Vytvoření tabulky

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Při vytváření databáze aplikace Access obsahují data v tabulkách – podle předmětu seznamy, které obsahují řádky a sloupce. Můžete například vytvořit kontakty tabulku pro uložení seznam jména, adresy a telefonního čísla nebo tabulku produkty pro uložení informací o produktech.

Tento článek vysvětluje, jak vytvořit tabulku, jak přidáte pole do tabulky a jak nastavit tabulky Primární klíč. Také vysvětluje, jak nastavit vlastnosti pole a tabulky.

Protože jiných Databázové objekty tak často závisí na tabulky, měli vždycky začínají návrhu databáze vytvořením všech jejích tabulek a potom vytváření jiných objektů. Před vytvořením tabulky pečlivě zvažte vašim požadavkům a určete všech tabulek, které potřebujete. Úvod k plánování a návrh databáze najdete v článku Základy návrhu databáze.

V tomto článku

Základní informace

Vytvoření nové tabulky

Přidání pole do tabulky

Uložení tabulky

Základní informace

Tabulka je objekt databáze, který používáte pro uložení dat ohledně určité předmět, například zaměstnanců nebo produktů. Tabulky se skládá z záznamů a polí.

Každý záznam obsahuje data o výskyt tabulka předmětu, například určitého zaměstnance. Záznam se často označují řádku nebo instance.

Každé pole obsahuje data o jedné z tabulky Předmět, třeba křestní jméno nebo e-mailovou adresu. Pole se často označují sloupec nebo atribut.

Záznam se skládá z hodnoty polí, například Contoso, Ltd. nebo someone@example.com. Hodnotu pole je také běžně označovanému jako údaj.

Tabulka Zákazníci v Accessu znázorňující rozložení záznamů a polí

1. záznamu

2. pole

3. na hodnotu pole

Databáze aplikace Access může obsahovat více tabulek, každý ukládání informace o různých předmět. Každá tabulka může obsahovat mnoho polí různých typů dat, například textu, čísel, kalendářních dat a hypertextové odkazy.

Vlastnosti tabulky a pole

Tabulek a polí také mají vlastnosti, které můžete nastavit, aby určit jejich vlastnostmi a chování.

Seznamy vlastností tabulky a pole
Otevřete v návrhovém zobrazení tabulky.

1. Vlastnosti tabulky

2. vlastnosti pole

V databázi aplikace Access vlastnosti tabulky jsou atributy tabulky, které ovlivňují vzhled a chování tabulky jako celek. Vlastnosti tabulky se nastavují v seznamu vlastností tabulky v návrhovém zobrazení. Můžete třeba nastavit vlastnosti Výchozí zobrazení tabulky můžete určit způsob zobrazení tabulky ve výchozím nastavení.

Vlastnost pole platí pro konkrétního pole v tabulce a definuje jeden z pole vlastnosti nebo aspekt chování pole. Některé vlastnosti pole můžete nastavit v Zobrazení Datový list. Pomocí podokna Vlastností pole můžete také nastavit libovolného pole vlastnosti v návrhovém zobrazení.

Datové typy

Každé pole má datový typ. Pole datový typ označuje typ dat, která obsahuje pole, například velké objemy textu nebo připojených souborů.

Nastavení datového typu

Datový typ je vlastnost pole, ale se liší od dalších vlastností pole následujícím způsobem:

 • Nastavení datového typu pole v návrhové mřížce tabulky, nikoli v podokně Vlastnosti pole.

 • Pole datový typ Určuje, jaké další vlastnosti pole má.

 • Při vytváření pole je nutné nastavit datový typ pole.

  V Accessu můžete vytvořit nové pole zadáním dat v novém sloupci v zobrazení Datový list. Když vytvoříte pole zadáním dat v zobrazení Datový list, Access automaticky přiřadí datového typu pro pole, podle hodnoty, které zadáte. Pokud žádný datový typ je dán zadání, aplikace Access nastaví datový typ Text. V případě potřeby můžete změnit datový typ pomocí pásu karet.

Příklady automatické dat zadejte zjišťování

Následující tabulka uvádí data funkce Automatické zjišťování typů funguje v zobrazení Datový list.

Pokud chcete zadat:

Access vytvoří pole datový typ:

Jan

Text

http://www.contoso.com

Můžete použít libovolný platný protokol předponu Internet. Třeba http://, https:// a mailto: jsou platné předpony.

Hypertextový odkaz

1

Dlouhé celé číslo

50 000

Dlouhé celé číslo

50,000.99

Číslo, Double

50000.389

Číslo, Double

12/67

Formáty data a času rozpoznán jsou národní prostředí uživatele.

Datum a čas

31. prosince 2016

Datum a čas

10:50:23

Datum a čas

10:50 dop.

Datum a čas

17:50

Datum a čas

$12,50

Symbol měny rozpoznán je národní prostředí uživatele.

Měna

21.75

Číslo, Double

123.00 %

Číslo, Double

3.46E + 03

Číslo, Double

Relace tabulek

I když každá tabulka obsahuje data o různých předmět, tabulek v databázi aplikace Access obvykle obsahují data o tématech, které se vztahují k sobě. Například může obsahovat databáze:

 • Tabulku zákazníků, která obsahuje zákazníky společnosti včetně jejich adres

 • Tabulku prodávaných výrobků, včetně cen a obrázků jednotlivých položek

 • Tabulku objednávek obsahující objednávky zákazníků

Protože data o různých tématech uložíte do samostatných tabulek, musíte některé umožňuje shromáždit data tak, aby bylo možné snadno spojit související data z těchto samostatné tabulek. Připojení dat uložených v různých tabulek, můžete vytvořit relace. Relace je logické připojení mezi dvěma tabulkami, které určuje obsahujícími tabulky společné.

Klíče

Pole, která jsou součástí relace tabulky, se označují jako klíče. Klíč se většinou skládá z jednoho pole, může ho ale tvořit víc polí. Existují dva typy klíčů:

 • Primární klíč    Tabulka může obsahovat pouze jeden primární klíč. Primární klíč tvořen jedno nebo více polí, které jednoznačně identifikovat každý záznam, který máte uložené v tabulce. Často je jedinečný identifikační číslo, například identifikační číslo, pořadové číslo nebo kód, který slouží jako primární klíč. Pravděpodobně tabulku Zákazníci mají jedinečné číslo ID jednotlivé zákazníky. Pole ID zákazníka je primární klíč v tabulce Zákazníci. Primární klíč obsahuje více polí, obvykle tvoří stávajícím pole, která, dohromady, zadejte jedinečné hodnoty. Například může použít kombinaci příjmení, jméno a datum narození jako primární klíč pro tabulku o lidech.

 • Cizí klíč    Tabulka může obsahovat také jeden nebo více cizích klíčů. Cizí klíč obsahuje hodnoty odpovídající hodnotám ve primární klíč z jiné tabulky. Například může mít tabulku objednávky, ve kterém každé objednávce obsahuje číslo ID zákazníka, které odpovídá k záznamu v tabulce Zákazníci. Pole ID zákazníka je cizí klíč v tabulce Orders.

Shoda hodnot mezi poli klíčů tvoří základ relace tabulky. Pomocí relace tabulky můžete kombinovat data ze souvisejících tabulek. Předpokládejme třeba, že existuje tabulka Zákazníci a tabulka Objednávky. V tabulce Zákazníci je každý záznam identifikovaný polem primárního klíče – ID.

Pokud chcete přidružit jednotlivé objednávky k zákazníkům, můžete přidat do tabulky Objednávky pole cizího klíče odpovídající poli ID v tabulce Zákazníci a pak mezi těmito dvěma klíči vytvořit relaci. Při přidávání záznamu do tabulky Objednávky použijete hodnotu ID zákazníka z tabulky Zákazníci. Kdykoliv budete chtít zobrazit informace o zákazníkovi určité objednávky, pomocí této relace zjistíte, která data z tabulky Zákazníci odpovídají příslušným záznamům v tabulce Objednávky.

Aplikace Access mezi tabulkami zobrazená v okně relace
Relace tabulek zobrazená v okně relace.

1. primární klíč, označený ikonou klíče vedle názvu pole.

2. Cizí klíč – všimněte si chybějící ikony klíče.

Výhody používání relací

Oddělené uchovávání dat v tabulkách se vzájemnými relacemi má tyto výhody:

 • Konzistence:    Každá položka dat je zaznamenaná jen jednou a v jedné tabulce, a tak je méně pravděpodobné, že budou data nejednoznačná nebo nekonzistentní. Například jméno zákazníka je uložené jen jednou v tabulce zákazníků, ne opakovaně (a potenciálně nekonzistentně) v tabulce obsahující data objednávek.

 • Efektivita:    Zaznamenáváním dat na jednom místě se šetří místo na disku. Kromě toho menší tabulky většinou poskytují data rychleji než větší tabulky. A konečně pokud nepoužíváte pro samostatné předměty samostatné tabulky, dojde v tabulkách ke vzniku hodnot Null (chybějícím datům) a redundanci, čímž dochází k plýtvání místem a snížení výkonu.

 • Srozumitelnost:    Návrh databáze je snadněji pochopitelný, když jsou předměty správně rozdělené do tabulek.

Tip: Plánování tabulky s relacemi v paměti. Pomocí Průvodce vyhledáváním vytvořit pole cizího klíče, pokud tabulka, která obsahuje odpovídající primární klíč už existuje. Průvodce vyhledáváním vytvoří relaci.

Začátek stránky

Vytvoření nové tabulky:

Jednoduchý databázi, například seznam kontaktů, můžete použít například pouze jednu tabulku. Mnoho databází, ale pomocí několika tabulek. Když vytvoříte novou databázi, vytvoříte nový soubor na vašem počítači, která funguje jako kontejner pro všechny objekty v databázi, včetně tabulek.

Můžete vytvořit tabulku tak, že vytvoříte novou databázi, vložením tabulky do existující databáze nebo importem nebo propojením s tabulkou z jiného zdroje dat – například sešitu aplikace Excel, dokument aplikace Microsoft Word, textového souboru nebo jiné databáze. Když vytvoříte novou, prázdnou databázi, nová prázdná tabulka bude automaticky vložen za vás. Můžete pak zadáte data v tabulce a začít definovat polím.

V tomto článku

Vytvoření nové tabulky v nové databázi

Vytvoření nové tabulky v existující databázi

Import a propojení vytvořit tabulku

Vytvoření tabulky pomocí webu služby SharePoint

Nastavení primárního klíče tabulky

Nastavení vlastností tabulky

Vytvoření nové tabulky v nové databázi

 1. Klikněte na soubor > Nový. Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office > Nový.

 2. Do pole Název souboru zadejte název souboru nové databáze.

 3. Umožňuje přecházet na jiné místo pro uložení databáze, klikněte na ikonu složky.

 4. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Otevření nové databáze a novou tabulku s názvem Tabulka1 se vytvoří a otevře v zobrazení Datový list.

Vytvoření nové tabulky v existující databázi

 1. Klikněte na soubor > Otevřít. Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office > Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte databázi, kterou chcete otevřít a potom klikněte na Otevřít.

 3. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka.

  Je vložen do nové tabulky v databázi a tabulku otevře v zobrazení Datový list.

Vytvoření tabulky importem nebo propojením dat

Vytvoření tabulky importem nebo propojením dat, který je uložený jinde. Můžete importovat nebo propojit data v listu aplikace Excel, seznam služby SharePoint, soubor XML, jiné databáze aplikace Access, do složky Microsoft Outlooku a další.

Při importu dat vznikne v aktuální databázi nová tabulka, která bude obsahovat kopii těchto dat. Následné změny zdrojových dat nebudou mít na importovaná data žádný vliv a změny importovaných dat neovlivní zdrojová data. Po připojení ke zdroji dat a importu dat z tohoto zdroje lze importovaná data používat bez připojení ke zdroji. Návrh importované tabulky je možné změnit.

Při propojení dat vznikne v aktuální databázi propojená tabulka, která představuje přímé propojení na informace, které jsou uloženy jinde. Jestliže měníte data v propojené tabulce, měníte je ve zdroji. Kdykoli se změní data ve zdroji, projeví se tato změna v propojené tabulce. Při každém použití propojené tabulky musí být k dispozici připojení ke zdroji dat. Návrh propojené tabulky není možné změnit.

Poznámka: Nelze upravovat data v Excelovém listu pomocí propojené tabulky. Jako alternativu importovat zdrojová data do Accessové databáze a poté propojení s databází z aplikace Excel.

Vytvoření nové tabulky importem nebo propojením externích dat

 1. Klikněte na soubor > Otevřít. Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office > Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi, ve kterém chcete vytvořit novou tabulku.

 3. Na kartě Externí Data ve skupině importovat a propojit na jedno z dostupné zdroje dat. Pokud používáte aplikaci Access 2007, zdroje dat jsou ve skupině Import.

  Obrázek pásu karet

 4. Postupujte podle pokynů v dialogových oknech, které se v jednotlivých krocích zobrazí.

  Access vytvoří novou tabulku a zobrazí ji v navigačním podokně.

Můžete taky importovat nebo propojit do Sharepointového seznamu pomocí příkazu na kartě vytvořit.

Začátek stránky

Vytvoření tabulky pomocí webu služby SharePoint

Vytvoření tabulky v databázi, které importují data z nebo propojení se seznamem Sharepointu. Můžete taky vytvořit nový seznam služby SharePoint pomocí předdefinované šablony. Předdefinované šablony v Access patří Kontakty, úkoly, problémy a události.

 1. Klikněte na soubor > Otevřít. Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office > Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte databázi, ve kterém chcete vytvořit novou tabulku a pak klikněte na Otevřít.

 3. Na kartě vytvořit klikněte ve skupině tabulky klikněte na Seznamy služby SharePoint.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Vytvoření seznamu služby SharePoint na základě šablony

   1. Klikněte na Kontakty, úkoly, problémy nebo události.

   2. V dialogovém okně Vytvořit nový seznam zadejte adresu URL webu služby SharePoint, ve které chcete vytvořit seznam.

   3. Do polí Zadejte název pro nový seznam a Popis zadejte název pro nový seznam a popis.

   4. Otevřete propojená tabulka po vytvoření otevřela, zaškrtněte políčko Otevřít seznam při dokončení (vybrané ve výchozím nastavení).

  • Vytvoření nového vlastního seznamu

   1. Klikněte na položku Vlastní.V dialogovém okně

   2. V dialogovém okně Vytvořit nový seznam zadejte adresu URL webu služby SharePoint, ve které chcete vytvořit seznam.

   3. Do polí Zadejte název pro nový seznam a Popis zadejte název pro nový seznam a popis.

   4. Otevřete propojená tabulka po vytvoření otevřela, zaškrtněte políčko Otevřít seznam při dokončení (vybrané ve výchozím nastavení).

  • Import dat z existujícího seznamu

   1. Klikněte na položku Existující seznam služby SharePoint.

   2. V dialogovém okně Načíst externí data zadejte adresu URL webu služby SharePoint, na kterém jsou uložena data, která chcete importovat.

   3. Klikněte na přepínač Importovat zdrojová data do nové tabulky v aktuální databázi a klikněte na tlačítko Další.

   4. Zaškrtněte políčko vedle každého seznamu služby SharePoint, který chcete importovat.

  • Propojení s existujícím seznamem

   1. Klikněte na položku Existující seznam služby SharePoint.

   2. V dialogovém okně Načíst externí data – Web služby SharePoint zadejte adresu URL webu služby SharePoint obsahujícího seznam, ke kterému chcete vytvořit propojení.

   3. Klikněte na přepínač Vytvořit odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky a potom klikněte na tlačítko Další.

   4. Zaškrtněte políčko vedle každého seznamu služby SharePoint, na který chcete vytvořit propojení.

Začátek stránky

Nastavení primárního klíče tabulky

Pokud máte konkrétní důvod, proč není na, je nutné zadat primární klíč pro tabulku. Access automaticky vytvoří rejstříku pro primární klíč, který pomůže zvýšit výkon databáze. Přístup taky zajišťuje, že každý záznam má hodnotu v poli primárního klíče a hodnota je vždy jedinečný. Jedinečné hodnoty jsou důležité, protože jinak nejde žádným způsobem problémy se spolehlivým rozlišit konkrétní řádek v dalších řádcích.

Když vytvoříte novou tabulku v zobrazení Datový list, Access automaticky vytvoří primární klíč a přiřadí mu název pole ID a datový typ Automatické číslo.

V návrhovém zobrazení změna nebo odebrání primárního klíče nebo nastavit primární klíč pro tabulku, která už ještě není.

Určení pole, která chcete použít jako primární klíč

V některých případech může být už máte data, která chcete použít jako primární klíč. Například pravděpodobně existující Identifikačních čísel pro vaše zaměstnance. Pokud vytvoříte tabulku můžete sledovat informace o zaměstnancích, může rozhodnete použít existující ID zaměstnance jako primární klíč pro tabulku. Nebo možná je ID zaměstnance pouze jedinečné v kombinaci s ID oddělení vyžadují, použijte obě pole společně jako primární klíč. Aby pole mohlo sloužit primární klíč má následující vlastnosti:

 • Každý záznam obsahuje jedinečné hodnoty pro pole nebo kombinaci polí.

 • Pole nebo kombinaci polí je nikdy prázdné nebo obsahovat hodnotu null – je vždy hodnota.

 • Hodnoty se nezmění.

Pokud není vhodné datové existuje použít jako primární klíč, můžete vytvořit nové pole sloužící jako primární klíč. Při vytváření nové pole sloužící jako primární klíč, nastavte na pole datový typ Automatické číslo se dozvíte, jak se, že splňuje vlastnosti tři předchozí.

Nastavení nebo změna primárního klíče

 1. Vyberte tabulku, jejíž primární klíč, který chcete nastavit nebo změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 3. V návrhové mřížce tabulky vyberte jedno nebo více polí, které chcete použít jako primární klíč.

  Chcete-li vybrat samostatné pole, klikněte na Volič řádku pro požadované pole.

  Chcete-li vybrat více polí, podržte stisknutou klávesu CTRL a potom klikněte na volič řádku každého pole.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na položku Primární klíč.

  Skupina Nástroje na kartě Návrh

  Indikátor klíče se objeví nalevo od pole nebo polí, která byla určena jako primární klíč.

Odebrání primárního klíče

 1. Vyberte tabulku, jejíž primární klíč, který chcete odebrat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 3. Klikněte na Volič řádku aktuálního primárního klíče. Skládá-li primární klíč z více polí, podržte stisknutou klávesu CTRL a potom klikněte na volič řádku každého pole.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na položku Primární klíč.

  Skupina Nástroje na kartě Návrh

  Z pole nebo polí, která byla určená jako primární klíč, bude odstraněn indikátor klíče.

Poznámka: Při uložení do nové tabulky bez nastavení primárního klíče přístup vás vyzve k vytvoření nového pole primárního klíče. Pokud kliknete na tlačítko Ano, Access vytvoří pole ID, který používá datový typ Automatické číslo k zadání jedinečné hodnoty pro každý záznam. Tabulka již obsahuje pole typu Automatické číslo, aplikace Access se použije jako primární klíč. Pokud kliknete na Ne, aplikace Access nepřidá pole a nastavte primární klíč.

Začátek stránky

Nastavení vlastností tabulky

Kromě nastavte vlastnosti pole, můžete také nastavit vlastnosti, které platí pro celou tabulku nebo pro celé záznamy.

 1. Vyberte tabulku, jejíž vlastnosti chcete nastavit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 3. Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit/skrýt na položku Seznam vlastností.

  Skupina Zobrazit či skrýt na kartě Návrh v aplikaci Access

  Zobrazí se seznam vlastností tabulky.

 4. V seznamu vlastností klikněte na kartu Obecné.

 5. Zaškrtněte políčko nalevo od vlastnost, kterou chcete nastavit a zadejte nastavení vlastnosti.

  Vlastnosti dostupné tabulky

  Vlastnost tabulky

  Popis

  Zobrazení na webu služby SharePoint

  Zadejte, zda zobrazení založená na tabulce mohou být zobrazena na webu služby SharePoint.

  Poznámka: Účinek tohoto nastavení závisí na nastavení vlastnosti databáze Zobrazit všechna zobrazení na webu SharePoint.

  Vnořený datový list rozevřen

  Nastavte rozbalení všech vnořených datových listů při otevření tabulky.

  Výška vnořeného datového listu

  Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete okno vnořeného datového listu, aby byly zobrazeny všechny řádky, ponechejte toto nastavení vlastnosti na hodnotě 0".

  • Jestliže chcete určit výšku vnořeného datového listu, zadejte požadovanou výšku v palcích.

  Orientace

  Nastavte orientaci zobrazení podle toho, zda se váš jazyk čte zleva doprava nebo zprava doleva.

  Popis

  Zadejte popis tabulky. Tento popis se zobrazí jako popis tabulky.

  Výchozí zobrazení

  Nastavte datový list, kontingenční tabulky nebo kontingenční graf jako výchozí zobrazení při otevření tabulky. Všimněte si možnosti kontingenční tabulky a kontingenčního grafu odebraly z Accessu spuštění v Accessu 2013.

  Ověřovací pravidlo

  Zadejte výraz, který musí být při přidání nebo změně záznamu pravdivý.

  Ověřovací text

  Zadejte zprávu, která se zobrazí, pokud záznam poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

  Filtr

  Definujte kritéria pro zobrazení pouze odpovídajících řádků v zobrazení Datový list.

  Řadit podle

  Zadejte jedno nebo více polí pro výchozí pořadí řazení řádků v zobrazení Datový list.

  Název vnořeného datového listu

  Zadejte, zda se má v zobrazení Datový list zobrazit vnořený datový list, a pokud ano, která tabulka či dotaz má být zdrojem řádků vnořeného datového listu.

  Podřízená propojovací pole

  Zadejte jedno nebo více polí z tabulky či dotazu sloužící jako zdroj řádků vnořeného datového listu – obsah těchto polí se bude porovnávat s hodnotou vlastnosti Řídicí propojovací pole zadané pro tabulku.

  Řídicí propojovací pole

  Zadejte pole z tabulky, které splňují podmínku vlastnosti Podřízená propojovací pole zadané pro tabulku.

  Filtrovat při zavedení

  Nastavíte-li tuto vlastnost na hodnotu Ano, bude při otevření tabulky v zobrazení Datový list automaticky použita filtrační podmínka zadaná ve vlastnosti Filtr.

  Řadit podle hodnoty při zavedení

  Nastavíte-li tuto vlastnost na hodnotu Ano, bude při otevření tabulky v zobrazení Datový list automaticky použita podmínka řazení zadaná ve vlastnosti Řadit podle.

  Tip: Získat další prostor zadávat nebo upravovat nastavení v poli vlastnosti, stiskněte kombinaci kláves SHIFT + F2 zobrazte okno Lupa. Je-li pomoc s vytvořením výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo , klikněte na Tlačítko Tvůrce vedle pole vlastnosti ověřovací pravidlo pro zobrazení Tvůrce výrazů.

 6. Uložte provedené změny stisknutím kombinace kláves CTRL + S.

Na začátek této části

Začátek stránky

Vložení, přidání nebo vytvoření nového pole tabulky

Veškerá data, která chcete evidovat, jsou uložena v polích. V tabulce kontaktů například vytvoříte pole Příjmení, Křestní jméno, Telefonní číslo a Adresa. V tabulce výrobků vytvoříte pole Název výrobku, ID výrobku a Cena.

Před vytvořením pole pokusíte dat rozdělit nejmenší užitečné části. Je jednodušší na pozdější než roztažení grafu zkombinovat data. Třeba místo úplný název pole, zvažte vytvoření samostatných polích pro křestního jména a příjmení. Pak můžete snadno hledat nebo řadit podle křestního jména, poslední název nebo obojí. Pokud budete chtít zprávu, seřadit, hledání nebo počítat položku dat, umístěte dané položky v poli samostatně.

Jakmile pole vytvoříte, můžete také nastavením jeho vlastností určit jeho vzhled a chování.

V tomto článku

Přidání pole zadáním dat

Pokud vytvoříte novou tabulku nebo otevřete existující tabulku v zobrazení Datový list, můžete do tabulky přidat pole zadáním dat do sloupce datového listu Přidat nové pole.

Datový list v Accessu se sloupcem Přidat nové pole

1. Zadejte data do sloupce Přidat nové pole.

 1. Vytvořte nebo otevřete tabulku v zobrazení datového listu pravým tlačítkem myši tabulku v navigačním podokně a potom v místní nabídce klikněte na zobrazení Datový list.

 2. Ve sloupci Přidat nové pole zadejte název pole, které chcete vytvořit.

  Použití popisným názvem skupiny tak, aby pole bude snadněji identifikovat.

 3. Zadejte data do nového pole.

Přidání pole pomocí šablony polí

V některých případech je jednodušší a vyberte si z předdefinovaných seznam polí, která vám nevyhovuje, než ručně vytvářet pole. Seznam Další pole v aplikaci Access 2010, 2013 nebo 2016 nebo podokno úloh Šablony polí můžete v aplikaci Access 2007 a vyberte ze seznamu polí šablony. Šablona pole je předdefinované sadu vlastností a vlastnosti popisující pole. Definice šablony pole obsahuje název pole datový typ nastavení vlastnosti Formát a dalších vlastností pole.

Pokud používáte aplikaci Access 2010, 2013 nebo 2016, postupujte takto:

 1. Na kartě Domů ve skupině zobrazení klikněte na kartu zobrazení a potom klikněte na Zobrazení Datový list.

 2. Na kartě pole ve skupině Přidat a odstranit klikněte na Další pole.

  Screesnhot přidat a odstranit skupinu na kartě ribbbon pole.

 3. Vyberte pole v seznamu Další pole pro nový sloupec vložit. Aplikace Access umístí pole napravo od sloupce níž je aktuálně umístěn kurzor. Pokud se rozhodnete jednu z možností pole pod nadpisem rychlý Start, například adresu, Access vytvoří více polí v tabulce má být různé části adresu.

Pokud používáte aplikaci Access 2007, postupujte takto:

 1. Na kartě Domů ve skupině zobrazení klikněte na kartu zobrazení a potom klikněte na Zobrazení Datový list.

 2. Na kartě datový list ve skupině polí a sloupce klikněte na Nové pole.

  Obrázek pásu karet

 3. Vyberte jeden nebo více polí v podokno Šablony polí a přetáhněte je do tabulky místo, kam chcete vložit nový sloupec.

Nastavení vlastností pole

Jakmile pole vytvoříte, můžete nastavením jeho vlastností určit jeho vzhled a chování.

Nastavením vlastností pole můžete například:

 • Určit vzhled dat v poli

 • Zabránit zadání nesprávných dat do pole

 • Zadat výchozí hodnoty pro pole

 • Zrychlit vyhledávání a řazení na základě daného pole

Některé dostupné vlastnosti pole lze nastavit v zobrazení Datový list. Pokud však chcete zobrazit nebo upravit úplný seznam vlastností polí, je nutné použít návrhové zobrazení.

Nastavení vlastností pole v zobrazení Datový list

Můžete pole přejmenovat, změnit jeho datový typ, změnit jeho vlastnost Formát a změnit některé pole je další vlastnosti při práci v zobrazení Datový list.

Otevření tabulky v zobrazení Datový list

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete otevřít.

 2. V místní nabídce klikněte na zobrazení Datový list.

Přejmenování pole

Při přidání pole zadáním dat v zobrazení Datový list aplikace Access automaticky přiřadí obecný název pole. Access přiřadí název pole1 nové na první pole, pole2 na druhý nové pole a podobně. Ve výchozím nastavení název pole použit jako jeho popisek, když se zobrazí pole, například záhlaví sloupce v datovém listu. Přejmenování pole tak, že mají víc popisný název pomáhá usnadnit budete používat při prohlížení a úpravy záznamů.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví pole, které chcete přejmenovat (například Pole1).

 2. V místní nabídce klikněte na Přejmenovat pole. Pokud používáte aplikaci Access 2007, v místní nabídce klikněte na Přejmenovat sloupec.

 3. Zadejte nový název do záhlaví pole.

  Názvy polí mohou být tvořeny maximálně 64 znaky (písmeny a číslicemi), a to včetně mezer.

Změna datového typu pole

Při vytváření pole zadáním dat v zobrazení Datový list Accessu kontroluje tato data k určení odpovídající datový typ pole. Například pokud zadáte 1/1/2017, Access rozpozná tato data jako datum a nastaví datového typu pro pole Datum a čas. Pokud nemůžete určit platností datový typ, datový typ je vybráno pole Text ve výchozím nastavení (krátký Text, pokud používáte Accessu 2016).

Datový typ pole určuje, které dalších vlastností pole můžete nastavit. Například můžete nastavit jenom vlastnost Pouze přidat pole, která má datový typ hypertextový odkaz a datový typ Memo (dlouhý Text, pokud používáte Accessu 2016) .

Někdy může být místo, kam chcete ručně změnit datový typ pole. Předpokládejme například, že máte místnosti čísla, která se podobají dat, například 10/2017. Pokud zadáte 10/2017 do nové pole v zobrazení Datový list, automatické datový typ vybere funkce rozpoznávání pole Typ dat Datum a čas. Protože jsou čísla místnosti popisky a ne kalendářní data, by se měly používat datový typ Text. Pomocí následujícího postupu můžete změnit datový typ pole.

 1. Na pásu karet klikněte na kartu pole. Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte na kartu datový list.

 2. V seznamu Datový typ ve skupině formátování vyberte datový typ, který chcete. Pokud používáte aplikaci Access 2007 v seznamu datový typ ve skupině datový typ a formátování vyberte datový typ, který chcete.

  Jaké typy dat jsou dostupné?

  Úplný seznam dostupných typů dat do databáze aplikace Access naleznete v tématu datové typy pro desktopové databáze Accessu .

  Poznámka: Maximální velikost souboru databáze aplikace Access je 2 GB.

  Tipy pro datové typy

  • Optimalizace výkonu, byste měli použít požadovanou nejvhodnější Velikost pole při vytváření pole typu Text nebo číslo. Pokud budete chtít ukládat poštovní směrovací čísla předvídatelná délky, například zadejte delší jako velikost pole. Určete velikost pole nastavením hodnotu do pole vlastnosti Velikost pole. Další informace naleznete v části Nastavení dalších vlastností pole.

  • U telefonní čísla, čísel a další čísla, která nechcete používat pro výpočty doporučujeme zvolit datový typ Text místo datový typ číslo. Číselná hodnota, která je uložená jako text můžete seřazená a filtrovaná více logické.

Změna formátu pole

Kromě určení datového typu nového pole může Access nastavit v závislosti na zadaných datech také vlastnost Formát. Zadáte-li například hodnotu 10:50:00 dop., Access nastaví datový typ Datum a čas a kromě toho nastaví vlastnost Formát na Čas (střední). Chcete-li vlastnost pole Formát změnit ručně, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na pásu karet klikněte na kartu pole. Pokud používáte aplikaci Access 2007, klikněte na kartu datový list.

 2. V seznamu Formát ve skupině formátování zadejte požadovaný formát. Pokud používáte aplikaci Access 2007 v seznamu Formát ve skupině datový typ a formátování zadejte požadovaný formát.

  Poznámka: V závislosti na datovém typu pole nemusí být seznam Formát u některých polí (například Text) k dispozici.

Nastavení dalších vlastností pole

 1. V zobrazení Datový list klikněte do pole, jehož vlastnost chcete nastavit.

 2. Pokud používáte aplikaci Access 2010, 2013 nebo 2016 na kartě pole ve Vlastnosti, formátování nebo Ověření pole skupiny, vyberte požadované vlastnosti.

 3. Pokud používáte aplikaci Access 2007 na kartě datový list ve skupině datový typ a formátování vyberte požadované vlastnosti.

Nastavení vlastností pole v návrhovém zobrazení

Při práci s tabulku v návrhovém zobrazení, můžete nastavit libovolného pole vlastnosti. V návrhovém zobrazení a nastavení datového typu pole v návrhové mřížce tabulky a nastavení dalších vlastností v podokně Vlastnosti pole.

Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši tabulku.

 2. V místní nabídce na příkaz návrhové zobrazení.

Změna datového typu pole

 1. V návrhové mřížce tabulky vyhledejte pole, u kterého chcete nastavení datového typu.

 2. Ve sloupci Datový typ vyberte datový typ ze seznamu.

  Jaké typy dat jsou dostupné?

  Úplný seznam dostupných typů dat do databáze aplikace Access naleznete v tématu datové typy pro desktopové databáze Accessu .

  Poznámka: Maximální velikost souboru databáze aplikace Access je 2 GB.

  Tipy pro datové typy

  • U telefonní čísla, čísel a další čísla, která nechcete používat pro výpočty doporučujeme zvolit datový typ Text místo datový typ číslo. Číselná hodnota, která je uložená jako text můžete seřazená a filtrovaná více logicky však nebude možné snadno použít ve výpočtech.

  • Pro datové typy Text a číslo můžete určit pole velikost nebo datový typ přesněji nastavením hodnotu do pole vlastnosti Velikost pole.

Nastavení dalších vlastností pole

 1. V návrhové mřížce tabulky vyberte pole, u kterého chcete nastavit vlastnosti. Zobrazí se vlastnosti pro toto pole v podokně Vlastnosti pole.

  Datový typ pole určuje vlastnosti, které můžete nastavit.

 2. V podokně Vlastnosti pole zadejte nastavení má pro každou vlastnost, nebo stiskněte klávesu F6 a pak pomocí kláves se šipkami vyberte vlastnosti.

  K čemu pole vlastnosti jsou k dispozici?

  Úplný seznam vlastností pole k dispozici u jednotlivých typů dat do databáze aplikace Access najdete v článku Úvod k datovým typům a vlastnostem polí .

  Poznámka: Ne všechny vlastnosti jsou k dispozici pro každé pole. Pole datový typ určuje vlastnosti, které obsahuje.

 3. Získat další prostor pro zadání nebo úpravu nastavení vlastnosti do pole vlastnosti, stisknutím kombinace kláves SHIFT + F2 zobrazte okno Lupa.

  Tip: Pokud zadáte vstupní masky nebo ověření výrazu a mají pomoc s vytvořením, klikněte na Tlačítko Tvůrce vedle pole vlastnosti do příslušného Tvůrce.

 4. Uložte provedené změny stisknutím kombinace kláves CTRL + S.

Uložení tabulky

Po vytvoření nebo úprava tabulky, měli byste uložit jeho návrh. Při uložení tabulky poprvé ji pojmenujte popisující data, která obsahuje. Můžete až 64 znaků včetně mezer. Třeba byste mohli nazvat tabulku Zákazníci, zásob částí nebo produkty.

Tip: Měli rozhodnout o konvence pro objekty v databázi a konzistentní používání.

 1. Pokud používáte aplikaci Access 2010, 2013 nebo 2016, klepněte na položku soubor > Uložit nebo stiskněte kombinaci kláves CTRL + S.

 2. Při používání aplikace Access 2007, klikněte na Tlačítko Microsoft Office a potom klikněte na tlačítko Uložit nebo stiskněte CTRL + S.

 3. Pokud v tabulce ukládáte poprvé, zadejte název pro tabulku a klikněte na OK.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×