Vytvoření nebo přizpůsobení typu obsahu webu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku je vysvětlen postup vytvoření a přizpůsobení typů obsahu webu.

Chcete-li vytvořit typy obsahu webu pro určitý web, musíte mít k tomuto webu oprávnění typu Úplné řízení. Jestliže chcete vytvořit typy obsahu webu pro web nejvyšší úrovně v kolekci webů, musíte být správce kolekce webů.

V tomto článku

Informace o typech obsahu a dědičnosti

Vytvoření typu obsahu webu

Přidání šablony dokumentu k typu obsahu

Změny sloupce k typu obsahu

Přidání pracovního postupu k typu obsahu

Zkontrolujte typ obsahu jen pro čtení

Určení zásad správy informací pro typ obsahu

Změna nastavení panelu informací o dokumentech pro typ obsahu

Správa převodů dokumentů pro typ obsahu webu

Odstranění typu obsahu webu

Související úkoly

Typy obsahu webu a dědičnost

Typy obsahu jsou uspořádány v hierarchii umožňující dědění charakteristik z jednoho typu obsahu na druhý. To umožňuje sdílení atributů mezi kategoriemi dokumentů v celé organizaci a týmům umožňuje přizpůsobení těchto atributů pro určité weby nebo seznamy.

Typy obsahu jsou nejprve definovány centrálně pro web v galerii typů obsahu webu. Typy obsahu definované na úrovni webu se nazývají typy obsahu webu. Typy obsahu webu jsou k dispozici pro použití v jakýchkoli webech podřízených webu, pro který byly definovány. Pokud je například typ obsahu webu definován v galerii typů obsahu webu pro web nejvyšší úrovně v kolekci webů, bude k dispozici pro použití ve všech seznamech a knihovnách všech webů v této kolekci. Typy obsahu webu lze přidávat jednotlivě do seznamů nebo knihoven a přizpůsobit pro použití v těchto seznamech nebo knihovnách. V případě, že je typ obsahu webu přidán do seznamu nebo knihovny, nazývá se typ obsahu seznamu. Typy obsahu seznamu jsou podřízené položky typů obsahu webu, ze kterých byly vytvořeny.

Jestliže definujete nový vlastní typ obsahu webu v galerii typů obsahu webu, bude první krok představovat volba existujícího nadřazeného typu obsahu webu v galerii typů obsahu webu. Nově vytvořený typ obsahu webu zdědí všechny atributy nadřazeného typu obsahu webu, jako jsou šablona dokumentu, nastavení jen pro čtení, pracovní postupy a sloupce. Po vytvoření nového typu obsahu webu můžete tyto atributy změnit. Kdykoli provedete změny typů obsahu webu, můžete zadat, zda chcete tyto změny použít u některých dalších podřízených typů obsahu webu nebo typů obsahu seznamu, které dědí atributy z těchto typů obsahu webu. Aktualizovat lze pouze atributy, které sdílejí podřízené typy obsahu webu nebo typy obsahu seznamu s nadřazeným typem obsahu. V případě, že byl podřízený typ obsahu webu doplněn o další atributy, které nadřazený typ obsahu webu nemá (například sloupce navíc), nebude toto přizpůsobení při aktualizaci podřízeného typu obsahu webu přepsáno. Změny, které provedete u typu obsahu webu, nemají vliv na nadřazený typ obsahu webu, ze kterého byl příslušný typ obsahu webu vytvořen.

Začátek stránky

Vytvoření typu obsahu webu

 1. Přejděte na web, pro který chcete vytvořit nový typ obsahu webu.

 2. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 3. V oblasti Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Klikněte na odkaz Vytvořit.

 5. Na stránce Nový typ obsahu webu zadejte v části Název a popis název a popis nového typu obsahu webu.

 6. V rozevíracím seznamu Vyberte nadřazený typ obsahu vyberte skupinu, z níž chcete tento nový typ obsahu vybrat.

  Skupina Speciální typy obsahu obsahuje typy obsahu, které po přidání mění chování seznamu nebo knihovny.

 7. V rozevíracím seznamu Nadřazený typ obsahu vyberte nadřazený typ obsahu, na kterém má být váš vlastní typ obsahu založen.

  Seznam nadřazených typů obsahu se liší v závislosti na možnosti vybrané v předchozím kroku.

 8. V části Skupina zvolte, zda chcete tento nový typ obsahu webu uložit do existující nebo nové skupiny.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

 10. Zobrazí se informace o novém typu obsahu webu. Pomocí možností na této stránce můžete nový typ obsahu dále definovat. Informace o přizpůsobení typu obsahu webu naleznete v dalších částech tohoto tématu.

Začátek stránky

Přidání šablony dokumentu k typu obsahu

Šablonu dokumentu můžete přidružit pouze k typu obsahu dokumentu (jakýkoli typ obsahu odvozený od typu obsahu nadřazeného dokumentu). Přidružením šablony dokumentu k typu obsahu lze zajistit, že pokud budou autoři vytvářet nové dokumenty s tímto typem obsahu, budou všechny dokumenty vytvořeny na základě stejné šablony.

Vaše organizace může například používat určitou šablonu dokumentu pro právní smlouvy. Pokud tuto šablonu dokumentu přidružíte k typu obsahu, který je v organizaci používán pro právní smlouvy, budou všechny nové právní smlouvy vytvořené pomocí tohoto typu obsahu založeny na této šabloně dokumentu pro právní smlouvy.

 1. Přejděte na web, jehož typ obsahu chcete změnit.

 2. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 3. V oblasti Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Klikněte na název typu obsahu webu, který chcete změnit.

  Poznámka: Jestliže názvy typů obsahu webu nepředstavují hypertextové odkazy, znamená to, že tento web dědí typy obsahu z jiného webu a na tomto webu bude nutné typ obsahu webu aktualizovat.

 5. V části Nastavení klikněte na odkaz Upřesnit nastavení.

 6. Pokud je šablona knihovny, kterou chcete použít, uložena v některém umístění na webu, klikněte na přepínač Zadejte adresu URL existující šablony dokumentu a zadejte adresu URL šablony, kterou chcete použít.

  Můžete použít adresu URL, která je relativní umístění pro složku webu nebo zdroje. Šablony dokumentů mohou být uloženy v obou webů zdroje umístění http://Server název knihovny název/webů nebo dokumentů, zadejte název / / obsah formulářů / nebo umístění knihovny, které je nastavené speciálně pro uložení šablony dokumentů.

  Následující tabulka uvádí příklady typů adres URL, které můžete používat. Příklady předpokládají existenci výchozí složky prostředků šablon dokumentů (složka, která obsahuje soubory pro typy obsahu webu) umístěné ve složce http://Název serveru/Site/Název knihovny dokumentů/Forms/Název typu obsahu/ a název šablony dokumentů Název_dokumentu.doc.

Typ adres URL

Příklad

Relativní vzhledem k webu

Název serveru/Site/Název knihovny/Forms/Název_dokumentu.doc

Relativní vzhledem ke složce prostředků

Název_dokumentu.doc

 1. Chcete-li odeslat šablonu dokumentu, kterou chcete použít, klikněte v části Šablona dokumentu na přepínač Odeslat novou šablonu dokumentu a potom klikněte na tlačítko Procházet. V dialogovém okně Zvolit soubor přejděte do umístění souboru, který chcete použít, vyberte jej a klikněte na tlačítko Otevřít.

 2. Pokud chcete šablonou dokumentu aktualizovat všechny typy obsahu, které dědí z tohoto typu obsahu, klikněte v části Aktualizovat weby a seznamy pod položkou Chcete aktualizovat všechny typy obsahu dědící z tohoto typu? na přepínač Ano.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změny sloupců u typu obsahu

Přidáním sloupců k určitému typu obsahu webu je možné zadat vlastnosti nebo metadata, která chcete shromáždit pro položku s tímto typem obsahu. Organizace může například potřebovat sledovat určitou sadu metadat (například číslo účtu, číslo projektu a projektového manažera) ve všech nákupních objednávkách. Pokud k typu obsahu nákupní objednávky přidáte sloupce pro číslo účtu, číslo projektu a projektového manažera, budou uživatelé vyzváni k zadání těchto metadat u všech položek tohoto typu obsahu.

K dispozici je několik způsobů změny sloupců pro typ obsahu. Máte následující možnosti:

Přidání sloupce

 1. Přejděte na web, jehož typ obsahu chcete změnit.

 2. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 3. V oblasti Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Klikněte na název typu obsahu webu, který chcete změnit.

  Poznámka: Jestliže názvy typů obsahu webu nepředstavují hypertextové odkazy, znamená to, že tento web dědí typy obsahu z jiného webu a na tomto webu bude nutné typ obsahu webu aktualizovat.

 5. V části Sloupce klikněte na odkaz Přidat ze stávajících sloupců webu.

 6. V části Vybrat sloupce klepněte v seznamu Vybrat sloupce na šipku a vyberte skupinu, ze které chcete přidat sloupec.

 7. V části Sloupce k dispozici klepněte na sloupec, který chcete přidat, a potom klepnutím na tlačítko Přidat přesuňte sloupce do seznamu Sloupce k přidání.

 8. Chcete-li přidat další sloupce, opakujte kroky 6 a 7.

 9. Pokud chcete aktualizovat všechny typy obsahu, které dědí z tohoto typu obsahu, klikněte v části Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu pod položkou Chcete aktualizovat všechny typy obsahu dědící z tohoto typu? na přepínač Ano.

Začátek stránky

Odebrání sloupce

 1. Přejděte na web, jehož typ obsahu chcete změnit.

 2. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 3. V oblasti Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Klikněte na název typu obsahu webu, který chcete změnit.

  Poznámka: Jestliže názvy typů obsahu webu nepředstavují hypertextové odkazy, znamená to, že tento web dědí typy obsahu z jiného webu a na tomto webu bude nutné typ obsahu webu aktualizovat.

 5. V části Sloupce klikněte na název sloupce, který chcete odebrat z typu obsahu.

 6. Klikněte na tlačítko Odebrat a po zobrazení dotazu, zda chcete odebrat sloupec z typu obsahu, klikněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Tlačítko Odebrat nemusí být k dispozici pro všechny sloupce přidružené k typu obsahu.

Začátek stránky

Změna pořadí sloupců

 1. Přejděte na web, jehož typ obsahu chcete změnit.

 2. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 3. V oblasti Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Klikněte na název typu obsahu webu, který chcete změnit.

  Poznámka: Jestliže názvy typů obsahu webu nepředstavují hypertextové odkazy, znamená to, že tento web dědí typy obsahu z jiného webu a na tomto webu bude nutné typ obsahu webu aktualizovat.

 5. V části Sloupce klepněte na možnost Pořadí sloupců.

 6. V části Pořadí sloupců klepněte na šipku vedle sloupce, jehož pořadí chcete změnit ve sloupci Pozice shora, a vyberte požadované pořadové číslo.

 7. Pokud chcete aktualizovat všechny typy obsahu, které dědí z tohoto typu obsahu, klikněte v části Aktualizovat weby a seznamy pod položkou Chcete aktualizovat všechny typy obsahu dědící z tohoto typu? na přepínač Ano.

Začátek stránky

Nastavení sloupce jako povinného, nepovinného nebo skrytého

 1. Přejděte na web, jehož typ obsahu chcete změnit.

 2. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 3. V oblasti Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Klikněte na název typu obsahu webu, který chcete změnit.

  Poznámka: Jestliže názvy typů obsahu webu nepředstavují hypertextové odkazy, znamená to, že tento web dědí typy obsahu z jiného webu a na tomto webu bude nutné typ obsahu webu aktualizovat.

 5. V části Sloupce klikněte na název sloupce, který chcete nastavit jako povinný.

 6. V části Nastavení sloupců proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li po uživatelích požadovat zadání informací pro sloupec, klikněte na přepínač Povinný.

  • Chcete-li, aby bylo zadávání informací pro sloupec pro uživatele nepovinné, klikněte na přepínač Nepovinný.

  • Chcete-li skrýt sloupec tak, aby se nezobrazoval ve formuláři Nový, Upravit nebo Zobrazit pro typ obsahu, klikněte na přepínač Skrytý.

  • Pokud chcete aktualizovat všechny typy obsahu, které dědí z tohoto typu obsahu, klikněte v části Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu pod položkou Chcete aktualizovat všechny typy obsahu dědící z tohoto typu? na přepínač Ano.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přidání pracovního postupu k typu obsahu

Pracovní postupy umožňují určit obchodní proces určující položek a dokumentů na webu. Organizace umožňuje pracovních postupů automatizovat a spravovat některé běžné obchodní procesy, například schvalování dokumentů nebo kontrola. Pracovní postup přidáte k typu obsahu, zajistíte, že všechny položky tohoto typu obsahu se vztahují konzistentní obchodních procesů. Pokud pracovní postup přidal do typu obsahu, může být tento pracovní postup spuštěn pro jednotlivé položky tohoto typu obsahu.

Poznámka: Pracovní postup můžete přidat k typu obsahu pouze v případě, že byl nasazen na vašem webu nebo pracovním prostoru. Pokud není některý pracovní postup k dispozici, obraťte se na centrálního správce.

 1. Přejděte na web, jehož typ obsahu chcete změnit.

 2. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 3. V oblasti Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Klikněte na název typu obsahu webu, který chcete změnit.

  Poznámka: Jestliže názvy typů obsahu webu nepředstavují hypertextové odkazy, znamená to, že tento web dědí typy obsahu z jiného webu a na tomto webu bude nutné typ obsahu webu aktualizovat.

 5. V části Nastavení klikněte na odkaz Nastavení pracovního postupu.

 6. Klikněte na možnost Přidat pracovní postup.

 7. Na stránce Přidat pracovní postup klikněte v části Pracovní postup na šablonu pracovního postupu, kterou chcete použít.

 8. V oblasti Název zadejte jedinečný název pracovního postupu.

 9. V části Seznam úkolů zadejte seznam úkolů, který se má použít s tímto pracovním postupem.

  Poznámky: 

  • Můžete použít výchozí seznam úkolů nebo vytvořit nový seznam. Pokud použijete výchozí seznam úkolů, mohou uživatelé pracovního postupu snadno vyhledat a zobrazit své úkoly v rámci pracovního postupu pomocí zobrazení Vlastní úkoly v seznamu úkolů.

  • Nový seznam úkolů vytvořte, pokud pracovní postup obsahuje citlivé nebo důvěrné informace, které chcete oddělit od seznamu obecných úkolů.

  • Nový seznam úkolů je vhodné vytvořit, pokud organizace používá velký počet pracovních postupů nebo pokud pracovní postupy obsahují mnoho úkolů. V tomto případě můžete vytvořit seznamy úkolů pro každý pracovní postup.

 10. V části Seznam historie zadejte seznam úkolů, který se má použít s tímto pracovním postupem. V seznamu historie se zobrazí všechny události, ke kterým dojde během každé instance pracovního postupu.

  Poznámka: Můžete použít výchozí seznam Historie nebo můžete vytvořit nový. Pokud má vaše organizace velké množství pracovních postupů, můžete vytvořit samostatný seznam Historie pro každý pracovní postup.

 11. V části Možnosti spuštění zadejte jak, kdy nebo kdo má pracovní postup spustit.

  Poznámka: Některé možnosti nemusí být k dispozici, pokud nejsou podporovány šablonou pracovního postupu, kterou jste vybrali.

 12. Pokud chcete tento pracovní postup přidat ke všem typům obsahu, které dědí z tohoto typu obsahu, klikněte v části Aktualizovat typy obsahu seznamu a webu na přepínač Ano.

 13. Klikněte na tlačítko OK nebo Další.

 14. Na stránce Přizpůsobit pracovní postup vyberte další požadované možnosti a pak klikněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Nastavení typu obsahu jen pro čtení

 1. Přejděte na web, jehož typ obsahu chcete změnit.

 2. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 3. V oblasti Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Klikněte na název typu obsahu webu, který chcete změnit.

  Poznámka: Jestliže názvy typů obsahu webu nepředstavují hypertextové odkazy, znamená to, že tento web dědí typy obsahu z jiného webu a na tomto webu bude nutné typ obsahu webu aktualizovat.

 5. V části Nastavení klepněte na možnost Upřesnit nastavení.

 6. V části Jen pro čtení klepněte ve skupinovém rámečku Má být tento typ obsahu určen pouze pro čtení? na možnost Ano.

 7. Pokud chcete aktualizovat všechny typy obsahu, které dědí z tohoto typu obsahu, klikněte v části Aktualizovat weby a seznamy pod položkou Chcete aktualizovat všechny typy obsahu dědící z tohoto typu? na přepínač Ano.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Zadání zásady správy informací pro typ obsahu

Můžete použít existující zásady kolekce webů k typu obsahu webu. Případně můžete vytvořit nové zásady správy informací , které se týká jenom konkrétní typ obsahu.

Použití zásad kolekce webů u typu obsahu webu

Pokud již byly pro váš web vytvořeny zásady správy informací jako zásady kolekce webů, můžete je použít u jednotlivých typů obsahu webu.

 1. Přejděte na web, jehož typ obsahu chcete změnit.

 2. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 3. V oblasti Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Klikněte na název typu obsahu webu, který chcete změnit.

  Poznámka: Jestliže názvy typů obsahu webu nepředstavují hypertextové odkazy, znamená to, že tento web dědí typy obsahu z jiného webu a na tomto webu bude nutné typ obsahu webu aktualizovat.

 5. V části Nastavení klikněte na odkaz Nastavení zásad správy informací.

 6. V části Zadat zásadu klikněte na možnost Použít zásadu kolekce webů a vyberte zásadu, kterou chcete použít.

 7. Klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření nových zásad správy informací pro typ obsahu seznamu

Můžete definovat zásady správy informací, které se vztahují pouze na konkrétní typ obsahu webu. Pokud zásady správy informací vytvoříte tímto způsobem, není možné je použít u jiných typů obsahu, webů, seznamů či knihoven.

 1. Přejděte na web, jehož typ obsahu chcete změnit.

 2. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 3. V oblasti Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Klikněte na název typu obsahu webu, který chcete změnit.

  Poznámka: Jestliže názvy typů obsahu webu nepředstavují hypertextové odkazy, znamená to, že tento web dědí typy obsahu z jiného webu a na tomto webu bude nutné typ obsahu webu aktualizovat.

 5. V části Nastavení klikněte na odkaz Nastavení zásad správy informací.

 6. V části Zadat zásadu klikněte na možnost Definovat zásadu a potom na tlačítko OK.

 7. Na stránce Upravit zásadu zadejte v části Název a popis pro správu stručný popis zásady, kterou vytváříte.

  Poznámka: Pokud definujete zásady pro typ obsahu seznamu, stane se název typu obsahu seznamu názvem zásad. Můžete zadat jedinečné názvy pouze těch zásad správy informací, které jsou definovány v seznamu Zásady kolekce webů.

 8. V části Prohlášení o zásadách zadejte popisné prohlášení, které vysvětluje uživatelům účel zásady. Toto prohlášení je zobrazeno uživatelům po otevření dokumentů nebo položek, kterých se zásada týká. V prohlášení bylo mělo být vysvětleno, které součásti zásady se týkají obsahu a jaké jsou speciální požadavky na zpracování obsahu. Text prohlášení může mít až 512 znaků.

 9. V dalších částech vyberte jednotlivé součásti zásad, které chcete přidat do vytvářené zásady správy informací.

  Další informace o konfiguraci funkcí jednotlivých zásad správy informací získáte po kliknutí na odkazy uvedené v části Viz také.

 10. Po dokončení výběru možností pro jednotlivé funkce zásad, které chcete přidat k těmto zásadám správy informací, klikněte na tlačítko OK. Tím budou funkce zásad použity.

Začátek stránky

Změna nastavení panelu informací o dokumentech pro typ obsahu

Panel informací o dokumentech (který se zobrazuje v následujících aplikacích systému Microsoft Office 2010: Word, Excel a PowerPoint) umožňuje uživatelům zobrazit a změnit vlastnosti typu obsahu u dokumentu uloženého na serveru správy dokumentů přímo v aplikaci systému Office použité k úpravám dokumentu. Pokud typ obsahu dokumentu pro určitou knihovnu obsahuje například sloupec Stav, mohou uživatelé při úpravách dokumentu v aplikaci Word zobrazit vlastnost Stav na panelu informací o dokumentech. Panel informací o dokumentech lze také použít ke změně hodnoty vlastnosti Stav z konceptu na konečnou verzi. Po uložení dokumentu na server je tato vlastnost automaticky aktualizována ve sloupci Stav knihovny.

 1. Přejděte na web, jehož typ obsahu chcete změnit.

 2. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 3. V oblasti Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Klikněte na název typu obsahu webu, který chcete změnit.

  Poznámka: Jestliže názvy typů obsahu webu nepředstavují hypertextové odkazy, znamená to, že tento web dědí typy obsahu z jiného webu a na tomto webu bude nutné typ obsahu webu aktualizovat.

 5. V části Nastavení klikněte na odkaz Nastavení panelu informací o dokumentech.

 6. V části Šablona panelu Informace o dokumentu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete použít výchozí šablonu, kde jsou zobrazeny vlastnosti (sloupce), které byly definovány pro typ obsahu, klepněte na možnost Používat výchozí šablonu pro aplikace sady Microsoft Office.

  • Pokud chcete použít existující vlastní šablonu, klikněte na přepínač Použít existující vlastní šablonu (URL, UNC nebo URN) a zadejte cestu k umístění šablony.

  • Chcete-li odeslat existující vlastní šablonu (XSN), klepněte na možnost Odeslat existující vlastní šablonu (XSN) pro použití a po klepnutí na tlačítko Procházet vyhledejte šablonu, kterou chcete použít.

   Poznámka: Pokud plánujete odeslání šablony tímto způsobem, je před publikováním a odesláním šablony nutné odebrat adresu URL publikování ze šablony v aplikaci InfoPath.

  • Jestliže chcete vytvořit vlastní panel v aplikaci InfoPath, klepněte na možnost Vytvořit novou vlastní šablonu.

   Poznámka: Pokud vyberete tuto možnost, aplikace InfoPath spustí a zobrazí výchozí šablonu, kterou můžete přizpůsobit a vytvořit vlastní panel.

 7. V části Vždy zobrazovat určete, jestli mají tento dokument Panel informací o zobrazovat automaticky při dokumenty s tímto typem obsahu nejdřív otevřít nebo uložit v aplikaci Office 2010.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Správa převodů dokumentu pro typ obsahu webu

Správci webů mohou povolit převody dokumentů, aby mohli koncoví uživatelé převádět dokumenty z jednoho typu souboru do jiného formátu. Správci webů mohou konfigurovat typy obsahu tak, aby v nich byla uložena nastavení definující, které převaděče jsou k dispozici a jak tyto převaděče u dokumentů daného typu obsahu fungují. Celá řada převaděčů dokumentů je součástí aplikace a organizace může používat další vlastní převaděče. Pokud je v Centrální správě povolen převod dokumentů, jsou převaděče ve výchozím nastavení k dispozici pro všechny typy obsahu webu, které lze používat v knihovnách dokumentů. Patří k nim následující typy obsahu:

 • Typy obsahu dokumentu, například typy Základní stránka, Dokument, Formulář a Obrázek

 • Typy obsahu rozložení stránky, například typy Stránka článku, Stránka přesměrování a Úvodní stránka

Převaděče, které byly povoleny, jsou koncovým uživatelům nabídnuty, jestliže vyberou dokument daného typu obsahu a v místní nabídce kliknou na příkaz Převést dokument. V seznamu se zobrazí pouze převaděče specifické pro daný typ souboru dokumentu (například DOCX).

Pokud pro určitý typ souboru, například XML, existuje více převaděčů, může být výhodné upravit seznam převaděčů tak, aby se uživatelům zobrazily pouze převaděče odpovídající dokumentům tohoto typu obsahu. Také lze měnit konfigurační možnosti převaděčů. Nastane-li některá z těchto situací, můžete provést změny převaděčů dokumentů podle následujících kroků.

 1. Na domovské stránce kolekce webů klikněte v nabídce Akce webu na příkaz Nastavení webu.

 2. V části Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 3. Klikněte na název typu obsahu webu, u něhož chcete spravovat převod dokumentu.

 4. V části Nastavení klikněte na odkaz Spravovat převod dokumentů pro tento typ obsahu.

  Poznámka: Převaděče dokumentů jsou k dispozici pouze pro typy obsahu dokumentu.

 5. Zrušte zaškrtnutí políček u všech převaděčů, které se nemají zobrazit koncovým uživatelům. Ujistěte se, zda jsou vybrány všechny požadované převaděče, a klepněte na tlačítko Použít.

 6. Pokud je u požadovaného převaděče zobrazena možnost Konfigurovat, můžete na ni klepnout a definovat nové nastavení převodu.

Začátek stránky

Odstranění typu obsahu webu

Pokud je typ obsahu webu na webu právě používán, nebude pravděpodobně možné jej odstranit.

 1. Přejděte na web, jehož typ obsahu chcete odstranit.

 2. V nabídce Akce webu klikněte na příkaz Nastavení webu.

 3. V oblasti Galerie klikněte na odkaz Typy obsahu webu.

 4. Klikněte na název typu obsahu webu, který chcete odstranit.

  Poznámka: Jestliže názvy typů obsahu webu nepředstavují hypertextové odkazy, znamená to, že tento web dědí typy obsahu z jiného webu a na tomto webu bude nutné typ obsahu webu aktualizovat.

 5. V části Nastavení klikněte na odkaz Odstranit tento typ obsahu webu.

 6. Po zobrazení dotazu, zda chcete typ obsahu webu odstranit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Související úkoly

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×