Změna zobrazení os grafu:

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

U většiny typů grafů můžete zobrazit nebo skrýt osy grafu. Aby byly data grafu srozumitelnější, můžete taky změnit jejich vzhled.

Důležité informace: Tento článek se nezabývá změna měřítka os grafu. Informace o tom, jak změnit měřítko najdete v tématu:

Další informace o osách

Grafy mají obvykle dvě osy, které slouží k měření dat a jejich zařazení do kategorií: svislou osu (taky známou jako osu hodnot nebo osu y) a vodorovnou osu (taky známou jako osu kategorií nebo osu x). Prostorový sloupcový graf, prostorový kuželový graf a prostorový jehlanový graf mají třetí, hloubkovou osu (taky známou jako osu řad nebo osu z), podle které se můžou data vykreslovat do hloubky grafu. Paprskové grafy nemají vodorovnou osu (osu kategorií) a výsečové a prstencové grafy nemají žádné osy.

Graf zobrazující vodorovnou, svislou a hloubkovou osu

Popisek 1 Svislé osy (hodnoty)

Obrázek tlačítka Vodorovné ose (kategorie) osy

Popisek 3 Hloubková osa (řad)

Následující popisují, jak je možné upravit grafy působivé a půjde vám ještě snadněji sdělit informace. Další informace o jaké osy a co můžete dělat s nimi můžete sledovat všechny informace o osách.

 1. Klikněte kamkoli na graf, u kterého chcete zobrazit nebo skrýt osy.

  Zobrazí se Nástroje grafu, přidání Návrh a Formát.

 2. Na kartě Návrh klikněte na šipku dolů vedle tlačítka přidat prvky grafu a pak najeďte myší na osy v rozevírací nabídce.

  Přidání oddílu elementu se zvýrazněným osou

 3. Klikněte na typ osy, který chcete zobrazit nebo skrýt.

 1. V grafu klikněte na osu se značkami a popisky, které chcete upravit, nebo osu vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu, kartami Návrh a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na osu, kterou chcete vybrat.

   Aktuální výběr s vodorovnou osou vybrané

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. Na panelu Možnosti osy ve skupinovém rámečku Značek proveďte některou z následujících akcí:

  1. Pokud chcete změnit zobrazení hlavních značek, klikněte v rozevíracím seznamu Hlavní značky na požadované umístění značky.

   Popisky značky a popisky část panely formát osy

  2. Pokud chcete změnit zobrazení vedlejších značek, klikněte v rozevíracím seznamu Vedlejší značky na požadované umístění značky.

  3. Pokud chcete změnit umístění popisků, klikněte v části popisky, klikněte na požadovanou možnost.

   Tip:    Pokud chcete skrýt značky nebo popisky značek, klikněte v rozevíracím seznamu Popisky osy na Žádné.

   Skrytí značek nastavením žádná pro umístění popisků

  Formát osy panely

 1. V grafu klikněte na vodorovnou osu (osu kategorií), kterou chcete změnit, nebo osu vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na osu, kterou chcete vybrat.

   Aktuální výběr s vodorovnou osou vybrané

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. V části Možnosti osy proveďte jednu nebo obě z následujících akcí:

  1. Pokud chcete změnit interval mezi popisky osy, klikněte v části Interval mezi popisky na Zadejte jednotku intervalu a potom do textového pole zadejte požadovanou hodnotu.

   Intervaly osy a distance (vzdálenost)

   Tip:    Zadáním hodnoty 1 zobrazíte popisek pro každou kategorii, zadáním hodnoty 2 pro každou druhou kategorii, zadáním hodnoty 3 pro každou třetí atd.

  2. Pokud chcete změnit umístění popisků osy, zadejte do pole Vzdálenost popisku od osy požadovanou hodnotu.

   Tip:    Při zadání nižší hodnoty budou popisky umístěné blíž k ose. Pokud chcete, aby byla mezi popiskem a osou větší vzdálenost, zadejte vyšší číslo.

Zarovnání popisků osy můžete změnit na vodorovné ose (ose kategorií) i svislé ose (ose hodnot). Pokud graf obsahuje víceúrovňové popisky kategorií, můžete změnit zarovnání všech úrovní popisků. Změnit můžete taky velikost prostoru mezi úrovněmi popisků na vodorovné ose (ose kategorií).

 1. V grafu klikněte na osu s popisky, u kterých chcete změnit zarovnání, nebo osu vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu, kartami Návrh a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na osu, kterou chcete vybrat.

   Aktuální výběr s vodorovnou osou vybrané

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. V dialogovém okně Formát osy klikněte na Možnosti textu.

 4. V části Textového pole proveďte některou z následujících akcí:

  1. V seznamu Svislé zarovnání klikněte na požadovanou pozici svislého zarovnání.

  2. V poli Směr textu klikněte na požadovanou orientaci textu.

  3. V poli Vlastní úhel vyberte požadovaný stupeň otočení.

Tip:    Můžete taky změnit vodorovné zarovnání popisky osy, po kliknutí na osu a potom klikněte na Zarovnat doleva Obrázek tlačítka , Centrum Obrázek tlačítka nebo Zarovnat doprava Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Domů.

Můžete změnit text popisků kategorií na listu nebo je můžete změnit přímo v grafu.

Změna textu popisků kategorií na listu

 1. Klikněte v sešitu na buňku obsahující název popisku, který chcete změnit.

 2. Zadejte nový název a stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka:    Změny provedené na listu se automaticky aktualizují v grafu.

Změna textu popisků v grafu

 1. V grafu klikněte na vodorovnou osu nebo osu vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu, kartami Návrh a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na vodorovnou osu (osu kategorií).

   Aktuální výběr s vodorovnou osou vybrané

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Data na Vybrat data.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V dialogu Vybrat zdroj dat klikněte v části Popisky vodorovné osy (kategorie) na Upravit.

 4. V poli Oblast popisku osy proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Zadejte oblast listu, kterou chcete použít jako popisky osy kategorií.

  2. Zadejte popisky, které chcete použít, oddělené čárkami – třeba Oddělení A, Oddělení B, Oddělení C.

   Poznámka:    Pokud napíšete text popisku do textového pole Oblast popisku osy, nebude text popisku osy kategorií už propojený s buňkou na listu.

 5. Klikněte na OK.

Můžete změnit formát textu popisků osy kategorií nebo čísla na ose hodnot.

Formátování textu

 1. V grafu klikněte pravým tlačítkem na osu s popisky, které chcete formátovat.

 2. Na panelu nástrojů Domů klikněte na požadované možnosti formátování.

Tip:    Můžete taky vybrat osu, u které se popisky zobrazují, a potom použít tlačítka formátování na kartě Domů ve skupině Písmo.

Formátování čísel

 1. V grafu klikněte na osu s čísly, u kterých chcete změnit formátování, nebo osu vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  • Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu, kartami Návrh a Formát.

  • Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na osu, kterou chcete vybrat.

   Aktuální výběr s vodorovnou osou vybrané

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. V části Možnosti osy, klikněte na číslo a pak v poli kategorie vyberte požadovaný formát čísla.

  Tip    Pokud se ve vybraném formátu čísel používají desetinná místa, můžete v poli Desetinná místa určit jejich počet.

 4. Propojení čísel s buňkami listu zachováte zaškrtnutím políčka Propojeno se zdrojem.

Číslo části formát v části Možnosti osy

Poznámka:    Než začnete formátovat čísla jako procentuální hodnoty, ověřte, že se čísla v grafu ve zdrojových datech vypočítala jako procentuální hodnoty a že se zobrazují v desetinném formátu. Procentuální hodnoty se v listu vypočítají pomocí rovnice hodnota/celkem = procento. Pokud třeba vypočítáte vzorec 10/100 = 0,1 a pak hodnotu 0,1 naformátujete jako procentuální hodnotu, zobrazí se číslo správně jako 10 %.

 1. Klikněte kamkoli na graf, u kterého chcete zobrazit nebo skrýt osy.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Osy na tlačítko Osy.

  Obrázek pásu karet

 3. Klikněte na typ osy, kterou chcete zobrazit nebo skrýt, a potom klikněte na požadované možnosti.

 1. V grafu klikněte na osu se značkami a popisky, které chcete upravit, nebo osu vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na osu, kterou chcete vybrat.

   Obrázek pásu karet

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. V části Možnosti osy proveďte jednu nebo víc z následujících akcí:

  1. Pokud chcete změnit zobrazení hlavních značek, klikněte v rozevíracím seznamu Hlavní značky na požadované umístění značky.

  2. Pokud chcete změnit zobrazení vedlejších značek, klikněte v rozevíracím seznamu Vedlejší značky na požadované umístění značky.

  3. Pokud chcete změnit umístění popisků, klikněte v rozevíracím seznamu Popisky osy na požadovanou možnost.

   Tip:    Pokud chcete skrýt značky nebo popisky značek, klikněte v rozevíracím seznamu Popisky osy na Žádné.

 1. V grafu klikněte na vodorovnou osu (osu kategorií), kterou chcete změnit, nebo osu vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na osu, kterou chcete vybrat.

   Obrázek pásu karet

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. V části Možnosti osy proveďte jednu nebo obě z následujících akcí:

  1. Pokud chcete změnit interval mezi popisky osy, klikněte v části Interval mezi popisky na Zadejte jednotku intervalu a potom do textového pole zadejte požadovanou hodnotu.

   Tip:    Zadáním hodnoty 1 zobrazíte popisek pro každou kategorii, zadáním hodnoty 2 pro každou druhou kategorii, zadáním hodnoty 3 pro každou třetí atd.

  2. Pokud chcete změnit umístění popisků osy, zadejte do pole Vzdálenost popisku od osy požadovanou hodnotu.

   Tip:    Při zadání nižší hodnoty budou popisky umístěné blíž k ose. Pokud chcete, aby byla mezi popiskem a osou větší vzdálenost, zadejte vyšší číslo.

Zarovnání popisků osy můžete změnit na vodorovné ose (ose kategorií) i svislé ose (ose hodnot). Pokud graf obsahuje víceúrovňové popisky kategorií, můžete změnit zarovnání všech úrovní popisků. Změnit můžete taky velikost prostoru mezi úrovněmi popisků na vodorovné ose (ose kategorií).

 1. V grafu klikněte na osu s popisky, u kterých chcete změnit zarovnání, nebo osu vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na osu, kterou chcete vybrat.

   Obrázek pásu karet

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. V dialogu Formát osy klikněte na Zarovnání.

 4. V části Rozložení textu proveďte jednu nebo víc z následujících akcí:

  1. V seznamu Svislé zarovnání klikněte na požadovanou pozici svislého zarovnání.

  2. V poli Směr textu klikněte na požadovanou orientaci textu.

  3. V poli Vlastní úhel vyberte požadovaný stupeň otočení.

Tip:    Můžete taky změnit vodorovné zarovnání popisky osy, kliknutím pravým tlačítkem na osu a potom klikněte na Zarovnat doleva Obrázek tlačítka , Centrum Obrázek tlačítka nebo Zarovnat doprava Obrázek tlačítka na minipanelu nástrojů.

Můžete změnit text popisků kategorií na listu nebo je můžete změnit přímo v grafu.

Změna textu popisků kategorií na listu

 1. Klikněte v sešitu na buňku obsahující název popisku, který chcete změnit.

 2. Zadejte nový název a stiskněte klávesu ENTER.

Poznámka:    Změny provedené na listu se automaticky aktualizují v grafu.

Změna textu popisků v grafu

 1. V grafu klikněte na vodorovnou osu nebo osu vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na vodorovnou osu (osu kategorií).

   Obrázek pásu karet

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Data na Vybrat data.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. V dialogu Vybrat zdroj dat klikněte v části Popisky vodorovné osy (kategorie) na Upravit.

 4. V poli Oblast popisku osy proveďte jednu z následujících akcí:

  1. Zadejte oblast listu, kterou chcete použít jako popisky osy kategorií.

   Tip:    Můžete taky kliknout na tlačítko Sbalit dialogové okno Tlačítko Sbalit a vyberte oblast, kterou chcete použít na listu. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Rozbalte dialogové okno.

  2. Zadejte popisky, které chcete použít, oddělené čárkami – třeba Oddělení A, Oddělení B, Oddělení C.

   Poznámka:    Pokud napíšete text popisku do textového pole Oblast popisku osy, nebude text popisku osy kategorií už propojený s buňkou na listu.

 5. Klikněte na OK.

Můžete změnit formát textu popisků osy kategorií nebo čísla na ose hodnot.

Formátování textu

 1. V grafu klikněte pravým tlačítkem na osu s popisky, které chcete formátovat.

 2. Na minipanelu nástrojů klikněte na požadované možnosti formátování.

Tip:    Můžete taky vybrat osu, u které se popisky zobrazují, a potom použít tlačítka formátování na kartě Domů ve skupině Písmo.

Formátování čísel

 1. V grafu klikněte na osu s čísly, u kterých chcete změnit formátování, nebo osu vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  • Klikněte na libovolné místo v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  • Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na osu, kterou chcete vybrat.

   Obrázek pásu karet

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. Klikněte na Číslo a potom v poli Kategorie vyberte požadovaný formát čísla.

  Tip    Pokud se ve vybraném formátu čísel používají desetinná místa, můžete v poli Desetinná místa určit jejich počet.

 4. Propojení čísel s buňkami listu zachováte zaškrtnutím políčka Propojeno se zdrojem.

Poznámka:    Než začnete formátovat čísla jako procentuální hodnoty, ověřte, že se čísla v grafu ve zdrojových datech vypočítala jako procentuální hodnoty a že se zobrazují v desetinném formátu. Procentuální hodnoty se v listu vypočítají pomocí rovnice hodnota/celkem = procento. Pokud třeba vypočítáte vzorec 10/100 = 0,1 a pak hodnotu 0,1 naformátujete jako procentuální hodnotu, zobrazí se číslo správně jako 10 %.

Osu můžete naformátovat tak, aby zobrazovala hlavní a vedlejší značky v intervalech, které si vyberete.

 1. Tento krok se týká Wordu 2016 pro Mac jenom: na kartě zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Klikněte na graf a potom klikněte na kartu Grafu – návrh.

 3. Klikněte na tlačítko přidat prvky grafu > osy > Další možnosti osy.

 4. V podokně Formát osy rozbalte Značek a potom klikněte na možnosti pro typy označit hlavní a vedlejší značky.

  Po přidání značek intervaly mezi značkami změnou hodnoty v poli Interval mezi značky můžete změnit.

Osu můžete naformátovat tak, aby zobrazovala hlavní a vedlejší značky v intervalech, které si vyberete.

 1. Tento krok se týká Wordu 2016 pro Mac jenom: na kartě zobrazení klikněte na Rozložení při tisku.

 2. Klikněte na graf a potom na kartu Chart Layout (Rozložení grafu).

 3. V části Axes (Osy) klikněte na Axes, přejděte na osu, kterou chcete změnit, a klikněte na Axis Options (Možnosti osy).

  Karta (Rozložení grafu), skupina Axes (Osy)

 4. V navigačním podokně klikněte na Ticks (Značky) a nastavte možnosti pro hlavní i vedlejší značky.

  Intervaly mezi značkami můžete změnit hned potom, co značky přidáte. Stačí kliknout na Scale (Měřítko) v navigačním podokně a nastavit vše, jak potřebujete.

Vše o osách

Osy se v různých typech grafů zobrazují různě. Třeba XY bodový graf a bublinový graf zobrazují číselné hodnoty na vodorovné i svislé ose. Příkladem může být závislost úhrnu srážek v cm na barometrickém tlaku. Obě tyto položky mají číselné hodnoty a datové body se vykreslí na osách x a y v závislosti na jejich číselných hodnotách. Osy hodnot disponují různými možnostmi, třeba nastavením logaritmického měřítka.

Další typy grafů, jako jsou třeba sloupcový, spojnicový nebo plošný graf, zobrazují číselné hodnoty jenom na svislé (hodnotové) ose a na vodorovné ose (ose kategorie) zobrazují seskupení textu. Příkladem může být vztah mezi úhrnem srážek v cm a geografickou oblastí. V tomto příkladu představují geografické oblasti textové kategorie dat, které se vykreslují na vodorovné ose (ose kategorie). Geografické oblasti budou rozložené rovnoměrně, protože nepředstavují měřitelné hodnoty, ale jenom text. Na tento rozdíl nezapomeňte při výběru typu grafu, protože možnosti se pro osy hodnot a osy kategorií liší. Hloubková osa (osa řad) je vlastně jenom jiná forma osy kategorií.

Při vytváření grafu se na osách ve výchozím nastavení zobrazují značky a popisky. Způsob jejich zobrazení můžete upravit pomocí hlavních a vedlejších značek a popisků. Zadáním intervalů, ve kterých se mají zobrazovat popisky kategorií, nebo zadáním počtu kategorií, které chcete zobrazit mezi značkami, můžete na vodorovné ose (ose kategorií) zobrazit menší počet popisků nebo značek, a zpřehlednit tak graf.

Můžete taky měnit zarovnání a orientaci popisků a měnit nebo formátovat zobrazený text a čísla, třeba zobrazením čísla jako procenta.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Viz taky

Přidání nebo odebrání přidáním vedlejší osy v grafu

Změna barvy nebo stylu grafu

Vytvoření grafu od začátku do konce

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×