Vytvoření modelu databáze (také známý jako diagram Vztah entity)

Vytvoření modelu databáze (také známý jako diagram Vztah entity)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí šablony Diagram modelu databáze můžete vytvořit nový model nebo zpětně analyzovat existující databázi do modelu za použití relačních nebo objektově-relačních modelových návrhů. Vzorník Vztah entity použijte pro modelování databází založených na standardech SQL92 a starších. Vzorník Objektově-relační, který obsahuje další obrazce pro práci s typy, použijte pro modelování databází založených na standardech SQL99 a starších.

Příklad modelu databáze

Pomocí šablony Diagram modelu databáze můžete vytvořit nový model nebo zpětně analyzovat existující databázi do modelu za použití relačních nebo objektově-relačních modelových návrhů. Vzorník Vztah entity použijte pro modelování databází založených na standardech SQL92 a starších. Vzorník Objektově-relační, který obsahuje další obrazce pro práci s typy, použijte pro modelování databází založených na standardech SQL99 a starších.

V tomto článku je popsána tvorba modelu databáze a jeho další použití.

Nemůžete najít funkce modelu databáze?

Některé edice aplikace Microsoft Visio neobsahují funkci vytvoření modelu databáze. Pokud nemůžete najít funkci, popsanou v postupu v tomto článku, s největší pravděpodobností nemáte edici aplikace Visio, která tuto funkci obsahuje.

 • Aplikace Microsoft Visio Standard neobsahuje šablonu Diagram modelu databáze.

 • Edice Microsoft Visio Professional a Premium podporují funkce zpětné analýzy u šablon Diagramu modelu databáze (tzn. použití existující databáze k vytvoření modelu v aplikaci Visio), nepodporuje ale dopřednou analýzu (tzn. použití modelu databáze aplikace Visio pro generování kódu SQL).

 1. Chcete-li spustit diagram modelu databáze, postupujte následujícím způsobem:

  Vytvoření nového diagramu modelu od začátku

  Nemáte-li existující databázi, ze které můžete vyjít, můžete začít s modelem prázdné databáze a vlastními tabulkami a vztahy.

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na položku Nový, na položku Software a databáze a poté dvakrát klikněte na položku Diagram modelu databáze.

  3. Na kartě Databáze klikněte ve skupině Spravovat na položku Možnosti zobrazení.

  4. V dialogovém okně Možnosti dokumentu databáze vyberte požadovanou sadu symbolů a další možnosti tabulek a vztahů a poté klikněte na tlačítko OK.

  Použít existující databázi jako výchozí bod

  Máte-li databázi, kterou chcete modelovat za účelem lepšího pochopení nebo použití jako východiska pro nový model, můžete pro extrakci schématu nebo struktury databáze použít Průvodce zpětnou analýzou a vytvořit nový model.

  Před spuštěním průvodce:

  1. Provádíte-li zpětnou analýzu sešitu aplikace Microsoft Excel, musíte před spuštění průvodce sešit otevřít a pojmenovat skupinu (nebo oblast) buněk, která obsahuje záhlaví sloupců. Chcete-li použít více než jeden list, pojmenujte skupinu buněk sloupce v každém listu. Průvodce tyto oblasti zpracuje jako tabulky. Další informace o způsobu pojmenování oblastí buněk naleznete v tématu nápovědy aplikace Excel Definování pojmenovaných oblastí nebo odkazů na buňky.

  2. V zájmu dosažení nejlepších výsledků doporučujeme nastavit výchozí ovladač k cílové databázi, pro kterou chcete zpětnou analýzu provést, a to před spuštěním Průvodce zpětnou analýzou. Zajistíte tak, že Průvodce správně namapuje nativní datové typy a extrahovaný kód zobrazí odpovídajícím způsobem v okně Kód.

  3. Klikněte na kartu Soubor.

  4. Klikněte na položku Nový, na položku Software a databáze a poté dvakrát klikněte na položku Diagram modelu databáze.

  5. Na kartě Databáze klikněte ve skupině Model na položku Zpětná analýza.

  6. Na první obrazovce okna Průvodce zpětnou analýzou proveďte následující kroky:

   1. Vyberte ovladač databáze pro systém správy databáze (DBMS). Pokud není k určitému zdroji dat ODBC dosud přidružen databázový ovladač aplikace Visio, klikněte na příkaz Nastavit.

    Poznámka: Provádíte-li zpětnou analýzu listu aplikace Excel, zvolte obecný ovladač ODBC.

   2. Vyberte zdroj dat pro aktualizovanou databázi. Pokud zdroj dat pro stávající databázi nebyl dosud vytvořen, vytvořte jej nyní kliknutím na příkaz Nový.

    Při vytváření nového zdroje je jeho název přidán do seznamu Zdroje dat.

   3. Jakmile provedete požadované nastavení, klepněte na tlačítko Další.

  7. Postupujte podle pokynů uvedených v dialogových oknech, jejichž obsah je určen jednotlivými ovladači.

   V dialogovém okně Připojení zdroje dat například zadejte jméno a heslo uživatele a poté klikněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Použijete-li obecný ovladač ODBC, můžete obdržet chybovou zprávu o možné nekompletnosti zpětné analýzy. Ve většině případů se nejedná o problém. Klikněte na tlačítko OK a postupujte dále podle pokynů průvodce.

  8. Zaškrtněte políčka umístěná vedle typů informací, které chcete extrahovat, a poté klikněte na tlačítko Další.

   Poznámka: Některé položky nemusejí být k dispozici (jsou zobrazeny šedě), protože některé systémy správy databáze nepodporují všechny typy prvků, které je schopen průvodce extrahovat.

  9. Zaškrtněte políčka vedle tabulek (a zobrazení, pokud existují), které chcete extrahovat, nebo vyberte všechny tabulky klepnutím na tlačítko Vybrat vše a poté klepněte na tlačítko Další.

   Poznámka: Provádíte-li zpětnou analýzu listu aplikace Excel a v tomto seznamu se nic nezobrazuje, bude pravděpodobně nutné pojmenovat v listu oblast buněk, která obsahuje záhlaví sloupců.

  10. Pokud jste v kroku 5 zaškrtli políčko Uložené procedury, vyberte procedury, které chcete extrahovat, nebo vyberte všechny procedury kliknutím na tlačítko Vybrat vše a poté klikněte na tlačítko Další.

  11. Určete, zda se mají položky zpracované během zpětné analýzy automaticky přidat na aktuální stránku.

   Poznámka: Můžete se rozhodnout pro to, aby průvodce vedle výpisu položek zpracovaných při zpětné analýze v okně Tabulky a zobrazení automaticky vytvořil výkres. Pokud se nerozhodnete pro automatické vytvoření výkresu, můžete přetáhnout položky z okna Tabulky a zobrazení na stránku výkresu, a sestavit tak model databáze ručně.

  12. Kontrolou vybraných možností ověřte, zda budou extrahovány požadované informace, a poté klikněte na tlačítko Dokončit.

   Průvodce vyextrahuje zvolené informace a zobrazí poznámky týkající se procesu extrahování v okně Výstup.

  Import a vylepšení existujícího modelu

  Máte-li existující model vytvořený v aplikaci VisioModeler nebo PLATINUM ERwin, pravděpodobně jej budete moci importovat, a vytvořit tak diagram modelu databáze v aplikaci Visio. Tato možnost je omezena pouze na soubory modelu slovníku (.imd) aplikace VisioModeler verze 2.0 nebo vyšší a na soubory .erx aplikace PLATINUM ERwin verze 2.6, 3.0 a 3.52.

  1. Klikněte na kartu Soubor.

  2. Klikněte na položku Nový, na položku Software a databáze a poté dvakrát klikněte na položku Diagram modelu databáze.

  3. Na kartě Databáze ve skupině Model klikněte na položku Import a potom klikněte na typ modelu.

  4. Zadejte cestu a název souboru modelu, který chcete importovat, nebo klikněte na tlačítko Procházet a soubor modelu vyhledejte. Poté klikněte na tlačítko Otevřít.

  5. V dialogovém okně Automatické opravy klikněte na tlačítko OK.

   Soubor je aplikací Microsoft Visio importován a průběh importu je zobrazen v okně Výstup. Importované tabulky jsou zobrazeny v okně Tabulky a zobrazení.

  6. V okně Tabulky a zobrazení vyberte tabulky, které chcete modelovat, a poté je pomocí myši přetáhněte na stránku výkresu.

 2. Po vytvoření diagramu modelu databáze přichází fáze doladění diagramu. Můžete přidávat a přizpůsobovat tabulky a zobrazení, vytvářet vztahy a přizpůsobovat sloupce a datové typy.

  Tabulky

  Pro vytvoření tabulky v diagramu použijte obrazec Entita.

  1. Obrazec Entita přetáhněte do výkresu ze vzorníku Vztah entity nebo vzorníku Objektově-relační.

  2. Dvojitým kliknutím na obrazec otevřete okno Vlastnosti databáze.

  3. Ve skupinovém rámečku Kategorie klikněte na možnost Definice a zadejte název tabulky.

  4. Ve skupinovém rámečku Kategorie klikněte na možnost Sloupce, zadejte název a zvolte datový typ.

  5. U sloupců, které nemohou mít nulové hodnoty, zaškrtněte políčko Požadováno.

  6. U sloupce, který jednoznačně určuje každý řádek databázové tabulky, zaškrtněte políčko PK (primární klíč).

  7. Kliknutím na možnosti Indexy, Aktivační události, Kontrola nebo Rozšířený ve skupinovém rámečku Kategorie vytvoříte tyto volitelné prvky.

  Sloupce

  Vlastnosti sloupců, včetně datových typů a primárních klíčů, lze přidat nebo změnit v okně Vlastnosti databáze.

  1. Dvakrát klikněte na tabulku v diagramu.

  2. V okně Vlastnosti databáze ve skupině Kategorie klikněte na možnost Sloupce.

  3. Klikněte na první prázdnou buňku Fyzický název a zadejte název.

  4. Chcete-li změnit datový typ sloupce, klikněte ve sloupci na pole Datový typ a vyberte v seznamu datový typ, nebo jej do seznamu zadejte. Můžete například zadat výraz decimal(8,2) nebo char(30).

  5. Zaškrtnutím políčka Vyžadováno předejdete výskytu nulových hodnot.

  6. Chcete-li nastavit sloupec jako primární klíč, zaškrtněte políčko PK.

  7. Chcete-li zobrazit více vlastností sloupců kromě těch, které se zobrazí po kliknutí na kategorii Sloupce, vyberte sloupec a poté klikněte na tlačítko Upravit.

  Relace

  Vztahy používají primární a cizí klíče k přiřazení řádku jedné tabulky k řádku v související tabulce. Vztahy lze zobrazit v diagramu. Kromě toho lze nastavit jejich mohutnost (například 1:N) a použít pro zobrazení mohutnosti rozvětvený zápis, relační zápis nebo zápis IDEF1X. V šabloně diagramu modelu databáze nelze žádný z těchto zápisů použít k zobrazení vztahů N:N.

  1. Vytvoření vztahu mezi tabulkami:

   1. Ujistěte se, že obě tabulky jsou v diagramu zobrazeny. Pokud jste model vytvořili zpětnou analýzou z existující databáze, může být potřeba přetáhnout jednu nebo obě tabulky na stránku výkresu z okna Tabulky a zobrazení.

   2. Dvakrát klikněte na tabulku, kterou chcete ve vztahu použít pro stranu primárního klíče.

   3. V okně Vlastnosti databáze ve skupině Kategorie klikněte na možnost Sloupce.

   4. V mřížce klikněte na sloupec, který chcete použít pro jednoznačnou identifikaci každého řádku v tabulce, a zaškrtnutím políčka PK jej nastavte jako primární klíč.

   5. Ze vzorníku Objektově-relační nebo Vztah entity přetáhněte obrazec Vztah na prázdné místo na stránce.

   6. Spojte horní konec tabulky s nadřazenou tabulkou.

   7. Druhý konec spojte s podřízenou tabulkou.

    Pokud druhá tabulka dosud neobsahuje sloupec se stejným názvem, jako je název primárního klíče, přidá jej modelář do druhé tabulky jako cizí klíč.

    Poznámka: Pokud se nezobrazí čáry označující vztahy, klikněte na kartě Databáze ve skupině Spravovat na položku Možnosti zobrazení. Na kartě Vztahy zaškrtněte v části Zobrazit políčko Vztahy.

  2. Nastavte mohutnost vztahu:

   1. Dvakrát klikněte na vztah.

   2. V okně Vlastnosti databáze v části Kategorie klikněte na možnost Různé.

   3. Ve skupinovém rámečku Mohutnost zvolte mohutnost, která nejlépe popisuje vztah. U vztahů 1:N je nejlepší volbou buď Žádná a více, nebo Jedna a více. U vztahů 1:1 je nejlepší volbou buď Žádná nebo jedna, nebo Přesně jedna.

 3. Další doladění diagramu (např. vytvoření indexů, kontrolních klauzulí a aktivačních událostí) můžete provést následujícími akcemi:

  Vytváření indexů

  Indexy zlepšují výkon nebo rychlost databáze při provádění dotazů.

  1. Otevřete diagram modelu databáze.

  2. Dvakrát klikněte na tabulku, do které chcete přidat index, a poté v okně Vlastnosti databáze klikněte v seznamu Kategorie na položku Indexy.

  3. Klikněte na tlačítko Nový.

  4. V dialogovém okně Vytvořit index zadejte název indexu a klepněte na tlačítko OK.

  5. Vytvořte jedinečný nebo nejedinečný index výběrem příslušné možnosti v rozevíracím seznamu Typ indexu.

  6. V seznamu Dostupné sloupce klikněte na název každého sloupce, který chcete zahrnout do tohoto indexu, a klikněte na tlačítko Přidat >.

  7. V seznamu Indexované sloupce zaškrtněte políčko Vzestupně, chcete-li vytvořit index tříděný vzestupně, nebo zrušte zaškrtnutí, má-li být tento index tříděn sestupně.

   Diagram modelu databáze je aktualizován.

  Vytvoření zobrazení:

  Zobrazení lze považovat za uložený dotaz. Zobrazení jsou zejména užitečná pro opakovaný přístup k týmž informacím ve více tabulkách nebo pro vystavení dat uživatelům, aniž by měli možnost měnit tabulky, ze kterých data pocházejí.

  Pomocí myši přetáhněte obrazec Zobrazení ze vzorníku Vztah entity nebo Objektově-relační na stránku výkresu.

  Rozšířené vlastnosti tabulky a zobrazení

  V závislosti na použitém systému správy databáze (DBMS) můžete mít možnost určit místo uložení tabulek nebo zobrazení nastavením jejich rozšířených vlastností.

  Dvakrát klikněte na tabulku nebo zobrazení, pro které chcete nastavit rozšířené vlastnosti, a poté v okně Vlastnosti databáze klikněte v seznamu Kategorie na položku Rozšířený.

  Vytvoření kontrolní klauzule

  Kontrolní klauzule slouží ke kontrole toho, zda data zadávaná do sloupce odpovídají určitému rozsahu hodnot. Můžete například vytvořit kontrolní klauzuli, která vyžaduje, aby byly hodnoty zadávané do sloupce „Věk“ vyšší než 65.

  1. Dvojitým kliknutím na tabulku otevřete okno Vlastnosti databáze.

  2. Ve skupinovém rámečku Kategorie klikněte na možnost Sloupce a poté klikněte na sloupec, do kterého chcete přidat kontrolní klauzuli.

  3. Klikněte na tlačítko Upravit.

  4. V dialogovém okně Vlastnosti sloupce zadejte na kartě Kontrola požadovaná omezení.

   Kontrolní klauzule se přidá do okna kódu do části Místní kód.

  Vytvoření uložené procedury a funkce definované uživatelem

  Uložené procedury a uživatelem definované funkce slouží k vytvoření balíků kódu, které chcete opakovaně používat k provádění stejných činností. Liší se od sebe zejména tím, že uživatelem definované funkce vracejí hodnotu, zatímco uložené procedury provedou kód aniž vrátí hodnotu.

  1. Na kartě Databáze otevřete zaškrtnutím políčka Kód ve skupině Zobrazit či skrýt okno Kód.

  2. Klikněte na možnost Globální kód a poté klikněte na příkaz Nový.

  3. Na kartě Vlastnosti nástroje Editor kódu klikněte na typ kódu, který chcete vytvořit, a zadejte název kódu.

  4. Na kartě Základní text zadejte kód a klikněte na tlačítko OK.

  Vytvoření aktivačních událostí

  Aktivační události spouštějí kód SQL, který je v nich specifikován, dojde-li v databázi k určité události.

  1. Dvojitým kliknutím na tabulku otevřete okno Vlastnosti databáze.

  2. Ve skupinovém rámečku Kategorie klikněte na možnost Aktivační události a potom klikněte na tlačítko Přidat.

  3. Na kartě Vlastnosti zadejte název aktivační události.

  4. Na kartě Základní text zadejte kód a klikněte na tlačítko OK.

   Aktivační událost je přidána do okna kódu do části Místní kód.

V tomto článku je popsána tvorba modelu databáze a jeho další použití. Úvodem přejděte v nabídce Soubor na položku Nový, přejděte na položku Software a databáze a klepněte na příkaz Diagram modelu databáze.

Nemůžete najít funkce modelu databáze?

Vaše verze aplikace Microsoft Office Visio s největší pravděpodobností neobsahuje funkce, které hledáte. Chcete-li zjistit verzi aplikace Visio, se kterou pracujete, klepněte v nabídce Nápověda na příkaz O aplikaci Microsoft Office Visio. Název verze je uveden v horním řádku textu v dialogovém okně.

 • Aplikace Microsoft Office Visio Standard neobsahuje šablonu Diagram modelu databáze.

 • Aplikace Microsoft Office Visio Professional podporuje funkce zpětné analýzy u šablon Diagramu modelu databáze (tzn. použití existující databáze k vytvoření modelu v aplikaci Visio), nepodporuje ale dopřednou analýzu (tzn. použití modelu databáze aplikace Visio pro generování kódu SQL).

 • Celou sadu funkcí modelování databáze, včetně funkcí zpětné a dopředné analýzy, naleznete v aplikaci Visio for Enterprise Architects. Aplikace Visio for Enterprise Architects je součástí předplatného MSDN Premium, které je k dispozici v rámci aplikací Visual Studio Professional a Visual Studio Team System založených na rolích.

 1. Chcete-li spustit diagram modelu databáze, postupujte následujícím způsobem:

  Vytvoření nového diagramu modelu od začátku

  Nemáte-li existující databázi, ze které můžete vyjít, můžete začít s modelem prázdné databáze a vlastními tabulkami a vztahy.

  1. V nabídce Soubor přejděte na položku Nový, přejděte na položku Software a databáze a pak klepněte na příkaz Diagram modelu databáze.

  2. V nabídce Databáze přejděte na příkaz Možnosti a poté klepněte na příkaz Dokument.

  3. V dialogovém okně Možnosti dokumentu databáze vyberte požadovanou sadu symbolů a další možnosti tabulek a vztahů a poté klepněte na tlačítko OK.

  Použít existující databázi jako výchozí bod

  Máte-li databázi, kterou chcete modelovat za účelem lepšího pochopení nebo použití jako východiska pro nový model, můžete pro extrakci schématu nebo struktury databáze použít Průvodce zpětnou analýzou a vytvořit nový model.

  Poznámka: Před spuštěním průvodce:

  1. Provádíte-li zpětnou analýzu sešitu aplikace Microsoft Office Excel, musíte před spuštění průvodce sešit otevřít a pojmenovat skupinu (nebo oblast) buněk, která obsahuje záhlaví sloupců. Chcete-li použít více než jeden list, pojmenujte skupinu buněk sloupce v každém listu. Průvodce tyto oblasti zpracuje jako tabulky. Další informace o způsobu pojmenování oblastí buněk naleznete v tématu nápovědy aplikace Microsoft Office Excel Definování pojmenovaných oblastí nebo odkazů na buňky.

  2. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme nastavit výchozí ovladač k cílové databázi, pro kterou chcete zpětnou analýzu provést, a to před spuštěním Průvodce zpětnou analýzou. Zajistíte tak, že Průvodce správně namapuje nativní datové typy a vyjmuté kódy zobrazí odpovídajícím způsobem v okně Kód.

  3. V nabídce Soubor přejděte na položku Nový, přejděte na položku Software a databáze a pak klepněte na příkaz Diagram modelu databáze.

  4. V nabídce Databáze klepněte na příkaz Zpětná analýza.

  5. Na první obrazovce okna Průvodce zpětnou analýzou proveďte následující kroky:

   1. Vyberte ovladač databáze aplikace Microsoft Office Visio pro systém správy databáze (DBMS). Pokud není k určitému zdroji dat ODBC dosud přidružen databázový ovladač aplikace Visio, klepněte na příkaz Nastavit.

    Poznámka: Provádíte-li zpětnou analýzu listu aplikace Excel, zvolte obecný ovladač ODBC.

   2. Vyberte zdroj dat pro aktualizovanou databázi. Pokud zdroj dat pro stávající databázi nebyl dosud vytvořen, vytvořte jej nyní kliknutím na příkaz Nový.

    Při vytváření nového zdroje je jeho název přidán do seznamu Zdroje dat.

   3. Jakmile provedete požadované nastavení, klepněte na tlačítko Další.

  6. Postupujte podle pokynů uvedených v dialogových oknech, jejichž obsah je určen jednotlivými ovladači.

   Například v dialogovém okně Připojení zdroje dat zadejte jméno a heslo uživatele a poté klepněte na tlačítko OK. Není-li zdroj dat chráněn heslem, pouze klepněte na tlačítko OK.

   Poznámka: Použijete-li obecný ovladač ODBC, můžete obdržet chybovou zprávu o možné nekompletnosti zpětné analýzy. Ve většině případů se nejedná o problém. Klepněte na tlačítko OK a postupujte dále podle pokynů průvodce.

  7. Zaškrtněte políčka umístěná vedle typů informací, které chcete extrahovat, a poté klikněte na tlačítko Další.

   Poznámka: Některé položky nemusejí být k dispozici (jsou zobrazeny šedě), protože některé systémy správy databáze nepodporují všechny typy prvků, které je schopen průvodce extrahovat.

  8. Zaškrtněte políčka vedle tabulek (a zobrazení, pokud existují), které chcete extrahovat, nebo vyberte všechny tabulky klepnutím na tlačítko Vybrat vše a poté klepněte na tlačítko Další.

   Poznámka: Provádíte-li zpětnou analýzu listu aplikace Excel a v tomto seznamu se nic nezobrazuje, bude pravděpodobně nutné pojmenovat v listu oblast buněk, která obsahuje záhlaví sloupců.

  9. Pokud jste v kroku 5 zaškrtli políčko Uložené procedury, vyberte procedury, které chcete extrahovat, nebo vyberte všechny procedury klepnutím na tlačítko Vybrat vše a poté klepněte na tlačítko Další.

  10. Určete, zda se mají položky zpracované během zpětné analýzy automaticky přidat na aktuální stránku.

   Poznámka: Můžete se rozhodnout pro to, aby průvodce vedle výpisu položek zpracovaných při zpětné analýze v okně Tabulky a zobrazení automaticky vytvořil výkres. Pokud se nerozhodnete pro automatické vytvoření výkresu, můžete přetáhnout položky z okna Tabulky a zobrazení na stránku výkresu, a sestavit tak model databáze ručně.

  11. Kontrolou vybraných možností ověřte, zda budou extrahovány požadované informace, a poté klikněte na tlačítko Dokončit.

   Průvodce vyextrahuje zvolené informace a zobrazí poznámky týkající se procesu extrahování v okně Výstup.

  Import a vylepšení existujícího modelu

  Máte-li existující model vytvořený v aplikaci VisioModeler nebo PLATINUM ERwin, pravděpodobně jej budete moci importovat, a vytvořit tak diagram modelu databáze v aplikaci Visio. Tato možnost je omezena pouze na soubory modelu slovníku (.imd) aplikace VisioModeler verze 2.0 nebo vyšší a na soubory .erx aplikace PLATINUM ERwin verze 2.6, 3.0 a 3.52.

  1. V nabídce Soubor přejděte na položku Nový, přejděte na položku Software a databáze a pak klepněte na příkaz Diagram modelu databáze.

  2. V nabídce Databáze přejděte na příkaz Import a klepněte na příkaz Importovat <typ modelu>.

  3. Zadejte cestu a název souboru modelu, který chcete importovat, nebo klepněte na tlačítko Procházet a soubor modelu vyhledejte. Poté klepněte na tlačítko Otevřít.

  4. V dialogovém okně Automatické opravy klikněte na tlačítko OK.

   Soubor je aplikací Microsoft Visio importován a průběh importu je zobrazen v okně Výstup. Importované tabulky jsou zobrazeny v okně Tabulky a zobrazení.

  5. V okně Tabulky a zobrazení vyberte tabulky, které chcete modelovat, a poté je pomocí myši přetáhněte na stránku výkresu.

 2. Po vytvoření diagramu modelu databáze přichází fáze doladění diagramu. Můžete přidávat a přizpůsobovat tabulky a zobrazení, vytvářet vztahy a přizpůsobovat sloupce a datové typy.

  Tabulky

  Pro vytvoření tabulky v diagramu použijte obrazec Entita.

  1. Obrazec Entita přetáhněte do výkresu ze vzorníku Vztah entity nebo vzorníku Objektově-relační.

  2. Poklepáním na obrazec otevřete okno Vlastnosti databáze.

  3. Ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Definice a zadejte název tabulky.

  4. Ve skupinovém rámečku Kategorie klikněte na možnost Sloupce, zadejte název a zvolte datový typ.

  5. U sloupců, které nemohou mít nulové hodnoty, zaškrtněte políčko Požadováno.

  6. U sloupce, který jednoznačně určuje každý řádek databázové tabulky, zaškrtněte políčko PK (primární klíč).

  7. Kliknutím na možnosti Indexy, Aktivační události, Kontrola nebo Rozšířený ve skupinovém rámečku Kategorie vytvoříte tyto volitelné prvky.

  Sloupce

  Vlastnosti sloupců, včetně datových typů a primárních klíčů, lze přidat nebo změnit v okně Vlastnosti databáze.

  1. Poklepejte na tabulku v diagramu.

  2. V okně Vlastnosti databáze ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Sloupce.

  3. Klepněte na první prázdnou buňku Fyzický název a zadejte název.

  4. Chcete-li změnit datový typ sloupce, klepněte ve sloupci na pole Datový typ a vyberte v seznamu datový typ, nebo jej do seznamu zadejte. Můžete například zadat výraz decimal(8,2) nebo char(30).

  5. Zaškrtnutím políčka Vyžadováno předejdete výskytu nulových hodnot.

  6. Chcete-li nastavit sloupec jako primární klíč, zaškrtněte políčko PK.

  7. Chcete-li zobrazit více vlastností sloupců kromě těch, které se zobrazí po kliknutí na kategorii Sloupce, vyberte sloupec a poté klikněte na tlačítko Upravit.

  Relace

  Vztahy používají primární a cizí klíče k přiřazení řádku jedné tabulky k řádku v související tabulce. Vztahy lze zobrazit v diagramu. Kromě toho lze nastavit jejich mohutnost (například 1:N) a použít pro zobrazení mohutnosti rozvětvený zápis, relační zápis nebo zápis IDEF1X. V šabloně diagramu modelu databáze nelze žádný z těchto zápisů použít k zobrazení vztahů N:N.

  1. Vytvoření vztahu mezi tabulkami:

   1. Ujistěte se, že obě tabulky jsou v diagramu zobrazeny. Pokud jste model vytvořili zpětnou analýzou z existující databáze, může být potřeba přetáhnout jednu nebo obě tabulky na stránku výkresu z okna Tabulky a zobrazení.

   2. Poklepejte na tabulku, kterou chcete ve vztahu použít pro stranu primárního klíče.

   3. V okně Vlastnosti databáze ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Sloupce.

   4. V mřížce klepněte na sloupec, který chcete použít pro jednoznačnou identifikaci každého řádku v tabulce, a zaškrtnutím políčka PK jej nastavte jako primární klíč.

   5. Ze vzorníku Objektově-relační nebo Vztah entity přetáhněte obrazec Vztah na prázdné místo na stránce.

   6. Spojte horní konec tabulky s nadřazenou tabulkou.

   7. Druhý konec spojte s podřízenou tabulkou.

    Pokud druhá tabulka dosud neobsahuje sloupec se stejným názvem, jako je název primárního klíče, přidá jej modelář do druhé tabulky jako cizí klíč.

    Poznámka: Pokud se čáry označující vztahy nezobrazí, přejděte v nabídce Databáze na příkaz Možnosti a poté klepněte na příkaz Dokument. Na kartě Vztahy zaškrtněte ve skupinovém rámečku Zobrazit políčko Vztahy.

  2. Nastavte mohutnost vztahu:

   1. Poklepejte na vztah.

   2. V okně Vlastnosti databáze ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Různé.

   3. Ve skupinovém rámečku Mohutnost zvolte mohutnost, která nejlépe popisuje vztah. U vztahů 1:N je nejlepší volbou buď Žádná a více, nebo Jedna a více. U vztahů 1:1 je nejlepší volbou buď Žádná nebo jedna, nebo Přesně jedna.

 3. Další doladění diagramu (např. vytvoření indexů, kontrolních klauzulí a aktivačních událostí) můžete provést následujícími akcemi:

  Vytváření indexů

  Indexy zlepšují výkon nebo rychlost databáze při provádění dotazů.

  1. Otevřete diagram modelu databáze.

  2. Poklepejte na tabulku, do které chcete přidat index, a poté v okně Vlastnosti databáze klepněte v seznamu Kategorie na položku Indexy.

  3. Klikněte na tlačítko Nový.

  4. V dialogovém okně Vytvořit index zadejte název indexu a klepněte na tlačítko OK.

  5. Vytvořte jedinečný nebo nejedinečný index výběrem příslušné možnosti v rozevíracím seznamu Typ indexu.

  6. V seznamu Dostupné sloupce klikněte na název každého sloupce, který chcete zahrnout do tohoto indexu, a klikněte na tlačítko Přidat >.

  7. V seznamu Indexované sloupce zaškrtněte políčko Vzestupně, chcete-li vytvořit index tříděný vzestupně, nebo zrušte zaškrtnutí, má-li být tento index tříděn sestupně.

   Diagram modelu databáze je aktualizován.

  Vytvoření zobrazení:

  Zobrazení lze považovat za uložený dotaz. Zobrazení jsou zejména užitečná pro opakovaný přístup k týmž informacím ve více tabulkách nebo pro vystavení dat uživatelům, aniž by měli možnost měnit tabulky, ze kterých data pocházejí.

  Pomocí myši přetáhněte obrazec Zobrazení ze vzorníku Vztah entity nebo Objektově-relační na stránku výkresu.

  Rozšířené vlastnosti tabulky a zobrazení

  V závislosti na použitém systému správy databáze (DBMS) můžete mít možnost určit místo uložení tabulek nebo zobrazení nastavením jejich rozšířených vlastností.

  Poklepejte na tabulku nebo zobrazení, pro které chcete nastavit rozšířené vlastnosti, a poté v okně Vlastnosti databáze klepněte v seznamu Kategorie na položku Rozšířený.

  Vytvoření kontrolní klauzule

  Kontrolní klauzule slouží ke kontrole toho, zda data zadávaná do sloupce odpovídají určitému rozsahu hodnot. Můžete například vytvořit kontrolní klauzuli, která vyžaduje, aby byly hodnoty zadávané do sloupce „Věk“ vyšší než 65.

  1. Poklepáním na tabulku otevřete okno Vlastnosti databáze.

  2. Ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Sloupce a poté klepněte na sloupec, do kterého chcete přidat kontrolní klauzuli.

  3. Klikněte na tlačítko Upravit.

  4. Na kartě Kontrola dialogové okno Vlastností sloupců zadejte omezení, která chcete. Další informace o možnostech naleznete v tématu dialogové okno vlastností sloupce a pole (karta Kontrola).

   Kontrolní klauzule se přidá do okna kódu do části Místní kód.

  Vytvoření uložené procedury a funkce definované uživatelem

  Uložené procedury a uživatelem definované funkce slouží k vytvoření balíků kódu, které chcete opakovaně používat k provádění stejných činností. Liší se od sebe zejména tím, že uživatelem definované funkce vracejí hodnotu, zatímco uložené procedury provedou kód aniž vrátí hodnotu.

  1. V nabídce Databáze přejděte na položku Zobrazení a klepnutím na příkaz Kód otevřete okno Kód.

  2. Klepněte na možnost Globální kód a poté klepněte na příkaz Nový.

  3. Na kartě Vlastnosti nástroje Editor kódu klikněte na typ kódu, který chcete vytvořit, a zadejte název kódu.

  4. Na kartě Základní text zadejte kód a klikněte na tlačítko OK.

  Vytvoření aktivačních událostí

  Aktivační události spouštějí kód SQL, který je v nich specifikován, dojde-li v databázi k určité události.

  1. Poklepáním na tabulku otevřete okno Vlastnosti databáze.

  2. Ve skupinovém rámečku Kategorie klepněte na možnost Aktivační události a potom klepněte na tlačítko Přidat.

  3. Na kartě Vlastnosti zadejte název aktivační události.

  4. Na kartě Základní text zadejte kód a klikněte na tlačítko OK.

   Aktivační událost je přidána do okna kódu do části Místní kód.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×