Zobrazení časové rezervy v projektu

Zobrazení časové rezervy v projektu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Časová rezerva, nazývaná také přechod, je množství času, o který se úkol může opozdit, než narazí na jiný úkol. Automaticky se započítá do projektu při plánování úkolů a můžete ji případně použít jako rezervu, pokud hrozí zpoždění plánu.

Další informace o časové rezervě (plovoucí)

Ve výchozím nastavení a podle definice se úkol s nulovou (0) časovou rezervou považuje za kritický úkol. Pokud je kritický úkol zpožděný, zpozdí se i datum dokončení projektu. Pokud chcete do kritické cesty vložit nějakou časovou rezervu, můžete změnit výchozí nastavení pro časovou rezervu v poli Úkol je považován za kritický, pokud je časová rezerva menší nebo rovna na kartě Možnosti výpočtů dialogového okna Možnosti aplikace Project (Soubor > Možnosti). Další informace najdete v tématech Zobrazení kritické cesty projektu a Plánování úkolů v Projectu: Na pozadí.

Abyste zajistili, že bude projekt dokončený včas, zkuste optimalizovat úkoly s časovou rezervou, které nejsou na kritické cestě. Použijte například volnou časovou rezervu ke zpoždění úkolu nebo přiřaďte jeho zdroj k jinému úkolu, aby se plán nedostal do skluzu.

Celková časová rezerva může být kladná nebo záporná. Záporná hodnota časové rezervy znamená, že na úkol není naplánováno dost času a je potřeba víc času, aby se projekt nedostal do skluzu.

Pokud byste chtěli vědět, jak Project vypočítá volnou časovou rezervu, přidejte pole Časová rezerva zahájení a Časová rezerva dokončení do kteréhokoli zobrazení úkolů (klikněte na Přidat nový sloupec v tomto zobrazení a vyberte tato pole). Časová rezerva zahájení je užitečná při vyrovnávání projektů plánovaných od data dokončení a zobrazuje rozdíl mezi daty nejdříve možného zahájení a nejpozději možného zahájení. Časová rezerva dokončení je užitečná při vyrovnávání projektů plánovaných od data zahájení a znázorňuje rozdíl mezi daty nejdříve možného dokončení a nejpozději možného dokončení. Menší z obou hodnot časové rezervy je hodnota volné časové rezervy.

Tady je několik věcí týkajících se plovoucího plánování (neboli plánování s časovou rezervou), které byste měli mít na paměti.

Tipy

Vysvětlení

Nepružná omezení

Pokud má úkol s omezením na datum předchůdce, který je dokončen příliš pozdě na to, aby byl následník zahájen v den stanovený v omezení, může dojít k záporné časové rezervě. Záporná časová rezerva ještě více omezí datum dokončení projektu.

Data konečného termínu změní celkovou časovou rezervu

Data konečných termínů mohou mít vliv na celkovou časovou rezervu úkolů. Zadáte-li datum konečného termínu před koncem celkové časové rezervy úkolu, bude celková časová rezerva přepočtena použitím data konečného termínu namísto pozdějšího data dokončení úkolu. Úkol se změní na kritický, jestliže celková časová rezerva dosáhne hodnoty nula.

Prohlížení Podrobný Ganttův diagram časová rezerva (plovoucí)

 1. Klikněte na Zobrazení > Další zobrazení > Další zobrazení.

  Další zobrazení v nabídce Další zobrazení

 2. V seznamu Zobrazení poklikejte na Podrobný Ganttův diagram.

 3. Klikněte na zobrazení > tabulky> plán.

  Položka Plán v nabídce Tabulky

 4. Klikněte na úkol a zobrazte hodnoty v polích Volná časová rezerva a Celková časová rezerva.

  Pokud se pole Volná časová rezerva a Celková časová rezerva nezobrazí, přejděte k těmto polím stisknutím klávesy Tab.

  Tip: Pro vyřešení problémů v plánování můžete přesunovat úkoly z fází, kde neexistuje žádná rezerva, do fází s příliš velikou rezervou.

Poznámka: Hodnoty záporné rezervy mohou znamenat nekonzistenci plánu. Například úkol, který má závislost Dokončení-Zahájení (FS) na jiném úkolu, který musí být zahájený před datem dokončení prvního úkolu, zobrazí zápornou rezervu. Záporná rezerva se může zobrazit také v případě, že je úkol naplánovaný na dokončení po svém konečném termínu.

Ruční přidání rezervy do plánu

I když je dobré, že má Project určitý vestavěný čas rezervy, někdy můžete chtít přidat vlastní rezervu. Další informace o ručním přidání rezervy najdete v tématech.

Tyto instrukce platí pro Microsoft Project 2007.

Další informace o časové rezervě (plovoucí)

Množství časové rezervy do plánu Určuje, jak dlouho úkoly můžete zpozdí předtím, než se to týká další úkoly nebo projektu Datum dokončení. Pokud víte, kde dochází k časové rezervy do plánu, můžete můžete přesunout úkoly některé z fází plánu neexistuje žádná rezerva a dalších fázích příliš.

Pole Volná časová rezerva je dobu, kterou může být úkol zpožděn, před jeho Následník úkol zpožděn. Pole Volná časová rezerva umožňuje určit, zda úkol má kdykoli k dispozici pro zpoždění. To může být užitečné, pokud zdroj vyžaduje delší dobu na úkolu nebo pokud chcete přiřadit zdroje s jiným úkolem. Pole Volná časová rezerva můžete taky určit, jak obnovit plán, který je, které mají skluz.

Celková časová rezerva je zpoždění dobu, kterou může být úkol zpožděn, než datum dokončení projektu. Celková časová rezerva mohou být kladné či záporné. Pokud celková časová rezerva kladné číslo, znamená to dobu, kterou může být úkol zpožděn bez změny data dokončení projektu. Pokud celková časová rezerva je záporné číslo, znamená to, že není zpoždění dobu, kterou je nutné, aby datum dokončení projektu. Záporná časová rezerva označuje, že není dostatek času naplánované pro daný úkol a je zpravidla způsobená Omezení data.

Ve výchozím nastavení a definicí úkol s 0 časová rezerva je považován za Kritický úkol. Pokud kritický úkol zpožděn, je také posunout datum dokončení projektu.

Prohlížení Podrobný Ganttův diagram časová rezerva (plovoucí)

 1. Na kartě zobrazení klikněte na Další zobrazení.

 2. V seznamu zobrazení klepněte na Podrobný Ganttův diagram a potom klikněte na použít.

 3. V nabídce Zobrazit přejděte myší na Tabulka a potom klikněte na plán.

  V části grafu v zobrazení časové rezervy se zobrazí jako tenké pruhy napravo od úkoly, s hodnoty sousedící běžných pruhů Ganttova diagramu.

  Stisknutím klávesy TAB přejděte do pole Volná časová rezerva a celková časová rezerva, pokud nejsou viditelné do tabulkové části zobrazení.

Poznámky: 

 • Pokud víte, kde dochází k časové rezervy do plánu, můžete můžete přesunout úkoly některé z fází plánu neexistuje žádná rezerva a dalších fázích příliš.

 • Hodnoty mohou také označovat nekonzistentní plán. Například záporná časová rezerva bude proveden poté jeden úkol má závislost typu Dokončení zahájení s následník, ale následník nemá omezení zahájení starší než konec prvního úkolu. Záporná časová rezerva může dojít při naplánováno dokončení po jeho datum konečného termínu.

Použití pole úkolů k nalezení časová rezerva (plovoucí)

Pole nejdříve možné zahájení, nejdříve možné dokončení, nejpozději možné zahájení a nejpozději možné dokončení přidejte do zobrazení úkolu analyzovat zpoždění a vyhledávat dostupnou časovou rezervu v plánu.

Pole nejdříve možné zahájení a nejdříve možné dokončení

Při prvním vytvoření úkolu jeho nejdříve možné datum zahájení a nejdříve možné dokončení jsou stejné jako plánovaného data zahájení a dokončení. Úkol propojit Předchůdce a následných úkolů a použít omezeními datum nejdříve možné zahájení a nejdříve možné dokončení, které vypočítá data jako nejdříve možné data tento úkol může zahájení a dokončení Pokud předchůdci a následníci také zahájení a dokončení na jejich nejdříve možné zahájení a nejdříve možné dokončení. Pokud tam je Zpoždění vyrovnání na úkolu, toto zpoždění udává taky do pole nejdříve možné zahájení a dokončení. Těchto výpočtů jsou založeny na typu Pevná doba trvání.

Pole nejpozději možné zahájení a nejpozději možné dokončení

Při prvním vytvoření úkolu datum nejpozději možného dokončení je stejná jako projektu datum dokončení a nejpozději možné zahájení se vypočítá jako datum dokončení projektu po odečtení úkolu Doba trvání. Po propojení úkolu s předchůdci a následníci Project spočítá datum nejpozději možného zahájení jako poslední možné datum, které tento úkol může být zahájení všech předchozích a následných úkolů také zahájení a dokončení, nejpozději možné zahájení a nejpozději možné data dokončení.

Datum nejpozději možného dokončení je vypočítána podobně jako nejnovější možné datum dokončení tohoto úkolu Pokud všech předchozích a následných úkolů také zahájení a dokončení na jejich nejpozději možné zahájení a nejpozději možné dokončení. Při zpoždění vyrovnání na následníky toto zpoždění také udává do data v poli pole nejpozději možné zahájení a nejpozději možné dokončení. Těchto výpočtů jsou založeny na typu Pevná doba trvání.

Umožňuje vytvořit termíny časová rezerva (plovoucí)

V Microsoft Office Project 2007 můžete nastavit termíny pro daný úkol. Termíny vliv na výpočet nejpozději možné dokončení, Zpětný průchod a celková časová rezerva úkolu.

Konečný termín obvykle nastaví nejpozději možné dokončení úkolu a ovlivňuje průchodu dál. Následujících případech popisují výjimky toto pravidlo neplatí:

 • Pokud úkol má taky musíte začít v (MSO) nebo musí dokončit na být Dokončen omezení a rozhodli jste se přijmout data omezení, nejpozději možné dokončení rovná nejdříve možné dokončení.

 • Je-li nejpozději možné zahájení obrázku je zpoždění starší než konečného termínu jednu následníků úkolu, nejpozději možné dokončení rovná této následník pole nejpozději možné zahájení obrázku je zpoždění.

 • Pokud úkol taky nastaveno omezení Zahájit před dnem (včetně) nebo Dokončit před dnem (včetně), pole nejpozději možné dokončení je nejdřívějšího nejdříve možné dokončení, konečného termínu a dalších následných nejpozději možné zahájení mínus je zpoždění.

Další omezení úkolů na úkol s termín může mít vliv na pole nejpozději možné zahájení nebo nejdříve možné zahájení. Například datum nejpozději možné zahájení úkolu a jeho trvání nemusí být nutně rovnat datum nejpozději možného dokončení.

Úkoly s omezeními jako možné (co nejpozději) se obvykle dokončení na datum konečného termínu, ale předchůdce může push úloh po konečném termínu. V takovém případě Office Project 2007 zobrazí indikátor porušení termín.

Při plánování projektu od data dokončení termíny mít vliv pole nejpozději možné dokončení úkolu. I když je daný úkol je obvykle plánované datum dokončení na datum konečného termínu, předchůdce s omezením MSO, například můžete push úloh po konečném termínu a Office Project 2007 zobrazuje indikátor porušení termín.

Kontrola pole Volná časová rezerva (plovoucí) pro vyrovnání projekty

Přidání počítaného pole časová rezerva zahájení a časová rezerva dokončení přidejte do zobrazení úkolu, pokud chcete provést revizi volné časové rezervy.

Pole časová rezerva zahájení obsahuje dobu představující rozdíl mezi pole nejdříve možné zahájení a nejpozději možné zahájení data. Pole časová rezerva dokončení obsahuje dobu představující rozdíl mezi nejdříve možné dokončení a nejpozději možné dokončení. Menší zahájení časová rezerva a dokončení časové rezervy částky určuje velikost pole Volná časová rezerva k dispozici, tedy množství času a úkolů možné posunout beze změny datum zahájení následníka.

Pokud má úkol Skutečnost počáteční datum a konečného termínu, časová rezerva zahájení hodontu 0 a časová rezerva dokončení je rozdíl mezi úkolu datem dokončení a datum konečného termínu.

Časová rezerva zahájení je užitečná, když Vyrovnání projektů plánovaných od data dokončení. Časová rezerva dokončení je užitečná, když vyrovnání projektů plánovaných od data zahájení.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×