Změna přepočtu, iterace nebo přesnosti vzorce

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Abyste vzorce mohli používat efektivně, musíte vzít v úvahu tři důležité věci:

Výpočet    představuje proces výpočtu vzorců a zobrazení výsledků jako hodnot v buňkách, které vzorce obsahují. Aby se předešlo nadbytečným výpočtům, přepočítává aplikace Microsoft Excel vzorce jen v případě, že se změní buňky, na kterých jsou vzorce závislé. Toto je výchozí chování, když poprvé otevřete sešit a když ho upravujete. Je však možné ovládat, kdy a jak bude aplikace Excel vzorce přepočítávat.

Iterace     je opakované přepočítávání sešitu, dokud není splněna určitá numerická podmínka. V aplikaci Excel nelze automaticky vypočítat vzorec, který odkazuje - ať už přímo nebo nepřímo - na buňku obsahující tento vzorec. Jedná se o takzvaný cyklický odkaz. Pokud vzorec odkazuje na některou z vlastních buněk, je nutné určit počet opakování přepočtu vzorce. Iterace může u cyklického odkazu probíhat donekonečna. Je však možné stanovit maximální počet opakování a přijatelnou míru změny.

Přesnost     představuje míru úrovně přesnosti výpočtu. V aplikaci Excel jsou čísla ukládána s přesností 15 platných číslic a s touto přesností se také provádějí výpočty. Přesnost výpočtů však můžete změnit tak, aby se při přepočtu vzorců v aplikaci Excel používala zobrazená hodnota místo uložené.

Co chcete udělat?

Změna doby, kdy má v listu nebo sešitu proběhnout přepočet

Ruční přepočet listu nebo sešitu pomocí klávesových zkratek

Změna počtu opakování vzorce

Změna přesnosti výpočtů v sešitu

Další informace o přesnosti v aplikaci Excel

Změna počtu procesorů použitých při výpočtu vzorců

Informace o výpočtech v sešitech vytvořených v dřívějších verzích Excelu

Změna doby, kdy má v listu nebo sešitu proběhnout přepočet

Během výpočtu můžete vybírat příkazy nebo provádět akce, jako je třeba zadávání čísel nebo vzorců. Excel dočasně přeruší výpočet a umožní tak provést ostatní příkazy nebo akce. Potom výpočet pokračuje. Pokud sešit obsahuje mnoho vzorců nebo pokud listy obsahují datové tabulky nebo funkce, které se automaticky přepočítávají při každém přepočtu sešitu, může proces výpočtu trvat dýl. Proces můžou zpomalit taky odkazy na jiné listy nebo sešity. Když proces výpočtu změníte na ruční, bude na vás, kdy se výpočet provede.

Důležité informace: Změna kterékoliv z těchto možností má vliv na všechny otevřené sešity.

 1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Vzorce.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přepočítat všechny závislé vzorce pokaždé, když dojde změně hodnoty, vzorce nebo názvu, klikněte v části Možnosti výpočtů ve skupině Výpočet sešitu na přepínač Automaticky. Toto je výchozí nastavení pro výpočet.

  • Pokud chcete přepočítat všechny závislé vzorce (kromě tabulek dat) pokaždé, když dojde ke změně hodnoty, vzorce nebo názvu, klikněte v části Možnosti výpočtů ve skupině Přepočet sešitu na možnost Automaticky kromě tabulek dat.

  • Pokud chcete vypnout automatický přepočet a přepočítávat otevřené sešity pouze když to opravdu chcete provést (stisknutím klávesy F9), klikněte v části Možnosti výpočtů ve skupině Přepočet sešitu na možnost Ručně.

   Poznámka: Když vyberete možnost Ručně, aplikace Excel automaticky zaškrtne políčko Přepočítat sešit před uložením. Pokud bude v tomto případě uložení sešitu trvat dlouho, můžete zrušením zaškrtnutí políčka Přepočítat sešit před uložením čas ukládání zkrátit.

  • Pokud chcete ručně přepočítat všechny otevřené listy včetně tabulek dat a aktualizovat všechny otevřené listy s grafem, klikněte na kartě Vzorce ve skupině Výpočet na tlačítko Přepočítat.

   Skupina Výpočet

  • Pokud chcete ručně přepočítat aktivní listy a všechny grafy či listy grafů propojené s tímto listem, klikněte na kartě Vzorce ve skupině Výpočet na tlačítko Přepočítat list.

Tip: Mnoho z těchto možností je také možné měnit mimo dialogové okno Možnosti aplikace Excel. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Výpočet na položku Možnosti výpočtů a poté na možnost Automaticky.

Poznámka: Jestliže list obsahuje vzorec propojený s listem, ve kterém se přepočet neprovedl, a vy toto propojení aktualizujete, zobrazí Excel zprávu, že se propočet ve zdrojovém listu nedokončil. Když kliknete na OK, můžete aktualizovat propojení s aktuální hodnotou uloženou ve zdrojovém listu, i když tato hodnota nemusí být správná. Pokud chcete zrušit aktualizaci propojení a použít předcházející hodnotu ze zdrojového listu, klikněte na Zrušit.

Ruční přepočet listu nebo sešitu pomocí klávesových zkratek

Požadovaná akce

Klávesová zkratka

Přepočet vzorců, které se od posledního výpočtu změnily, a vzorců na nich závislých ve všech otevřených sešitech. Pokud jsou v sešitu nastaveny automatické výpočty, není třeba klávesu F9 použít.

F9

Přepočet vzorců, které se od posledního výpočtu změnily, a vzorců na nich závislých v aktivním listu.

Shift+F9 

Přepočet všech vzorců ve všech otevřených sešitech, bez ohledu na to, zda se od posledního výpočtu změnily nebo ne

Ctrl+Alt+F9 

Kontrola závislých vzorců a následný přepočet všech vzorců ve všech otevřených sešitech bez ohledu na to, zda se od posledního výpočtu změnily nebo ne

Ctrl+Shift+Alt+F9 

Změna počtu opakování vzorce

 1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Vzorce.

 2. V oddílu Možnosti výpočtů zaškrtněte políčko Povolit iterativní přepočet.

 3. Zadáním počtu opakování do textového pole Nejvyšší počet iterací nastavíte maximální počet po sobě následujících výpočtů. Čím vyšší je počet iterací, tím déle bude aplikaci Excel přepočet listu trvat.

 4. Zadáním velikosti do textového pole Maximální změna nastavíte maximální přijatelnou velikost změny mezi výsledky přepočtů. Čím menší je číslo, tím přesnější bude výsledek a tím více času bude potřeba k přepočtu listu.

Poznámka: Doplňky Řešitel a Hledání řešení jsou součástí sady příkazů, která se někdy nazývá nástroje Citlivostní analýza. V obou příkazech je využito řízeného opakování s cílem získat požadované výsledky. Pokud chcete úpravou hodnot několika buněk najít optimální hodnotu určité buňky nebo u některé z hodnot výpočtu použít zvláštní omezení, můžete použít doplněk Řešitel. Pokud znáte požadovaný výsledek vzorce, ale neznáte vstupní hodnoty, které je nutno do vzorce vložit pro získání výsledku, můžete použít doplněk Hledání řešení.

Změna přesnosti výpočtů v sešitu

Než změníte přesnost výpočtů, vezměte v úvahu následující fakta:

Ve výchozím nastavení Excel počítá uložené a ne zobrazené hodnoty.   

Zobrazená a vytištěná hodnota závisí na vybraném formátu a zobrazení uložené hodnoty. Třeba buňka, ve které se datum zobrazí jako 22. 6. 2008, obsahuje i pořadové číslo, které představuje uloženou hodnotu data v buňce. Formát zobrazení data můžete změnit (například na 22. června 2008), ale změnou zobrazení hodnoty na listu se nezmění uložená hodnota.

Při změně přesnosti výpočtů buďte opatrní.   

Když se počítá vzorec, Excel obvykle používá hodnoty uložené v buňkách, na které vzorec odkazuje. Pokud například dvě buňky obsahují každá hodnotu 10,005 a tyto buňky mají formát takový, aby zobrazovaly hodnoty ve formátu měny, zobrazí se v každé buňce hodnota 10,01 Kč. Při sečtení těchto dvou buněk je výsledkem 20,01 Kč, protože Excel používá při součtu uložené hodnoty 10,005 a 10,005 a ne zobrazené hodnoty.

Pokud změníte přesnost výpočtů v sešitu použitím zobrazených (zformátovaných) hodnot, změní se v aplikaci Excel s trvalou platností uložené hodnoty v buňkách z maximální přesnosti (15 platných číslic) na právě zobrazený formát, včetně počtu desetinných míst. Jestliže potom budete chtít počítat s největší přesností, nebude možné původní zadané hodnoty obnovit.

 1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Upřesnit.

 2. V části Při výpočtech v tomto sešitu vyberte sešit a zaškrtněte políčko Nastavit přesnost podle zobrazení.

Další informace o přesnosti v aplikaci Excel

Ačkoliv aplikace Excel omezuje přesnost na 15 číslic, neznamená to, že 15 číslice je limit velikosti čísla, které lze v aplikaci Excel uložit. Tento limit je 9,99999999999999E+307 pro kladná čísla a -9,99999999999999E+307 pro záporná čísla. To je přibližně to samé jako číslo 1 nebo -1 následované 308 nulami.

Přesnost v aplikaci Excel znamená, že libovolné číslo delší než 15 číslic je uloženo a zobrazeno pouze s 15 číslicemi přesnosti. Tyto číslice mohou představovat libovolnou kombinaci před nebo za desetinnou čárkou. Všechny číslice vpravo od 15. číslice budou nuly. Například číslo 1234567,890123456 má 16 číslic (7 číslic před a 9 číslic za desetinnou čárkou). V aplikaci Excel je uloženo a zobrazeno jako 1234567,89012345 (takto je zobrazeno v řádku vzorců a v buňce). Pokud buňku nastavíte na formát čísla tak, aby byly zobrazeny všechny číslice (místo vědeckého formátu, jako například 1,23457E+06), bude toto číslo zobrazené jako 1234567,890123450. Číslice 6 na konci (16. číslice) je vynechána a nahrazena číslicí 0. Přesnost se zastaví na 15. číslici, takže všechny následující číslice jsou nuly.

Změna počtu procesorů použitých při výpočtu vzorců

Počítač může mít více než jeden procesor (obsahuje více fyzických procesorů) nebo může pracovat s více podprocesy (hyperthreaded; obsahuje více logických procesorů). Na těchto počítačích lze lépe kontrolovat čas, který zabere přepočítání sešitů obsahujících mnoho vzorců a to tak, že se stanoví počet procesorů, které budou pro přepočet použity. V mnoha případech je možné současně provádět různé části přepočtu. Rozdělením pracovního vytížení na více procesorů se zkrátí celkový čas potřebný pro přepočet.

 1. Klikněte na kartu Soubor, na položku Možnosti a poté na kategorii Upřesnit.

 2. Pokud chcete povolit nebo zakázat při výpočtu použití více procesorů, zaškrtněte v části Vzorce zaškrtávací políčko Povolit přepočet ve více vláknech nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

  Poznámka    Toto zaškrtávací políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto a při výpočtu jsou použity všechny procesory. Počet procesorů v počítači je zjištěn automaticky a zobrazen vedle možnosti Využít všechny procesory v tomto počítači.

 3. Pokud vyberete možnost Povolit přepočet ve více vláknech, můžete řídit počet použitých procesorů v počítači. Omezení počtu procesorů použitých během výpočtu může být vhodné například v případě, že v počítači jsou spuštěny další programy vyžadující vyhrazený čas pro zpracování dat.

 4. Chcete-li řídit počet procesorů, klikněte v části Počet vláken přepočtu na možnost Ručně.

Informace o výpočtech v sešitech vytvořených v dřívějších verzích aplikace Excel

Při prvním otevření sešitu uloženého ve starší verzi aplikace Excel se používá jiný postup než při otevření sešitu vytvořeného v aktuální verzi. Tím je zajištěno, že výpočty v sešitech vytvořených ve starší verzi budou prováděny správně.

 • Pokud otevřete sešit vytvořený v aktuální verzi, přepočítají se pouze vzorce závislé na změněných buňkách.

 • Při otevření sešitu vytvořeného ve starší verzi aplikace Excel jsou přepočítány všechny vzorce, to znamená vzorce, které jsou závislé na změněných buňkách, i ty, které na nich závislé nejsou. Tím je zajištěna úplná optimalizace sešitu pro aktuální verzi aplikace Excel. Výjimkou je, pokud je sešit v jiném režimu přepočítávání, jako například Ručně.

 • Otevření sešitu, který nebyl dříve uložen v aktuální verzi aplikace Excel, může trvat déle než obvykle, protože celkový přepočet trvá déle než přepočet částečný. Jakmile sešit uložíte v aktuální verzi aplikace Excel, bude otevřen rychleji.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×