Vytvoření tabulky

Když vytváříte accessovou databázi, ukládáte data do tabulek, neboli seznamů předmětů, které obsahují řádky a sloupce. Můžete si například vytvořit tabulku Kontakty a do ní uložit seznam jmen, adres a telefonních čísel, nebo tabulku Produkty, do které budete ukládat informace o produktech.

Tento článek vysvětluje, jak si vytvoříte tabulku, přidáte do ní pole a nastavíte její Primární klíč. Dozvíte se také, jak nastavit vlastnosti polí a tabulky.

Na tabulkách do značné míry závisí databázové objekty, a proto byste vždy při navrhování databáze měli začít vytvořením tabulek a teprve potom vytvořit všechny další objekty. Než se pustíte do vytváření tabulek, promyslete si pečlivě svoje požadavky a určete všechny tabulky, které potřebujete. Úvod do plánování a návrhu databáze vám poskytne článek Základy návrhu databáze.

V tomto článku

Základní informace

Vytvoření nové tabulky

Přidání pole do tabulky

Uložení tabulky

Přehled

Tabulka je databázový objekt, který slouží k ukládání dat o konkrétním předmětu, například zaměstnancích nebo produktech. Tabulku tvoří záznamy a pole.

Každý záznam obsahuje data o jedné instanci předmětu tabulky, například o konkrétním zaměstnanci. Záznam se také běžně nazývá řádek nebo instance.

Každé pole obsahuje data o jednom aspektu předmětu tabulky, například jméno nebo e-mailovou adresu. Pole se také běžně nazývá sloupec nebo atribut.

Záznam tvoří hodnoty pole, například Contoso, Ltd. nebo adresa@example.com. Hodnota pole se také běžně nazývá fakt.

Tabulka Zákazníci v Accessu znázorňující rozložení záznamů a polí

1. Záznam

2. Pole

3. Hodnota pole

Accessová databáze může obsahovat mnoho tabulek, z nichž každá ukládá informace o jiném předmětu. Každá tabulka může obsahovat mnoho polí s různými typy dat, například texty, čísly, kalendářními daty nebo hypertextovými odkazy.

Vlastnosti tabulek a polí

Tabulky a pole mají také vlastnosti, které můžete nastavit, a tím určit jejich charakteristiku nebo chování.

Seznamy vlastností tabulky a pole
Tabulka otevřená v návrhovém zobrazení

1. Vlastnosti tabulky

2. Vlastnosti pole

V accessové databázi vlastnosti tabulky představují atributy tabulky, které ovlivňují vzhled a chování tabulky jako celku. Vlastnosti tabulky se nastavují v seznamu vlastností tabulky v návrhovém zobrazení. Můžete například nastavit vlastnost tabulky Výchozí zobrazení a tím určit, jak se tabulka bude zobrazovat ve výchozím nastavení.

Vlastnost pole se vztahuje ke konkrétnímu poli v tabulce a definuje jednu z charakteristik pole nebo aspekt chování pole. Některé vlastnosti pole můžete nastavit v zobrazení Datový list. Libovolnou vlastnost pole můžete nastavit také v návrhovém zobrazení v podokně Vlastnosti pole.

Datové typy

Každé pole má datový typ. Datový typ pole označuje typ dat, které se v poli ukládají, například velké množství textu nebo připojené soubory.

Nastavení datového typu

Datový typ představuje vlastnost pole, ale liší se od ostatních vlastností pole takto:

 • Datový typ pole se nastavuje v návrhové mřížce tabulky, nikoli v podokně Vlastnosti pole.

 • Datový typ pole určuje další vlastnosti, které pole má.

 • Datový typ pole musíte nastavit při vytváření pole.

  Nové pole můžete v Accessu vytvořit zadáním dat do nového sloupce v zobrazení Datový list. Pokud pole vytvoříte zadáním dat v zobrazení Datový list, přiřadí aplikace Access tomuto poli datový typ na základě zadané hodnoty. Jestliže ze zadané hodnoty nevyplývá žádný jiný datový typ, nastaví Access datový typ na Text. V případě potřeby můžete tento datový typ změnit na pásu karet.

Příklady automatického rozpoznání datového typu

Následující tabulka zobrazuje, jak automatické rozpoznání datového typu funguje v zobrazení Datový list.

Když zadáte:

Access vytvoří pole s datovým typem:

Jan

Text

http://www.contoso.com

Můžete použít libovolný platný prefix internetového protokolu. Platné jsou například tyto prefixy: http://, https:// a mailto:

Hypertextový odkaz

1

Číslo, Dlouhé celé číslo

50 000

Číslo, Dlouhé celé číslo

50 000,99

Číslo, Dvojitá přesnost

50 000,389

Číslo, Dvojitá přesnost

12/67

Formáty data a času odpovídají národnímu prostředí uživatele.

Datum a čas

31. prosince 2016

Datum a čas

10:50:23

Datum a čas

10:50

Datum a čas

17:50

Datum a čas

12,50 Kč

Symbol měny odpovídá národnímu prostředí uživatele.

Měna

21,75

Číslo, Dvojitá přesnost

123,00 %

Číslo, Dvojitá přesnost

3,46E+03

Číslo, Dvojitá přesnost

Relace tabulek

Přestože tabulka ukládá data o různých předmětech, tabulky v accessové databázi obvykle ukládají data o předmětech, které spolu souvisejí. Databáze by mohla například obsahovat:

 • Tabulku zákazníků, která obsahuje zákazníky společnosti včetně jejich adres

 • Tabulku prodávaných výrobků, včetně cen a obrázků jednotlivých položek

 • Tabulku objednávek obsahující objednávky zákazníků

Vzhledem k tomu, že ukládáte data o různých předmětech v samostatných tabulkách, potřebujete nějak svázat data dohromady, abyste mohli z těchto samostatných tabulek snadno kombinovat související data. Data uložená v různých tabulkách potřebujete propojit. K tomu vytváříte relace. Relace je logické propojení dvou tabulek, která určuje pole společná pro obě tabulky.

Klíče

Pole, která jsou součástí relace tabulky, se označují jako klíče. Klíč se většinou skládá z jednoho pole, může ho ale tvořit víc polí. Existují dva typy klíčů:

 • Primární klíč   : Tabulka může mít pouze jeden primární klíč. Primární klíč tvoří jedno nebo více polí, která jedinečným způsobem identifikují jednotlivé záznamy uložené do tabulky. Často se jedná o jedinečné identifikační číslo, například ID, sériové číslo nebo kód, které slouží jako primární klíč. Můžete mít například tabulku Zákazníci, ve které každý zákazník má svoje jedinečné číselné ID. Pole ID zákazníka je primárním klíčem tabulky Zákazníci. Když primární klíč obsahuje více než jedno pole, obvykle se skládá z již existujících polí, která dohromady poskytují jedinečné hodnoty. Jako primární klíč tabulky související s lidmi můžete například použít příjmení, jméno a datum narození.

 • Cizí klíč   : Tabulka může také mít jeden nebo více cizích klíčů. Cizí klíč obsahuje hodnoty, které odpovídají hodnotám primárního klíče jiné tabulky. Například v tabulce Objednávky může každá objednávka obsahovat identifikační číslo (ID) zákazníka odpovídající určitému záznamu v tabulce Zákazníci. Pole identifikačního čísla zákazníka (ID) je cizím klíčem tabulky Objednávky.

Shoda hodnot mezi poli klíčů tvoří základ relace tabulky. Pomocí relace tabulky můžete kombinovat data ze souvisejících tabulek. Předpokládejme třeba, že existuje tabulka Zákazníci a tabulka Objednávky. V tabulce Zákazníci je každý záznam identifikovaný polem primárního klíče – ID.

Pokud chcete přidružit jednotlivé objednávky k zákazníkům, můžete přidat do tabulky Objednávky pole cizího klíče odpovídající poli ID v tabulce Zákazníci a pak mezi těmito dvěma klíči vytvořit relaci. Při přidávání záznamu do tabulky Objednávky použijete hodnotu ID zákazníka z tabulky Zákazníci. Kdykoliv budete chtít zobrazit informace o zákazníkovi určité objednávky, pomocí této relace zjistíte, která data z tabulky Zákazníci odpovídají příslušným záznamům v tabulce Objednávky.

Relace tabulek Accessu zobrazená v okně Relace
Relace tabulek zobrazená v okně Relace

1. Primární klíč je označený ikonou klíče vedle názvu pole.

2. Cizí klíč – všimněte si chybějící ikony klíče.

Výhody používání relací

Oddělené uchovávání dat v tabulkách se vzájemnými relacemi má tyto výhody:

 • Konzistence:    Každá položka dat je zaznamenaná jen jednou a v jedné tabulce, a tak je méně pravděpodobné, že budou data nejednoznačná nebo nekonzistentní. Například jméno zákazníka je uložené jen jednou v tabulce zákazníků, ne opakovaně (a potenciálně nekonzistentně) v tabulce obsahující data objednávek.

 • Efektivita:    Zaznamenáváním dat na jednom místě se šetří místo na disku. Kromě toho menší tabulky většinou poskytují data rychleji než větší tabulky. A konečně pokud nepoužíváte pro samostatné předměty samostatné tabulky, dojde v tabulkách ke vzniku hodnot Null (chybějícím datům) a redundanci, čímž dochází k plýtvání místem a snížení výkonu.

 • Srozumitelnost:    Návrh databáze je snadněji pochopitelný, když jsou předměty správně rozdělené do tabulek.

Tip: Při plánování tabulek mějte na paměti relace. Pokud už existujte tabulka obsahující odpovídající primární klíč, můžete pole cizího klíče vytvořit pomocí Průvodce vyhledáváním. Ten vytvoří relaci za vás.

Začátek stránky

Vytvoření nové tabulky

Jednoduchá databáze, jako je například seznam kontaktů, může používat pouze jednu tabulku. Mnoho databází ale používá několik tabulek. Při vytváření nové databáze vytvoříte nový soubor na počítači, který slouží jako kontejner pro všechny objekty v databázi, a to včetně tabulek.

Tabulku můžete vytvořit tak, že vytvoříte novou databázi, vložíte tabulku do existující databáze nebo naimportujete data do tabulky, případně vytvoříte propojení na tabulku z jiného zdroje dat (excelového sešitu, wordového dokumentu, textového souboru nebo jiné databáze). Při vytvoření nové prázdné databáze vznikne automaticky nová prázdná tabulka. V tabulce pak můžete zadáváním dat začít definovat požadovaná pole.

V tomto článku

Vytvoření nové tabulky v nové databázi

Vytvoření nové tabulky v existující databázi

Vytvoření tabulky importem nebo propojením dat

Vytvoření tabulky pomocí sharepointového webu

Nastavení primárního klíče tabulky

Nastavení vlastností tabulky

Vytvoření nové tabulky v nové databázi

 1. Klikněte na Soubor > Nový. Pokud používáte Access 2007, klikněte na tlačítko Microsoft Office > Nová.

 2. Do pole Název souboru zadejte název souboru nové databáze.

 3. Pokud chcete uložit databázi do jiného umístění, klikněte na ikonu složky.

 4. Klikněte na Vytvořit.

  Otevře se nová databáze, vytvoří se nová tabulka s názvem Tabulka1 a otevře se v zobrazení Datový list.

Vytvoření nové tabulky v existující databázi

 1. Klikněte na Soubor > Otevřít. Pokud používáte Access 2007, klikněte na tlačítko Microsoft Office > Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte databázi, kterou chcete otevřít, a potom klikněte na Otevřít.

 3. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka.

  Nová tabulka se vloží do nové databáze a otevře se v zobrazení Datový list.

Vytvoření tabulky importem nebo propojením dat

Tabulku můžete vytvořit importem nebo propojením dat, která jsou uložená jinde. Můžete importovat nebo propojit data z listu Excelu, sharepointového seznamu, souboru XML, jiné accessové databáze, složky Microsoft Outlooku a jiných zdrojů.

Při importu dat vznikne v aktuální databázi nová tabulka, která bude obsahovat kopii těchto dat. Následné změny zdrojových dat nebudou mít na importovaná data žádný vliv a změny importovaných dat neovlivní zdrojová data. Po připojení ke zdroji dat a importu dat z tohoto zdroje lze importovaná data používat bez připojení ke zdroji. Návrh importované tabulky je možné změnit.

Při propojení dat vznikne v aktuální databázi propojená tabulka, která představuje přímé propojení na informace, které jsou uloženy jinde. Jestliže měníte data v propojené tabulce, měníte je ve zdroji. Kdykoli se změní data ve zdroji, projeví se tato změna v propojené tabulce. Při každém použití propojené tabulky musí být k dispozici připojení ke zdroji dat. Návrh propojené tabulky není možné změnit.

Poznámka: Data v excelovém listu nelze upravovat pomocí propojené tabulky. Toto omezení je možné obejít importem zdrojových dat do accessové databáze a následným propojením této databáze z Excelu.

Vytvoření nové tabulky importem nebo propojením externích dat

 1. Klikněte na Soubor > Otevřít. Pokud používáte Access 2007, klikněte na tlačítko Microsoft Office > Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi, ve které chcete vytvořit novou tabulku.

 3. Na kartě Externí data ve skupině Importovat a propojit klikněte na některý z dostupných zdrojů dat. Pokud používáte Access 2007, jsou zdroje dat ve skupině Importovat.

  Obrázek pásu karet Accessu

 4. Postupujte podle pokynů v dialogových oknech, které se v jednotlivých krocích zobrazí.

  Access vytvoří novou tabulku a zobrazí ji v navigačním podokně.

Tabulku můžete také naimportovat nebo propojit se sharepointovým seznamem pomocí příkazu na kartě Vytvoření.

Začátek stránky

Vytvoření tabulky pomocí sharepointového webu

Tabulku lze v databázi vytvořit importem nebo propojením dat ze sharepointového seznamu. Je také možné vytvořit nový sharepointový seznam pomocí předdefinované šablony. Předdefinované šablony v Accessu obsahují Kontakty, Úkoly, Problémy a Události.

 1. Klikněte na Soubor > Otevřít. Pokud používáte Access 2007, klikněte na tlačítko Microsoft Office > Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte databázi, ve které chcete vytvořit novou tabulku, a potom klikněte na Otevřít.

 3. Na kartě Vytvoření ve skupině Tabulky klikněte na Sharepointové seznamy.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vytvoření sharepointového seznamu ze šablony

   1. Klikněte na Kontakty, Úkoly, Problémy nebo Události.

   2. V dialogovém okně Vytvořit nový seznam zadejte adresu URL sharepointového webu, na kterém chcete vytvořit seznam.

   3. Do polí Zadejte název pro nový seznam a Popis zadejte název nového seznamu a jeho popis.

   4. Pokud chcete, aby se propojená tabulka po vytvoření otevřela, zaškrtněte políčko Otevřít seznam při dokončení (ve výchozím nastavení je zaškrtnuté).

  • Vytvoření nového vlastního seznamu

   1. Klikněte na položku Vlastní.V dialogovém okně

   2. V dialogovém okně Vytvořit nový seznam zadejte adresu URL sharepointového webu, na kterém chcete vytvořit seznam.

   3. Do polí Zadejte název pro nový seznam a Popis zadejte název nového seznamu a jeho popis.

   4. Pokud chcete, aby se propojená tabulka po vytvoření otevřela, zaškrtněte políčko Otevřít seznam při dokončení (ve výchozím nastavení je zaškrtnuté).

  • Import dat z existujícího seznamu

   1. Klikněte na položku Existující seznam služby SharePoint.

   2. V dialogovém okně Načíst externí data zadejte adresu URL webu služby SharePoint, na kterém jsou uložena data, která chcete importovat.

   3. Klikněte na přepínač Importovat zdrojová data do nové tabulky v aktuální databázi a klikněte na tlačítko Další.

   4. Zaškrtněte políčko vedle každého seznamu služby SharePoint, který chcete importovat.

  • Propojení s existujícím seznamem

   1. Klikněte na položku Existující seznam služby SharePoint.

   2. V dialogovém okně Načíst externí data – Web služby SharePoint zadejte adresu URL webu služby SharePoint obsahujícího seznam, ke kterému chcete vytvořit propojení.

   3. Klikněte na přepínač Vytvořit odkaz na zdroj dat vytvořením propojené tabulky a potom klikněte na tlačítko Další.

   4. Zaškrtněte políčko vedle každého seznamu služby SharePoint, na který chcete vytvořit propojení.

Začátek stránky

Nastavení primárního klíče tabulky

Pokud nemáte konkrétní důvod to nedělat, měli byste zadat primární klíč tabulky. Access automaticky vytvoří index pro primární klíč, který může pomoct vylepšit výkon databáze. Access také zkontroluje, že každý záznam má v poli primárního klíče hodnotu a že hodnota je vždy jedinečná. Jedinečné hodnoty jsou zásadní, protože neexistuje jiný způsob, jak spolehlivě odlišit jeden řádek od druhého.

Při vytvoření nové tabulky v zobrazení Datový list, Access automaticky za vás vytvoří primární klíč a přiřadí mu pole s názvem ID a datový typ Automatické číslo.

V návrhovém zobrazení můžete změnit nebo odebrat primární klíč, případně ho nastavit u tabulky, která ho ještě nemá.

Určení polí, která se použijí jako primární klíč

Někdy se může stát, že už máte data, která chcete použít jako primární klíč. Pro zaměstnance už například můžete mít ID. Pokud vytvoříte tabulku ke sledování informací o zaměstnancích, můžete chtít použít existující ID zaměstnance jako primární klíč tabulky. ID zaměstnance může být také jedinečné pouze v kombinaci s ID oddělení, což vyžaduje, abyste jako primární klíč použili obě pole společně. Vhodný kandidát na primární klíč splňuje tyto podmínky:

 • Každý záznam má jedinečnou hodnotu pro pole nebo kombinaci polí.

 • Pole nebo kombinace polí nikdy nejsou prázdné ani nemají hodnotu Null – vždycky obsahují hodnotu.

 • Hodnoty se nemění.

Pokud neexistují vhodná data, která by bylo možné použít jako primární klíč, můžete vytvořit nové pole, které bude sloužit jako primární klíč. Při vytváření nového pole, které se má používat jako primární klíč, nastavte datový typ pole na Automatické číslo, abyste zajistili, že splňuje tři podmínky z předchozího seznamu.

Nastavení nebo změna primárního klíče

 1. Vyberte tabulku, jejíž primární klíč chcete nastavit nebo změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 3. V návrhové mřížce tabulky vyberte jedno nebo více polí, která chcete použít jako primární klíč.

  Pokud chcete vybrat samostatné pole, klikněte na jeho volič řádku.

  Pokud chcete vybrat více polí, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na volič řádku každého pole.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na položku Primární klíč.

  Skupina Nástroje na kartě Návrh

  Nalevo od pole nebo polí, která byla určena jako primární klíč, se zobrazí indikátor klíče.

Odebrání primárního klíče

 1. Vyberte tabulku, jejíž primární klíč chcete odebrat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 3. Klikněte na volič řádků aktuálního primárního klíče. Pokud se primární klíč skládá z více polí, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na volič řádků u jednotlivých polí.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na položku Primární klíč.

  Skupina Nástroje na kartě Návrh

  Z pole nebo polí, která byla určená jako primární klíč, se odstraní indikátor klíče.

Poznámka: Když uložíte novou tabulku bez nastavení primárního klíče, Access vás vyzve k vytvoření nového pole, které bude sloužit jako primární klíč. Pokud kliknete na Ano, Access vytvoří pole ID, které prostřednictví datového typu Automatické číslo poskytuje jedinečnou hodnotu pro každý záznam. Pokud vaše tabulku už obsahuje pole Automatické číslo, Access ho použijete jako primární klíč. Pokud kliknete na Ne, Access nepřidá žádné pole a primární klíč se nenastaví.

Začátek stránky

Nastavení vlastností tabulky

Kromě nastavení polí vlastností můžete také nastavit vlastnosti, které platí pro celou tabulku nebo všechny záznamy.

 1. Vyberte tabulku, jejíž vlastnosti chcete nastavit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 3. Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt klikněte na Seznam vlastností.

  Skupina Zobrazit nebo skrýt na kartě Návrh v aplikaci Access

  Zobrazí se seznam vlastností tabulky.

 4. V seznamu vlastností klikněte na kartu Obecné.

 5. Kliknutím zaškrtněte políčko nalevo od vlastnosti, kterou chcete nastavit, a potom zadejte nastavení vlastnosti.

  Dostupné vlastnosti tabulky

  Použití této vlastnosti tabulky

  Akce

  Zobrazit zobrazení na webu služby SharePoint

  Zadejte, zda zobrazení založená na tabulce mohou být zobrazena na webu služby SharePoint.

  Poznámka: Účinek tohoto nastavení závisí na nastavení vlastnosti databáze Zobrazit všechna zobrazení na webu SharePoint.

  Vnořený datový list rozevřen

  Nastavte rozbalení všech vnořených datových listů při otevření tabulky.

  Výška vnořeného datového listu

  Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete, aby se okno vnořeného datového listu rozbalilo tak, aby byly zobrazené všechny řádky, nechejte nastavení této vlastnosti na hodnotě 0 cm.

  • Jestliže chcete určit výšku vnořeného datového listu, zadejte požadovanou výšku v palcích.

  Orientace

  Nastavte orientaci zobrazení podle toho, zda se váš jazyk čte zleva doprava nebo zprava doleva.

  Popis

  Zadejte popis tabulky. Tento popis se zobrazí jako popis tabulky.

  Výchozí zobrazení

  Nastavte zobrazení Datový list, Kontingenční tabulka nebo Kontingenční graf jako výchozí zobrazení pro otevření tabulky. Poznámka: Možnosti Kontingenční tabulka a Kontingenční graf už od Accessu 2013 nejsou k dispozici.

  Ověřovací pravidlo

  Zadejte výraz, který musí být při přidání nebo změně záznamu pravdivý.

  Ověřovací text

  Zadejte zprávu, která se zobrazí, pokud záznam poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

  Filtr

  Definujte kritéria pro zobrazení pouze odpovídajících řádků v zobrazení Datový list.

  Řadit podle

  Zadejte jedno nebo více polí pro výchozí pořadí řazení řádků v zobrazení Datový list.

  Název vnořeného datového listu

  Zadejte, zda se má v zobrazení Datový list zobrazit vnořený datový list, a pokud ano, která tabulka či dotaz má být zdrojem řádků vnořeného datového listu.

  Podřízená propojovací pole

  Zadejte jedno nebo více polí z tabulky či dotazu sloužící jako zdroj řádků vnořeného datového listu – obsah těchto polí se bude porovnávat s hodnotou vlastnosti Řídicí propojovací pole zadané pro tabulku.

  Řídicí propojovací pole

  Zadejte pole z tabulky, které splňují podmínku vlastnosti Podřízená propojovací pole zadané pro tabulku.

  Filtrovat při zavedení

  Pokud tuto vlastnost nastavíte na hodnotu Ano, bude při otevření tabulky v zobrazení Datový list automaticky použita filtrační podmínka zadaná ve vlastnosti Filtr.

  Řadit podle hodnoty Při zavedení

  Pokud tuto vlastnost nastavíte na hodnotu Ano, bude při otevření tabulky v zobrazení Datový list automaticky použita podmínka řazení zadaná ve vlastnosti Řadit podle.

  Tip: Pokud chcete mít pro zadání nebo úpravu nastavení v poli vlastnosti k dispozici více místa, zobrazte stisknutím SHIFT+F2 okno Lupa. Pokud nastavujete vlastnost Ověřovací pravidlo na výraz a potřebujete s tím pomoct, klikněte na Tlačítko Tvůrce vedle pole vlastnosti .Podmínkaplatnosti a otevřete tak Tvůrce výrazů.

 6. Změny uložte stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Na začátek oddílu

Začátek stránky

Přidání pole do tabulky

Veškerá data, která chcete evidovat, jsou uložena v polích. V tabulce kontaktů například vytvoříte pole Příjmení, Křestní jméno, Telefonní číslo a Adresa. V tabulce výrobků vytvoříte pole Název výrobku, ID výrobku a Cena.

Před vytvořením polí se pokuste data rozdělit na co nejmenší smysluplné části. Je mnohem snadnější data později sloučit než rozdělit. Například místo pole Celé jméno můžete vytvořit samostatná pole pro Příjmení a Křestní jméno. Potom půjde snadno vyhledávat nebo řadit podle hodnoty Příjmení, Křestní jméno nebo obou. Pokud plánujete vytvářet sestavy, řadit, vyhledávat nebo provádět výpočty s některou položkou dat, umístěte tuto položku do samostatného pole.

Jakmile pole vytvoříte, můžete také nastavením jeho vlastností určit jeho vzhled a chování.

V tomto článku

Přidání pole zadáním dat

Pokud vytvoříte novou tabulku nebo otevřete existující tabulku v zobrazení Datový list, můžete do tabulky přidat pole zadáním dat do sloupce datového listu Přidat nové pole.

Datový list v Accessu se sloupcem Přidat nové pole

1. Zadejte data do sloupce Přidat nové pole.

 1. Vytvořte nebo otevřete tabulku v návrhovém zobrazení. Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou tabulku v navigačním podokně a potom v místní nabídce klikněte na Zobrazení Datový list.

 2. Do sloupce Přidat nové pole zadejte název pole, které chcete vytvořit.

  Použijte popisný název, aby bylo možné pole snadněji identifikovat.

 3. Zadejte data do nového pole.

Přidání pole pomocí šablony polí

V některých případech je snazší vybrat požadované pole z předdefinovaného seznamu polí, než pole ručně vytvářet. V Accessu 2010, 2013 a 2016 můžete pro výběr ze seznamu šablon polí použít seznam Další pole a v Accessu 2007 podokno úloh Šablony polí. Šablona pole je předdefinovaná sada charakteristik a vlastností, která popisuje pole. Definice šablony polí zahrnuje název pole, datový typ a nastavení vlastnosti Formát u pole a další vlastnosti pole.

Pokud používáte Access 2010, 2013 nebo 2016, postupujte podle těchto kroků.

 1. Na kartě Domů ve skupině Zobrazení klikněte na Zobrazení a potom klikněte na Zobrazení Datový list.

 2. Na kartě Pole ve skupině Přidat a odstranit klikněte na Další pole.

  Obrázek skupiny Přidat a odstranit na kartě Pole na pásu karet

 3. Vyberte pole v seznamu Další pole a vložte nový sloupec. Access umístí pole napravo od sloupce, ve kterém se momentálně nachází kurzor. Pokud zvolíte jednu z možností pole pod záhlavím Rychlé zahájení, například Adresu, Access vytvoří ve vaší tabulce více polí, která budou obsahovat různé části adresy.

Pokud používáte Access 2007, postupujte podle těchto kroků.

 1. Na kartě Domů ve skupině Zobrazení klikněte na Zobrazení a potom klikněte na Zobrazení Datový list.

 2. Na kartě Datový list ve skupině Pole a sloupce klikněte na Nové pole.

  Obrázek pásu karet Accessu

 3. V podokně Šablony polí vyberte jedno nebo více polí a potom je přetáhněte do tabulky na místo, kam chcete vložit nový sloupec.

Nastavení vlastností pole

Jakmile pole vytvoříte, můžete nastavením jeho vlastností určit jeho vzhled a chování.

Nastavením vlastností pole můžete například:

 • Určit vzhled dat v poli

 • Zabránit zadání nesprávných dat do pole

 • Zadat výchozí hodnoty pro pole

 • Zrychlit vyhledávání a řazení na základě daného pole

Některé dostupné vlastnosti pole lze nastavit v zobrazení Datový list. Pokud však chcete zobrazit nebo upravit úplný seznam vlastností polí, je nutné použít návrhové zobrazení.

Nastavení vlastností pole v zobrazení Datový list

Při práci v zobrazení Datový list můžete pole přejmenovat, změnit jeho datový typ, změnit jeho vlastnost Formát a změnit některé další vlastnosti pole.

Otevření tabulky v zobrazení Datový list

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete otevřít.

 2. V místní nabídce klikněte na Zobrazení Datový list.

Přejmenování pole

Když přidáte pole zadáním dat v zobrazení Datový list, přiřadí Access poli automaticky obecný název. Access přiřadí prvnímu novému poli název Pole1, druhému novému poli název Pole2 a tak dále. Název pole se standardně použije jako jeho popisek při zobrazení, například jako záhlaví sloupce v datovém listu. Když pole přejmenujete, aby měla výstižnější názvy, usnadníte jejich používání při zobrazení nebo úpravách záznamů.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví pole, které chcete přejmenovat (například Pole1).

 2. V místní nabídce klikněte na příkaz Přejmenovat pole. Pokud používáte Access 2007, klikněte v místní nabídce na Přejmenovat sloupec.

 3. Zadejte nový název do záhlaví pole.

  Názvy polí mohou být tvořeny maximálně 64 znaky (písmeny a číslicemi), a to včetně mezer.

Změna datového typu pole

Pokud vytvoříte pole zadáním dat v zobrazení Datový list, Access data ověří a určí odpovídající datový typ pole. Jestliže například zadáte 1/1/2017, Access rozpozná tento údaj jako kalendářní datum a nastaví datový typ pole na Datum a čas. Pokud Access nemůže datový typ určit, je ve výchozím nastavení nastaven datový typ Text (v Accessu 2016 je to Krátký text).

Datový typ pole určuje další vlastnosti, které je možné nastavit. Například u pole s datovým typem Hypertextový odkaz nebo Memo (případně Dlouhý text, pokud používáte Access 2016) lze nastavit jen vlastnost Pouze přidat.

V některých případech může být zapotřebí změnit datový typ pole ručně. Předpokládejme například, že pracujete s čísly pokojů, která připomínají kalendářní datum, například 10/2017. Pokud do nového pole v zobrazení Datový list zadáte hodnotu 10/2017, funkce automatického rozpoznání datového typu vybere pro dané pole datový typ Datum a čas. Protože čísla pokojů představují označení, nikoli kalendářní údaj, měl by být použit datový typ Text. Datový typ pole lze změnit následujícím postupem.

 1. Na pásu karet klikněte na kartu Pole. Pokud používáte Access 2007, klikněte na kartu Datový list.

 2. V seznamu Datový typ vyberte ve skupině Formátování požadovaný datový typ. Pokud používáte Access 2007, vyberte v seznamu Datový typ ve skupině Datový typ a formátování požadovaný datový typ.

  Které datové typy jsou dostupné?

  Úplný seznam dostupných datových typů v accessových databázích najdete v tématu Datové typy pro desktopové databáze Accessu.

  Poznámka: Maximální velikost souboru accessové databáze jsou 2 gigabajty.

  Tipy k datovým typům

  • Pokud chcete optimalizovat výkon, měli byste při vytváření pole Text nebo Číslo použít nejvhodnější velikost pole. Pokud se například chystáte ukládat poštovní směrovací čísla, která mají známou délku, měli byste jako velikost pole zadat délku. Velikost pole můžete zadat nastavení hodnoty v poli vlastnosti Velikost pole. Další informace najdete v oddílu Nastavení dalších vlastností pole.

  • Pro telefonní čísla, čísla dílů a další čísla, která nechcete používat v matematických výpočtech, byste měli jako datový typ vybrat Text místo datového typu Číslo. Číselnou hodnotu uloženou jako text lze logičtěji řadit a filtrovat.

Změna formátu pole

Kromě určení datového typu nového pole může Access nastavit v závislosti na zadaných datech také vlastnost Formát. Zadáte-li například hodnotu 10:50:00 dop., Access nastaví datový typ Datum a čas a kromě toho nastaví vlastnost Formát na Čas (střední). Chcete-li vlastnost pole Formát změnit ručně, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na pásu karet klikněte na kartu Pole. Pokud používáte Access 2007, klikněte na kartu Datový list.

 2. V seznamu Formát ve skupině Formátování zadejte požadovaný formát. Pokud používáte Access 2007, zadejte požadovaný formát v seznamu Formát ve skupině Datový typ a formátování.

  Poznámka: V závislosti na datovém typu pole nemusí být seznam Formát u některých polí (například Text) k dispozici.

Nastavení dalších vlastností pole

 1. V zobrazení Datový list klikněte do pole, jehož vlastnost chcete nastavit.

 2. Pokud používáte Access 2010, 2013 nebo 2016 vyberte na kartě Pole ve skupině Vlastnosti, Formátování nebo Ověření pole požadované vlastnosti.

 3. Pokud používáte Access 2007, vyberte požadované vlastnosti na kartě Datový list ve skupině Datový typ a formátování.

Nastavení vlastností pole v návrhovém zobrazení

Při práci s tabulkou v návrhovém zobrazení můžete nastavit libovolnou vlastnost pole. V návrhovém zobrazení se datový typ pole nastavuje v návrhové mřížce tabulky a ostatní vlastnosti v podokně Vlastnosti pole.

Otevření tabulky v návrhovém zobrazení

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku.

 2. V místní nabídce klikněte na Návrhové zobrazení.

Změna datového typu pole

 1. V návrhové mřížce tabulky vyhledejte pole, pro které chcete nastavit datový typ.

 2. Ve sloupci Datový typ vyberte v seznamu datový typ.

  Které datové typy jsou dostupné?

  Úplný seznam dostupných datových typů v accessových databázích najdete v tématu Datové typy pro desktopové databáze Accessu.

  Poznámka: Maximální velikost souboru accessové databáze jsou 2 gigabajty.

  Tipy k datovým typům

  • Pro telefonní čísla, čísla dílů a další čísla, která nechcete používat v matematických výpočtech, byste měli jako datový typ vybrat Text místo datového typu Číslo. Číselnou hodnotu uloženou jako text lze logičtěji řadit a filtrovat, ale nelze ji snadno používat ve výpočtech.

  • U datových typů Text a Číslo můžete zadat velikost pole nebo datový typ přesněji, a to tak, že nastavíte hodnotu v poli vlastnosti Velikost pole.

Nastavení dalších vlastností pole

 1. V návrhové mřížce tabulky vyberte pole, jehož vlastnosti chcete nastavit. Access zobrazí vlastnosti tohoto pole v podokně Vlastnosti pole.

  Datový typ pole určuje vlastnosti, které můžete nastavit.

 2. V podokně Vlastnosti pole zadejte požadovaná nastavení jednotlivých vlastností, nebo stiskněte klávesu F6 a potom pomocí kláves se šipkami vyberte vlastnost.

  Které vlastnosti pole jsou dostupné?

  Úplný seznam vlastností pole dostupných pro jednotlivé datové typy v accessových databázích najdete v tématu Úvod k datovým typům a vlastnostem pole.

  Poznámka: U některých polí nejsou k dispozici všechny vlastnosti. Vlastnosti, které pole má, určuje datový typ pole.

 3. Pokud chcete mít v poli vlastnosti více místa pro zadání nebo úpravu nastavení vlastnosti, zobrazte stisknutím SHIFT+F2 pole Lupa.

  Tip: Pokud zadáváte vstupní masku nebo ověřovací výraz a chcete s tím pomoct, klikněte na Tlačítko Tvůrce vedle pole vlastnosti a zobrazte příslušného tvůrce.

 4. Změny uložte stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Uložení tabulky

Po vytvoření nebo změně tabulky je nutné uložit její návrh. Pokud tabulku ukládáte poprvé, dejte jí název, který popisuje data obsažená v tabulce. Můžete použít až 64 alfanumerických znaků včetně mezer. Můžete ji třeba pojmenovat Zákazníci, Díly nebo Produkty.

Tip: Zaveďte pro objekty v databázi zásady vytváření názvů a důsledně je dodržujte.

 1. Pokud používáte Access 2010, 2013 nebo 2016, klikněte na Soubor > Uložit. Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+S.

 2. Pokud používáte Access 2007, klikněte na tlačítko Microsoft Office a potom na Uložit. Můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+S.

 3. Pokud tabulku ukládáte poprvé, zadejte její název a klikněte na OK.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×