Vytvoření nebo aktualizace směrného plánu nebo dočasného plánu v desktopové aplikaci Project

Vytvoření nebo aktualizace směrného plánu nebo dočasného plánu v desktopové aplikaci Project

Dobře spravovaný projekt často zahrnuje porovnání projektu se starší verzí. Toto je kritická část sledování projektu.

Než začnete sledovat Plán, musíte nastavit směrný plán, abyste ho mohli porovnat s aktuálním plánem později v projektu. V průběhu projektu můžete chtít Pomocný plán pravidelně ukládat.

Poznámka: K nastavení nebo aktualizaci směrného plánu nebo dočasného plánu v Projekt organizace musíte být připojení k serveru Microsoft Project Server a musíte mít potřebná oprávnění. Další informace o nastavení oprávnění vám poskytne Správce serveru.

Co chcete udělat?

Další informace o směrném plánu a pomocném plánu

Nastavení směrného plánu

Nastavení dočasného plánu

Aktualizace směrného plánu nebo dočasného plánu

Analýza směrného plánu a dočasných dat

Další informace o směrném plánu a pomocném plánu

Plány směrného plánu a dočasné dočasná jsou podobné v tom, že porovnáte aktuální kalendářní data oproti datu nejdříve. Mají ale důležité rozdíly, které chcete získat.

Směrných plánů

Směrný plán je skupina téměř dvaceti primárních referenčních bodů (v pěti kategoriích: počáteční data, data dokončení, doby trvání, Práce a Náklady odhady), které můžete nastavit tak, aby se při dokončení a upřesnění plánu nahrál původní plán projektu. V průběhu projektu můžete nastavením dalších směrných plánů (na celkem 11 pro jednotlivé projekty) měřit změny v plánu. Pokud má například projekt několik fází, můžete na konci každé fáze uložit samostatný směrný plán a porovnat plánované hodnoty se skutečnými daty.

Vzhledem k tomu, že směrný plán poskytuje referenční body, se kterými se vám porovnávají Skutečnost průběh projektu, měl by směrný plán zahrnovat vaše nejlepší odhady pro dobu trvání úkolu, datum zahájení a dokončení, náklady a další proměnné projektu, které chcete sledovat. Směrný plán může také představovat smluvní povinnost projektu. Informace o směrném plánu, které se konzistentně liší od aktuálních dat, mohou znamenat, že váš původní plán už není přesný, možná proto, že obor je potřeba zkontrolovat nebo že došlo ke změně povahy projektu. Pokud Účastníci Project souhlasí, že rozdíl odůvodňuje, můžete směrný plán kdykoli změnit nebo proměnit. Můžete zjistit, že nastavení více směrných plánů je obzvláště užitečné u dlouhých projektů nebo u projektů, ve kterých je směrný plán vykreslen podstatným způsobem kvůli významným změnám plánovaných úkolů nebo nákladů.

Provizorní plány

Pomocný plán je na druhé straně sada aktuálních dat projektu, která se ukládají po zahájení projektu a které můžete porovnat s účařím a posoudit průběh projektu. Pomocný plán uloží jenom dva druhy informací:

 • Aktuální datum zahájení

 • Aktuální datum dokončení

Pro projekt můžete nastavit až 10 dočasných plánů. Pokud potřebujete během fáze plánování vést záznamy o rozsáhlých projektových datech, je vhodné nastavit více směrných plánů místo použití pomocného plánu. Můžete například chtít nastavit směrný plán pro každé hlavní Milník plánování. Pokud pak budete muset po zahájení projektu Uložit jenom data zahájení úkolu a data dokončení, můžete nastavit více pomocného plánu. Můžete například chtít nastavit pomocný plán měsíčně nebo čtvrtletně.

Nastavení směrného plánu

 1. Na kartě zobrazení klikněte ve skupině zobrazení úkolů na Ganttův diagram.

  Obrázek oblasti pro zobrazení úkolů

 2. Pokud nastavujete směrný plán pro konkrétní úkoly, vyberte úkoly, včetně dílčích úkolů a souhrnných úkolů, které chcete zahrnout do směrného plánu. (Pokud nastavujete směrný plán pro celý projekt, přeskočte tento krok.)

  Tip: Chcete-li vybrat sousední úkoly, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klikněte na první a poslední požadované úkoly. Pokud chcete vybrat nesousedící úkoly, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na všechny požadované úkoly. Můžete vybrat až 10 úkolů najednou.

 3. Klikněte na kartu projekt . Ve skupině plán přejděte na nastavit směrný plána klikněte na nastavit směrný plán.

  obrázek směrného plánu

 4. Klikněte na nastavit směrný plána potom vyberte směrný plán, který chcete nastavit.

 5. V části proproveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete nastavit směrný plán pro všechna data v projektu, klikněte na celý projekt.

  • Pokud chcete nastavit směrný plán jenom pro úkoly, které jste vybrali v zobrazení Ganttův diagram, klikněte na Vybrané úkoly.

 6. V části Zahrnout směrný plánvyberte způsob zahrnutí dat směrného plánu:

  • Do všech souhrnných úkolů:     Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby data směrného plánu pro vybrané úkoly byla zahrnuta do odpovídajících souhrnných úkolů. V opačném případě data podle směrného plánu pro souhrnné úkoly nemusí přesně vyjadřovat data podle směrného plánu podúkolů.

  • Z dílčích úkolů do vybraných souhrnných úkolů:     Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby data podle směrného plánu vybraných souhrnných úkolů byla aktualizována tak, aby odrážela odstranění dílčích úkolů a přidaných úkolů, pro které byly hodnoty v směrném plánu dříve uloženy.

   Poznámka: Pokud jste vybrali oba dílčí úkoly i jejich souhrnné úkoly, zaškrtněte obě políčka.

Nastavení dočasného plánu

 1. Klikněte na kartu projekt . Ve skupině plán přejděte na nastavit směrný plána klikněte na nastavit směrný plán.

  obrázek směrného plánu

 2. Klikněte na Nastavit pomocný plán.

 3. V poli Kopírovat klikněte na hodnoty zahájení a dokončení nebo podle směrného plánu, které chcete uložit. (Hodnoty Current. zahájení a dokončení a směrného plánu nejsou číslovány.)

 4. V poli do klikněte na název pomocného plánu, do kterého chcete hodnoty zkopírovat.
  Dočasné plány se ukládají do polí zahájení a dokončení.

  Poznámka: Pokud v poli Kopírovat vyberete jeden směrný plán a do něj zadáte jiný směrný plán, uloží se místo pomocného plánu směrný plán. Všechny údaje směrného plánu budou zkopírovány. Pokud v poli kopie vyberete směrný plán a v poli do zadáte pomocný plán zahájení a dokončení, zkopíruje se do dočasného plánu jenom datum zahájení a dokončení z směrného plánu.

 5. Kliknutím na celý projekt nebo Vybrané úkoly uložíte požadovanou část plánu.

Začátek stránky

Aktualizace směrného plánu nebo dočasného plánu

Pokud se změny provedené v počátečním plánu projeví po nastavení směrného plánu nebo pomocného plánu, můžete uložená data aktualizovat.

Tip: Pokud se při provádění projektu změní plán, může být užitečné uložit druhou sadu dat podle směrného plánu nebo předběžná data místo aktualizace existujících uložených dat.

 1. Na kartě zobrazení klikněte ve skupině zobrazení úkolů na Ganttův diagram.

  Obrázek oblasti pro zobrazení úkolů

 2. V poli název úkolu vyberte úkoly, včetně dílčích úkolů a souhrnných úkolů, které mají směrné nebo provizorní data, která chcete aktualizovat. (Pokud aktualizujete směrný nebo provizorní data pro celý projekt, přeskočte tento krok.)

  Tip: Chcete-li vybrat sousední úkoly, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klikněte na první a poslední požadované úkoly. Pokud chcete vybrat nesousedící úkoly, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na všechny požadované úkoly. Můžete vybrat až 10 úkolů najednou.

 3. Klikněte na kartu projekt . Ve skupině plán přejděte na nastavit směrný plána klikněte na nastavit směrný plán.

  obrázek směrného plánu

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud aktualizujete směrný plán, klikněte na nastavit směrný plána vyberte směrný plán, který chcete aktualizovat.

  • Pokud aktualizujete pomocný plán, klikněte na Nastavit pomocný plán. V seznamu Kopírovat vyberte kopírovaná data. V seznamu do klikněte na pomocný plán, který chcete aktualizovat.

 5. V části proproveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete aktualizovat data podle směrného plánu nebo předběžná data pro celý projekt, klikněte na celý projekt.

  • Pokud chcete aktualizovat data podle směrného plánu nebo průběžná data jenom pro úkoly, které jste vybrali v zobrazení Ganttův diagram, klikněte na Vybrané úkoly.

 6. V části Zahrnout směrný plánvyberte způsob zahrnutí aktualizovaných dat směrného plánu:

  • Do všech souhrnných úkolů:     Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby data směrného plánu pro vybrané úkoly byla zahrnuta do odpovídajících souhrnných úkolů. V opačném případě data podle směrného plánu pro souhrnné úkoly nemusí přesně vyjadřovat data podle směrného plánu podúkolů.

  • Z dílčích úkolů do vybraných souhrnných úkolů:     Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby data podle směrného plánu vybraných souhrnných úkolů byla aktualizována tak, aby odrážela odstranění dílčích úkolů a přidaných úkolů, pro které jste hodnoty v směrném plánu dříve uložili.

   Poznámka: Pokud jste vybrali oba dílčí úkoly i jejich souhrnné úkoly, zaškrtněte obě políčka.

 7. Klikněte na OK.

 8. Po zobrazení výzvy k přepsání existujících uložených dat klikněte na tlačítko Ano.

Analýza směrného plánu a dočasných dat

Po nastavení směrného plánu nebo dočasných dat můžete porovnáním s plánovanými a skutečnými daty zjistit, jakým způsobem váš projekt sleduje vaše počáteční cíle.

Zobrazení informací o směrném plánu projektu

Po nastavení směrného plánu celého projektu můžete zobrazit data podle směrného plánu souběžně s aktuálními daty, skutečnými daty a odchylkou.

 1. Na kartě projekt ve skupině vlastnosti klikněte na informace o projektu.

  Skupina Vlastnosti na kartě Projekt

 2. Klikněte na Statistika.

Porovnání informací směrného plánu a plánovaných údajů

Informace o směrném plánu a naplánované údaje můžete porovnat dvěma způsoby:

 • Pokud chcete zobrazit informace o odchylkách v tabulkovém zobrazení, klikněte na kartu zobrazení . Ve skupině data klikněte na tabulkaa potom na Odchylka.

 • Pokud chcete informace o odchylce zobrazit graficky, klikněte na kartu zobrazení . Ve skupině zobrazení úkolů klikněte na Ganttůvdiagram a potom klikněte na Sledovací Ganttův diagram.

Tabulka odchylka zobrazuje datum zahájení a dokončení pro plánované informace a informace o směrném plánu, což umožňuje vyhodnotit předpověď předpokládaného průběhu projektu (směrného plánu) porovnáním této předpovědi s tím, jak je projekt ve skutečnosti. průběh (skutečnost).

Pruhy směrného plánu a skutečnosti s dvoudenním skluzem

Pokud odchylka v projektu nezobrazuje očekávané hodnoty, existuje několik možných vysvětlení:

 • Možná jste nezadali směrný plán. Odchylka je hodnota podle směrného plánu ve srovnání se skutečnou hodnotou pole. Pokud neexistuje směrný plán, Project tento rozdíl vypočte pomocí hodnoty 0 pro pole směrného plánu, což vede k odchylkám, které jsou stejně velké jako plánovaná pole samotné. Předpokládejme například, že máte naplánovanou cenu za úkol $60. Pokud není nastaven žádný směrný plán, náklady podle směrného plánu jsou $0. Pole Odchylka nákladů proto ukazuje $60.

 • Je možné, že jste nastavili více směrných plánů, ale aplikace Project používá při výpočtu rozptylu pouze hodnoty počátečního účaří (hodnoty pro pole směrného plánu ) a nikoli hodnoty pro směrný plán 1 až směrnýplán. V tomto případě se můžou zobrazit informace v polích odchylka, ale informace se můžou jevit jako zastaralé a možná moc velké.

 • Je možné, že jste do projektu přidali nové úkoly, ale nepřidali jste je do směrného plánu. V tomto případě se mohou zobrazit rozdíly, které jsou rovny plánovaným hodnotám.

 • Možná jste neaktualizovali skutečné hodnoty u dokončených nebo probíhajících úkolů. V tomto případě se mohou rozptyly rovnat naplánovaným hodnotám nebo jiným způsobem, než očekáváte.

 • Mohli jste přidat nové úkoly nebo přiřazené zdroje a potom nastavit směrný plán, ale informace směrného plánu pro souhrnný úkol nebyly aktualizovány. V tomto případě se přesné hodnoty rozptylu zobrazují u jednotlivých úkolů, ale ne u souhrnných úkolů.

Porovnání více směrných plánů

Pokud chcete v průběhu plánovací fáze vést záznamy o rozsáhlých projektových datech, můžete nastavit více směrných plánů, protože směrné plány ukládají více hodnot než průběžné plány. Pokud chcete zobrazit informace o sledování přes více směrných plánů, použijte zobrazení Ganttův diagram s více účařími.

 1. Na kartě zobrazení klikněte ve skupině zobrazení úkolů na Ganttův diagram.

  Obrázek oblasti pro zobrazení úkolů

 2. Klikněte na Další zobrazení.

 3. V dialogovém okně Další zobrazení vyberte více Ganttových diagramůa pak klikněte na použít.

Poznámka: Zobrazení Ganttův diagram s více účařími ve výchozím nastavení ukazuje první tři směrné plány (účaří, směrný Plán1 a Směr_ Plánu2). Pokud chcete zobrazit další směrné plány, upravte Styly pruhů v Ganttově diagramu.

Začátek stránky

Tyto instrukce platí pro Microsoft Project 2007.

V tomto článku

Vytvoření nebo aktualizace směrného či pomocného plánu

Aktualizace směrného plánu nebo dočasného plánu

Analýza směrného plánu a dočasných dat

Informace o směrných hodnotách a dočasných plánech

Směrný plán je skupina téměř dvaceti primárních referenčních bodů (v pěti kategoriích: počáteční data, data dokončení, doby trvání, Práce a Náklady odhady), které můžete nastavit tak, aby se při dokončení a upřesnění plánu nahrál původní plán projektu. V průběhu projektu můžete nastavením dalších směrných plánů (na celkem 11 pro jednotlivé projekty) měřit změny v plánu. Pokud má například projekt několik fází, můžete na konci každé fáze uložit samostatný směrný plán a porovnat plánované hodnoty se skutečnými daty.

Vzhledem k tomu, že směrný plán poskytuje referenční body, se kterými se vám porovnávají Skutečnost průběh projektu, měl by směrný plán zahrnovat vaše nejlepší odhady pro dobu trvání úkolu, datum zahájení a dokončení, náklady a další proměnné projektu, které chcete sledovat. Směrný plán může také představovat smluvní povinnost projektu. Informace o směrném plánu, které se konzistentně liší od aktuálních dat, mohou znamenat, že váš původní plán už není přesný, možná proto, že obor je potřeba zkontrolovat nebo že došlo ke změně povahy projektu. Pokud Účastníci Project souhlasí, že rozdíl odůvodňuje, můžete směrný plán kdykoli změnit nebo proměnit. Můžete zjistit, že nastavení více směrných plánů je obzvláště užitečné u dlouhých projektů nebo u projektů, ve kterých je směrný plán vykreslen podstatným způsobem kvůli významným změnám plánovaných úkolů nebo nákladů.

Pomocný plán je sada aktuálních dat projektu, která se ukládají po zahájení projektu a které můžete porovnat s účařím a posoudit průběh projektu. Pomocný plán uloží jenom dva druhy informací: aktuální data zahájení a data dokončení úkolů. Pro projekt můžete nastavit až 10 dočasných plánů. Pokud potřebujete během fáze plánování vést záznamy o rozsáhlých projektových datech, je vhodné nastavit více směrných plánů místo použití pomocného plánu. Můžete například chtít nastavit směrný plán pro každé hlavní Milník plánování. Pokud pak budete muset po zahájení projektu Uložit jenom data zahájení úkolu a data dokončení, můžete nastavit více pomocného plánu. Můžete například chtít nastavit pomocný plán měsíčně nebo čtvrtletně.

Nastavení směrného plánu

 1. V nabídce zobrazení klikněte na Ganttův diagram.

 2. Pokud nastavujete směrný plán pro konkrétní úkoly, vyberte úkoly, včetně dílčích úkolů a souhrnných úkolů, které chcete zahrnout do směrného plánu. (Pokud nastavujete směrný plán pro celý projekt, přeskočte tento krok.)

  Tip: Chcete-li vybrat sousední úkoly, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klikněte na první a poslední požadované úkoly. Pokud chcete vybrat nesousedící úkoly, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na všechny požadované úkoly. Můžete vybrat až 10 úkolů najednou.

 3. V nabídce nástroje přejděte na sledovánía klikněte na nastavit směrný plán.

 4. Klikněte na nastavit směrný plána potom vyberte směrný plán, který chcete nastavit.

 5. V části proproveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete nastavit směrný plán pro všechna data v projektu, klikněte na celý projekt.

  • Pokud chcete nastavit směrný plán jenom pro úkoly, které jste vybrali v zobrazení Ganttův diagram, klikněte na Vybrané úkoly.

   V části Zahrnout směrný plánvyberte způsob zahrnutí dat směrného plánu:

   • Do všech souhrnných úkolů:     Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby data směrného plánu pro vybrané úkoly byla zahrnuta do odpovídajících souhrnných úkolů. V opačném případě data podle směrného plánu pro souhrnné úkoly nemusí přesně vyjadřovat data podle směrného plánu podúkolů.

   • Z dílčích úkolů do vybraných souhrnných úkolů:     Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby data podle směrného plánu vybraných souhrnných úkolů byla aktualizována tak, aby odrážela odstranění dílčích úkolů a přidaných úkolů, pro které byly hodnoty v směrném plánu dříve uloženy.

    Poznámka: Pokud jste vybrali oba dílčí úkoly i jejich souhrnné úkoly, zaškrtněte obě políčka.

Nastavení dočasného plánu

 1. V nabídce nástroje přejděte na sledovánía klikněte na nastavit směrný plán.

 2. Klikněte na Nastavit pomocný plán.

 3. V poli Kopírovat klikněte na hodnoty zahájení a dokončení nebo podle směrného plánu, které chcete uložit. (Hodnoty Current. zahájení a dokončení a směrného plánu nejsou číslovány.)

 4. V poli do klikněte na název pomocného plánu, do kterého chcete hodnoty zkopírovat.

  Dočasné plány se ukládají do polí zahájení a dokončení.

  Poznámka: Pokud v poli Kopírovat vyberete jeden směrný plán a do něj zadáte jiný směrný plán, uloží se místo pomocného plánu směrný plán. Všechny údaje směrného plánu budou zkopírovány. Pokud v poli kopie vyberete směrný plán a v poli do zadáte pomocný plán zahájení a dokončení, zkopíruje se do dočasného plánu jenom datum zahájení a dokončení z směrného plánu.

 5. Kliknutím na celý projekt nebo Vybrané úkoly uložíte požadovanou část plánu.

Začátek stránky

Aktualizace směrného plánu nebo dočasného plánu

Pokud se změny provedené v počátečním plánu projeví po nastavení směrného plánu nebo pomocného plánu, můžete uložená data aktualizovat.

Tip: Pokud se při provádění projektu změní plán, může být užitečné uložit druhou sadu dat podle směrného plánu nebo předběžná data místo aktualizace existujících uložených dat.

 1. V nabídce zobrazení klikněte na Ganttův diagram.

 2. V poli název úkolu vyberte úkoly, včetně dílčích úkolů a souhrnných úkolů, které mají směrné nebo provizorní data, která chcete aktualizovat. (Pokud aktualizujete směrný nebo provizorní data pro celý projekt, přeskočte tento krok.)

  Tip: Chcete-li vybrat sousední úkoly, podržte stisknutou klávesu SHIFT a klikněte na první a poslední požadované úkoly. Pokud chcete vybrat nesousedící úkoly, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na všechny požadované úkoly. Můžete vybrat až 10 úkolů najednou.

 3. V nabídce nástroje přejděte na sledovánía klikněte na nastavit směrný plán.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud aktualizujete směrný plán, klikněte na nastavit směrný plána vyberte směrný plán, který chcete aktualizovat.

  • Pokud aktualizujete pomocný plán, klikněte na Nastavit pomocný plán. V seznamu Kopírovat vyberte kopírovaná data. V seznamu do klikněte na pomocný plán, který chcete aktualizovat.

 5. V části proproveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete aktualizovat data podle směrného plánu nebo předběžná data pro celý projekt, klikněte na celý projekt.

  • Pokud chcete aktualizovat data podle směrného plánu nebo průběžná data jenom pro úkoly, které jste vybrali v zobrazení Ganttův diagram, klikněte na Vybrané úkoly.

   V části Zahrnout směrný plánvyberte způsob zahrnutí aktualizovaných dat směrného plánu:

   • Do všech souhrnných úkolů:     Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby data směrného plánu pro vybrané úkoly byla zahrnuta do odpovídajících souhrnných úkolů. V opačném případě data podle směrného plánu pro souhrnné úkoly nemusí přesně vyjadřovat data podle směrného plánu podúkolů.

   • Z dílčích úkolů do vybraných souhrnných úkolů:     Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete, aby data podle směrného plánu vybraných souhrnných úkolů byla aktualizována tak, aby odrážela odstranění dílčích úkolů a přidaných úkolů, pro které jste hodnoty v směrném plánu dříve uložili.

    Poznámka: Pokud jste vybrali oba dílčí úkoly i jejich souhrnné úkoly, zaškrtněte obě políčka.

 6. Klikněte na OK.

 7. Po zobrazení výzvy k přepsání existujících uložených dat klikněte na tlačítko Ano.

Analýza směrného plánu a dočasných dat

Po nastavení směrného plánu nebo dočasných dat můžete porovnáním s plánovanými a skutečnými daty zjistit, jakým způsobem váš projekt sleduje vaše počáteční cíle.

Zobrazení informací o směrném plánu projektu

Po nastavení směrného plánu celého projektu můžete zobrazit data podle směrného plánu souběžně s aktuálními daty, skutečnými daty a odchylkou.

 1. V nabídce projekt klikněte na informace o projektu.

 2. Klikněte na Statistika.

Porovnání informací směrného plánu a plánovaných údajů

Informace o směrném plánu a naplánované údaje můžete porovnat dvěma způsoby:

 • Chcete-li zobrazit informace o rozptylu v tabulkovém zobrazení, v nabídce Zobrazit přejděte na tabulkaa potom klikněte na příkaz Odchylka.

 • Pokud chcete informace o odchylce zobrazit graficky pomocí zobrazení Sledovací Ganttův diagram, klikněte v nabídce zobrazení na Sledovací Ganttův diagram.

Tabulka odchylka zobrazuje datum zahájení a dokončení pro plánované informace a informace o směrném plánu, což umožňuje vyhodnotit předpověď předpokládaného průběhu projektu (směrného plánu) porovnáním této předpovědi s tím, jak je projekt ve skutečnosti. průběh (skutečnost).

Pruhy směrného plánu a skutečnosti s dvoudenním skluzem

Pokud odchylka v projektu nezobrazuje očekávané hodnoty, existuje několik možných vysvětlení:

 • Možná jste nezadali směrný plán. Odchylka je hodnota podle směrného plánu ve srovnání se skutečnou hodnotou pole. Pokud neexistuje směrný plán, aplikace Microsoft Office Project tento rozdíl vypočte pomocí hodnoty 0 pro pole směrného plánu, což vede k odchylkám, které jsou stejně velké jako plánovaná pole samotné. Předpokládejme například, že máte naplánovanou cenu za úkol $60. Pokud není nastaven žádný směrný plán, náklady podle směrného plánu jsou $0. Pole Odchylka nákladů proto ukazuje $60.

 • Je možné, že jste nastavili více směrných plánů, ale Office Project používá při výpočtu rozptylu pouze hodnoty počátečního účaří (hodnoty pro pole směrného plánu ) a ne hodnoty pro směrný plán 1 až směrnýplán. V tomto případě se můžou zobrazit informace v polích odchylka, ale informace se můžou jevit jako zastaralé a možná moc velké.

 • Je možné, že jste do projektu přidali nové úkoly, ale nepřidali jste je do směrného plánu. V tomto případě se mohou zobrazit rozdíly, které jsou rovny plánovaným hodnotám.

 • Možná jste neaktualizovali skutečné hodnoty u dokončených nebo probíhajících úkolů. V tomto případě se mohou rozptyly rovnat naplánovaným hodnotám nebo jiným způsobem, než očekáváte.

 • Mohli jste přidat nové úkoly nebo přiřazené zdroje a potom nastavit směrný plán, ale informace směrného plánu pro souhrnný úkol nebyly aktualizovány. V tomto případě se přesné hodnoty rozptylu zobrazují u jednotlivých úkolů, ale ne u souhrnných úkolů.

Porovnání více směrných plánů

Pokud chcete v průběhu plánovací fáze vést záznamy o rozsáhlých projektových datech, můžete nastavit více směrných plánů, protože směrné plány ukládají více hodnot než průběžné plány. Pokud chcete zobrazit informace o sledování přes více směrných plánů, použijte zobrazení Ganttův diagram s více účařími. (V nabídce zobrazení klikněte na Další zobrazení. V dialogovém okně Další zobrazení vyberte více Ganttových diagramůa pak klikněte na použít.)

Poznámka: Zobrazení Ganttův diagram s více účařími ve výchozím nastavení ukazuje první tři směrné plány (účaří, směrný Plán1 a Směr_ Plánu2). Pokud chcete zobrazit další směrné plány, upravte Styly pruhů v Ganttově diagramu.

Začátek stránky

Poznámka: V některých případech je možné, že nemáte oprávnění k nastavení směrného plánu projektu. Pokud používáte správu klasických oprávnění, může správce zvolit, jestli povolí uživatelům ukládání chráněných a nechráněných směrných plánů. Pokud oprávnění k nastavení směrného plánu nemáte, zobrazí se po kliknutí na Nastavit směrný plán chybová zpráva.

Nastavení směrného plánu projektu:

 1. Otevřete projekt pro úpravy.

 2. Přejděte na plán na panelu Snadné spuštění a potom na kartě úkol ve skupině Úpravy klikněte na nastavit směrný plána potom klikněte na číslovaný směrný plán, který chcete použít pro data aktuálního projektu. Můžete uložit až 11 různých sad dat směrného plánu, včetně nečíselných směrových hodnot.

  Tip: Když směrný plán uložíte, v seznamu směrných plánů, ze kterého si je vybíráte, se vedle něj zobrazí datum uložení. Toto označení vám může pomoct při rozhodování o výběru číslovaného plánu a připomene vám, kdy naposled jste vytvořili směrný plán svého projektu.

Nastavené směrné plány můžete také vymazat.

Směrný plán projektu vymažete takto:

 1. Otevřete projekt pro úpravy.

 2. Na panelu Snadné spuštění přejděte na Plán a na kartě Úkol ve skupině Úpravy klikněte na Vymazat směrný plán. Potom klikněte na očíslovaný směrný plán, který chcete vymazat.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×