Zjištění počtu dat pomocí dotazu

Zjištění počtu dat pomocí dotazu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tento článek popisuje, jak spočítat data vrácená dotazem. Například ve formuláři nebo sestavě můžete spočítat počet položek v jednom nebo více polích tabulky nebo ovládacích prvcích. Můžete také vypočítat průměrné hodnoty a najít nejmenší, největší, nejstarší a poslední hodnotu. Kromě toho Access poskytuje funkci nazvanou řádek souhrnu, pomocí které můžete spočítat data v datovém listu, aniž byste museli měnit návrh dotazu.

V tomto článku

Principy počítání dat

Zjištění počtu dat pomocí řádku součet

Počítání dat pomocí souhrnného dotazu

Přehled agregačních funkcí

Principy počítání dat

Pomocí funkce Count můžete spočítat počet položek v poli (sloupec hodnot). Funkce Count patří do množiny funkcí nazvaných agregační funkce. Agregační funkce slouží k provádění výpočtu ve sloupci dat a k vrácení jedné hodnoty. V Accessu se kromě toho nabízí také řada agregačních funkcí, například:

 • SUMApro výpočet součtu sloupce čísel.

 • Průměr: výpočet průměru ve sloupci čísel

 • Maximum– pro nalezení nejvyšší hodnoty v poli

 • Minimum– vyhledání nejnižší hodnoty v poli

 • Směrodatná odchylka pro měření, že jsou hodnoty rozptýlené od průměrné hodnoty (střední hodnoty)

 • Variance: pro měření statistické odchylky všech hodnot ve sloupci

Access nabízí dva způsoby, jak do dotazu přidat počet a další agregační funkce. Můžete:

 • Otevřete dotaz v zobrazení Datový list a přidejte řádek Součet. Řádek Celkem umožňuje použít agregační funkci v jednom nebo víc sloupcích sady výsledků dotazu, aniž by bylo nutné změnit návrh dotazu.

 • Vytvoření souhrnného dotazu Souhrnný dotaz vypočítá mezisoučty mezi skupinami záznamů. Pokud chcete například shrnout všechny prodeje podle měst nebo podle čtvrtletí, můžete pomocí souhrnného dotazu seskupit záznamy podle požadované kategorie a potom sčítat údaje o prodeji. Oproti tomu řádek souhrnu vypočítá celkové součty pro jeden nebo více sloupců (polí) dat.

Poznámka: Oddíly s postupy v tomto dokumentu zdůrazňují použití funkce počet , ale uvědomte si, že v řádcích a dotazech můžete použít jiné agregační funkce. Další informace o použití dalších agregačních funkcí najdete v části agregační funkce dále v tomto článku.

Další informace o způsobech použití dalších agregačních funkcí najdete v článku zobrazení součtů sloupců v datovém listu.

Postup v následujících částech vysvětluje, jak přidat řádek souhrnů a jak pomocí souhrnného dotazu počítat data. Když budete pokračovat, uvědomte si, že funkce Count funguje na větším počtu datových typů než u ostatních agregačních funkcí. Funkci Count můžete například použít u jakéhokoli typu pole s výjimkou toho, který obsahuje komplexní skalární data, například pole vícehodnotových seznamů.

Mnoho agregačních funkcí naopak funguje pouze u dat v polích nastavených na určitý datový typ. Například funkce SUMA funguje pouze s poli nastavenými na datový typ číslo, desetinné číslo nebo Měna. Další informace o datových typech, které jednotlivé funkce vyžadují, najdete v tématu agregační funkce referencedále v tomto článku.

Obecné informace o datových typech najdete v článku Změna nebo změna datového typu pole.

Začátek stránky

Zjištění počtu dat pomocí řádku součet

Řádek Součet přidáte do dotazu tak, že otevřete dotaz v zobrazení Datový list, přidáte řádek a vyberete funkci počet nebo jinou agregační funkci, třeba SUMA, minimum, Maximumnebo průměr. Postup v této části vysvětluje, jak vytvořit základní výběrový dotaz a přidat řádek souhrnů.

Vytvoření základního výběrového dotazu

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Jiné na Návrh dotazu.

  Obrázek pásu karet

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklikejte na tabulku nebo tabulky, které chcete použít v dotazu, a pak klikněte na Zavřít.

  Vybraná tabulka nebo tabulky se zobrazí jako okna v horní části návrháře dotazu. Tento obrázek znázorňuje typickou tabulku v Návrháři dotazu:

  Dotaz se třemi poli v návrhové mřížce

 3. Poklikejte na pole tabulky, která chcete použít v dotazu.

  Můžete zahrnout pole, která obsahují popisné údaje, jako jsou třeba jména a popisy, ale musíte zahrnout pole obsahující hodnoty, které chcete spočítat.

  Každé pole se zobrazí ve sloupci v návrhové mřížce dotazu.

 4. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Výsledky dotazu se zobrazí v zobrazení Datový list.

 5. Případně přejděte zpátky do návrhového zobrazení a upravte dotaz. V takovém případě klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro dotaz a klikněte na příkaz návrhové zobrazení. Dotaz můžete podle potřeby upravit přidáním nebo odebráním polí tabulky. Pokud chcete pole odebrat, vyberte ho v návrhové mřížce a stiskněte DELETE.

 6. Můžete taky dotaz uložit.

Přidání řádku souhrnů

 1. Otevřete dotaz v zobrazení Datový list. Pokud chcete vytvořit databázi ve formátu ACCDB, klikněte pravým tlačítkem myši na kartu dokumentu pro dotaz a klikněte na zobrazení Datový list.

  – nebo –

  Pro databázi formátu souboru. mdb vytvořenou ve starší verzi Accessu klikněte na kartě Domů ve skupině zobrazení na šipku pod zobrazení a potom klikněte na položku zobrazení Datový list.

  – nebo –

  V navigačním podokně poklikejte na dotaz. Tím se spustí dotaz a načte se výsledky do datového listu.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Záznamy na Souhrny.

  Obrázek pásu karet

  Pod posledním řádkem dat v datovém listu se zobrazí nový řádek souhrnu.

 3. V řádku celkem klikněte na pole, které chcete sečíst, a v seznamu vyberte položku počet .

Skrytí řádku souhrnů

 • Na kartě Domů klikněte ve skupině Záznamy na Souhrny.

Další informace o použití řádku souhrnů najdete v článku zobrazení součtů sloupců v datovém listu.

Začátek stránky

Počítání dat pomocí souhrnného dotazu

Spočítejte data pomocí souhrnného dotazu místo souhrnu, když potřebujete spočítat některé nebo všechny záznamy vrácené dotazem. Můžete například spočítat počet prodejních transakcí nebo počet transakcí v jednom městě.

Souhrnné dotazy se obvykle používají místo řádku souhrnů, když potřebujete použít výslednou hodnotu v jiné části databáze, třeba v sestavě.

Počítání všech záznamů v dotazu

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Jiné na Návrh dotazu.

  Obrázek pásu karet

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklikejte na tabulku, kterou chcete použít v dotazu, a pak klikněte na Zavřít.

  Tabulka se zobrazí v okně v horní části návrháře dotazu.

 3. Poklikejte na pole, která chcete použít v dotazu, a ujistěte se, že jste zahrnuli pole, které chcete spočítat. Můžete spočítat pole většiny datových typů, výjimkou jsou pole, která obsahují složitá opakující se skalární data, například pole vícehodnotových seznamů.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt klikněte na Součty.

  Řádek Souhrn se zobrazí v návrhové mřížce a v řádku každého pole dotazu se zobrazí položka Seskupit podle .

 5. V řádku celkem klikněte na pole, které chcete spočítat, a z výsledného seznamu vyberte počet .

 6. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Výsledky dotazu se zobrazí v zobrazení Datový list.

 7. Můžete taky dotaz uložit.

Počítání záznamů ve skupině nebo kategorii

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Jiné na Návrh dotazu.

  Obrázek pásu karet

 2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku poklikejte na tabulku nebo tabulky, které chcete použít v dotazu, a pak klikněte na Zavřít.

  Tabulka nebo tabulky se zobrazí v okně v horní části návrháře dotazu.

 3. Poklikejte na pole obsahující data kategorie a pole obsahující hodnoty, které chcete spočítat. Dotaz nesmí obsahovat jiná popisná pole.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt klikněte na Součty.

  Řádek Souhrn se zobrazí v návrhové mřížce a v řádku každého pole dotazu se zobrazí položka Seskupit podle .

 5. V řádku celkem klikněte na pole, které chcete spočítat, a z výsledného seznamu vyberte počet .

 6. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na tlačítko Spustit.

  Výsledky dotazu se zobrazí v zobrazení Datový list.

 7. Můžete taky dotaz uložit.

Začátek stránky

Přehled agregačních funkcí

V následující tabulce jsou uvedené agregační funkce, které aplikace Access používá k použití v řádku celkem a v dotazech. Aplikace Access poskytuje více agregačních funkcí pro dotazy, než je řádek celkem. Pokud pracujete s projektem Accessu (front-end Access připojený k databázi Microsoft SQL serveru), můžete použít větší sadu agregačních funkcí, které poskytuje SQL Server. Další informace o této sadě funkcí najdete v tématu Microsoft SQL Server Books Online.

Funkce

Popis

Používá se s datovými typy

Součet

Sečte položky ve sloupci. Funguje jenom s číselnými a měnovými daty.

Číslo, desetinné číslo, měna

Průměr

Vypočítá průměrnou hodnotu sloupce. Sloupec musí obsahovat číselná, měnová nebo kalendářní a časová data. Funkce ignoruje hodnoty null.

Číslo, desetinné číslo, měna, datum/čas

Počet

Vypočítá počet položek ve sloupci.

Všechny datové typy kromě těch, které obsahují opakující se skalární data, jako je například sloupec vícehodnotových seznamů.

Další informace o vícehodnotových seznamech najdete v Průvodci články pro pole s více hodnotami a vytvořte nebo odstraňte vícehodnotové pole.

Maximum

Vrátí položku s nejvyšší hodnotou. V případě textových dat je nejvyšší hodnotou poslední hodnota v abecedě a Access rozlišuje malá a velká písmena. Funkce ignoruje hodnoty null.

Číslo, desetinné číslo, měna, datum/čas

Minimum

Vrátí položku s nejnižší hodnotou. V případě textových dat je nejnižší hodnotou první hodnota abecedy a Access ignoruje velká a malá písmena. Funkce ignoruje hodnoty null.

Číslo, desetinné číslo, měna, datum/čas

Směrodatná odchylka

Měří se, jak značně jsou hodnoty v průměru (střední hodnota).

Další informace o použití této funkce najdete v článku zobrazení součtů sloupců v datovém listu.

Číslo, desetinné číslo, měna

Rozptyl

Měří statistickou odchylku všech hodnot ve sloupci. Tuto funkci můžete použít jen na číselná a měnová data. Pokud tabulka obsahuje méně než dva řádky, vrátí funkce Access hodnotu null.

Další informace o funkcích variance najdete v článku zobrazení součtů sloupců v datovém listu.

Číslo, desetinné číslo, měna

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×