oblasti měly šedé stínování. V závislosti na vybraných vizuálních pomůckách je na stránce možné zobrazit také oblasti obsahu, prvky označené skrytými nebo neviditelnými styly, neviditelné ovládací prvky ASP.NET nebo chyby ovládacích prvků ASP.NET. Následující oddíl podrobně popisuje jednotlivé vizuální pomůcky.

Začátek stránky

Co zobrazují jednotlivé vizuální pomůcky?

V tomto oddílu jsou popsány vizuální pomůcky dostupné v aplikaci Microsoft Office SharePoint Designer 2007, jsou zde popsány funkce a použití každé z nich (stejně jako případná omezení jejich použití) a je zde popsán vzhled všech vizuálních pomůcek v návrhovém zobrazení.

Stránka na webu služby Microsoft SharePoint má obvykle mnoho prvků stránek a návrhu. Chcete-li izolovat a přehledněji zjistit, jaká je funkce dané vizuální pomůcky, je vhodné vytvořit prázdnou stránku a vložit do ní několik prvků.

Výběr bloku

Vizuální pomůcka Výběr bloku se zobrazuje dvěma způsoby:

 • Po klepnutí uvnitř kteréhokoli bloku se okolo této pomůcky zobrazí tečkovaný obdélník.

 • Odpovídající název značky se zobrazí v okně Rychlý výběr značky. Klepnutím na tuto značku lze vybrat daný blok a zobrazit jeho okraje a odsazení obsahu.

Vizuální pomůcku Výběr bloku lze použít pouze pro následující značky: odstavec, seznam, položka seznamu, formulář, značky DIV bez umístění, adresa, blok poznámky, vodorovná čára a na střed.

Poznámka: Úchyty tečkovaný obdélník, okraj a změna velikosti jsou dostupné pro některé prvky, například obrázek, značky DIV s umístěním nebo tabulka, i tehdy, není-li vybrána vizuální pomůcka Výběr bloku.

Kurzor uvnitř bloku se zapnutou vizuální pomůckou Výběr bloku

Blok lze vybrat v okně Rychlý výběr značky klepnutím na šipku a poté na příkaz Vybrat značku. Zobrazí se okraje a odsazení obsahu bloku společně s úchyty. Úchyty lze použít pro změnu velikosti bloku a jeho okrajů a odsazení obsahu. Okraje se zobrazí s červeným stínováním a odsazení obsahu je stínováno modře viz následující příklad.

Poznámka: Jestliže vyberete blok pomocí okna Rychlý výběr značky, zobrazí se jeho okraje a odsazení obsahu i tehdy, není-li zobrazena vizuální pomůcka Okraje a odsazení obsahu.

Výběr bloku pomocí příslušné značky v okně Rychlý výběr značky

1. Příslušný název značky v okně Rychlý výběr značky

2. Okraje s červeným stínováním

3. Odsazení obsahu s modrým stínováním

4. Úchyt pro změnu velikosti bloku

5. Úchyt pro změnu velikosti okraje

Chcete-li na stránce přesunout prvky s absolutní pozicí (například obrázky), je možné je přetáhnout. Značku příslušného blok prvku lze přetáhnout kamkoli na stránku.

Viditelná ohraničení

Vizuální pomůcka Viditelná ohraničení zobrazuje na stránce tečkovaná ohraničení okolo prvků se skrytým ohraničením. Viditelná ohraničení se zobrazují například okolo prvků tabulka, prvek s umístěním, kontejner formuláře nebo oblast obsahu. Okolo prvků s inherentním stylem, například obrázků, se viditelná ohraničení ani po vybrání této vizuální pomůcky nezobrazí. Viditelná ohraničení se dále zobrazují okolo prvků s určenou šířkou a výškou, které nemají žádné ohraničení. Změníte-li velikost odstavce a poté klepnete jinam na stránku, zobrazí se u prvku s odstavcem viditelné ohraničení.

Na stránce předlohy se oblasti obsahu zobrazují s růžovým tečkovaným ohraničením, prvky tabulky s bílým ohraničením a neupravitelné oblasti mají šedé stínování, viz následující příklad.

Stránka se zapnutou vizuální pomůckou Viditelná ohraničení

1. Oblasti obsahu s růžovým tečkovaným ohraničením

2. Prvky tabulky s bílým tečkovaným ohraničením

3. Neupravitelné oblasti s šedým stínováním

Prázdné kontejnery

Vizuální pomůcka Prázdné kontejnery zobrazí tečkovaný obdélník okolo prázdných prvků na stránce, viz následující příklad.

Poznámka: V návrhovém zobrazení sbalí aplikace Office SharePoint Designer 2007 prázdné prvky, protože to tak dělá i většina webových prohlížečů. Zobrazíte-li vizuální pomůcku Prázdné kontejnery, budou všechny prázdné prvky na stránce zobrazeny, což může změnit rozložení stránky v návrhovém zobrazení, rozložení stránky v okně webového prohlížeče se však nezmění.

Stránka se zapnutou vizuální pomůckou Prázdné kontejnery

1. Prázdné prvky na stránce ohraničené tečkovanými obdélníky

Okraje a odsazení obsahu

Vizuální pomůcka Okraje a odsazení obsahu zobrazuje okraje a odsazení obsahu u prvků stránky. Okraje se zobrazují s červeným stínováním, odsazení obsahu je stínováno modře. Tato vizuální pomůcka zobrazuje okraje a odsazení obsahu všech prvků stránky.

Poznámka: Vizuální pomůcku Okraje a odsazení obsahu nelze použít k úpravě okrajů a odsazení obsahu. Chcete-li upravit okraje a odsazení obsahu určitého prvku, použijte vizuální pomůcku Výběr bloku, která umožňuje přetažení úchytů změny velikosti.

Stránka se zapnutou vizuální pomůckou Okraje a odsazení obsahu

1. Odsazení obsahu s modrým stínováním

2. Okraje s červeným stínováním

Prvky CSS Display:none

Vizuální pomůcka Prvky CSS Display:none zobrazuje prvky definované v příslušné šabloně stylů stránky jako display:none.

Poznámka: Tyto prvky se ve webovém prohlížeči nezobrazují.

Prvky CSS Visibility:hidden

Vizuální pomůcka Prvky CSS Visibility:hidden zobrazuje prvky definované v příslušné šabloně stylů stránky jako visibility:hidden.

Poznámka: Tyto prvky jsou ve webovém prohlížeči neviditelné, ale jejich rozložení je viditelné v návrhovém zobrazení.

Nevizuální ovládací prvky ASP.NET

Vizuální pomůcka Nevizuální ovládací prvky ASP.NET zobrazuje ve stránce všechny neviditelné ovládací prvky ASP.NET, například HiddenField nebo ovládací prvky Zdroj dat.

Stránka se zobrazenými ovládacími prvky ASP.NET

1. Vzhled vizuální pomůcky Nevizuální ovládací prvky ASP.NET ve stránce ASP.NET

Chyby ovládacích prvků ASP.NET

Vizuální pomůcka Chyby ovládacích prvků ASP.NET zobrazuje chybovou zprávu, jestliže u kteréhokoli ovládacího prvku ASP.NET v dané stránce dojde k chybě (například k nezdařilému připojení ke zdroji dat nebo k nesprávným nastavením stránky.

Stránka zobrazující chyby ovládacích prvků ASP.NET

Označení oblastí šablony

Vizuální pomůcka Označení oblastí šablony zobrazuje fialové ohraničení okolo oblastí obsahu a zástupný symbol označující název každé oblasti obsahu.

Poznámka: Tuto vizuální pomůcku lze zobrazit pouze v stránkách vytvořených ze stránek předlohy ASP.NET nebo z šablony DWT.

Stránka se zapnutou vizuální pomůckou Označení oblastí šablony

1. Oblasti obsahu s fialovým ohraničením ve stránce předlohy ASP.NET

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí vizuálních pomůcek

Pracujete-li v návrhovém zobrazení, můžete vizuální pomůcky rychle skrýt nebo zobrazit, například chcete-li zobrazit vizuální pomůcky za účelem snazší práce s oblastmi obsahu nebo chcete-li vizuální pomůcky skrýt za účelem zobrazení rozložení stránky odpovídajícího rozložení ve webovém prohlížeči.

 1. V návrhovém zobrazení otevřete stránku, kterou chcete upravit.

  Poznámka: Příkaz Vizuální pomůcky je pouze dostupný v jednom ze zobrazení Stránka. Příkaz Vizuální pomůcky není dostupný pro soubory typu šablon stylů, ve kterých se nepracuje s prvky návrhu.

 2. Chcete-li zobrazit nebo skrýt vizuální pomůcky, proveďte kteroukoli z následujících akcí:

  • V nabídce Zobrazit přejděte na položku Vizuální pomůcky a poté vyberte možnost Zobrazit. Tímto způsobem lze zobrazit nebo skrýt všechny vizuální pomůcky vybrané v podnabídce. Chcete-li zobrazit nebo skrýt jednotlivé vizuální pomůcky, vyberte je v podnabídce Vizuální pomůcky.

  • Stiskněte kombinaci kláves CTRL+/. Tímto způsobem lze zobrazit všechny vizuální pomůcky vybrané v podnabídce Vizuální pomůcky.

  • Poklepejte na indikátor vizuálních pomůcek ve stavovém řádku. Tímto způsobem lze zobrazit všechny vizuální pomůcky vybrané v podnabídce Vizuální pomůcky.

   Poznámka: Vizuální pomůcky, které vyberete v podnabídce Vizuální pomůcky, budou vybrány až do doby, kdy je nebudete chtít zobrazit. To znamená, že po stisknutí kombinace kláves CTRL+/ nebo po poklepání na indikátor ve stavovém řádku se pokaždé zobrazí jen ty vizuální pomůcky, které jsou momentálně vybrány v podnabídce Vizuální pomůcky.

V následujícím příkladu je popsán způsob zobrazení nebo skrytí vizuálních pomůcek.

Zobrazení nabídky s podnabídkou Vizuální pomůcky

1. Chcete-li skrýt nebo zobrazit vybrané vizuální pomůcky, klepněte na položku Zobrazit.

2. Klepnutím na jednotlivé položky nastavíte, zda budou po vybrání příkazu Zobrazit zobrazeny nebo skryty.

3. Vzhled vybraných vizuálních pomůcek. Toto jsou také výchozí vizuální pomůcky.

4. Vzhled vizuálních pomůcek, které nebyly vybrány.

Chcete-li rychle zjistit, zda jsou Vizuální pomůcky zapnuté nebo vypnuté, zkontrolujte stavový řádek. Rovněž můžete poklepat na oddíl stavového řádku Vizuální pomůcky a přepnout tak nastavení Vizuálních pomůcek na Zapnuto nebo Vypnuto.

Indikátor vizuálních pomůcek ve stavovém řádku

Po přesunutí ukazatele myši nad oddíl Vizuální pomůcky stavového řádku se zobrazí zpráva, ve které je uveden stávající stav nastavení Vizuálních pomůcek a jeho vliv na rozložení stránky v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

Zpráva o vizuálních pomůckách ve stavovém řádku

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×