Základní informace o připojení k datům (importem)

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Tento referenční článek popisuje import a propojení dat. Naučíte se, jak importovat, aktualizovat, zabezpečit a spravovat data.

V tomto článku

Práce s externími datovými připojeními

Aktualizace dat

Import dat ze zdrojů dat

Zabezpečení přístupu k datům

Problémy s připojením k datům

Práce s externími datovými připojeními

Následující části popisují, jak připojení externích dat fungují a jak najít informace o připojení pro úpravy, spravovat a sdílet s ostatními programy a uživateli.

Začátek stránky

Principy základních datových připojení

Data v excelovém sešitu můžou být ve dvou různých umístěních. Data můžou být uložená přímo v sešitu nebo můžou být uložená v externím zdroji dat, jako je textový soubor, databáze nebo datová krychle OLAP (Online Analytical Processing). Tento externí zdroj dat je připojený k sešitu prostřednictvím datového připojení, což je sada informací, které popisují, jak najít, přihlásit se a získat přístup k externímu zdroji dat.

Hlavním přínosem připojení k externím datům je to, že můžete data pravidelně analyzovat, aniž byste museli data opakovaně kopírovat do sešitu, což je operace, která může být časově náročná a náchylná na chybu. Po připojení k externím datům můžete automaticky aktualizovat (nebo aktualizovat) excelové sešity z původního zdroje dat při každé aktualizaci zdroje dat novými informacemi.

Informace o připojení se ukládají v sešitu a můžou se taky ukládat do souboru připojení, třeba do souboru ODC (Office Data Connection), nebo do souboru názvu zdroje dat (. DSN).

Abyste mohli Externí data do Excelu, potřebujete k datům přístup. Pokud externí Zdroj dat, ke kterému chcete získat přístup, není na místním počítači, budete muset požádat správce databáze o heslo, uživatelská oprávnění nebo jiné informace o připojení. Pokud je zdrojem dat databáze, ujistěte se, že databáze není otevřená ve výhradním režimu. Pokud je zdrojem dat textový soubor nebo tabulka, ujistěte se, že jiný uživatel nemá otevřen pro výhradní přístup.

Mnoho zdrojů dat taky vyžaduje ovladač ODBC nebo zprostředkovatele OLE DB ke koordinaci toku dat mezi Excelem, souborem připojení a zdrojem dat.

Následující diagram shrnuje klíčové body datových připojení.

Připojování k externím zdrojům dat

1. existuje celá řada zdrojů dat, ke kterým se můžete připojit: služby Analysis Services, SQL serveru, Microsoft Access, další OLAP a relační databáze, tabulky a textové soubory.

2. k mnoha zdrojům dat je přiřazen ovladač ODBC nebo zprostředkovatel OLE DB.

3. soubor připojení definuje všechny informace, které jsou potřebné pro přístup k datům ze zdroje dat a k jejich načtení.

4. informace o připojení se zkopírují ze souboru připojení do sešitu a informace o připojení se dají snadno upravit.

5. data se zkopírují do sešitu, takže je můžete používat stejně jako data uložená přímo v sešitu.

Začátek stránky

Hledání připojení

K vyhledání souborů připojení použijte dialogové okno existující připojení . (Na kartě data klikněte ve skupině Načíst externí data na existující připojení.) Pomocí tohoto dialogového okna můžete zobrazit následující typy připojení:

 • Připojení v sešitu    

  V seznamu se zobrazí všechna aktuální připojení v sešitu. Seznam je vytvořen z již definovaných připojení, které jste vytvořili pomocí dialogového okna Vybrat zdroj dat v Průvodci datovým připojením, nebo ze připojení, které jste dříve vybrali jako připojení z tohoto dialogového okna.

 • Připojení souborů v počítači    

  Tento seznam se vytvoří ze složky zdroje dat , která je obvykle uložená ve složce dokumenty (Windows XP) nebo dokumenty (Windows Vista).

 • Připojení souborů v síti    

  Tento seznam je možné vytvořit z následujících možností:

  • Sada složek v místní síti, jejichž umístění lze nasadit v síti v rámci nasazení zásad skupiny systému Microsoft Office.

  • Knihovna datových připojení Excel Services (DCL) na SharePoint Foundation webu Další informace o DCLs najdete v části bezpečné publikování služeb Excel Services.

Začátek stránky

Úprava vlastností připojení

V Excelu můžete taky použít editor souborů připojení a vytvářet a upravovat připojení k externím zdrojům dat, která jsou uložená v sešitu nebo v souboru připojení. Pokud nenajdete požadované připojení, můžete vytvořit připojení kliknutím na Procházet k zobrazení dialogového okna Vybrat zdroj dat a kliknutím na nový zdroj spusťte Průvodce datovým připojením.

Po vytvoření připojení můžete použít dialogové okno Vlastnosti připojení (na kartě data ve skupině Načíst externí data klikněte na vlastnosti.) kontrolovat různá nastavení pro připojení k externím zdrojům dat a používat, opakovaně používat nebo přepínat soubory připojení.

Pokud k připojení ke zdroji dat použijete soubor připojení, Excel zkopíruje informace o připojení ze souboru připojení do excelového sešitu. Když uděláte změny pomocí dialogového okna Vlastnosti připojení , upravujete informace o datovém připojení, které jsou uložené v aktuálním excelovém sešitu, a ne původní soubor datového připojení, který se mohl použít k vytvoření připojení ( označený názvem souboru, který se zobrazuje ve vlastnosti soubor připojení na kartě definice ). Po úpravě informací o připojení (kromě názvu připojení a vlastností popisu připojení ) se odebere odkaz na soubor připojení a vymaže se vlastnost soubor připojení .

Chcete-li zajistit, aby se soubor připojení při aktualizaci zdroje dat používal vždy, klikněte na příkaz vždy zkusit aktualizovat data na kartě definice pomocí tohoto souboru. Zaškrtnutím tohoto políčka zajistíte, aby se aktualizace souboru připojení vždy používaly u všech sešitů, které tento soubor připojení používají.

Začátek stránky

Správa připojení

Pomocí dialogového okna Připojení sešitu můžete snadno spravovat tato připojení, včetně vytváření, úprav a odstraňování. (Na kartě data klikněte ve skupině Načíst externí data na položku připojení.) Pomocí tohoto dialogového okna můžete dělat tohle:

 • Vytvářet, upravovat, aktualizovat a odstraňovat připojení, která se v sešitu používají.

 • Ověřte zdroj externích dat. Můžete to udělat, pokud bylo připojení definované jiným uživatelem.

 • Zobrazit, kde jsou jednotlivá připojení v aktuálním sešitu použitá.

 • Diagnostikovat chybovou zprávu o připojeních k externím datům.

 • Přesměrovat připojení na jiný server nebo zdroj dat, nebo nahradit soubor připojení pro stávající připojení.

 • Snadno vytvářet a sdílet soubory připojení s uživateli.

Začátek stránky

Sdílení připojení

Soubory připojení jsou obzvláště užitečné pro sdílení připojení na konzistentním základě, vytváření připojení, zlepšení zabezpečení připojení a zjednodušení správy zdrojů dat. Nejlepším způsobem, jak sdílet soubory připojení, je umístit je do zabezpečeného a důvěryhodného umístění, jako je například síťová složka nebo SharePointová knihovna, kde můžou uživatelé soubor číst, ale jenom určení uživatelé můžou soubor upravovat.

Používání souborů ODC

Soubory ODC (Office Data Connection) (s příponou ODC) můžete vytvářet pomocí připojení k externím datům pomocí dialogového okna Vybrat zdroj dat nebo pomocí Průvodce datovým připojením pro připojení k novým zdrojům dat. Soubor ODC používá vlastní značky HTML a XML k ukládání informací o připojení. Obsah souboru můžete snadno zobrazit nebo upravit v Excelu.

Soubory připojení můžete sdílet s dalšími lidmi a dát jim stejný přístup ke zdroji dat. Ostatní uživatelé nepotřebují nastavovat zdroj dat, aby otevřeli soubor připojení, ale možná budou muset nainstalovat ovladač ODBC nebo zprostředkovatele OLE DB, který je požadován pro přístup k externím datům v počítači.

Doporučujeme používat soubory ODC pro připojení k datům a sdílení dat. Soubory typu ODC (. DSN, UDL a Query) můžete snadno převést do souboru ODC otevřením souboru připojení a kliknutím na tlačítko Exportovat soubor připojení na kartě definice ve vlastnostech připojení . Dialogové okno.

Použití souborů dotazů

Soubory dotazů jsou textové soubory, které obsahují informace o zdroji dat, včetně názvu serveru, na kterém jsou data umístěná, a informací o připojení, které zadáte při vytváření zdroje dat. Soubory dotazů jsou tradiční způsob sdílení dotazů s ostatními uživateli Excelu.

Použití souborů dotazů s příponou DQY    Pomocí aplikace Microsoft Query můžete ukládat soubory. DQY, které obsahují dotazy na data z relačních databází nebo textových souborů. Když tyto soubory otevřete v Microsoft Query, můžete zobrazit data vrácená dotazem a upravit dotaz, abyste načetli různé výsledky. Můžete uložit soubor. DQY pro libovolný dotaz, který vytvoříte, a to buď pomocí Průvodce dotazem, nebo přímo v aplikaci Microsoft Query.

Použití souborů dotazů s příponou OQY    Soubory. OQY můžete ukládat, abyste se připojili k datům v databázi OLAP, a to na serveru nebo v soubor offline datové krychle (. CUB). Při použití Průvodce multidimenzionálním připojením v Microsoft Query k vytvoření zdroje dat pro databázi nebo datovou krychli OLAP se automaticky vytvoří soubor. OQY. Protože databáze OLAP nejsou uspořádané v záznamech nebo tabulkách, nemůžete k těmto databázím přistupovat ani soubory. DQY.

Použití souborů dotazů s příponou. rqy    Excel umí otevřít soubory dotazů ve formátu. rqy a podporovat ovladače zdrojů dat OLE DB, které tento formát používají. Další informace najdete v dokumentaci k ovladači.

Použití souborů dotazů. qry    Microsoft Query umí otevírat a ukládat soubory dotazů ve formátu QRY, aby je bylo možné používat v dřívějších verzích aplikace Microsoft Query, které nemohou otevřít soubory s příponou DQY. Pokud máte soubor dotazu ve formátu QRY, který chcete použít v Excelu, otevřete ho v Microsoft Query a uložte ho jako soubor. DQY. Informace o ukládání souborů s příponou DQY najdete v nápovědě k Microsoft Query.

Použití souborů webového dotazu s příponou. iqy    Excel umí otevřít webové soubory. iqy a načíst data z webu.

Začátek stránky

Použití oblastí externích dat a vlastností

Oblast externích dat (označovaná taky jako tabulka dotazu) je definovaný název nebo název tabulky, který definuje umístění dat do listu. Při připojení k externím datům Excel automaticky vytvoří oblast externích dat. Jedinou výjimkou je sestava kontingenční tabulky připojená ke zdroji dat, která nevytváří oblast externích dat. V Excelu můžete formátovat a rozvrhnout oblast externích dat nebo ji používat ve výpočtech stejně jako u všech ostatních dat.

Excel automaticky najmenuje oblast externích dat takto:

 • Oblasti externích dat ze souborů ODC (Office Data Connection) mají stejný název jako název souboru.

 • Oblasti externích dat z databází jsou pojmenované názvem dotazu. Ve výchozím nastavení je Query_from_zdroj dat, který jste použili k vytvoření dotazu.

 • Oblasti externích dat z textových souborů mají název textového souboru.

 • Oblasti externích dat z webových dotazů jsou pojmenované názvem webové stránky, ze které se data načetla.

Pokud list obsahuje více oblastí externích dat ze stejného zdroje, jsou tyto oblasti číslovány. Třeba MyText, MyText_1, MyText_2 atd.

Oblast externích dat má další vlastnosti (nelze je zaměňovat pomocí vlastností připojení), které můžete použít k řízení dat, například zachování formátování buněk a šířky sloupců. Vlastnosti oblasti externích dat můžete změnit tak, že kliknete na vlastnosti ve skupině připojení na kartě data a potom provedli změny v těchto vlastnostech oblasti externích dat nebo ve vlastnostech externích dat . dialogová okna.

Poznámka: Pokud chcete sdílet souhrn nebo sestavu založenou na externích datech, můžete ostatním lidem poskytnout sešit, který obsahuje oblast externích dat, nebo můžete vytvořit šablonu sestavy. Šablona sestavy umožňuje uložit souhrn nebo sestavu bez uložení externích dat, aby byl soubor menší. Externí data se načítají, když uživatel otevře šablonu sestavy.

Začátek stránky

Principy podpory zdrojů dat v Excelu a službách Excel Services

Existuje několik datových objektů (například oblast externích dat a kontingenční tabulka), které můžete použít pro připojení k různým zdrojům dat. Typ zdroje dat, ke kterému se můžete připojit, se však liší mezi jednotlivými datovými objekty. Připojená data můžete také použít a aktualizovat ve službách Excel Services, existují ale další omezení a alternativní řešení, o kterých byste měli vědět.

Datový objekt Excelu a podpora zdrojů dat

Následující tabulka shrnuje, které zdroje dat jsou pro jednotlivé datové objekty v Excelu podporované.

Podporovaný zdroj dat

Datový

objekt Excelu

Vytvoří
se
oblast
externích dat?

OLE
DB

ODBC

Textový
soubor

Soubor
HTML

Soubor
XML

Seznam
bodů
sdílení

Průvodce importem textu

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Sestava
kontingenční tabulky (non-OLAP)

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Sestava
kontingenční tabulky (OLAP)

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Excel Table

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Mapování XML

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Webový dotaz

Ano

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Průvodce datovým připojením

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Microsoft Query

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Poznámka: Tyto soubory, textové soubory importované pomocí Průvodce importem textu, XML souboru importovaného pomocí mapování XML a souboru HTML nebo XML importované pomocí webového dotazu, nepoužívají ovladače ODBC ani zprostředkovatele OLE DB k vytvoření připojení ke zdroji dat.

Podpora služeb Excel Services a zdrojů dat

Pokud chcete zobrazit excelový sešit ve službách Excel Services (Excel ve webovém prohlížeči), můžete se připojit k datům a aktualizovat data, ale musíte použít sestavu kontingenční tabulky. Služby Excel Services nepodporují oblasti externích dat, což znamená, že Excel Services nepodporuje excelovou tabulku připojenou ke zdroji dat, webovému dotazu, mapování XML nebo aplikaci Microsoft Query.

Toto omezení však můžete obejít pomocí kontingenční tabulky pro připojení ke zdroji dat a potom navrhnout a uspořádat kontingenční tabulku jako dvojrozměrné tabulky bez úrovní, skupin a souhrnů tak, aby se zobrazily všechny požadované hodnoty řádků a sloupců. Další informace najdete v odkazech v části Viz také .

Začátek stránky

Principy součástí pro přístup k datům

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2,8 je součástí systémů Microsoft Windows Server 2003 a Windows XP SP2. Pomocí technologie MDAC se můžete připojit k datům a používat je z mnoha relačních a nerelačních zdrojů dat. K mnoha různým zdrojům dat se můžete připojit pomocí ovladačů ODBC (Open Database Connectivity) nebo poskytovatelů OLE DB, kteří jsou buď vytvořeni a expedováni společností Microsoft, nebo jsou vyvinuti různými třetími stranami. Při instalaci Microsoft Office se do počítače přidají další ovladače ODBC a zprostředkovatelé OLE DB.

Windows Vista a Windows 7 používají součásti Windows Data Access Components (Windows DAC).

Pokud chcete zobrazit úplný seznam zprostředkovatelů OLE DB nainstalovaných na počítači, zobrazte dialogové okno Vlastnosti datového odkazu ze souboru datového propojení a klikněte na kartu poskytovatel .

Pokud chcete zobrazit kompletní seznam poskytovatelů ODBC nainstalovaných na počítači, zobrazte dialogové okno správce databáze ODBC a klikněte na kartu ovladače .

Ovladače ODBC a zprostředkovatelé OLE DB od jiných výrobců můžete také použít k získávání informací z jiných zdrojů než od zdrojů dat Microsoft, včetně jiných typů ODBC a databází OLE DB. Informace o tom, jak nainstalovat ovladače ODBC nebo zprostředkovatele technologie OLE DB, najdete v dokumentaci k databázi nebo se spojte s dodavatelem databáze.

Začátek stránky

Připojení ke zdrojům dat pomocí ODBC

V následujících částech jsou podrobněji popsány možnosti Open Database Connectivity (ODBC).

Architektura ODBC

V architektuře ODBC se aplikace (například Excel) připojí ke správci ovladačů ODBC, který zase používá konkrétní ovladač ODBC (například ovladač Microsoft SQL ODBC) pro připojení ke zdroji dat (třeba k databázi Microsoft SQL serveru).

Definování informací o připojení

Pokud se chcete připojit ke zdrojům dat ODBC, postupujte takto:

 1. Zkontrolujte, jestli je v počítači, ve kterém je zdroj dat nainstalovaný, příslušný ovladač ODBC.

 2. Definujte název zdroje dat (DSN) pomocí Správce zdrojů dat ODBC , který uloží informace o připojení do souboru registru nebo DSN, nebo připojovací řetězec kódu jazyka Microsoft Visual Basic, který přesměruje informace o připojení přímo do rozhraní ODBC. Správce ovladačů

  Pokud chcete definovat zdroj dat, klikněte ve Windows Vista na tlačítko Start a pak na Ovládací panely. Klikněte na systém a údržbaa potom na Nástroje pro správu. V systému Windows XP a Windows Server klikněte na Starta potom na Ovládací panely. Klikněte na výkon a údržbaa potom na Nástroje pro správu. a potom klikněte na zdroje dat (ODBC). Další informace o různých možnostech získáte, když v každém dialogovém okně kliknete na tlačítko Nápověda .

Zdroje dat počítače

Počítačové zdroje dat: uloží informace o připojení do registru v konkrétním počítači s uživatelem definovaným názvem. Tento typ zdrojů dat můžete použít jenom na počítači, kde jsou definovány. Existují dva typy zdrojů dat počítače – uživatelské a systémové. Uživatelské zdroje dat může používat jenom aktuální uživatel a jsou viditelné jenom pro něj. Systémové zdroje dat mohou používat všichni uživatelé v počítači a jsou viditelné pro všechny uživatele v počítači.

Zdroj dat počítače je užitečný hlavně v případě, že chcete poskytnout zvýšené zabezpečení, protože pomáhá zajistit, aby pouze přihlášení uživatelé mohli zobrazit počítačový zdroj dat, a zdroj dat počítače nemůže být zkopírován vzdáleným uživatelem do jiného počítače.

Souborové zdroje dat

Souborové zdroje dat (nazývané taky soubory DSN) ukládají informace o připojení do textového souboru, ne do registru a obvykle jsou pružnější pro použití než počítačové zdroje dat. Můžete například zkopírovat soubor zdroje dat do libovolného počítače se správným ovladačem ODBC, aby aplikace mohla spoléhat na konzistentní a přesné informace o připojení ke všem počítačům, které používá. Nebo můžete souborový zdroj dat umístit na server a sdílet pro velký počet počítačů v síti, takže budete informace o připojení jednoduše spravovat na jednom místě.

Souborový zdroj dat se dá nastavit také tak, že nepůjde sdílet. Zdroj dat souboru, který se nedá sdílet, se nachází na jednom počítači a ukazuje na počítač zdroje dat. Tento typ zdroje dat můžete použít k přístupu k existujícím zdrojům dat počítače ze souborových zdrojů dat.

Začátek stránky

Připojení ke zdrojům dat pomocí OLE DB

V následujících částech jsou podrobněji popsány objekty propojování a vkládání databáze (OLE DB).

Architektura OLE DB

V architektuře OLE DB se aplikace, která přistupuje k datům, nazývá příjemce dat (například Excel) a program, který umožňuje nativní přístup k datům, se nazývá poskytovatel databáze (například zprostředkovatel Microsoft OLE DB pro SQL Server).

Definování informací o připojení

Soubor typu Universal Data Link (. UDL) obsahuje informace o připojení, které příjemce dat používá pro přístup ke zdroji dat přes zprostředkovatele OLE DB daného zdroje dat. Informace o připojení můžete vytvořit jedním z následujících způsobů:

 • V Průvodci datovým připojením můžete pomocí dialogového okna Vlastnosti datového spojení definovat datový odkaz pro zprostředkovatele OLE DB. Další informace najdete v části Import dat pomocí Průvodce datovým připojením.

 • Vytvořte prázdný textový soubor s příponou souboru. UDL a pak soubor upravte tak, aby se zobrazilo dialogové okno Vlastnosti datového odkazu .

Začátek stránky

Aktualizace dat

Když jste připojení k externímu zdroji dat, můžete taky provést aktualizaci a načíst aktualizovaná data. Při každé aktualizaci dat se zobrazí nejnovější verze dat včetně všech změn, které byly v datech provedeny od poslední aktualizace.

Následující ilustrace vysvětluje základní proces toho, co se stane, když aktualizujete data, která jsou připojena k externímu zdroji dat.

Základní proces aktualizace externích dat

1. operace aktualizace načte aktuální data.

2. soubor připojení definuje všechny informace, které jsou potřebné pro přístup k datům a jejich načítání z externího zdroje dat.

3. Existují různé zdroje dat, které můžete aktualizovat: OLAP, SQL Server, Access, OLE DB, ODBC, tabulky a textové soubory.

4. aktuální data jsou přidána do aktuálního sešitu.

Excel nabízí mnoho možností pro aktualizaci importovaných dat, včetně aktualizace dat při každém otevření sešitu a automatické aktualizaci dat v časových intervalech. Během aktualizace dat můžete pokračovat v práci v Excelu a taky zkontrolovat stav aktualizace, když se data aktualizují.

Pokud váš externí zdroj dat vyžaduje pro získání přístupu k datům heslo, můžete požadovat, aby heslo zadávané při každé aktualizaci Oblast externích dat.

Začátek stránky

Import dat ze zdrojů dat

Windows XP, Windows Vista a Microsoft Office dodat ovladače ODBC a zprostředkovatele OLE DB, které můžete použít k načtení dat z následujících běžných zdrojů dat: Microsoft Access, soubory HTML na webu, textové soubory, Microsoft SQL Server, SQL Server Služby Analysis Services a soubory XML. Pomocí Průvodce datovým připojením a Microsoft Query můžete také získat přístup k mnoha dalším zdrojům dat, které mají příslušné zprostředkovatele OLE DB a ovladače ODBC, včetně jiných excelových listů, Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle a DB2.

Začátek stránky

Import dat z Accessové databáze

Existuje několik způsobů, jak si vyměňovat data mezi aplikací Microsoft Access a Microsoft Excel.

 • Pokud chcete data do Excelu přenést z Accessu, můžete data z datového listu Accessu zkopírovat a vložit ho do excelového listu, připojit se k databázi Accessu z excelového listu nebo exportovat data Accessu do excelového listu.

 • Pokud chcete přenést data do Accessu z Excelu, můžete kopírovat data z excelového listu a vložit je do datového listu Accessu, importovat excelový list do tabulky Accessu nebo vytvořit odkaz na excelový list z Accessové tabulky.

Poznámka: Excelový Import má v Excelu a Accessu dvě různé významy. V Excelu můžete importovat prostředky a vytvořit tak trvalé připojení k datům, která se dají aktualizovat. V Accessu můžete importovat prostředky k přenosu dat do Accessu jednou, ale bez datového připojení.

Práce s daty Accessu v Excelu

S daty Accessu v excelovém sešitu můžete pracovat, abyste mohli využít funkce analýzy dat a grafů, pružnost v uspořádání a rozložení dat nebo funkce v Excelu, které nejsou k dispozici v Accessu.

Připojení k datům Accessu z Excelu

Chcete-li přenést aktualizovatelná data Accessu do Excelu, můžete vytvořit připojení k databázi Accessu a načíst všechna data z tabulky nebo dotazu. Můžete například chtít aktualizovat souhrnnou sestavu rozpočtu v Excelu, kterou distribuujete každý měsíc, aby obsahovala data aktuálního měsíce.

Export dat Accessu do Excelu

Pomocí Průvodce exportem v Accessu můžete exportovat databázový objekt Accessu (například tabulku, dotaz nebo formulář) nebo vybrané záznamy v zobrazení do excelového listu. Při provádění operace exportu v Accessu můžete uložit návrh této operace pro budoucí použití a dokonce naplánovat automatické spuštění operace exportu v zadaných intervalech.

Tady jsou běžné scénáře exportu dat z Accessu do Excelu:

 • Ve vašem oddělení nebo pracovní skupině se k práci s daty používá aplikace Access i aplikace Excel. Data ukládáte do databází, ale k analýze dat a distribuci jejích výsledků používáte aplikaci Excel. Váš tým teď exportuje data do Excelu, když to potřebují, ale chtěli byste tento proces zefektivnit.

 • Jste dlouhodobým uživatelem Accessu, ale váš manažer upřednostňuje, abyste sestavy zobrazili v Excelu. V pravidelných intervalech provádíte kopírování dat do Excelu, ale chcete tento proces zautomatizovat a ušetřit čas sami.

Další informace o exportu dat z Accessu do Excelu najdete v systému nápovědy Accessu.

Práce s daty aplikace Excel v Accessu

V databázi Accessu můžete pracovat s daty aplikace Excel, abyste mohli využívat výhody správy dat, zabezpečení nebo funkcí pro více uživatelů. Přestože je v Accessu k dispozici mnoho užitečných funkcí, jsou pro Excelová data k dispozici dvě funkce:

 • Sestavy    Pokud jste obeznámeni s navrhováním sestav Accessu a chcete sumarizovat a uspořádat Excelová data v tomto typu sestavy, můžete vytvořit sestavu Accessu. Můžete například vytvořit pružnější sestavy, například skupiny a souhrnné sestavy, tištěné štítky a grafické sestavy.

 • Formuláře    Pokud chcete použít formulář k vyhledání nebo zobrazení dat v Excelu, můžete vytvořit formulář Accessu. Můžete například vytvořit formulář Accessu a zobrazit pole v jiném pořadí, než je pořadí sloupců na listu, nebo můžete zobrazit delší řádek dat na jedné obrazovce.

Další informace o práci s formuláři a sestavami Accessu najdete v systému nápovědy Accessu.

Propojení dat Excelu z Accessu

Oblast aplikace Excel můžete propojit do Accessové databáze jako tabulky. Tento postup použijte, pokud chcete pokračovat v zachování rozsahu dat v Excelu, ale chcete, aby data byla dostupná v Accessu. Tento typ odkazu můžete vytvořit z Accessové databáze, ale ne z Excelu.

Při propojení s listem nebo pojmenovanou oblastí aplikace Excel se v aplikaci Access vytvoří nová tabulka, která je propojena se zdrojovými buňkami. Všechny změny provedené ve zdrojových buňkách v Excelu se projeví v propojené tabulce. Obsah příslušné tabulky však nelze upravovat v aplikaci Access. Pokud chcete přidat, upravit nebo odstranit data, musíte udělat změny ve zdrojovém excelovém souboru.

Tady jsou běžné scénáře propojení s excelovým listem z Accessu:

 • Chcete nadále uchovávat data v listech aplikace Excel, ale nadále používat výkonné funkce pro dotazy a aplikace Access.

 • Vaše oddělení nebo pracovní skupina používá Access, ale data z externích zdrojů, se kterými pracujete, jsou uložená v listech Excelu. Nechcete spravovat kopie externích dat, ale chcete s ní pracovat v Accessu.

Další informace o propojování dat z Accessu do Excelu najdete v systému nápovědy Accessu.

Import excelových dat do Accessu

Pokud chcete do accessové databáze ukládat data z Excelu a pak v aplikaci Access od tohoto místa používat a spravovat data, můžete data importovat do Accessu. Když importujete data, Access uloží data do nové nebo existující tabulky bez změny dat v Excelu. Během operace importu můžete importovat jenom jeden list. Chcete-li importovat data z více listů, opakujte operaci importu pro každý list.

Tady jsou běžné scénáře importu excelových dat do Accessu:

 • Jste dlouhodobým uživatelem aplikace Excel, ale postupem času chcete pro práci s těmito daty používat aplikaci Access. Data na listech aplikace Excel chcete přesunout do jedné nebo více nových databází aplikace Access.

 • Vaše oddělení nebo pracovní skupina používá aplikaci Access, ale občas obdrží data ve formátu aplikace Excel, která je nutné sloučit s databází aplikace Access. Jakmile tyto listy aplikace Excel obdržíte, chcete je naimportovat do databáze.

 • Používáte Access ke správě dat, ale týdenní sestavy, které dostanete od ostatních členů týmu, jsou sešity Excelu. Rádi byste proces importu zefektivnili, abyste zajistili, že data se budou do databáze importovat každý týden v určenou dobu.

Další informace o importu dat z Excelu do Accessu najdete v systému nápovědy Accessu.

Začátek stránky

Import dat z webu

Webové stránky často obsahují informace, které je vhodné analyzovat v Excelu. Pomocí informací, které pochází přímo z webové stránky, můžete například analyzovat nabídky akcií v Excelu. Podle potřeby můžete načíst data, která jsou aktualizovatelná (to znamená, že data v Excelu můžete aktualizovat s nejnovějšími daty na webové stránce), nebo můžete získat data z webové stránky a udržovat je na listu statické.

Pomocí webového dotazu můžete načíst data uložená v síti intranet nebo Internet, například jednu tabulku, více tabulek nebo celý text na webové stránce, a analyzovat data pomocí nástrojů a funkcí v Excelu. Kliknutím na tlačítko můžete data snadno aktualizovat nejnovějšími informacemi z webové stránky. Můžete například načíst a aktualizovat nabídky akcií z veřejné webové stránky nebo načíst a aktualizovat informace o prodeji z webové stránky společnosti.

Data pocházející z webové stránky můžete importovat pomocí dialogového okna Nový webový dotaz . (Na kartě data ve skupině Načíst externí data klikněte na z webu.) Potřebujete přístup k webu prostřednictvím intranetu vaší společnosti nebo prostřednictvím modemu na počítači nebo v síti nebo můžete vytvořit dotaz na soubory HTML nebo XML, které jsou uložené na počítači.

Začátek stránky

Import textových souborů

Pomocí Excelu můžete importovat data z textového souboru do listu. (Na kartě data ve skupině Načíst externí data klikněte na z textu.) Průvodce importem textu prověří textový soubor, který importujete, a pomůže vám zajistit, aby data byla importována požadovaným způsobem.

Existují dva způsoby, jak importovat data z textového souboru pomocí Excelu: textový soubor můžete otevřít v Excelu (nevytvoří se připojení k textovému souboru) nebo můžete textový soubor naimportovat jako oblast externích dat (která vytvoří připojení k textovému souboru).

Existují dva běžně používané formáty textových souborů:

 • Textové soubory s oddělovači (txt), ve kterých je obvykle znak TABULÁTORu (ASCII Code 009) odděluje každé pole textu.

 • Textové soubory s oddělovači (CSV), ve kterých znak čárky (,) obvykle odděluje každé pole textu.

Můžete také změnit oddělovač, který se používá v textových souborech s oddělovači i. csv. To může být nutné, abyste měli jistotu, že operace importu nebo exportu funguje tak, jak chcete.

Začátek stránky

Import dat z Microsoft SQL serveru

Microsoft SQL Server je úplná relační databáze navržená pro podniková databázová řešení, která vyžadují optimální výkon, dostupnost, škálovatelnost a zabezpečení. V Excelu se můžete snadno připojit k databázi Microsoft SQL serveru. (Na kartě data klikněte ve skupině Načíst externí data na z jiných zdrojůa potom klikněte na z SQL serveru.)

Když se připojíte k databázi Microsoft SQL serveru, zobrazí se v Průvodci datovým připojením tři stránky:

 • Stránka 1: připojení k databázovému serveru    Na této stránce můžete zadat databázový server a způsob, jakým se přihlašujete k serveru.

 • Stránka 2: Výběr databáze a tabulky    Na této stránce můžete zadat databázi a tabulku nebo dotaz obsahující požadovaná data.

 • Stránka 3: uložení datového souboru a připojení    Na této stránce můžete zadat a popsat soubor připojení a vyhledávací fráze pro vyhledání souboru.

Začátek stránky

Import dat ze služby Microsoft SQL Server Analysis Services

Služba Analysis Services (součást serveru Microsoft SQL Server) podporující Business Intelligence a je základem pro systémy analýzy OLAP (Online Analytical Processing), klíčový indikátor výkonnostních metrik (KPI), dolování dat a systémy ohlašování řídicích panelů . V Excelu se můžete snadno připojit k databázi OLAP služby Analysis Services pomocí zprostředkovatele OLAP. (Na kartě data klikněte ve skupině Načíst externí data na z jiných zdrojůa potom klikněte ze služby Analysis Services.) Zprostředkovatel OLAP je sada softwaru, která poskytuje přístup k určitému typu databáze OLAP. Tento software může obsahovat ovladač zdroje dat a jiný klientský software potřebný pro připojení k databázi. Ke zprostředkovateli OLAP se můžete připojit pomocí sestavy kontingenční tabulky.

Data OLAP můžete získat také v případě, že jste odpojeni od zdroje dat OLAP. soubor offline datové krychle je soubor s příponou CUB, ve kterém je uložena část Zdrojová data z databáze serveru OLAP. Pokud chcete pokračovat v sestavách kontingenčních tabulek a kontingenčních grafů, ale když je server nedostupný nebo když jste odpojením od sítě, použijte soubor offline datové krychle.

Když se připojíte ke službě Analysis Services, zobrazí se v Průvodci datovým připojením tři stránky:

 • Stránka 1: připojení k databázovému serveru     Na této stránce můžete zadat server a způsob, jakým se přihlašujete k databázovému serveru.

 • Stránka 2: Výběr databáze a tabulky    Na této stránce můžete zadat databázi a datovou krychli.

 • Stránka 3: uložení datového souboru a připojení    Na této stránce můžete zadat a popsat soubor připojení a vyhledávací fráze pro vyhledání souboru.

Začátek stránky

Import dat XML

Excel usnadňuje import dat XML (Extensible Markup Language) vytvořených z jiných databází a aplikací, mapování prvků XML ze schématu XML na buňky listu a export revidovaných dat XML pro interakci s jinými databázemi a aplikacemi. Tyto nové funkce XML je třeba zařadit do generátoru datových souborů XML pomocí známého uživatelského rozhraní.

Pomocí mapování XML můžete v excelových dokumentech snadno přidat, identifikovat a extrahovat konkrétní obchodní informace. Například faktura, která obsahuje jméno a adresu zákazníka nebo sestava, která obsahuje finanční výsledky za poslední čtvrtletí, již nepředstavuje pouze statické sestavy. Tyto informace můžete snadno importovat z databází a aplikací, upravit je a exportovat je do původních či jiných databází a aplikací.

Klíčové scénáře jazyka XML

Níže jsou uvedené hlavní příklady situací, které funkce pro jazyk XML pomáhají řešit:

 • Rozšíření funkcí existujících šablon Excelu mapováním elementů XML na existující buňky. Tím se zjednoduší import dat XML do šablon a jejich export ze šablon, aniž by bylo nutné měnit návrh šablon.

 • Pomocí dat XML můžete zadávat existující modely výpočtu mapováním prvků XML na existující tabulky.

 • Import datových souborů XML do nového sešitu

 • Import dat XML z webové služby do listu Excelu

 • Export dat v mapovaných buňkách do datových souborů XML nezávisle na jiných datech v sešitu

Základní proces použití dat XML v Excelu

Následující diagram zobrazuje, jak spolupracují různé soubory a operace při použití jazyka XML s Excelem. V podstatě je to pět fází.

Přehled, jak Excel pracuje s daty XML

Callout 1 Přidání souboru schématu XML (. XSD) do sešitu

Obrázek tlačítka Mapování prvků schématu XML na jednotlivé buňky nebo seznamy XML

Callout 3 Import datového souboru XML (. XML) a vázání prvků XML na mapované buňky.

Krok 4 Zadávání dat, přesouvání mapovaných buněk a využití excelových funkcí při zachování struktury a definicí XML.

Callout 5 Export revidovaných dat z mapovaných buněk do datového souboru XML

Použití dat XML

Při importu obsahu datového souboru XML do existujícího mapování XML v sešitu svážete data ze souboru s mapováním XML uloženým v sešitu. To znamená, že každý prvek dat v datovém souboru XML má odpovídající prvek ve schématu XML, které jste namapovali ze souboru schématu XML nebo odvozeného schématu. Každé mapování XML může mít jenom jednu vazbu s daty XML, přičemž vazba dat XML je svázaná s každým mapováním, které bylo vytvořené z jednoho mapování XML.

Můžete zobrazit dialogové okno Vlastnosti mapování XML (na kartě vývojář klikněte ve skupině XML na tlačítko vlastnosti mapy.), ve kterém jsou tři možnosti (ve výchozím nastavení všechny zapnuté), které můžete nastavit nebo vymazat a ovládat tak chování dat XML. závazné

 • Ověřovat data vůči schématu pro import a export:    Určuje, jestli Excel při importu dat ověřuje data v mapování XML. Tuto možnost nastavte, pokud chcete zajistit, aby data XML, která jste importovali, byla ve stejném formátu XML.

 • Přepsat existující data novými:    Určuje, jestli se při importu dat přepíší data. Tuto možnost nastavte, když chcete nahradit aktuální data novými daty, například když jsou v novém datovém souboru XML obsaženy aktuální data.

 • Připojení nových dat k existujícím seznamům XML    Určuje, jestli se obsah zdroje dat připojí k existujícím datům na listu. Tuto možnost nastavte, třeba když slučujete data z několika podobných datových souborů XML do seznamu XML nebo nechcete přepsat obsah buňky, která obsahuje funkci.

Začátek stránky

Import dat pomocí Průvodce datovým připojením

Průvodce datovým připojením můžete použít pro připojení k externímu zdroji dat OLE DB nebo ODBC, který už je definovaný. Pokud chcete otevřít Průvodce datovým připojením, klikněte na kartě data ve skupině Načíst externí data na z jiných zdrojůa pak klikněte na z Průvodce datovým připojením.

Pokud v Průvodci datovým připojením vyberete možnost Další nebo Upřesnit , můžete zobrazit seznam dostupných zprostředkovatelů OLE DB v dialogovém okně Vlastnosti datového propojení . Kromě toho zprostředkovatel Microsoft OLE DB Provider for ODBC umožňuje přístup ke zdrojům dat ODBC. Další informace o použití jednotlivých karet v tomto dialogovém okně zobrazíte kliknutím na Nápověda v dialogovém okně Vlastnosti datového spojení .

Pokud chcete definovat informace o připojení v dialogovém okně Vlastnosti datového spojení , postupujte takto:

 • Klikněte na kartu poskytovatel , vyberte zprostředkovatele OLE DB a klikněte na Další. Zobrazí se karta připojení , do které můžete zadat informace o specifických připojeních pro daného zprostředkovatele OLE DB.

  Každý zprostředkovatel OLE DB definuje informace o připojení. Například zprostředkovatel Microsoft OLE DB pro SQL Server vyžaduje název serveru, umístění serveru a uživatelské jméno. Můžete také chtít definovat další informace, třeba heslo nebo jestli chcete použít integrované zabezpečení systému Microsoft Windows.

 • Klikněte na kartu Upřesnit a zadejte další informace, například nastavení sítě a přístupová oprávnění.

 • Kliknutím na kartu vše definujte inicializační vlastnosti daného zprostředkovatele OLE DB.

Poznámka: V Průvodci datovým připojením nelze data filtrovat ani spojovat.

Začátek stránky

Import dat pomocí aplikace Microsoft Query

K importu dat můžete taky použít Microsoft Query. (Na kartě data klikněte ve skupině Načíst externí data na z jiných zdrojůa potom klikněte na z Microsoft Query.) Pomocí aplikace Microsoft Query můžete nastavit zdroje dat ODBC pro načtení dat. V Microsoft Query můžete pomocí Průvodce dotazem vytvořit jednoduchou Dotaz, nebo můžete pomocí rozšířených kritérií v aplikaci Query vytvořit složitější dotaz a provést následující kroky:

 • Před nařazením řádků nebo sloupců dat do Excelu.

 • Vytvořte Parametrický dotaz.

 • Před nařazením dat do Excelu

 • Připojení k několika tabulkám

V aplikaci Microsoft Query je k provádění těchto specializovaných úkolů možné použít jednoduchý přední a snadno přístupný z Excelu.

Začátek stránky

Programové import dat a použití funkcí

Pokud jste vývojář, máte v Excelu několik přístupů, které můžete importovat:

 • K získání přístupu k externímu zdroji dat můžete použít Visual Basic for Applications. V závislosti na zdroji dat můžete načíst data pomocí datových objektů ActiveX nebo objektů pro přístup k datům. Můžete také definovat připojovací řetězec v kódu, který určuje informace o připojení. Použití připojovacího řetězce je užitečné, například když se chcete vyhnout tomu, aby správci systému nebo uživatelé museli vytvořit soubor připojení, nebo zjednodušovat instalaci aplikace.

 • Pokud importujete data z databáze SQL serveru, zvažte použití nativního klienta SQL, což je samostatné rozhraní API (Application Access Programming Interface), které se používá pro OLE DB i ODBC. Zkombinuje zprostředkovatele SQL OLE DB a ovladače SQL ODBC do jedné nativní, dynamické knihovny (DLL) a zároveň poskytují nové funkce, které jsou oddělené a odlišné od Microsoft Data Access Components (MDAC). Nativní klient SQL můžete použít k vytváření nových aplikací nebo vylepšit stávající aplikace, které mohou využívat novější funkce SQL serveru, jako jsou například vícenásobné aktivní sady výsledků (MARS), uživatelem definované typy (UDT) a podpora datového typu XML.

 • Funkce RTD načítá data v reálném čase z programu, který podporuje automatizaci modelu COM. Doplněk pro automatizaci modelu COM na serveru reálného času (RTD) musí být vytvořen a registrován v místním počítači.

 • SQL. Funkce REQUEST se připojuje k externímu zdroji dat a spouští dotaz z listu. SQL. REQUEST (žádost) potom vrátí výsledek jako matici bez nutnosti programování maker. Pokud tato funkce není dostupná, je potřeba nainstalovat doplněk Microsoft Excel ODBC (XLODBC.XLA). Doplněk můžete nainstalovat z Office.com.

Další informace o vytváření Visual Basicu pro aplikace najdete v tématu Nápověda pro Visual Basic.

Začátek stránky

Zabezpečení přístupu k datům

Když se připojíte k externímu zdroji dat nebo aktualizujete data, je důležité vědět o potenciálních problémech se zabezpečení a zjistit, co můžete v těchto problémech zabezpečení udělat. K zabezpečení dat použijte následující pokyny a osvědčené postupy.

Začátek stránky

Ukládání datových připojení v důvěryhodném umístění

Soubor datového připojení často obsahuje jeden nebo více dotazů, které se používají k aktualizaci externích dat. Nahrazením tohoto souboru může uživatel s úmyslným úmyslem navrhnout dotaz pro přístup k důvěrným informacím a distribuovat ho dalším uživatelům nebo provádět jiné škodlivé akce. Proto je důležité zajistit následující:

 • Soubor připojení byl napsán spolehlivým jednotlivcem.

 • Soubor připojení je zabezpečený a je uložený z důvěryhodného umístění.

Chcete-li zvýšit zabezpečení, můžete zakázat připojení k externím datům v počítači. Pokud se chcete připojit k datům při otevření sešitu, je potřeba aktivovat datová připojení pomocí panelu Centrum zabezpečení nebo tak, že umístíte sešit do důvěryhodného umístění. Další informace najdete v odkazech v části Viz také .

Začátek stránky

Bezpečné používání přihlašovacích údajů

Přístup k externímu zdroji dat obvykle vyžaduje přihlašovací údaje (například uživatelské jméno a heslo), které se používají k ověření uživatele. Ujistěte se, že tato pověření jsou poskytována bezpečným a bezpečným způsobem a že tyto přihlašovací údaje nebudete omylem odhalit ostatním.

Důležité informace: Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jenom některé z těchto znaků. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: Domek27. Hesla by měla obsahovat minimálně 8 znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 nebo víc znaků. Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

Neukládejte přihlašovací informace při připojování ke zdrojům dat. Tyto informace mohou být uloženy jako prostý text v sešitu a v souboru připojení a uživatel se zlými úmysly může k informacím ohrozit zabezpečení zdroje dat.

Pokud je to možné, použijte ověřování systému Windows (označované také jako důvěryhodné připojení), které k připojení k SQL serveru používá uživatelský účet systému Windows. Když se uživatel připojuje přes uživatelský účet systému Windows, SQL Server používá informace v operačním systému Windows k ověření názvu a hesla účtu. Před použitím ověřování systému Windows musí správce serveru SQL Server nakonfigurovat tak, aby používal tento režim ověřování. Pokud ověřování systému Windows není k dispozici, neukládejte přihlašovací informace uživatelů do sešitu nebo souboru připojení. Uživatelé mohou při každém přihlášení zadat přihlašovací informace.

Začátek stránky

Bezpečné publikování služeb Excel Services

Když se připojíte ke zdroji dat, můžete pomocí dialogového okna nastavení ověřování služby Excel Services zvolit metodu ověřování při přístupu ke zdroji dat ve službách Excel Services. Pro přihlášení ke zdroji dat můžete vybrat jednu z následujících možností:

 • Ověřování systému Windows    Tuto možnost vyberte, pokud chcete použít uživatelské jméno Windows a heslo aktuálního uživatele. Jedná se o nejbezpečnější způsob, který může mít vliv na výkon, když má hodně uživatelů.

 • SSS    Tuto možnost vyberte, pokud chcete používat zabezpečené úložiště přihlašovacích údaje, a potom do textového pole ID služby zabezpečené úložiště přihlašovacích řetězců zadejte odpovídající identifikační řetězec. Správce webu může nakonfigurovat SharePointový web tak, aby používal databázi zabezpečené úložiště přihlašovacích hesel, kde je možné uložit uživatelské jméno a heslo. Tento způsob může být nejúčinnější, pokud existuje mnoho uživatelů.

 • Žádné    Tuto možnost vyberte, pokud chcete uložit uživatelské jméno a heslo do souboru připojení.

Poznámka: Nastavení ověřování se používá jenom v Excel Services, ne v Microsoft Excelu. Pokud chcete zajistit, aby se stejná data zobrazila bez ohledu na to, jestli sešit otevřete v Excelu nebo v Excel Services, ujistěte se, že je nastavení ověřování stejné.

K vylepšení zabezpečení připojení použijte knihovnu datových připojení (DCL). DCL je speciální knihovna dokumentů SharePointu, kterou lze definovat jako důvěryhodnou knihovnu umístění, a která usnadňuje ukládání, zabezpečení, sdílení a správu souborů ODC. Správce může například potřebovat přesunout databázi z testovacího serveru na provozní server nebo aktualizovat dotaz, který přistupuje k datům. Při použití jednoho souboru ODC, který je uložený v seznamu DCL, je Správa informací o připojení mnohem jednodušší a přístup uživatelů k datům je pohodlnější, protože všechny sešity používají stejný soubor připojení a operace aktualizace (ať už na klientském počítači nebo na serveru) získá aktuální změny v souboru připojení. Můžete dokonce nastavit SharePointový Server a klientský počítač uživatele tak, aby automaticky zjišťoval změny v souboru připojení a pak používali nejaktuálnější verzi tohoto souboru připojení. Další informace najdete v tématu Nápověda k centrální správě Microsoft SharePoint Foundation 2010.

Začátek stránky

Problémy s připojením k datům

V následujících částech jsou popsány některé problémy, se kterými se můžete setkat při připojování k externím datům

Začátek stránky

Problém: při pokusu o import dat došel místo na disku.

Pokud při připojování k externím datům dojde k vynechání místa na disku, zvažte následující postup:

Kontrola a zvětšení dostupného místa na disku    Chcete-li uvolnit místo na pevném disku, zkuste vysypání koše, zálohování nepotřebných souborů a jejich odebrání z pevného disku nebo odebrání součástí systému Windows, které nepoužíváte. Další informace o uvolnění místa na pevném disku najdete v nápovědě k Windows.

Strategie, které můžete vyzkoušet, když je omezené místo na disku    Pokud máte k dispozici jenom omezené místo na pevném disku, zkuste toto:

Microsoft Query    Proveďte jednu nebo více následujících akcí:

 • Zjednodušení dotazu    Ujistěte se, že jste zahrnuli jenom ty tabulky a pole, které jsou pro dotaz nutné. Pokud dotaz obsahuje nepotřebné tabulky nebo pole, zmenšete velikost dočasného souboru dotazu jejich odstraněním z dotazu.

 • Omezení velikosti sady výsledků pomocí kritérií    Pomocí kritérií můžete načíst jenom konkrétní záznamy, a ne všechny záznamy z databáze. Další informace najdete v nápovědě k Microsoft Query.

 • Nastavení limitu počtu záznamů vrácených dotazem    Omezte počet záznamů vrácených dotazem. V aplikaci Microsoft Query klikněte na příkaz Možnosti v nabídce Úpravy , zaškrtněte políčko omezit počet vrácených záznamů v části nastavení uživatelea potom do pole záznamy zadejte maximální počet záznamů, které se mají vrátit.

Průvodce datovým připojením    Ačkoli data nelze omezit pomocí Průvodce datovým připojením, může být možné omezit data ze zdroje dat definováním dotazu ve zdroji dat. Pokud nemáte právo nebo oprávnění definovat dotaz ve zdroji dat, obraťte se na správce dat.

Začátek stránky

Problém: kde je Průvodce vytvořením datové krychle OLAP?

Průvodce datovou krychlí OLAP v Microsoft Query, který vytvořil datovou krychli OLAP z databáze Jet, už není v Excelu dostupný.

Začátek stránky

Problém: co se stalo se službami načítání dat?

Služby, které jsou součástí Microsoft Office 2003, používají soubor UDC (Universal Data Connection) (. udcx) pro přístup k webovým službám a dotazy na různé zdroje dat.

V Průvodci datovým připojením na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením můžete vybrat možnosti zdroje dat Microsoft Business Solutions nebo služby načítání dat . Možnost služby načítání dat umožňuje zvolit dvě služby načítání dat: seznamy služby Windows SharePoint Services, které přečítají data ze seznamů a knihoven dokumentů na serveru se službou SharePoint Foundation a Microsoft SQL Server. , který načítá data z Microsoft SQL serveru 2000 nebo novějšího.

Ačkoli Průvodce datovým připojením už nepodporuje úpravy souborů s připojením UDC, Excel bude dál podporovat existující připojení ke službám načítání dat a tato připojení se pořád aktualizuje.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×