Zobrazení časové rezervy v projektu v Projectu

Zobrazení časové rezervy v projektu v Projectu

Předplatné Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Časová rezerva, nazývaná také jako float, je doba, po kterou může být úkol před přesměrováním na jiný úkol. Automaticky se počítá do projektu při plánování úkolů a v případě potřeby ho můžete použít jako čas v případě, že je váš plán v nebezpečí zpoždění.

Informace o časové rezervy (plovoucí)

Ve výchozím nastavení a podle definice je úkol s nulovou časovou rezervou považován za kritický úkol. Pokud je úkol opožděný, bude datum dokončení projektu také zpožděno. Pokud chcete vytvořit nějakou časovou rezervu na kritickou cestu, můžete změnit výchozí nastavení časové rezervy v úkolech je důležité, pokud je časová rezerva menší nebo rovna poli na kartě Možnosti výpočtů v dialogovém okně možnosti aplikace Project ( Možnosti>souborů ). Další informace najdete v tématu zobrazení kritické cesty projektu a způsobu plánování úkolů v Projectu: na pozadí.

Chcete-li zajistit, aby byl projekt dokončen včas, zkuste optimalizovat úkoly, které mají časovou rezervu, a nejsou na kritické cestě. Pomocí bezplatné časové rezervy můžete například zpoždění úkolu nebo přiřazení jeho zdroje jinému úkolu, aby se zabránilo tomu, že se plán nevytvoří.

Celková časová rezerva může být kladná nebo záporná. Záporná hodnota časové rezervy znamená, že pro daný úkol není dostatek času, a k tomu, aby bylo možné data dokončení projektu zabránit, je potřeba víc času.

Pokud jste zajímá vási, jak Project počítá volnou časovou rezervu, přidejte pole Časová rezerva zahájení a Časová rezerva dokončení do zobrazení úkolů (v tomto zobrazení klikněte na Přidat nový sloupec a pak vyberte pole). Časová rezerva zahájení je užitečná při vyrovnání projektů plánovaných od data dokončení a ukazuje rozdíl mezi daty nejdříve možné zahájení a nejpozději možné zahájení. Časová rezerva dokončení je užitečná při vyrovnání projektů plánovaných od data zahájení a ukazuje rozdíl mezi daty nejdříve možné dokončení a nejpozději možné dokončení. Menší hodnota obou rezerv je množství volné rezervy.

Tady je pár věcí, které byste měli vědět o plovoucím nebo časovém rezervách.

Tipy

Vysvětlení

Pozor na nepružná omezení

Pokud má úkol s omezením na datum předchůdce, který je dokončen příliš pozdě na to, aby byl následník zahájen v den stanovený v omezení, může dojít k záporné časové rezervě. Záporná časová rezerva ještě více omezí datum dokončení projektu.

Data konečného termínu změní celkovou časovou rezervu

Data konečných termínů mohou mít vliv na celkovou časovou rezervu úkolů. Zadáte-li datum konečného termínu před koncem celkové časové rezervy úkolu, bude celková časová rezerva přepočtena použitím data konečného termínu namísto pozdějšího data dokončení úkolu. Úkol se změní na kritický, jestliže celková časová rezerva dosáhne hodnoty nula.

Hledání časové rezervy pomocí zobrazení Podrobný Ganttův diagram

 1. Klikněte na zobrazit > Další zobrazení > Další zobrazení.

  Další zobrazení v nabídce Další zobrazení

 2. V seznamu zobrazení poklikejte na Podrobný Ganttův diagram.

 3. Klikněte na Zobrazit > tabulky> plán.

  Položka Plán v nabídce Tabulky

 4. Klikněte na úkol a zobrazte hodnoty časové rezervy v polích volná časová rezerva a Celková časová rezerva .

  Pokud pole volná časová rezerva a Celková časová rezerva nevidíte, přejděte na tato pole stisknutím klávesy TAB.

  Tip: Chcete-li vyřešit problémy s plánováním, můžete přesouvat úkoly z fází, které nemají časovou rezervu, a mají příliš mnoho časového rezervování.

Poznámka: Záporná časová rezerva může označovat nekonzistentní plán. Například úkol, který má závislost typu dokončení-zahájení (FS) s jiným úkolem, který musí začít před koncovým datem prvního úkolu, se zobrazí Záporná časová rezerva. Záporná časová rezerva se může zobrazit také v případě, že úkol bude naplánován na dokončení po datu konečného termínu.

Ruční přidání času v plánu

I když je to pro Project velmi výhodné, může se stát, že budete chtít přidat vlastní čas ve vyrovnávací paměti. Další informace o způsobech ručního přidání času vyrovnávací paměti najdete v těchto tématech:

Tyto instrukce platí pro Microsoft Project 2007.

Informace o časové rezervy (plovoucí)

Množství časové rezervy v plánu označuje, jak dlouho může být úkol zpožděný před tím, než budou ovlivněny další úkoly nebo Project Datum dokončení. Pokud víte, kde ve svém plánu dojde k časové rezervě, můžete přesunout úkoly, když některé fáze plánu nemají časovou rezervu a další fáze jsou moc velké.

Volná časová rezerva je doba, po kterou může být úkol zpožděn před opožděním jeho Následník. Pomocí pole volná časová rezerva můžete určit, jestli má úkol v případě zpoždění nějaký čas. To může být užitečné, pokud zdroj potřebuje víc času na úkolu nebo pokud chcete přiřadit zdroj k jinému úkolu. Pomocí pole volná časová rezerva můžete také určit, jak obnovit plánovaný plán.

Celková časová rezerva je doba, po kterou může být úkol zpožděný před zpožděním data dokončení projektu. Celková časová rezerva může být kladná nebo záporná. Pokud je celková časová rezerva kladné číslo, znamená to, jak dlouho může být úkol zpožděn, aniž by zpozdil datum dokončení projektu. Pokud je celková časová rezerva záporné číslo, znamená to, že se jedná o dobu, po kterou je třeba data dokončení projektu zpozdit. Záporná časová rezerva znamená, že pro daný úkol není naplánován dostatek času a je příčinou obvykle Omezení kalendářních dat.

Ve výchozím nastavení a podle definice je úkol s nulovou časovou rezervou považován za Kritický úkol. Pokud je úkol opožděný, bude datum dokončení projektu také zpožděno.

Hledání časové rezervy pomocí zobrazení Podrobný Ganttův diagram

 1. V nabídce zobrazení klikněte na Další zobrazení.

 2. V seznamu zobrazení klikněte na Podrobný Ganttův diagrama potom na použít.

 3. V nabídce zobrazení přejděte na tabulkaa klikněte na plán.

  V části zobrazení grafu se časová rezerva zobrazuje jako tenké proužky vpravo od úkolů s hodnotami časové rezervy sousedícími s normálními pruhy Ganttova diagramu.

  Stisknutím klávesy TAB přejděte do pole volná časová rezerva a celková časová rezerva, pokud nejsou v tabulkové části zobrazení viditelné.

Poznámky: 

 • Pokud víte, kde ve svém plánu dojde k časové rezervě, můžete přesunout úkoly, když některé fáze plánu nemají časovou rezervu a další fáze jsou moc velké.

 • Hodnoty časové rezervy mohou také označovat nekonzistentní plán. Zobrazí se například Záporná časová rezerva, když jeden úkol má závislost typu dokončení-zahájení s následníkem, ale následník má omezení musí být zahájeno před koncem prvního úkolu. Záporná časová rezerva může také nastat, když je úkol naplánován na dokončení po datu konečného termínu.

Hledání časové rezervy pomocí polí úkolu (plovoucí)

Pole nejdříve možné zahájení, nejdříve možné dokončení, nejpozději možné zahájení a nejpozději možné dokončení přidejte do zobrazení úkolu, abyste mohli analyzovat zpoždění a najít dostupnou časovou rezervu v plánu.

Pole nejdříve možné zahájení a nejdříve možné dokončení

Při prvním vytvoření úkolu jsou data nejdříve možného zahájení a předčasného dokončení stejná jako u plánovaných dat zahájení a dokončení. Po propojení úkolu s Předchůdce a následníky se data nejdříve možného zahájení a předčasného dokončení vypočítávají jako nejbližší možná kalendářní data, která by mohl tento úkol zahájit a dokončit, pokud všichni předchůdci a následníci také začnou a dokončují na příslušných datech nejdříve možného zahájení a dokončení. Pokud je na úkolu Zpoždění vyrovnání, bude toto zpoždění také uvedeno na data nejdříve možného zahájení a dokončení. Tyto výpočty vycházejí z pevné doby trvání.

Pole nejpozději možné zahájení a nejpozději možné dokončení

Když poprvé vytvoříte úkol, bude datum nejpozději možného dokončení stejné jako datum dokončení projektu a datum nejpozději možného zahájení se vypočítá jako datum dokončení projektu mínus Doba trvání úkolu. Když úkol propojíte s předchůdci a následníky a použijete jiná omezení, aplikace Project vypočítá datum nejpozději možného zahájení úkolu jako datum, kdy se má tento úkol spustit, pokud všichni předchůdci a následníci budou zahájeni a dokončeni po pozdním zahájení a dokončení. data dokončení.

Podobně se datum dokončení úkolu vypočítá jako nejpozdější možné datum dokončení, které by mohl tento úkol dokončit, pokud mají všichni předchůdci a následníci také zahájené a dokončené datum nejpozději možného zahájení a dokončení. Pokud na úkolech následníků existuje zpoždění vyrovnání, bude toto zpoždění také uvedeno do data v polích nejpozději možné zahájení a nejpozději možné dokončení. Tyto výpočty vycházejí z pevné doby trvání.

Vytvoření časové rezervy pomocí termínů (plovoucí)

V Microsoft Office Project 2007 můžete nastavit termíny pro úkol. Konečné termíny ovlivňují výpočet opožděného data dokončení, Zpětný průchod a celkovou časovou rezervu úkolu.

Konečný termín obvykle nastavuje opožděné dokončení úkolu, a proto ovlivňuje zpětný průchod. Následující případy popisují výjimky tohoto pravidla:

 • Pokud má úkol taky omezení musí být začínat na (MSO) nebo musí být dokončen (dokončen) a rozhodli jste se dodržovat data omezení, bude opožděné dokončení rovno počátečnímu dokončení.

 • Pokud je opožděné zahájení mínus zpoždění dřívější než konečný termín jednoho z následníků úkolu, bude se opožděné dokončení rovnat tomuto opožděnému úkolu a zpoždění.

 • Pokud má úkol také omezení Zahájit po dni (včetně) nebo Dokončit po dni (včetně), je opožděné dokončení nejdřívější z pole nejdříve možné dokončení, konečného termínu a každého následníka minus začátek.

Další omezení úkolů pro úkol s konečným termínem může mít vliv na opožděná data zahájení nebo zahájení. Například datum nejpozději možného zahájení úkolu a jeho trvání nemusí nutně znamenat datum nejpozději možného dokončení.

Úkoly, které mají omezení co nejpozději (nejpozději), budou obvykle dokončeny k datu konečného termínu, ale předchůdce můžou úkol přetáhnout za jeho konečný termín. V takovém případě Office Project 2007 zobrazuje indikátor porušení konečného termínu.

Když projekt naplánujete od data dokončení, budou termíny také mít vliv na pozdní dokončení úkolu. I když je úkol obvykle naplánován na datum konečného termínu, může předchůdce s omezením MSO například vložit úkol za konečný termín a Office Project 2007 zobrazí indikátor, že je tento termín porušován.

Kontrola volné časové rezervy (plovoucí) pro projekty vyrovnání

Pole časová rezerva zahájení a časová rezerva dokončení přidejte do zobrazení úkolu, chcete-li zkontrolovat, jak byla započítaná volná časová rezerva.

Pole časová rezerva zahájení obsahuje dobu trvání představující rozdíl mezi daty nejdříve možné zahájení a nejpozději možné zahájení. Pole časová rezerva dokončení obsahuje dobu trvání představující rozdíl mezi daty nejdříve možné dokončení a nejpozději možné dokončení. Menší hodnota v poli časová rezerva zahájení a časová rezerva dokončení určuje množství dostupné volné časové rezervy, tedy množství času, o který může být úkol zpožděný, aniž by to ovlivnilo datum zahájení následníka.

Pokud má úkol Skutečnost počáteční datum a konečný termín, je časová rezerva zahájení 0 a časová rezerva dokončení je rozdílem mezi datem dokončení úkolu a datem konečného termínu.

Časová rezerva zahájení je užitečná při Vyrovnání projektů plánovaných od data dokončení. Časová rezerva dokončení je užitečná při vyrovnání projektů plánovaných od data zahájení.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×