Základní informace o připojení (import) dat

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tenhle článek popisuje import a připojení data. Dozvíte se o úlohami, například import, aktualizace, zabezpečení a správa dat v listu aplikace Excel 2007.

V tomto článku:

Práce s připojením k externím datům

Aktualizace dat

Import dat ze zdroje dat

Lepší zabezpečení přístup k datům

Problémy s o připojování k datům

Práce s externími datovými připojeními

Následující části popisují, jak externí datová připojení čísle do zaměstnání, jak najít upravit, Správa a sdílet informace o připojení s jinými aplikacemi a uživatele.

Začátek stránky

Základní principy datových připojení

Data v sešitu aplikace Excel mohou pocházet z různých míst. Data mohou být uloženy přímo v sešitu, nebo mohou být uložena ve zdroji externích dat, například textového souboru, databáze nebo Online Analytical Processing krychle (OLAP). Tento externí zdroj dat je připojen k sešitu pomocí datového připojení, což je sada informací, které popisuje, jak najít, přihlaste se a přístup ke zdroji externích dat.

Hlavní výhodou připojování k externím datům je, že je tato data analyzovat pravidelně opakovaně nezkopíruje data, která je operaci, kterou může být časově náročný a k chybám. Po připojení k externím datům, můžete taky automaticky aktualizovat (nebo aktualizovat) sešity aplikace Excel z původního zdroje dat při každé aktualizaci zdroje dat s novými informacemi.

Informace o připojení jsou uloženy v sešitu a mohou také být uloženy v souboru připojení, například v souboru datového připojení systému Office (s příponou ODC) nebo v souboru typu Název zdroje dat (s příponou DSN).

Externí data přenést do aplikace Excel, musíte mít přístup k datům. Nejsou-li externí Zdroj dat, která chcete mít přístup na místním počítači, budete asi muset kontaktovat správce databáze pro hesla, oprávnění uživatele nebo Další informace o připojení. Pokud je zdroj dat databáze, ujistěte se, že není otevřít databázi ve výhradním režimu. Pokud je zdroj dat textového souboru nebo tabulce, ujistěte se, že jiný uživatel neměl ho otevřít pro výhradní přístup.

Mnoho zdrojů dat vyžaduje také ovladač ODBC nebo zprostředkovatele OLE DB za účelem koordinace toku dat mezi aplikací Excel, souborem připojení a zdrojem dat.

Následující diagram shrnuje klíčové body datových připojení.

Připojování k externím zdrojům dat

1. jsou různých zdrojů dat, které se můžete připojit k: služby Analysis Services serveru SQL Server, Microsoft Office Access, jiné OLAP a relační databáze, tabulky a soubory ve formátu RTF.

2. hodně zdrojů dat mít přidružené ovladač ODBC nebo zprostředkovatele OLE DB.

3. soubor připojení definuje všechny informace, které je třeba přístup a získání dat ze zdroje dat.

4 informace o připojení zdroj zkopírována ze souboru připojení do sešitu a je možné upravit.

5. Data se kopírují do sešitu, abyste je mohli použít stejným způsobem jako data uložená přímo v sešitu.

Začátek stránky

Hledání připojení

K hledání souborů připojení použijte dialogové okno Existující připojení. (Na kartě Data klikněte ve skupině Načíst externí data na možnost Existující připojení.) Pomocí tohoto dialogového okna můžete zobrazit následující typy připojení:

 • Připojení v sešitu   

  Seznam všech aktuální připojení v sešitu. Vytvoření seznamu z připojení, která už definované, vytvořené pomocí dialogového okna Vybrat zdroj dat z Průvodce datovým připojením nebo ze seznamu připojení, které jste dříve zúžený na připojení v tomto dialogovém okně.

 • Připojení souborů na počítači   

  Tento seznam je vytvořen ze složky Zdrojedat, která je obvykle uložena ve složce Dokumenty.

 • Připojení souborů v síti   

  Tento seznam může být tvořen z následujících položek:

  • Sada složek v místní síti, jejichž umístění může být nasazeno po celé síti jako součást nasazení zásad skupiny systému Microsoft Office.

  • Excel Services datové připojení knihovny (DCL) na webu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Další informace o DCL najdete v tématu Publikovat ve službách Excel Services.

Začátek stránky

Úpravy vlastností připojení

Aplikaci Excel můžete použít také jako editor souborů připojení a vytvářet a upravovat v ní připojení k externím zdrojům dat, jež jsou uložena v sešitě nebo v souboru připojení. Pokud nenajdete požadované připojení, můžete vytvořit nové tak, že kliknete na tlačítko Vyhledat další, čímž zobrazíte dialogové okno Vybrat zdroj dat. V něm pak kliknutím na tlačítko Nový zdroj spustíte Průvodce datovým připojením.

Po vytvoření připojení můžete použít dialogové okno Vlastnosti spojení (na kartě Data ve skupině Načíst externí Data klikněte na Vlastnosti.) úpravu nastavení pro připojení k externím zdrojům dat, a Pokud chcete použít, znovu připojit nebo přepínání souborů připojení.

Pokud používáte připojení souboru k připojení ke zdroji dat, aplikace Excel zkopíruje informace o připojení ze souboru připojení do Excelového sešitu. Když uděláte změny v dialogovém Vlastnosti připojení, upravujete informace o připojení, která je uložena v aktuálním sešitu aplikace Excel a ne původní soubor datového připojení, která může byla použita k vytvoření připojení který je označen název souboru, který se zobrazí ve vlastnosti Souboru připojení na kartu definice. Po upravit informace o připojení (s výjimkou vlastnosti Připojení název a Popis připojení ), odebere se připojit k souboru připojení a vlastnosti Soubor připojení zaškrtnuté.

Chcete-li zajistit, aby byl při aktualizaci zdroje dat vždy použit soubor připojení, zaškrtněte na kartě Definice políčko Vždy aktualizovat data pomocí tohoto souboru. Toto zaškrtávací políčko zajišťuje, aby se aktualizace tohoto souboru připojení vždy použily ve všech sešitech, které ho používají, přičemž v nich rovněž musí být nastavena tato možnost.

Začátek stránky

Správa připojení

Pomocí dialogu Připojení sešitu můžete snadno spravovat tyto připojení, včetně vytváření, úpravy a jejich odstranění. (Na kartě Data ve skupině Načíst externí Data klikněte na připojení.) Toto dialogové okno můžete provádět následující akce:

 • vytvoření, úprava, aktualizace a odstranění připojení používaných v sešitě;

 • ověření, odkud externí data pocházejí, protože připojení mohlo být například definováno jiným uživatelem;

 • zobrazení, kde se každé připojení v aktuálním sešitě používá;

 • diagnostikování chybové zprávy o připojeních k externím datům;

 • přesměrování připojení na jiný server či zdroj dat nebo nahrazení souboru připojení pro existující připojení;

 • Snadno vytvořit a sdílet soubory připojení s uživateli

Začátek stránky

Sdílení připojení

Soubory připojení jsou užitečné zejména pro sdílením připojení konzistentně díky intuitivnější, pomáhají zlepšit jeho zabezpečení a usnadnění správy zdrojů dat.. Nejlepší způsob, jak sdílet soubory připojení má zapište je do zabezpečené a důvěryhodné umístění, třeba do síťové složky nebo Sharepointové knihovny, kde uživatelé soubor můžete číst, ale jenom označené uživatele můžete upravit soubor.

Použití souborů ODC

Připojování k externím datům pomocí dialogového okna Vybrat zdroj dat nebo pomocí Průvodce datovým připojením k připojení k novým zdrojům dat, můžete vytvořit připojení ODC (Office Data) soubory (s příponou .odc). Soubor ODC používá vlastní značky HTML a jazyk XML k uložení informací o připojení. Můžete snadno zobrazit ani upravit obsah souboru v aplikaci Office Excel.

Soubory připojení můžete sdílet s jinými uživateli, kterým tak můžete poskytnout stejný přístup k externímu zdroji dat, jako máte vy. Jiní uživatelé nemusí nastavit zdroj dat, aby mohli soubor připojení otevřít, ale možná budou muset do svých počítačů nainstalovat ovladač ODBC nebo zprostředkovatele OLE DB, který je požadován pro přístup k externím datům.

Soubory ODC představují doporučenou metodu pro připojování k datům a sdílení dat. Tradiční soubory připojení (DSN, UDL a soubory dotazu) můžete snadno převést na soubor ODC tak, že soubor připojení otevřete a potom kliknete v dialogovém okně Vlastnosti připojení na kartě Definice na tlačítko Exportovat soubor připojení.

Použití souborů dotazu

Soubory dotazu jsou textové soubory, které obsahují informace o zdroji dat, včetně názvu serveru, na kterém jsou data umístěna, a informací o připojení, které zadáte při vytváření zdroje dat. Soubory dotazu představují tradiční způsob sdílení dotazů s jinými uživateli aplikace Excel.

Použití souborů DQY dotazů     Pomocí aplikace Microsoft Query můžete uložit DQY soubory, které obsahují dotazy na data z relační databáze nebo soubory ve formátu RTF. Při otevření tyto soubory v aplikaci Microsoft Query, můžete zobrazení dat v dotazu a vyberte jiná data pro dotaz načíst. Můžete uložit příponou pro dotaz, který vytvoříte pomocí Průvodce dotazem nebo přímo v aplikaci Microsoft Query.

Použití kontingenční dotazu     Můžete uložit kontingenční chcete připojit k datům v databázi OLAP na serveru nebo v soubor offline datové krychle (CUB). Pokud použijete Průvodce připojením vícerozměrné v aplikaci Microsoft Query k vytvoření zdroje dat pro databáze OLAP nebo datové krychle, automaticky se vytvoří soubor OQY. Protože databáze OLAP se seřazenými do záznamů nebo tabulky, nelze vytvořit dotazy nebo DQY soubory do těchto databáze Accessu.

Použití souborů RQY dotazů     Excel umí otevírat soubory dotazu v RQY podpora ovladače zdrojů dat OLE DB, které tento formát použijte. Další informace najdete v dokumentaci pro ovladač.

Použití souborů QRY dotazů     Aplikace Microsoft Query můžete otevřít a uložit ve formátu QRY pro použití s předchozími verzemi aplikace Microsoft Query, které se nedají otevřít soubory DQY soubory dotazů. Pokud máte otevřený soubor dotazu ve formátu QRY, který chcete použít v aplikaci Excel, otevřete soubor v aplikaci Microsoft Query a pak ho uložte jako příponou. Informace o ukládání souborů DQY najdete v nápovědě k aplikaci Microsoft Query.

Používání souborů IQY webového dotazu     Excel umí otevírat soubory dotazu Web IQY k načtení dat z webu.

Začátek stránky

Použití oblastí externích dat a jejich vlastnosti

Oblast externích dat (označovaná také jako tabulka dotazů) je definovaný název nebo název tabulky, který definuje umístění dat přenesených do listu. Při připojení k externím datům aplikace Excel automaticky vytvoří oblast externích dat. Jedinou výjimkou je sestava kontingenční tabulky připojená ke zdroji dat, která oblast externích dat nevytváří. V aplikaci Excel lze oblast externích dat formátovat, upravit její rozložení nebo ji použít ve výpočtech stejným způsobem jako jakákoli jiná data.

Aplikace Excel automaticky pojmenovává oblasti externích dat následujícím způsobem:

 • Oblasti externích dat ze souborů datového připojení systému Office (ve formátu ODC) dostávají stejný název, jako je název souboru.

 • Oblasti externích dat z databáze jsou s názvem s názvem dotaz. Ve výchozím nastavení jako Dotaz_z_zdroje je název zdroje dat, který jste použili k vytvoření dotazu.

 • Oblasti externích dat z textových souborů jsou pojmenovány názvem textového souboru.

 • Oblasti externích dat z webové dotazy jsou s názvem s názvem webovou stránku, ze kterého byla data načíst.

Pokud list obsahuje více oblastí externích dat ze stejného zdroje, jsou oblasti očíslovány, například MůjText, MůjText_1, MůjText_2 atd.

Oblast externích dat má další vlastnosti (nezaměňovat s vlastnostmi připojení), které lze použít ke správě dat, jako je například zachování formátování buněk a šířky sloupců. Tyto vlastnosti oblasti externích dat můžete změnit po kliknutí na tlačítko Vlastnosti ve skupině Připojení na kartě Data. Potom proveďte požadované změny v dialogovém okně Vlastnosti oblasti externích dat nebo Vlastnosti externích dat.

Poznámka: Pokud chcete sdílet souhrn nebo sestavu, která je založená na externích datech, než ostatní můžete dát sešit, ve kterém oblasti externích dat nebo vytvoření šablony sestavy. Šablona sestavy umožňuje uložit souhrn nebo sestavu bez uložení externích dat, aby tento soubor je menší. Při otevření šablony sestavy je načíst externí data.

Začátek stránky

Principy podpory zdrojů dat v aplikaci Excel a službách Excel Services

Existuje několik datových objektů (například oblast externích dat a sestava kontingenční tabulky), jejichž pomocí se můžete připojit k různým zdrojům dat. Typy zdrojů dat, ke kterým se můžete připojit, se však u jednotlivých datových objektů liší. Připojená data můžete také používat a aktualizovat ve službách Excel Services, ale jsou zde určitá omezení, o kterých byste měli vědět.

Podpora datových objektů a zdrojů dat v aplikaci Excel

Následující tabulka shrnuje, které zdroje dat jsou podporovány u jednotlivých datových objektů v aplikaci Excel.

Podporovaný zdroj dat

Excel
dat
objektu

Vytvoří
externí
dat
oblasti?

OLE
odpis.ZRYCH

ROZHRANÍ ODBC

Text
souboru

HTML
souboru

XML
souboru

Sdílet -
čárky
seznamu

Průvodce importem textu

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Sestava kontingenční tabulky
(jiná než OLAP)

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Sestava kontingenční tabulky
(OLAP)

Ne

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Tabulka aplikace Excel

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ano

Mapování XML

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

Webový dotaz

Ano

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ne

Průvodce datovým připojením

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Aplikace Microsoft Query

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Poznámka: Tyto soubory textového souboru importovat pomocí Průvodce importem textu, souboru XML importovat pomocí mapování XML a HTML nebo souboru XML importovat pomocí webového dotazu se nepoužívá ovladač ODBC nebo zprostředkovatele OLE DB k vytvoření připojení ke zdroji dat.

Podpora zdrojů dat ve službách Excel Services

Pokud chcete zobrazit sešit aplikace Excel ve službě Excel Services, se můžete připojit k a aktualizace dat, ale je nutné použít sestavy kontingenční tabulky. Služby Excel Services podporuje oblasti externích dat, což znamená, že služby Excel Services podporuje připojení zdroje dat, webového dotazu, mapování XML nebo aplikace Microsoft Query Excelové tabulky.

Však můžete vyřešit toto omezení podle využití kontingenční tabulky k připojení ke zdroji dat a potom návrh a rozložení v kontingenční tabulce jako dvojrozměrné tabulku bez úrovně, skupiny a souhrny tak, aby všechny požadované řádek a sloupec hodnoty jsou zobrazeny. Další informace najdete v tématu Použití sestavy kontingenční tabulky tak, aby externí tabulka data k dispozici ve službě Excel Services.

Začátek stránky

Principy rozhraní Microsoft Data Access Components

Data Access Components (MDAC) 2,8 je součástí systému Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista a Windows XP s aktualizací SP2. S MDAC můžete připojení k a použít data z nejrůznějších zdrojů relačních a nonrelational data. Můžete se připojit k mnoha různých zdrojů dat pomocí ovladače připojení ODBC (Open Database) nebo OLE DB poskytovatelů, které jsou vytvořené a vyřízeny společností Microsoft nebo vyvinutý různých třetích stran. Při instalaci systému Microsoft Office Další ovladače ODBC a zprostředkovatele OLE DB se přidají do svého počítače.

Chcete-li zobrazit úplný seznam zprostředkovatelů OLE DB nainstalovaných v počítači, zobrazte dialogové okno Vlastnosti Data Link ze souboru Data Link a potom klikněte na kartu Zprostředkovatel.

Pokud chcete zobrazit úplný seznam zprostředkovatelů ODBC nainstalovaných v počítači, zobrazte dialogové okno Správce databáze ODBC a potom klepněte na kartu Ovladače.

Můžete použít také ovladače ODBC a zprostředkovatele OLE DB od jiných výrobců k získání informací od jiných datových zdrojů než od společnosti Microsoft, včetně jiných typů databází ODBC a OLE DB. Informace o instalaci těchto ovladačů ODBC nebo zprostředkovatelů OLE DB získáte v dokumentaci k databázi nebo se obraťte na dodavatele databáze.

Začátek stránky

Připojení ke zdrojům dat pomocí technologie ODBC

Následující části podrobněji popisují rozhraní ODBC (Open Database Connectivity).

Architektura ODBC

V architektuře ODBC se aplikace (například Excel) připojí ke Správci ovladačů ODBC, který pak použije určitý ovladač ODBC (například ovladač ODBC systému Microsoft SQL) pro připojení ke zdroji dat (například k databázi systému Microsoft SQL Server).

Definování informací o připojení

Chcete-li se připojit ke zdrojům dat ODBC, proveďte následující kroky:

 1. Přesvědčte se, zda je v počítači, který obsahuje zdroj dat, nainstalován příslušný ovladač ODBC.

 2. Definujte název zdroje dat (DSN) pomocí Správce zdrojů dat ODBC (který uloží informace o připojení do registru nebo souboru DSN) nebo pomocí připojovacího řetězce v jazyce Microsoft Visual Basic (který předá informace o připojení přímo Správci ovladačů ODBC).

  Chcete-li definovat zdroj dat, klikněte v systému Windows Vista na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. Klikněte na odkaz Systém a údržba a potom na odkaz Nástroje pro správu. V systémech Windows XP a Windows Server klikněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely. Klikněte na odkaz Výkon a údržba a potom na odkaz Nástroje pro správu. Potom klikněte na položku Zdroje dat (ODBC). Další informace o různých možnostech můžete získat kliknutím na tlačítko Nápověda v jednotlivých dialogových oknech.

Zdroje dat počítače

Zdroje dat počítače obsahují informace o připojení v registru na počítači s názvem uživatelem definovaných. Zdroje dat počítače můžete použít v počítači, které jsou definovány. Existují dva typy zdrojů dat počítače – uživatele a systémem. Uživatelské zdroje dat lze použít pouze aktuálním uživatelem a jsou viditelné jenom tomuto uživateli. Systémové zdroje dat se všem uživatelům v počítači a může používat všechny uživatele v počítači.

Zdroje dat počítače jsou užitečné zvláště v případě, že chcete zvýšit zabezpečení, protože pomáhají zajistit, aby zdroj dat počítače mohli zobrazit pouze přihlášení uživatelé. Zdroje dat počítače rovněž nemohou být zkopírovány do jiného počítače vzdáleným uživatelem.

Souborové zdroje dat

Souborové zdroje dat (také nazývané soubory DSN) ukládají informace o připojení do textového souboru, nikoli do registru, a jejich použití je obecně flexibilnější než v případě zdrojů dat počítače. Souborový zdroj dat můžete například zkopírovat do libovolného počítače se správným ovladačem ODBC, aby aplikace mohla spoléhat na konzistentní a přesné informace o připojení ve všech počítačích, které používá. Můžete také umístit souborový zdroj dat na jediný server, sdílet jej mezi mnoha počítači v síti a snadno udržovat informace o připojení na jednom místě.

Souborový zdroj dat může být také nesdílitelný. Nesdílitelný souborový zdroj dat se nachází v jednom počítači a odkazuje na strojový zdroj dat. Pomocí nesdílitelných souborových zdrojů můžete přistupovat k existujícím strojovým zdrojům dat ze souborových zdrojů dat.

Začátek stránky

Připojení ke zdrojům dat pomocí architektury OLE DB

Následující části podrobněji popisují architekturu Object Linking and Embedding Database (OLE DB).

Architektura OLE DB

V architektuře OLE DB se aplikace přistupující k datům nazývá spotřebitel dat (například aplikace Excel) a program, který umožňuje nativní přístup k datům, se nazývá zprostředkovatel databáze (například Zprostředkovatel Microsoft OLE DB pro SQL Server).

Definování informací o připojení

Soubor Universal Data Link (UDL) obsahuje informace, které spotřebitel dat použije pro přístup ke zdroji dat pomocí zprostředkovatele OLE DB tohoto zdroje dat. Informace o připojení můžete vytvořit jedním z následujících způsobů:

 • V Průvodci datovým připojením pomocí dialogové okno Vlastnosti spojení dat definovat propojení dat pro zprostředkovatele OLE DB. Další informace najdete v tématu Import dat pomocí Průvodce datovým připojením.

 • Vytvořte prázdný textový soubor s typem souboru UDL a potom upravte soubor, který zobrazuje dialogové okno Vlastnosti Data Link.

Začátek stránky

Aktualizace dat

Jste-li připojeni k externímu zdroji dat, můžete také pomocí operace aktualizace načíst aktualizovaná data. Po aktualizaci dat se vždy zobrazí poslední verze dat, včetně všech změn, které byly v datech provedeny od poslední aktualizace.

Z následujícího obrázku je patrný základní proces toho co se děje, když provedete aktualizaci dat připojených k externímu zdroji dat.

Základní proces aktualizace externích dat

1. Operace aktualizace získá aktuální data.

2. soubor připojení definuje všechny informace, které je potřeba k přístupu a načtení dat z externího zdroje dat.

3. jsou různých zdrojů dat, které můžete aktualizovat: OLAP, SQL Server, Access, OLE DB, ODBC, tabulky a textové soubory.

4. Aktuální data budou přidána do právě otevřeného sešitu.

Aplikace Excel poskytuje mnoho možností aktualizace importovaných dat včetně aktualizace dat při každém otevření sešitu a automatické aktualizace v časovaných intervalech. Během aktualizace dat můžete pokračovat v práci v aplikaci Excel a můžete také kontrolovat stav aktualizace.

Pokud zdroji externích dat vyžaduje heslo k získání přístupu k datům, můžete nastavíte, že zadáte heslo pokaždé, když Oblast externích dat aktualizovat, postupujte takto.

Začátek stránky

Import dat ze zdrojů dat

Windows XP, Windows Vista a Microsoft Office zadat ovladače ODBC a zprostředkovatele OLE DB, které slouží k načtení dat z následujících běžné zdrojů dat: Microsoft Office Access souborů ve formátu HTML na webu, soubory ve formátu RTF, Microsoft SQL Server Microsoft SQL Server Analysis Services a soubory ve formátu XML. Pomocí Průvodce datovým připojením a Microsoft Query, se dostanete mnoho dalších zdrojů dat, které mají odpovídající zprostředkovatele OLE DB a ovladače ODBC, včetně dalších Excel listů, Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle a DB2.

Začátek stránky

Import dat z databáze aplikace Access

Data lze mezi aplikacemi Microsoft Office Access a Microsoft Office Excel vyměňovat několika způsoby.

 • Chcete-li přenést data do aplikace Excel z aplikace Access, můžete je zkopírovat z datového listu aplikace Access a vložit do listu aplikace Excel, propojit databázi aplikace Access s listem aplikace Excel nebo exportovat data aplikace Access do listu aplikace Excel.

 • Chcete-li přenést data do aplikace Access z aplikace Excel, můžete data zkopírovat z listu aplikace Excel a vložit je do datového listu aplikace Access, importovat list aplikace Excel do tabulky aplikace Access nebo propojit list aplikace Excel s tabulkou aplikace Access.

Poznámka: Word import obsahuje dva různé význam mezi Excelem a Accessem. V aplikaci Excel word import znamená stálé připojení k datům, která se dají aktualizovat. V aplikaci Access import znamená pro načítání dat do aplikace Access jednou, ale bez datového připojení.

Práce s daty aplikace Access v aplikaci Excel

Můžete pracovat s přístup k datům v Excelovém sešitu aby šlo využít analýza dat a funkcí, grafů pružnost při uspořádání dat a rozložení nebo funkce, které nejsou k dispozici v Accessu.

Připojení k datům aplikace Access z aplikace Excel

Chcete-li přenést aktualizovatelná data aplikace Access do aplikace Excel, můžete vytvořit připojení k databázi aplikace Access a načíst všechna data z tabulky nebo dotazu. Můžete například aktualizovat souhrnnou sestavu rozpočtu vytvořenou v aplikaci Excel, kterou rozesíláte každý měsíc, aby obsahovala data z aktuálního měsíce.

Export dat aplikace Access do aplikace Excel

Pomocí Průvodce exportem v Accessu můžete exportovat objekt databáze aplikace Access, jako jsou tabulky, dotazu, formuláře nebo vybraných záznamů v zobrazení do listu aplikace Excel. Po provedení operace exportu můžete uložit podrobnosti pro budoucí použití a dokonce i plán operaci exportu automatické spouštění v zadaných intervalech.

Zde jsou běžné scénáře exportu dat z aplikace Access do aplikace Excel:

 • Ve vašem oddělení nebo pracovní skupině je k práci s daty používána aplikace Access i aplikace Excel. Data ukládáte do databází, ale k analýze dat a distribuci jejích výsledků používáte aplikaci Excel. Váš tým nyní exportuje data do aplikace Excel podle potřeby, chtěli byste však tento proces zefektivnit.

 • Jste dlouhodobými uživateli aplikace Access, váš vedoucí však dává přednost zobrazení sestav v aplikaci Excel. V pravidelných intervalech kopírujete data do aplikace Excel, rádi byste však tento proces automatizovali a ušetřili si tak čas.

Další informace o exportu dat z aplikace Access do aplikace Excel naleznete v systému nápovědy aplikace Access.

Práce s daty aplikace Excel v aplikaci Access

S daty aplikace Excel můžete chtít pracovat v databázi aplikace Access, pokud chcete využít výhod funkcí správy dat, zabezpečení nebo přístupu více uživatelů, které aplikace Access nabízí. Přestože aplikace Access obsahuje mnoho užitečných funkcí, zejména dvě z nich mohou být pro uživatele dat aplikace Excel obzvlášť užitečné:

 • Sestavy     Pokud máte zkušenosti s navrhováním sestav aplikace Access a chcete sumarizovat a uspořádat data aplikace Excel v tomto typu sestavy, můžete vytvořit sestavy aplikace Access. Můžete například vytvořit flexibilnější sestav, jako je skupina souhrnné sestavy, štítcích a grafických sestav.

 • Formuláře     Pokud chcete pomocí formuláře, Hledat a zobrazení dat v aplikaci Excel, můžete vytvořit formulář aplikace Access. Například vytvoření formuláře Accessu a zobrazte pole v jiném pořadí oproti pořadí sloupců v listu nebo dlouhé řádek dat můžete zobrazit snadněji na jednu obrazovku.

Další informace o práci s formuláři a sestavami aplikace Access naleznete v systému nápovědy aplikace Access.

Propojení dat aplikace Excel z aplikace Access

Oblast aplikace Excel můžete propojit do databáze aplikace Access jako tabulku. Tento postup použijte, když budete chtít pokračovat zachovat rozsah v aplikaci Excel, ale zároveň chcete oblast, kterou chcete být dostupný z aplikace Access. Vytvoření tohoto typu odkazu z databáze aplikace Access, nikoli v aplikaci Excel.

Při propojení s listem nebo propojenou oblastí aplikace Excel je v aplikaci Access vytvořena nová tabulka, která je propojena se zdrojovými buňkami. Všechny změny provedené ve zdrojových buňkách v aplikaci Excel se projeví v propojené tabulce. Obsah příslušné tabulky v aplikaci Access nelze upravovat. Chcete-li přidat, změnit nebo odstranit data, je nutné změny provést ve zdrojovém souboru.

Obvyklé scénáře propojení listu aplikace Excel z aplikace Access:

 • Chcete nadále uchovávat data v listech aplikace Excel, ale chcete být schopni využívat výkonných funkcí vytváření dotazů a sestav aplikace Access.

 • Vaše oddělení nebo pracovní skupina používá přístup, ale dat z externích zdrojů, které spolupracují s je v listech aplikace Excel. Nechcete, aby udržovat kopie externích dat, ale chcete mít možnost pracovat s ním v aplikaci Access.

Další informace o propojení dat z aplikace Access do aplikace Excel naleznete v systému nápovědy aplikace Access.

Import dat aplikace Excel do aplikace Access

Chcete-li uložit data aplikace Excel do databáze aplikace Access a nadále potom používat a spravovat data v aplikaci Access, můžete data importovat. Při importu aplikace Access uloží data do nové nebo existující tabulky, aniž by změnila data v aplikaci Excel. Během operace importu lze importovat vždy jen jeden list. Chcete-li importovat data z více listů, opakujte import pro každý list.

Obvyklé scénáře importu dat aplikace Excel do aplikace Access:

 • Jste dlouhodobým uživatelem aplikace Excel, ale postupem času chcete pro práci s těmito daty používat aplikaci Access. Data na listech aplikace Excel chcete přesunout do jedné nebo více nových databází aplikace Access.

 • Vaše oddělení nebo pracovní skupina používá aplikaci Access, ale občas obdrží data ve formátu aplikace Excel, která je nutné sloučit s databází aplikace Access. Jakmile tyto listy aplikace Excel obdržíte, chcete je naimportovat do databáze.

 • Aplikaci Access používáte ke správě dat, ale týdenní zprávy získané od ostatních členů týmu jsou v podobě sešitů aplikace Excel. Rádi byste proces importu zefektivnili, abyste zajistili, že data se budou do databáze importovat každý týden v určenou dobu.

Další informace o importu dat z aplikace Excel do aplikace Access naleznete v systému nápovědy aplikace Access.

Začátek stránky

Import dat z webu

Webové stránky často obsahují informace, které jsou velmi vhodné pro analýzu v aplikaci Excel. Kurzy akcií například můžete v aplikaci Excel analyzovat pomocí informací přímo z webové stránky. V závislosti na svých potřebách můžete načíst aktualizovatelná data (tedy data, která lze v aplikaci Excel aktualizovat načtením nejnovějších dat z dané webové stránky) nebo jednorázově načíst data z webové stránky a pracovat s nimi na listu jako se statickými daty.

Pomocí webového dotazu můžete načítat data uložená v místní síti intranet nebo v Internetu, například jednu tabulku, více tabulek nebo veškerý text na webové stránce, a tato data poté můžete analyzovat pomocí nástrojů a funkcí aplikace Excel. Jedním kliknutím na tlačítko můžete data snadno aktualizovat nejnovějšími informacemi z dané webové stránky. Můžete například načíst a aktualizovat kurzy akcií z veřejné webové stránky nebo načíst a aktualizovat tabulku s informacemi o prodeji z webové stránky společnosti.

Import dat, který pochází z webové stránky pomocí dialogovém okně Nový dotaz Web. (Na kartě Data ve skupině Načíst externí Data klikněte na Z webu.) Musíte mít přístup k webu prostřednictvím podnikové síti intranet nebo modemu na počítači nebo v síti nebo dotazu může být proti místní soubory ve formátu HTML nebo XML.

Začátek stránky

Import textových souborů

Pomocí aplikace Excel lze importovat data z textového souboru do sešitu. (Na kartě Data klikněte ve skupině Načíst externí data na položku Z textu.) Průvodce importem textu prozkoumá textový soubor, který importujete, a pomůže vám zajistit, aby data byla importována tak, jak chcete.

Pomocí aplikace Excel můžete data z textového souboru importovat dvěma způsoby: Můžete otevřít daný textový soubor v aplikaci Excel (čímž nebude vytvořeno připojení k textovému souboru), nebo můžete textový soubor importovat jako oblast externích dat (čímž připojení k textovému souboru vytvořeno bude).

Existují dva běžně používané formáty textových souborů:

 • Textové soubory s oddělovači (soubory ve formátu TXT), ve kterých je každé pole textu obvykle odděleno tabulátorem (kód znaku ASCII 009)

 • Textové soubory s hodnotami oddělenými čárkami (soubory ve formátu CSV), ve kterých je každé pole textu obvykle odděleno čárkou (,)

Znak oddělovače v souborech s oddělovači i v textových souborech CSV lze změnit. Může to být nutné k tomu, aby operace importu nebo exportu proběhla požadovaným způsobem.

Začátek stránky

Import dat ze systému Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Server je komplexní relační databázová aplikace navržená pro celopodniková datová řešení, která vyžadují optimální výkon, dostupnost, škálovatelnost a zabezpečení. Připojení k databázi systému Microsoft SQL Server je v aplikaci Excel velmi jednoduché: Na kartě Data klikněte ve skupině Načíst externí data na tlačítko Z jiných zdrojů a na příkaz Ze serveru SQL Server.

Při připojování k databázi systému Microsoft SQL Server zobrazí Průvodce datovým připojením tři stránky:

 • Stránka 1: připojení k databázovému serveru     Na této stránce můžete zadat serveru a tak, aby se přihlásit k databázovému serveru.

 • Stránka 2: Vyberte databázi a tabulku    Na této stránce můžete zadat databázi a tabulku nebo dotaz.

 • Stránka 3: uložení dat souborů a připojení    Na této stránce můžete zadat a popisují věty připojení souborů a vyhledávání pro vyhledání souboru.

Začátek stránky

Import dat ze služby Microsoft SQL Server Analysis Services

Služby Analysis Services (součást Microsoft SQL Server), které podporuje funkce business intelligence a se základem systémy analýzu zpracování OLAP (Online Analytical), přehledy výkonnostních metrik klíčový ukazatel výkonu (KPI), dolování dat a vykazování systémy řídicího panelu . V aplikaci Excel, můžete snadno připojit k databáze Analysis Services OLAP pomocí zprostředkovatel OLAP. (Na kartě Data ve skupině Načíst externí Data klikněte na Z jiných zdrojů a potom klikněte na Ze služby Analysis Services.) Zprostředkovatel OLAP je sada software, který umožňuje přístup k určitý typ databáze OLAP. Tento software může obsahovat ovladač zdroje dat a dalších klientský software, který je nezbytné k připojení k databázi. Připojení k zprostředkovatel OLAP musíte pomocí sestavy kontingenční tabulky.

Můžete taky zpřístupníte data OLAP: když nejste připojeni ze zdroje dat OLAP. soubor offline datové krychle je soubor s příponou CUB, který ukládá část Zdrojová data z databáze na serveru OLAP. Umožňuje provádět změny kontingenčních tabulek a kontingenčních grafů až serveru není k dispozici nebo po odpojení ze sítě souboru offline datové krychle.

Když se připojíte ke Microsoft SQL Server Analysis Services, Průvodce datovým připojením zobrazí tři stránky:

 • Stránka 1: připojení k databázovému serveru     Na této stránce můžete zadat serveru a tak, aby se přihlásit k databázovému serveru.

 • Stránka 2: Vyberte databázi a tabulku    Na této stránce můžete určit databáze a datové krychle.

 • Stránka 3: uložení dat souborů a připojení    Na této stránce můžete zadat a popisují věty připojení souborů a vyhledávání pro vyhledání souboru.

Začátek stránky

Import dat XML

Aplikace Office Excel usnadňuje k importu dat Extensible Markup Language (XML), která se vytvoří z jiné databáze a aplikací, mapování XML elementů z schéma XML na listu buňky, a export dat XML při interakci s dalších databází upraveným a aplikace. Představte si tyto nové funkce XML jako převádění Generátor XML dat soubor s známém uživatelském rozhraní aplikace Excel.

Pomocí mapování XML můžete snadno přidat, identifikovat a extrahovat konkrétní obchodní data z dokumenty aplikace Excel. Faktura, která obsahuje jméno a adresu zákazníka nebo sestavu, která obsahuje poslední čtvrtletí finanční výsledky jsou například už jenom statické sestavy. Můžete snadno importujte tyto informace z databáze a aplikací, upravovat a export do stejné nebo jiné databáze aplikace a.

Hlavní scénáře použití dat XML

Níže jsou uvedeny hlavní příklady situací, které funkce jazyka XML pomáhají řešit:

 • Rozšíření funkcí existujících šablon aplikace Excel mapováním prvků XML na existující buňky. Tím se zjednoduší vložení dat XML do šablon a jejich vyjmutí z šablon, aniž by bylo nutné data změnit.

 • Použití dat XML jako vstupů pro stávající modely výpočtů mapováním elementů XML na existující tabulky

 • Import souborů dat XML do nového sešitu.

 • Import dat XML z webové služby do listu aplikace Excel.

 • Export dat v mapovaných buňkách do datových souborů XML nezávisle na jiných datech v sešitu.

Základní proces použití dat XML v aplikaci Excel

Následující diagram zobrazuje, jak spolupracují různé soubory a operace při použití dat XML v aplikaci Excel. V podstatě se jedná o pět fází.

Přehled způsobu práce aplikace Excel s daty XML

Popisek 1 Přidání souboru schématu XML (.xsd) do sešitu.

Bublinový popisek 2 Mapování prvků schématu XML k jednotlivým buňkám nebo seznamy XML.

Popisek 3 Import datového souboru XML (.xml) a vytvoření vazby elementů XML k mapovaným buňkám.

Krok 4 Zadání dat, přesunutí mapovaných buněk a využití Excelových funkcí při zachování struktury a definicí XML.

Krok 5 Export upravených dat z mapovaných buněk do datového souboru XML.

Použití dat XML

Při importu obsahu datového souboru XML do existujícího mapování XML v sešitu vytváříte vazbu dat ze souboru na mapování XML uložené v sešitu. To znamená, že každý datový element v datovém souboru XML má odpovídající element ve schématu XML, který jste namapovali ze souboru schématu XML nebo odvozeného schématu. Každé mapování XML může mít pouze jednu vazbu s daty XML, přičemž vazba dat XML je svázaná s každým mapováním, které bylo vytvořeno z jednoho mapování XML.

Zobrazení dialogového okna Vlastnosti mapování XML (na kartě Vývojář ve skupině XML na tlačítko Vlastnosti mapy.), pokud existují tři možnosti, vše v ve výchozím nastavení, které můžete nastavit nebo zrušte zaškrtnutí políčka nastavit chování dat XML vazby:

 • Ověření dat na základě jejich schématu pro import a export    Určuje, pokud Excel při importu dat ověřuje data před mapování XML. Pokud chcete zajistit, že data XML, které importujete odpovídá schéma XML, nastavte tuhle možnost.

 • Přepsat existující data novými    Určuje, pokud datový přepsáno při importu dat. Nastavte tuto možnost, pokud chcete aktuální data nová data, například při nahradit aktuální data jsou obsaženy v nový datový soubor XML.

 • Připojit nová data k existující XML seznamy    Určuje, pokud obsah zdroje dat je připojen k existujícím datům na listu. Nastavte tuto možnost, například když jsou sloučení dat z několika podobné datových souborů XML do seznamu XML nebo nechcete přepsat obsah buňky, která obsahuje funkci.

Začátek stránky

Import dat pomocí Průvodce datovým připojením

Můžete se připojit k OLE DB a ODBC externího zdroje dat, která již byla definována Průvodce datovým připojením. Otevřít Průvodce datovým připojením, na kartě Data klikněte ve skupině Načíst externí Data, klikněte na Z jiných zdrojů a potom klikněte na Z Průvodce datovým připojením.

Pokud jako zdroj dat v Průvodci datovým připojením zvolíte možnost Upřesnit jiný, můžete zobrazit seznam dostupných zprostředkovatelů OLE DB v dialogovém okně Vlastnosti Data Link. Zprostředkovatel Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers kromě toho umožňuje také přístup ke zdrojům dat ODBC. Další informace o použití jednotlivých karet v tomto dialogovém okně získáte kliknutím na tlačítko Nápověda v dialogovém okně Vlastnosti Data Link.

Obecně definovat informace o připojení v dialogovém okně Vlastnosti spojení dat, postupujte takto:

 • Klikněte na kartu zprostředkovatele, vyberte zprostředkovatele OLE DB a potom klikněte na Další, zobrazte kartu připojení a zadejte informace o této zprostředkovatele OLE DB připojení.

  Každý zprostředkovatel OLE DB definuje určité informace o připojení. Aplikace Microsoft OLE DB Provider for SQL Server například vyžaduje název serveru, umístění serveru a uživatelské jméno. Můžete definovat i další informace, například heslo, nebo můžete určit, zda chcete používat integrované zabezpečovací funkce systému Microsoft Windows.

 • Klikněte na kartu Upřesnění a zadejte další informace, například nastavení sítě a přístupová oprávnění.

 • Klikněte na kartu Vše a nadefinujte inicializační vlastnosti pro daného zprostředkovatele OLE DB.

Poznámka: V Průvodci datovým připojením nelze data filtrovat ani spojovat.

Začátek stránky

Import dat pomocí aplikace Microsoft Query

Aplikace Microsoft Query můžete taky importovat data. (Na kartě Data ve skupině Načíst externí Data klikněte na Z jiných zdrojů a potom klikněte na tlačítko Z aplikace Microsoft Query ) Nastavení zdrojů dat ODBC získání dat pomocí aplikace Microsoft Query. V aplikaci Microsoft Query Průvodce dotazem můžete použít k vytvoření jednoduchého Dotaz nebo pomocí rozšířených kritérií v dotazu můžete vytvářet složitější dotaz a postupujte takto:

 • filtrování řádků nebo sloupců před načtením dat do aplikace Excel,

 • Vytvoření Parametrický dotaz.

 • Seřadit data před importem do aplikace Excel

 • Spojit více tabulek

Aplikace Microsoft Query poskytuje jednoduché rozhraní, které je snadno přístupné z aplikace Excel, pro provádění těchto specializovaných úkolů s dotazy.

Začátek stránky

Programový import dat a import dat pomocí funkcí

Pokud pracujete jako vývojář, můžete import dat do aplikace Excel pojmout několika způsoby:

 • Získat přístup k externímu zdroji dat můžete Visual Basic for Applications. V závislosti na zdroj dat můžete ActiveX Data Objects nebo Data Access Objects k načtení dat. Můžete taky definujete připojovacího řetězce v kódu, který obsahuje informace o připojení. Použití připojovací řetězec je užitečné, třeba když budete chtít nesnažte se požadovat správce systému nebo uživatel nejdřív vytvořit soubor připojení a zjednodušení instalaci aplikace.

 • Při importu dat z databáze SQL serveru, zvažte použití Native Client – SQL, tedy samostatné datové API Application Programming Interface (), který se používá pro technologie OLE DB a rozhraní ODBC. Kombinuje SQL zprostředkovatele OLE DB a ovladač ODBC SQL do jednoho nativní a dynamické knihovny (DLL) a zároveň nabízí novou funkci, která je zvláštní a liší od Microsoft Data Access Components (MDAC). Můžete vytvářet nové aplikace nebo vylepšit existující aplikace, které můžete využít nové funkce SQL Server 2005, například více aktivní výsledek sady MARS (), můžou uživatelem definované typů (UDT) a XML podpora typ dat Native Client – SQL.

 • Funkce RTD načte data reálného času z programu podporujícího automatizaci modelu COM.. Automatizace doplňku modelu COM RTD musí být vytvořené a registrována na místním počítači.

 • Tento kód SQL. Funkce žádost o připojení k externímu zdroji dat a spustí dotaz z listu. SQL. Žádost o vrátí výsledek jako pole bez nutnosti programování maker. Pokud tato funkce není k dispozici, musíte nainstalovat Microsoft Excel ODBC doplněk programu (XLODBC.) XLA). Doplněk si můžete nainstalovat z webu Microsoft Office Online.

Další informace o vytváření kódu v jazyce Visual Basic for Applications najdete v nápovědě k programu Visual Basic Editor.

Začátek stránky

Zvýšení zabezpečení při přístupu k datům

Když připojení k externímu zdroji dat nebo aktualizovat data, je důležité nějaká potenciální problémy se zabezpečením a vědět, jaké máte možnosti o těchto problémech zabezpečení. Pomocí následujících pokynů a osvědčené postupy k zabezpečení dat.

Začátek stránky

Ukládání datových připojení do důvěryhodných umístění

Soubor datového připojení často obsahuje jeden nebo více dotazů používaných k aktualizaci externích dat. Nahrazením tohoto souboru může uživatel se zlými úmysly vytvořit dotaz, pomocí kterého získá přistup k důvěrným informacím, a tyto informace pak bude distribuovat mezi další uživatele nebo vás může poškodit jiným způsobem. Je proto důležité ujistit se, zda platí následující podmínky:

 • Soubor připojení byl napsán spolehlivým uživatelem.

 • Soubor připojení zabezpečená a pochází z důvěryhodného umístění.

Aby se zvýšil zabezpečení, může být zakázaný připojení k externím datům ve vašem počítači. Připojení k datům při otevření sešitu, musíte aktivovat datová připojení pomocí panelu Centra zabezpečení nebo uložením sešitu do důvěryhodného umístění. Další informace najdete v tématu Vytvoření, odebrání nebo změna důvěryhodného umístění souborů, Přidání, odebrání nebo zobrazení důvěryhodného vydavatelea zobrazení nastavení zabezpečení v Centru zabezpečení.

Začátek stránky

Používání pověření bezpečným způsobem

Při přístupu k externím zdrojům dat jsou obvykle vyžadována pověření (například uživatelské jméno a heslo), jež se používají k ověření uživatele. Dbejte na to, aby vám tyto informace byly předány bezpečným způsobem a abyste je omylem nevyzradili ostatním uživatelům.

Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Slabá hesla obsahují jenom některé z těchto znaků. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: Domek27. Hesla by měla obsahovat minimálně 8 znaků. Ještě vhodnější jsou hesla obsahující 14 nebo víc znaků.

Heslo je nezbytné si zapamatovat. Pokud heslo zapomenete, společnost Microsoft ho nebude moci zjistit. Hesla, která si zapíšete, uložte na bezpečném místě stranou od informací, jež budou těmito hesly chráněny.

Vyhněte se ukládání přihlašovacích údajů při připojování ke zdrojům dat. Tyto informace lze uložit jako prostý text v sešitu a soubor připojení a přístup informace k narušení zabezpečení zdroje dat se zlými úmysly.

Pokud je to možné, ověřování systému Windows (označovány jako důvěryhodné připojení), který využívá uživatelský účet systému Windows pro připojení k SQL serveru. Při připojení přes účet systému Windows uživatele, SQL Server použije informace v operačním systému Windows pro ověřování jména a hesla. Než budete moct použít ověřování systému Windows, musí správce serveru nakonfigurovat pro použití tohoto režimu ověřování serveru SQL Server. Pokud ověřování systému Windows není k dispozici, snažte se ukládání přihlašovacích údajů uživatelů. Je větší zabezpečení pro uživatele zadejte své přihlašovací informace při každém přihlášení.

Začátek stránky

Zabezpečené publikování do služeb Excel Services

Při připojování ke zdroji dat můžete pomocí dialogového okna Nastavení ověření služeb Excel Services zvolit metodu ověřování při získávání přístupu ke zdroji dat ve službě Excel Services. Můžete vybrat jednu z následujících možností pro přihlášení ke zdroji dat:

 • Ověřování systému Windows:    Tuto možnost vyberte v případě, že chcete použít uživatelské jméno a heslo systému Windows aktuálního uživatele. Jde o nejbezpečnější metodu, v případě velkého počtu uživatelů však může negativně ovlivnit výkon.

 • Jednotné přihlašování    Vyberte tuto možnost použijete jednotného přihlašování a pak zadejte odpovídající identifikační řetězec do textového pole ID jednotné přihlašování. Správce webu můžete nakonfigurovat webem služby SharePoint používat databázi jednotného přihlašování, kde mohou být uloženy uživatelské jméno a heslo. Tento postup může být nejefektivnější kdy jsou většího počtu uživatelů.

 • Žádná    Tato možnost slouží k uložení uživatelské jméno a heslo v poli soubor připojení.

Poznámka: Toto nastavení ověření je používáno pouze službou Excel Services, nikoli aplikací Microsoft Office Excel. Chcete-li, aby byl při otevření sešitu v aplikaci Excel i ve službě Excel Services zajištěn přístup ke stejným datům, použijte v aplikaci Excel stejné nastavení ověření.

Zvýšení zabezpečení připojení pomocí datového připojení knihovny (knihovna). Knihovna je speciální knihovna dokumentů služby SharePoint, který je to možné definovat jako důvěryhodné umístění knihovny a který usnadňuje ukládat, zabezpečené, sdílet a spravovat soubory ODC. Například správce muset přesunout databázi ze serveru test provozní server nebo aktualizační dotaz, který má přístup k data. Pomocí jeden soubor ODC uložené ve Knihovna správy pro informace o tomto připojení se mnohem jednodušší a uživatele přístup k datům pohodlnější, protože všechny sešity používají stejný soubor připojení a operace aktualizace (ať už na počítači klienta nebo serveru) získá aktuální změny na tento soubor připojení. Můžete dokonce nastavit Office SharePoint Server a uživatel v klientském počítači automaticky zjišťovat změny připojení souborů a použít aktuální verzi souboru připojení. Další informace najdete v tématu Office SharePoint Server 2007 nápovědy Centra pro správu.

Začátek stránky

Problémy při připojování k datům

Následující odstavce popisují několik problémů, se kterými se můžete střetnout při připojování k externím datům.

Začátek stránky

Problém: Při pokusu o import dat není dostatek místa na disku.

Pokud při připojení k externím datům není dostatek místa na disku, zvažte následující možnosti:

Kontrola a zvýšení dostupné místo na disku     Uvolnit místo na pevném disku, zkuste vyprázdnění koše, zálohování nepotřebných souborů a pak je odstranit z disku nebo odebrání součástí systému Windows, které nepoužíváte. Podrobnosti o uvolnit místo na pevném disku najdete v článku nápovědy systému Windows.

Strategie, které můžete zkusit, když se omezí na disku     Pokud máte omezené množství volného místa na disku, zkuste toto:

Aplikace Microsoft Query    Proveďte některou z následujících akcí:

 • Zjednodušení dotazu     Ujistěte se, zahrnout jenom tabulek a polí, které jsou potřebné pro dotaz. Pokud dotaz obsahuje nepotřebných tabulek a polí, odstraňte je z dotazu zmenšit velikost souboru dočasné dotazu.

 • Použít kritéria ke zmenšení velikosti výsledek nastavení     Použijte kritéria ke načíst pouze konkrétních záznamů nikoli všech záznamů z databáze. Další informace najdete v nápovědě k aplikaci Microsoft Query.

 • Nastavení omezení počtu zobrazených záznamů vracená dotazem     Omezení počtu zobrazených záznamů, které vrátí dotaz. V aplikaci Microsoft Query klikněte na Možnosti v nabídce Úpravy, omezit počet vrácených záznamů zaškrtněte políčko v části Nastavení uživatele a zadejte maximální počet záznamů se vrátíte do pole záznamy.

Průvodce datovým připojením     Přestože nemůžete omezí data pomocí Průvodce datovým připojením, možná budete moct omezit data ze zdroje dat definování dotazu ve zdroji dat. Pokud nemáte možnost nebo oprávnění k vytvoření dotazu na zdroj dat, kontaktujte svého správce data.

Začátek stránky

Problém: Kde se nachází Průvodce datovou krychlí OLAP?

Průvodce datové krychle OLAP v aplikaci Microsoft Query, které vytvořili v datové krychli OLAP z databáze Jet, už není dostupná v aplikaci Office Excel.

Začátek stránky

Problém: Co se stalo se službami načítání dat?

Počínaje systémem Microsoft Office 2003 používají služby načítání dat pro přístup k webovým službám a dotazy na různé zdroje dat soubor univerzálního datového připojení (UDC) s příponou UDCX.

V Průvodci datovým připojením na stránce Vítá vás Průvodce datovým připojením můžete vybrat možnosti zdroje dat Microsoft Business Solutions nebo služby načítání dat. Možnosti služby načítání dat můžete zvolit dvě služby načítání dat: seznamy služby Windows SharePoint Services, která načte data ze seznamů a knihoven dokumentů na serveru Windows SharePoint Services a Microsoft SQL Server , který načítá data z Microsoft SQL Server 2000 nebo novější.

Průvodce datovým připojením již sice nadále nepodporuje úpravy souborů připojení UDC, ale aplikace Excel nadále podporuje existují připojení pomocí služeb načítání dat a přes tato připojení lze nadále aktualizovat data.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×