Vytvoření seznamu možností pomocí seznamu nebo pole se seznamem

Vytvoření seznamu možností pomocí seznamu nebo pole se seznamem

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Při zadávání dat do formuláře v desktopových databázích Accessu, může být rychlejší a líp vybrat hodnotu ze seznamu, než si pamatovat hodnotu k zadání. Seznam možností taky zajistit, že hodnota zadaná do pole je vhodné. Ovládací prvek seznam můžete připojit pro stávající data, nebo ji můžete zobrazit pevnými hodnotami, které zadáváte při vytváření ovládacího prvku. Přečtěte si další informace o seznamu mezery nastavuje umožňující Accessových formulářů a jak vytvářet a přizpůsobovat je.

Poznámka: Tento článek se nevztahuje na webové databáze Accessu.

Co chcete udělat?

Typy seznamů

Vytvoření seznamu nebo pole se seznamem pomocí průvodce

Vytvoření seznamu nebo pole se seznamem přidáním vyhledávacího pole do formuláře

Vytvoření seznamu nebo pole se seznamem bez použití průvodce

Úprava seznamu hodnot u formuláře otevřeného ve formulářovém zobrazení

Kustomizace seznamu nebo pole se seznamem

Typy seznamů

Access obsahuje dva typy ovládacích prvků seznamu pro formuláře – seznam a pole se seznamem.

Seznam:    Seznam zobrazuje seznam hodnot nebo možností. Seznam obsahuje řádky dat a jeho velikost je většinou nastavená tak, že se pokaždé zobrazí několik řádků. Řádky mohou mít jeden sloupec nebo víc sloupců, u nichž se mohou zobrazit záhlaví. Pokud seznam obsahuje víc řádků, než se dá v ovládacím prvku zobrazit, Access zobrazí v ovládacím prvku posuvník. Uživatel je omezený na možnosti obsažené v seznamu – do seznamu se hodnota nedá zadat.

Seznam

Pole se seznamem:    Ovládací prvek pole se seznamem nabízí kompaktnější způsob zobrazení seznamu možností – seznam je skrytý, dokud nekliknete na rozevírací šipku. U pole se seznamem je taky možnost zadání hodnoty, která v seznamu není. Pole se seznamem tak spojuje vlastnosti textového pole a seznamu.

Použití pole se seznamem (rozevíracího seznamu)

1. Kliknutím na šipku zobrazte rozevírací seznam.

2. Klikněte na položku v rozevíracím seznamu.

Seznamech a polích se seznamem vázat nebo nevázaný ovládací prvky. Tyto možnosti řízení můžete vyhledat hodnoty v pevného seznamu sami zadejte, zda můžete vyhledat hodnoty v tabulce nebo dotazu. Pokud chcete vytvořit vázaný seznam nebo pole se seznamem, která vyhledává hodnoty v tabulce nebo dotazu, zkontrolujte, že formulář založen na Zdroj záznamů, která obsahuje pole Cizí klíč nebo Vyhledávací pole. Umožňuje vytvořit relace, které jsou potřeba k propojení dat v seznamu nebo pole se seznamem s údaji ve formuláři.

Vytvoření seznamu nebo pole se seznamem pomocí průvodce

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a potom klikněte na Návrhové zobrazení.

  Poznámka: Tento postup předpokládá, že je formulář vázaný na tabulku nebo dotaz. Pokud formulář není vázaný, nebudou některé kroky možné. Jestliže chcete zjistit, jestli je formulář vázaný na tabulku nebo dotaz, zobrazte stisknutím klávesy F4 seznam vlastností. Vlastnost Zdroj záznamů na kartě Datové v seznamu vlastností zobrazuje tabulku nebo dotaz, na které je formulář vázaný.

 2. Na kartě Návrh ve skupině ovládací prvky Ujistěte se, že je zaškrtnuté Použít průvodce ovládacích prvků Obrázek tlačítka .

 3. Klikněte na nástroj Seznam Obrázek tlačítka nebo Pole se seznamem Obrázek tlačítka .

 4. Ve formuláři klikněte na místo, na které chcete seznam nebo pole se seznamem umístit.

  • Podle toho, co jste vybrali, se spustí Průvodce seznamem nebo Průvodce polem se seznamem.

 5. Když vás průvodce vyzve k výběru způsobu, jakým se budou získávat hodnoty ovládacího prvku, udělejte jeden z těchto kroků:

  • Pokud chcete zobrazit aktuální data ze zdroje záznamů, klikněte na Hodnoty pro seznam/pole se seznamem získat z jiné tabulky nebo dotazu.

  • Když chcete zobrazit pevný seznam hodnot, který se nebude příliš často měnit, klikněte na Hodnoty zadá uživatel.

  • Jestliže chcete, aby ovládací prvek nesloužil jako nástroj pro zadání dat, ale k vyhledávání, klikněte na přepínač Hodnoty pro seznam/pole se seznamem načíst z polí na formuláři (podle výběru se nastaví aktuální záznam formuláře). Vytvoří se nevázaný ovládací prvek s vloženým makrem, které provede operaci vyhledání na základě hodnoty zadané uživatelem.

 6. Podle zobrazených pokynů určete způsob zobrazení hodnot.

 7. Pokud jste na první stránce průvodce vybrali jednu z prvních dvou možností, zobrazí průvodce dotaz na požadovanou akci, kterou Access provede po výběru hodnoty. Udělejte jeden z těchto kroků:

  • Pokud chcete vytvořit Nevázaný ovládací prvek, klikněte na Zapamatovat si hodnotu pro pozdější použití. Access vybranou hodnotu uchová, dokud ji uživatel nezmění nebo nezavře formulář, nezapíše ji ale do tabulky.

  • Pokud chcete vytvořit Vázaný ovládací prvek, klikněte na Uložit hodnotu do pole a potom vyberte pole, na které se bude ovládací prvek vázat.

 8. Klikněte na Další a zadejte titulek ovládacího prvku. Titulek se zobrazí vedle ovládacího prvku.

 9. Klikněte na Dokončit.

Vytvoření seznamu nebo pole se seznamem přidáním vyhledávacího pole do formuláře

Přidáním vyhledávacího pole do formuláře se dá vytvořit vázaný seznam nebo vázané pole se seznamem.

 1. Vytvořte vyhledávací pole v tabulce. Vytvořené vyhledávací pole může podporovat víc hodnot nebo obsahovat jenom jednu hodnotu.

  Další informace o vytváření vyhledávacích polí najdete v článku Přidání nebo změna vyhledávacího pole svíce uloženými hodnotami.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vytvořte nový formulář založený na zdroji záznamů obsahujícím vyhledávací pole. V navigačním podokně například vyberte tabulku nebo dotaz, který obsahuje vyhledávací pole, a potom na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Formuláře na Formulář Obrázek tlačítka .

   Access automaticky pro příslušné vyhledávací pole vytvoří pole se seznamem.

  • Přidejte seznam nebo pole se seznamem do formuláře:

   1. V návrhovém zobrazení otevřete formulář založený na zdroji záznamů, který obsahuje vyhledávací pole.

   2. Pokud není zobrazené podokno Seznam polí, zobrazte je stisknutím Alt+F8.

   3. Poklikejte na vyhledávací pole nebo přetáhněte vyhledávací pole z podokna Seznam polí do formuláře. Access automaticky vytvoří pole se seznamem vázané na toto pole.

    Tip: Pokud chcete pole se seznamem převést na seznam (nebo naopak), klikněte na příslušný ovládací prvek pravým tlačítkem myši, v místní nabídce klikněte na příkaz Změnit na a pak vyberte požadovaný typ ovládacího prvku.

Vytvoření seznamu nebo pole se seznamem bez použití průvodce

Při vytvoření seznamu nebo pole se seznamem bez použití průvodce můžete sami nastavit mnoho vlastností tohoto ovládacího prvku. Další informace o jednotlivých vlastnostech zobrazíte kliknutím na pole příslušné vlastnosti a stisknutím klávesy F1.

 1. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení.

 2. Zajistěte, aby na kartě Návrh ve skupině Ovládací prvky nebyla vybraná možnost Použít průvodce ovládacími prvky.

  Obrázek tlačítka

 3. Klikněte na nástroj Seznam Obrázek tlačítka nebo Pole se seznamem Obrázek tlačítka .

 4. Jednou klikněte do formuláře a vytvořte ovládací prvek výchozích rozměrů, nebo nastavte požadovanou velikost ovládacího prvku kliknutím a přetažením.

 5. Nechte ovládací prvek vybraný a stisknutím klávesy F4 otevřete seznam vlastností tohoto prvku.

 6. Pomocí návodu v následující tabulce nastavte vlastnosti Typ zdroje řádků a Zdroj řádků.

Požadovaná akce

Hodnota vlastnosti Typ zdroje řádků

Způsob nastavení vlastnosti Zdroj řádků

Zobrazení hodnot z tabulky nebo dotazu, nebo výsledků příkazu SQL

Tabulka nebo dotaz

V rozevíracím seznamu vyberte tabulku nebo dotaz obsahující hodnoty, které chcete zobrazit v seznamu nebo poli se seznamem.

nebo

Zadejte příkaz SQL.

nebo

Na kartě datové seznamu vlastností klikněte na Tlačítko Tvůrce otevřete Tvůrce dotazů. Další informace o vytváření dotazů naleznete v článku vytvořit jednoduchý výběrový dotaz.

Zobrazení pevného seznamu hodnot

Seznam hodnot

Zadejte seznam pevných hodnot oddělených středníky (;). Příklad: sever;jih;východ;západ.

nebo

Kliknutím na Tlačítko Tvůrce na kartě Datové seznamu vlastností otevřete dialogové okno Upravit položky seznamu a pak zadejte položky na samostatné řádky.

Zobrazení seznamu polí z tabulky nebo dotazu

Seznam polí

V rozevíracím seznamu vyberte tabulku nebo dotaz obsahující názvy polí, které chcete zobrazit v seznamu nebo poli se seznamem.

 1. Pokud chcete v ovládacím prvku zobrazit víc sloupců, klikněte na pole vlastnosti Počet sloupců a zadejte požadovaný počet sloupců. Nastavením vlastnosti Šířky sloupců upravte šířku sloupců. Další informace o jednotlivých vlastnostech získáte umístěním kurzoru do pole vlastnosti a stisknutím klávesy F1.

 2. Pokud chcete, aby Access vybrané hodnoty ukládal, klikněte na pole vlastnosti Zdroj ovládacího prvku a vyberte pole, se kterým chcete seznam nebo pole se seznamem svázat.

Úprava seznamu hodnot u formuláře otevřeného ve formulářovém zobrazení

Jestliže je u vlastnosti Typ zdroje řádků seznamu nebo pole se seznamem nastavená hodnota seznam hodnot, můžete seznam hodnot upravovat ve formuláři otevřeném ve formulářovém zobrazení – nemusíte proto přepínat do návrhového zobrazení nebo zobrazení rozložení stránky, otevírat seznam vlastností a upravovat vlastnost Zdroj řádků příslušného ovládacího prvku pokaždé, když budete potřebovat udělat v seznamu změnu.

Poznámka: Pokud chcete upravovat seznam hodnot, musí být vlastnost Povolit úpravy seznamu hodnot pro seznam nebo pole se seznamem nastavená na hodnotu ano.

Úprava seznamu hodnot ve formulářovém zobrazení

Pokud umístíte kurzor do seznamu nebo pole se seznamem (kliknutím nebo přechodem na pole pomocí klávesy Tabulátor), zobrazí se pod seznamem tlačítko.

Pole se seznamem s tlačítkem Upravit položky seznamu

 1. Kliknutím na toto tlačítko otevřete dialogové okno Upravit položky seznamu.

 2. Upravte položky seznamu. Jednotlivé položky musí být uvedené na samostatných řádcích.

 3. Pokud chcete vybrat výchozí hodnotu pro nové záznamy, klikněte na rozevírací šipku pole Výchozí hodnota a potom klikněte na požadovanou hodnotu.

 4. Klikněte na OK.

Zákaz úprav seznamu hodnot ve formulářovém zobrazení

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a potom klikněte na Návrhové zobrazení nebo Zobrazení rozložení.

 2. Kliknutím vyberte ovládací prvek a stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností.

 3. Na kartě Datové seznamu vlastností nastavte vlastnost Povolit úpravy seznamu hodnot na hodnotu ne.

 4. Klikněte na Soubor a potom klikněte na Uložit, nebo stiskněte Ctrl+S Obrázek tlačítka .

Zadání jiného formuláře pro úpravu seznamu hodnot

Ve výchozím nastavení Access používá pro úpravy seznamu hodnot předdefinovaný formulář. Pokud máte jiný formulář, který byste chtěli k tomuto účelu přednostně používat, můžete následujícím způsobem zadat název formuláře do vlastnosti Formulář pro úpravu položek seznamu:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na formulář v navigačním podokně a potom klikněte v místní nabídce na příkaz Návrhové zobrazení nebo Zobrazení rozložení.

 2. Kliknutím vyberte ovládací prvek a stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností.

 3. Na kartě Datové seznamu vlastností klikněte na rozevírací šipku pole vlastnosti Formulář pro úpravu položek seznamu.

 4. Klikněte na formulář, který chcete použít k úpravám seznamu hodnot.

 5. Klikněte na Soubor a potom klikněte na Uložit, nebo stiskněte Ctrl+S Obrázek tlačítka .

Kustomizace seznamu nebo pole se seznamem

Ve formuláři otevřeném v návrhovém zobrazení zkontrolujte, jestli je vybraný seznam nebo pole se seznamem, a stisknutím klávesy F4 otevřete seznam vlastností ovládacího prvku. Potom proveďte jednu z následujících akcí:

 • Změna pořadí řazení v seznamu nebo poli se seznamem:    Jestliže jste seznam nebo pole se seznamem vytvořili pomocí průvodce, Access automatický seřadí řádky, které tvoří seznam, podle prvního zobrazeného sloupce. Pokud chcete určit jiné pořadí řazení nebo pokud jste vlastnost Zdroj řádků nastavili na uložený dotaz, můžete použít tento postup:

  • Klikněte na kartu Datové a potom klikněte do pole vlastnosti Zdroj řádků.

  • Kliknutím na Tlačítko Tvůrce na kartě Datové otevřete okno Tvůrce dotazů.

  • V řádku Řadit u sloupce, který chcete seřadit, zadejte požadované pořadí řazení.

 • Vazba sloupce ze seznamu nebo pole se seznamem   

  Do pole vlastnosti Vázaný sloupec seznamu nebo pole se seznamem zadejte číslo odpovídající umístění sloupce v seznamu nebo v poli se seznamem. Pokud třeba chcete svázat první sloupec seznamu nebo pole se seznamem s polem uvedeným ve vlastnosti Zdroj ovládacího prvku, zadejte hodnotu 1. Při počítání sloupců nezapomeňte zahrnout skryté sloupce.

  Jestliže nastavíte vlastnost Vázaný sloupec na hodnotu 0, bude Access místo hodnoty obsažené v jednom ze sloupců ukládat index seznamu. To je výhodné, pokud chcete ukládat posloupnost čísel a ne hodnotu obsaženou v seznamu.

 • Skrytí sloupce seznamu nebo pole se seznamem ve formuláři   

  • Na řádku vlastnosti Šířky sloupců zadejte hodnotou 0 pro sloupec nebo sloupce, které chcete skrýt.

   Předpokládejme, že máte vázané pole se seznamem tvořené dvěma sloupci, a to sloupcem KódDodavatele o šířce 1,27 cm a sloupcem NázevDodavatele o šířce 5,08 cm. Sloupec KódDodavatele je prvním sloupcem v seznamu, proto je vlastnost Šířky sloupců nastavena na hodnotu 1,27cm;5,08cm". Pokud chcete sloupec KódDodavatele skrýt, nastavte vlastnost Šířky sloupců na hodnotu 0cm;5,08cm. Sloupec KódDodavatele může být nadále vázaným sloupcem, přestože je skrytý.

 • Poznámka: Jestliže není v poli se seznamem rozevřený seznam, zobrazí se v textové části pole se seznamem první viditelný sloupec. V předchozím příkladu by se například zobrazil sloupec NázevDodavatele, protože sloupec KódDodavatele je skrytý. Pokud by nebyl sloupec KódDodavatele skrytý, zobrazil by se místo sloupce NázevDodavatele.

 • Přidání záhlaví sloupců do pole se seznamem ve formuláři   

  • V poli vlastnosti Hlavičky sloupců klikněte na hodnotu ano. Zobrazí se hlavičky sloupců. Hlavičky v polích se seznamem se zobrazí jen u rozevřeného seznamu.

   Pole se seznamem nebo seznamu je založená na zdroj záznamů, aplikace Access použije názvy polí ve zdroji záznamu jako záhlaví sloupců. Pole se seznamem nebo seznamu je založené na seznamu pevné hodnoty, aplikace Access použije první n položek dat ze seznamu hodnot (ve vlastnostiZdroj řádků ) jako záhlaví sloupců, kde n = číslo nastavené ve vlastnosti Počet sloupců .

 • Vypnutí funkce automatického doplnění hodnoty zadávané do pole se seznamem ve formuláři   

  • V poli vlastnosti Automaticky doplnit klikněte na hodnotu ne.

   Pokud je vlastnost Automaticky doplnit nastavená na hodnotu ne, je potřeba vybrat hodnotu ze seznamu nebo zadat celou hodnotu.

 • Nastavení šířky seznamu v poli se seznamem ve formuláři   

  • V poli vlastnosti Šířka seznamu zadejte požadovanou šířku pomocí aktuálních měrných jednotek (nastavených v Ovládacích panelech Windows). Pokud chcete použít jinou než výchozí měrnou jednotku, uveďte ji. Zadejte například 2 cm. Nezapomeňte nechat dost místa pro posuvník.

   Seznam v poli se seznamem může být širší než textová část, ale nemůže být užší. Výchozí nastavení (automatická) upraví šířku seznamu na šířku textové části pole se seznamem.

 • Nastavení maximálního počtu řádků zobrazených v poli se seznamem ve formuláři   

  • Do pole vlastnosti Počet řádků seznamu zadejte počet.

   Jestliže skutečný počet řádků přesáhne počet určený ve vlastnosti Počet řádků seznamu, zobrazí se v poli se seznamem svislý posuvník.

 • Omezení položek pole se seznamem na položky obsažené v seznamu pole se seznamem ve formuláři   

  • V poli vlastnosti Omezit na seznam klikněte na hodnotu ano.

   Poznámka: 

  • Jestliže první sloupec zobrazený v poli se seznamem není vázaný sloupec, omezí Access položky na seznam i v případě, že je vlastnost Omezit na seznam nastavená na hodnotu ne.

  • Pokud je při zadávání položky, která není obsažená v seznamu, vlastnost Omezit na seznam nastavená na hodnotu ne a pole se seznamem je vázané, uloží se tato položka do přiřazeného pole, ale nepřidá se do seznamu. Jestliže potřebujete do seznamu přidat nové položky, použijte vlastnost Při nepřítomnosti v seznamu a událost Nepřítomnost v seznamu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×