Vytvoření prvního dokumentu aplikace Word II

Přehled

Vytvoření prvního dokumentu aplikace Word 2010 Toto je druhá část série „Vytvoření prvního dokumentu aplikace Word 2010“ určená pro uživatele, kteří s aplikací Word začínají. Naučte se v aplikaci Word 2010 pohybovat v dokumentu, používat značky formátování, přesouvat text pomocí akcí Vyjmout a Vložit a měnit řádkování a zarovnání.
Autor: Gonzalo Arellano, vedoucí redaktor

Po dokončení tohoto kurzu budete schopni:

 • Pohybovat se v dokumentu

 • Používat značky formátování

 • Přesouvat text v dokumentu

 • Měnit řádkování a zarovnání

Tento kurz obsahuje:

 • Jednu lekci určenou pro práci vlastním tempem a jedno praktické cvičení pro bezprostřední zkušenost. Praktické cvičení vyžaduje aplikaci Word 2010.

 • Krátký test na konci lekce (test není hodnocen).

 • Stručnou referenční kartu, kterou si můžete na konci kurzu vytisknout.

Před tímto kurzem byste měli absolvovat kurz Vytvoření prvního dokumentu aplikace Word 2010 I.

Další kurzy naleznete na webu Školení k systému Microsoft Office.

Offline verze (821 KB)

Pohyb v dokumentu

Dokument aplikace Word 2010

Kurzor můžete přesunout jinam tak, že přemístíte ukazatel myši a kliknete, nebo pomocí klávesnice.

wd14FirstDocII_1.wma

Představte si (viz obrázek výše), že byste chtěli v prvním odstavci vložit novou větu za větu končící slovem „civilizaci“ a před větu začínající slovem „Rozvoj“.

Kurzor (svislá čárka) je na konci druhého odstavce. Abyste mohli psát někde jinde v dokumentu, je třeba tam přesunout kurzor. Zde je několik možností, jak postupovat:

 • Přemístěte ukazatel myši vlevo od slova „Rozvoj“ a kliknutím vložte kurzor. Pak můžete začít psát.

  NEBO:

 • Stisknutím klávesy ŠIPKA NAHORU ( Obrázek klávesy ) přesunete kurzor pokaždé o jeden řádek nahoru. Stisknutím klávesy ŠIPKA DOLEVA ( ŠIPKA DOLEVA ) přesunete kurzor vždy o jeden znak doleva.

  Tip: Stisknutím klávesové zkratky CTRL+ŠIPKA DOLEVA přesunete kurzor vždy o jedno slovo doleva. (Symbol plus (+) v klávesové zkratce nepředstavuje klávesu, ale znamená, že je třeba stisknout klávesu ŠIPKA DOLEVA a přitom držet stisknutou klávesu CTRL.)

  Seznam kláves, které můžete používat k pohybu v dokumentu, naleznete ve stručné referenční kartě na konci kurzu.

Použití posuvníku

Dokument aplikace Word 2010

1. Posuvník

V dokumentu se můžete pohybovat nahoru nebo dolů přetažením jezdce posuvníku.

V dokumentu se můžete pohybovat nahoru nebo dolů klikáním na šipky posuvníku.

wd14FirstDocII_2.wma

Pokud je však dokument delší, není praktické neustále kvůli pohybu nahoru nebo dolů tisknout klávesy se šipkami. Lepší je používat posuvník.

Posuvník se nachází na pravé straně okna (viz obrázek). Používá se tak, že kliknete na jezdec posuvníku a přetáhnete ho nahoru nebo dolů. Tímto způsobem se budete pohybovat v dokumentu, aniž byste přesunuli kurzor. Nahoru nebo dolů se můžete pohybovat také klikáním na jednoduché šipky nacházející se na koncích posuvníku.

Posouvat se v dokumentu můžete také pomocí klávesnice. Stisknutím klávesy PAGE UP přejdete o jednu obrazovku nahoru, stisknutím klávesy PAGE DOWN přejdete o jednu obrazovku dolů. Všechno si můžete vyzkoušet v praktickém cvičení.

Na pozadí: Značky formátování

Dokument aplikace Word 2010

Značky formátování v dokumentu aplikace Word

wd14FirstDocII_3.wma

Představte si, že jste napsali několik odstavců. Odstavce jsou od sebe velmi daleko a druhý odstavec začíná více vpravo než první odstavec.

Co se v dokumentu děje, můžete zjistit tak, že se podíváte na značky formátování, které aplikace Word automaticky vkládá, když píšete. Tyto značky jsou v dokumentech vždy, ale jsou neviditelné, dokud je nezobrazíte.

Když například stisknete klávesu MEZERNÍK (třeba mezi slovy), objeví se značka Tečka (tečka). Jedna tečka představuje jednu mezeru, dvě tečky dvě mezery a tak dál. Za normálních okolností by mezi slovy měla být vždy jedna mezera.

Vždy když stisknete klávesu ENTER, abyste začali nový odstavec, aplikace Word vloží značku odstavce ( Značka odstavce ). Na obrázku vidíte mezi oběma odstavci dvě značky odstavce, což znamená, že klávesa ENTER byla stisknuta dvakrát. Tím vznikla mezi odstavci větší mezera.

Při každém stisknutí klávesy TAB se objeví jedna šipka ( Šipka ). Na obrázku je jedna šipka před první značkou odstavce a dvě šipky před druhou značkou odstavce – klávesa TAB byla tedy v druhém odstavci stisknuta dvakrát.

Značky formátování zobrazíte takto: Přejděte na pás karet, který se nachází v horní části okna. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na tlačítko Zobrazit či skrýt ( Obrázek tlačítka ). Dalším kliknutím na toto tlačítko značky formátování opět skryjete.

Poznámka: Tyto značky se pouze zobrazují. Přestože je vidíte na obrazovce, na vytištěných stránkách nebudou.

Přesunutí textu pomocí akcí Vyjmout a Vložit

Dokument aplikace Word 2010

1. Vyberte větu, kterou chcete přesunout.

Klikněte na tlačítko Vyjmout.

Klikněte na místo, kam budete chtít větu vložit, a umístěte tam tak kurzor.

Klikněte na tlačítko Vložit.

wd14FirstDocII_4.wma

V praktické části kurzu Vytvoření prvního dokumentu aplikace Word 2010 I jste se naučili, jak vybrat a odstranit text. Co když však potřebujete nějaký text v dokumentu přesunout jinam? Není třeba ho odstranit a pak ho znovu napsat v požadovaném místě. Místo toho můžete použít akce Vyjmout a Vložit.

Chcete, aby se čtvrtá věta prvního odstavce stala poslední větou odstavce.

Nejprve vyberete celou větu, kterou chcete přesunout (viz obrázek). Potom na pásu karet v horní části okna kliknete na kartě Domů ve skupině Schránka na tlačítko Vyjmout ( Obrázek tlačítka ). Tutéž akci můžete provést pomocí klávesové zkratky CTRL+X (znak X se podobá nůžkám) – při častějších úpravách dokumentů poznáte, jak rychlá a užitečná tato klávesová zkratka je.

Pak přemístíte kurzor na konec odstavce, kam chcete větu umístit (za značku formátování „tečka“).

Nakonec kliknete na kartě Domů ve skupině Schránka na tlačítko Vložit ( Obrázek tlačítka ) nebo stisknete klávesovou zkratku CTRL+V. Věta bude vložena na místo kurzoru. Vyzkoušet si to můžete v praktickém cvičení.

Akce Zpět

Dokument aplikace Word 2010

Tlačítko Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup

wd14FirstDocII_5.wma

Větu jste přesunuli, ale jak se na ni díváte, změna se vám nelíbí. Abyste větu přemístili zpátky na původní místo, nemusíte naštěstí znovu provádět celý postup vyjmutí a vložení. Místo toho můžete použít akci Zpět.

Na panelu nástrojů Rychlý přístup (úplně v horní části okna) klikněte na tlačítko Zpět ( Obrázek tlačítka ). Tím vrátíte zpět poslední provedenou akci, což v tomto případě bylo vložení věty na nové místo. Opětovným kliknutím na tlačítko Zpět vraťte zpět i předchozí akci, což bylo vyjmutí věty z jejího původního umístění. Stejného výsledku můžete dosáhnout také tak, že dvakrát stisknete užitečnou klávesovou zkratku CTRL+Z.

Věta je opět na původním místě.

Řádkování

Dokument aplikace Word 2010

Změna řádkování v dokumentu

wd14FirstDocII_6.wma

Můžete nastavit, kolik místa bude mezi řádky textu. Pokud chcete, aby byly větší či menší mezery mezi řádky v celém dokumentu nebo ve vybrané oblasti textu (například v adrese dopisu), můžete jednoduše změnit řádkování.

Chcete-li změnit řádkování celého dokumentu, vyberte celý text dokumentu stisknutím klávesovou zkratky CTRL+A. Chcete-li změnit řádkování jednoho odstavce, stačí do textu odstavce umístit kurzor – není třeba text vybrat.

Potom klikněte na kartě Domů ve skupině Odstavec na tlačítko Řádkování ( Obrázek tlačítka ). Značka zaškrtnutí v seznamu označuje aktuální řádkování. Klikněte na jiné řádkování.

Zarovnání textu doleva, na střed nebo doprava

Dokument aplikace Word 2010

Tlačítka Zarovnat

wd14FirstDocII_7.wma

Vodorovné zarovnání určuje vzhled a orientaci okrajů odstavce. Text může být zarovnán doleva, což znamená, že levý okraj textu je zarovnán podél levého okraje, může být zarovnán doprava, na střed nebo do bloku (rovnoměrně podél levého i pravého okraje).

Nejčastěji se používá zarovnání doleva, to však můžete kdykoli změnit – pro jeden odstavec, několik odstavců nebo celý dokument. V mnohých dokumentech bývají nadpisy zarovnány na střed stránky.

Vyberte text, který chcete zarovnat, nebo stisknutím klávesové zkratky CTRL+A vyberte celý text dokumentu. Poté klikněte na kartě Domů ve skupině Odstavec na tlačítko Zarovnat text doleva ( Obrázek tlačítka ), Zarovnat text doprava ( Obrázek tlačítka ), Zarovnat na střed ( Obrázek tlačítka ) nebo Zarovnat do bloku ( Obrázek tlačítka ).

Praktické cvičení

Praktická část v aplikaci Word 2010

Velikost ke stažení: 20 KB

Praktická část v aplikaci Word 2010

wd14FirstDocII_8.wma

Nyní si můžete v praxi vyzkoušet, co jste se naučili.

Informace o praktickém cvičení

Po kliknutí na odkaz Praktická částv aplikaci Word 2010 se do počítače stáhne cvičný dokument a otevře se v aplikaci Word. Také se zobrazí samostatné okno s pokyny k praktickému cvičení.

Poznámka: V počítači musí být nainstalována aplikace Word 2010.

Vyzkoušejte se

Projděte si následující test a přesvědčte se, zda dobře chápete prezentované informace. Vaše odpovědi jsou soukromé a nejsou hodnoceny.

Chcete-li se v dokumentu pohybovat od začátku ke konci, musíte tisknout klávesu ŠIPKA DOLŮ.

Ano

To je jen jedna z možností. Chcete-li se však pohybovat v dokumentu rychleji, můžete posouvat dokument tažením jezdce posuvníku na pravé straně okna.

Ne

Správně. Při čtení dokumentu lze dokument posouvat rychleji pomocí posuvníku nebo kláves PAGE UP a PAGE DOWN.

Nadbytečné značky formátování můžete odstranit pomocí klávesy BACKSPACE.

Ano

Správně. Pokud se zdá, že dokument obsahuje nežádoucí mezery, zapněte zobrazení značek formátování, abyste viděli, co se děje na pozadí.

Ne

Očekávali jsme jinou odpověď. Pokud se zdá, že dokument obsahuje nežádoucí mezery, zapněte zobrazení značek formátování, abyste viděli, co se děje na pozadí, a pomocí klávesy BACKSPACE odstraňte nadbytečné mezery.

Chcete-li přesunout text na jiné místo, zkopírujete ho.

Ano

Ne. Sice se zdá, že by to mohlo fungovat, ale původní text zůstane při kopírování na místě. Zkuste to znovu.

Ne

Správně. Chcete-li text přesunout na jiné místo, vyberete ho a vyjmete. Pak ho vložíte do nového umístění.

Pokud text vyjmete, nelze ho vrátit zpět.

Ano

Nesprávná odpověď. Text můžete vrátit zpět kliknutím na tlačítko Zpět nebo opětovným vložením ze schránky.

Ne

Správně. Kliknete na tlačítko Zpět nebo vložíte text zpět ze schránky.

Váš názor

Karta Rychlá reference

Viz také

Pohyb v dokumentu

Chcete-li psát kdekoli v dokumentu, umístěte tam ukazatel myši a kliknutím vložte kurzor. Pak můžete začít psát.

V dokumentu se můžete pohybovat a kurzor přemísťovat také pomocí kláves ŠIPKA NAHORU, ŠIPKA DOLŮ, ŠIPKA DOPRAVA a ŠIPKA DOLEVA.

Tip: Mezi jednotlivými slovy se můžete pohybovat pomocí kláves CTRL+ŠIPKA DOLEVA a CTRL+ŠIPKA DOPRAVA.

Použití posuvníku

V dlouhém dokumentu je praktičtější používat k pohybu v dokumentu nahoru nebo dolů posuvník. Posuvník se nachází na pravé straně okna. Používá se tak, že kliknete na jezdec posuvníku a přetáhnete ho nahoru nebo dolů. Tímto způsobem se budete pohybovat v dokumentu, aniž byste přesunuli kurzor. Nahoru nebo dolů se můžete pohybovat také klikáním na jednoduché šipky nacházející se na koncích posuvníku.

Posouvat se v dokumentu můžete také pomocí klávesnice. Stisknutím klávesy PAGE UP přejdete o jednu obrazovku nahoru, stisknutím klávesy PAGE DOWN přejdete o jednu obrazovku dolů.

Použití značek formátování

Co se v dokumentu děje, můžete zjistit tak, že se podíváte na značky formátování, které aplikace Word automaticky vkládá, když píšete, například tečky Tečka (představují mezery) nebo značky odstavců ( Značka odstavce ). Značky formátování zobrazíte takto: Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na tlačítko Zobrazit či skrýt ( Obrázek tlačítka ). Dalším kliknutím na toto tlačítko značky formátování opět skryjete.

Akce Vyjmout a Vložit

Pomocí akcí Vyjmout a Vložit můžete přesouvat texty a další prvky dokumentu. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na tlačítko Vyjmout ( Obrázek tlačítka ). Stejnou akci můžete provést pomocí klávesové zkratky CTRL+X. Přesuňte kurzor na místo, kde se má text objevit. Poté klikněte na kartě Domů ve skupině Schránka na tlačítko Vložit ( Obrázek tlačítka ) nebo použijte klávesovou zkratku CTRL+V. Text bude vložen na místo kurzoru.

Akce Zpět

Předchozí akce můžete vracet zpět pomocí tlačítka Zpět ( Obrázek tlačítka ). Najdete ho na panelu nástrojů Rychlý přístup (úplně v horní části okna). Tímto způsobem vrátíte zpět poslední provedenou akci. Opětovným kliknutím na tlačítko Zpět vrátíte zpět předchozí akci v řadě, a tak dál. Akce můžete vracet zpět také pomocí klávesové zkratky CTRL+Z.

Řádkování

Můžete změnit řádkování jednoho odstavce nebo celého dokumentu. Umístěte kurzor do textu odstavce, jehož řádkování chcete změnit, nebo vyberte celý text dokumentu stisknutím klávesové zkratky CTRL+A. Poté klikněte na kartě Domů ve skupině Odstavec na tlačítko Řádkování ( Obrázek tlačítka ). Značka zaškrtnutí v seznamu označuje aktuální řádkování. Klikněte na jiné řádkování.

Zarovnání

Text může být zarovnán doleva, doprava, na střed nebo do bloku. Nejčastěji se používá zarovnání doleva, to však můžete kdykoli změnit – pro jeden odstavec, několik odstavců nebo celý dokument. Vyberte text, který chcete zarovnat, nebo stisknutím klávesové zkratky CTRL+A vyberte celý text dokumentu. Poté klikněte na kartě Domů ve skupině Odstavec na tlačítko Zarovnat text doleva ( Obrázek tlačítka ), Zarovnat text doprava ( Obrázek tlačítka ), Zarovnat na střed ( Obrázek tlačítka ) nebo Zarovnat do bloku ( Obrázek tlačítka ).

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×