Vytvoření makra uživatelského prostředí

Vytvoření makra uživatelského prostředí

V Microsoft Accessu se makra připojená k objektům uživatelského rozhraní (UI), jako jsou třeba příkazová tlačítka, textová pole, formuláře a sestavy, nazývají makra uživatelského rozhraní. Tím se odlišují od datových maker, která jsou připojená k tabulkám. Makra (UI) můžete použít k automatizaci řady akcí, jako je otevření jiného objektu, použití filtru, spuštění operace exportu a mnoha dalších úkolů. Tento článek popisuje nově upravený Tvůrce maker a ukazuje základní úkoly při vytváření makra uživatelského rozhraní.

Poznámka: Tento článek se nevztahuje na webové aplikace pro Access.

V tomto článku

Přehled

Tvůrce maker

Vytvoření samostatného makra

Vytvoření vloženého makra

Přidání akcí do makra

Řízení toku programu pomocí if, else když, a jinak

Vytvoření submakra

Seskupit související akce

Rozbalení a sbalení akcí makra nebo bloků

Kopírování a vkládání akcí makra

Sdílení makra s ostatními

Spuštění makra

Ladění makra

Převedení makra na kód jazyka VBA

Přehled

Makra mohou být obsažená v objektech makra (někdy označovaných jako samostatná makra) nebo mohou být vložena do vlastností formulářů, sestav nebo ovládacích prvků. Vložená makra se stanou součástí objektu nebo ovládacího prvku, ve kterém jsou vložená. Objekty maker jsou viditelné v navigačním podokně v části makra. Vložená makra nejsou.

Každé makro tvoří jednu nebo více akcí makra. V závislosti na kontextu, se kterým pracujete, nemusí být některé akce makra k dispozici.

Začátek stránky

Tvůrce maker

Tady je několik nejdůležitějších hlavních funkcí Tvůrce maker.

 • Katalog akcí    Akce makra jsou uspořádané podle typu a vyhledávání.

 • IntelliSense:    Při zadávání výrazů IntelliSense navrhne možné hodnoty a umožní vám vybrat správný.

 • Klávesové zkratky   Používejte kombinace kláves k rychlejšímu psaní maker.

 • Programový tok    Vytvářejte čitelnější makra pomocí řádků komentářů a skupin akcí.

 • Podmíněné příkazy    Povolte složitější logiku provádění s podporou vnořených if/else/else když.

 • Opakované použití makra    V katalogu akcí se zobrazí jiná vytvořená makra, která vám umožní jejich zkopírování do toho, na které pracujete.

 • Jednodušší sdílení    Zkopírujte makro a vložte ho jako XML do e-mailu, diskusního příspěvku, blogu nebo kódu.

Tady je video, které vás provede hlavními oblastmi Tvůrce maker.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Začátek stránky

Vytvoření samostatného makra

Tímto postupem vytvoříte samostatný objekt makra, který se zobrazí v části makra v navigačním podokně. Samostatná makra jsou užitečná, když chcete makro opakovaně používat na mnoha místech aplikace. Když zavoláte makro z jiných maker, můžete se vyhnout duplikování stejného kódu na více místech.

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Makra a kód na tlačítko Makro.

  Access otevře Tvůrce maker.

 2. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na Uložit.

 3. V dialogovém okně Uložit jako zadejte název makra a klikněte na OK.

 4. Pokračujte v části Přidání akcí do makra.

Začátek stránky

Vytvoření vloženého makra

Tímto postupem vytvoříte makro, které je vložené ve vlastnosti objektu. Takové makro se v navigačním podokně nezobrazí, ale může být voláno z událostí, jako je třeba při načtení nebo při kliknutí.

Vzhledem k tomu, že se makro stane součástí objektu formuláře nebo sestavy, doporučujeme použít vložená makra pro automatizaci úkolů, které jsou specifické pro určitý formulář nebo sestavu.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, které obsahují makro, a potom klikněte na příkaz zobrazení rozložení.

 2. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. Klikněte na ovládací prvek nebo oddíl obsahující vlastnost události, do které chcete makro vložit. Můžete také vybrat ovládací prvek nebo oddíl (nebo celý formulář nebo sestavu) pomocí rozevíracího seznamu v části Typ výběru v horní části seznamu vlastností.

 4. V podokně úloh seznam vlastností klikněte na kartu událost .

 5. Klikněte do pole vlastnosti události, kterou chcete makru aktivovat. Pokud chcete, aby se makro spustilo po kliknutí na tlačítko, třeba pro příkazové tlačítko, klikněte do pole vlastnosti při kliknutí .

 6. Pokud pole vlastnosti obsahuje slova [vložené makro], znamená to, že pro tuto událost už je makro vytvořeno. Makro můžete upravit tak, že budete pokračovat v zbývajících krocích tohoto postupu.

 7. Pokud pole vlastnosti obsahuje slova [událostní procedura], znamená to, že pro tuto událost už je procedura jazyka VBA vytvořená. Před vložením makra do události budete muset postup odebrat. Můžete to udělat tak, že odstraníte slova [procedura události], ale měli byste nejprve zkontrolovat událostní proceduru, abyste se ujistili, že odebrání nezpůsobí přerušení potřebných funkcí v databázi. V některých případech můžete funkci procedury VBA znovu vytvořit pomocí vloženého makra.

 8. Klikněte na tlačítko vytvořit Obrázek tlačítka .

 9. Pokud se zobrazí dialogové okno zvolit tvůrce , že je vybraný Tvůrce maker , klikněte na OK.

  Access otevře Tvůrce maker. Pokračujte dalším oddílem pro přidání akcí do makra.

Začátek stránky

Přidání akcí do makra

Akce jsou jednotlivé příkazy, které tvoří makro, a každá je pojmenovaná podle toho, co dělá, třeba NajítZáznam nebo ZavřítDatabázi.

Krok 1: procházení nebo vyhledání akce makra

První krok přidání akce ho najdete v rozevíracím seznamu Přidat novou akci nebo v katalogu akcí.

Poznámky: 

 • V rozevíracím seznamu Přidat novou akci a v katalogu akcí se standardně zobrazí akce, které se provádějí v nedůvěryhodných databázích. Zobrazení všech akcí:

  • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zobrazit či skrýt na tlačítko Zobrazit všechny akce.

 • Pokud se Katalog akcí nezobrazuje, klikněte na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt na Katalog akcí.

K vyhledání akce použijte jednu z těchto metod:

 • Klikněte na šipku v rozevíracím seznamu Přidat novou akci a posuňte se dolů, abyste danou akci našli. Jako první jsou uvedené prvky toku programu a v abecedním pořadí jsou uvedeny akce makra.

 • V podokně Katalog akcí vyhledejte akci. Akce jsou seskupené podle kategorií. Rozbalením jednotlivých kategorií zobrazte akce. Pokud vyberete akci, zobrazí se v dolní části katalogu akcí krátký popis akce.

 • V podokně Katalog akcí vyhledejte akci zadáním do vyhledávacího pole v horní části podokna. Při psaní je seznam akcí filtrovaný tak, aby zobrazoval všechna makra, která tento text obsahují. Access prohledá názvy maker a jejich popisy pro zadaný text.

Krok 2: Přidání akce do makra

Po nalezení požadované akce makra ji přidejte do makra jedním z těchto způsobů:

 • V seznamu Přidat novou akci vyberte akci, nebo začněte zadávat název akce do pole. Access přidá akci v místě, kde se zobrazil seznam pro Přidání nové akce .

 • Přetáhněte akci z katalogu akcí do podokna makro. Zobrazí se panel pro vkládání, který ukazuje, kam bude akce vložena po uvolnění tlačítka myši.

 • Poklikejte na akci v katalogu akcí.

  • Pokud je v podokně makro vybraná akce, Access přidá novou akci pod vybranou.

  • Pokud je Skupina, kdyžje v podokně makro vybraná možnost jinak když, když, jinak, nebojako dílčí makro , Access přidá do tohoto bloku novou akci.

  • Pokud v podokně makro není vybraná žádná akce ani blok, aplikace Access přidá novou akci na konec makra.

   Poznámky: 

   • Pokud jste už některá makra vytvořili, jsou uvedená v části v tomto uzlu databáze v katalogu akcí.

    • Přetažením samostatného makra (ze seznamu uvedeného v části makra) do podokna makro vytvoříte akci SpustitMakro , která spustí makro, do kterého jste přetáhli. V rozevíracím seznamu pak můžete volat submakro, pokud jsou k dispozici.

    • Pokud chcete jenom zkopírovat akce ze samostatného makra do aktuálního makra (místo toho, aby se vytvořila akce SpustitMakro ), klikněte na ni v katalogu akcí pravým tlačítkem a potom klikněte na přidat kopii makra.

    • Přetažení vloženého makra (ze seznamu uvedeného v části formuláře nebo sestavy) do podokna makro: zkopíruje akce z tohoto makra do aktuálního makra.

   • Akci můžete vytvořit také přetažením databázového objektu z navigačního podokna do podokna makro. Pokud tabulku, dotaz, formulář, sestavu nebo modul přetáhnete do podokna maker, Access přidá akci, která otevře tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu. Pokud přetáhnete další makro do podokna makro, Access přidá akci, která makro spustí.

Krok 3: vyplnění argumentů

Většina akcí makra vyžaduje aspoň jeden argument. Popis každého argumentu zobrazíte tak, že vyberete akci a přesunete ukazatel myši na požadované argumenty. V případě mnoha argumentů můžete hodnotu vybrat z rozevíracího seznamu. Pokud argument vyžaduje, abyste zadali výraz, IntelliSense vám pomůže zadat výraz tím, že navrhne možné hodnoty při psaní, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

Použití technologie IntelliSense k zadání výrazu

Až uvidíte hodnotu, kterou chcete použít, přidejte ji do výrazu dvojitým kliknutím nebo pomocí kláves se šipkami ji zvýrazněte a potom stiskněte klávesu TAB nebo ENTER.

Další informace o vytváření výrazů najdete v článku Úvod k výrazům.

Použití technologie IntelliSense s vlastnostmi ve webových databázích

Když vytváříte vložené makro uživatelského rozhraní ve formuláři kompatibilním s webem, IntelliSense umožňuje přidat do výrazu libovolnou vlastnost formuláře. Ve webové databázi je ale možné otevřít pouze podmnožinu vlastností formuláře pomocí maker uživatelského rozhraní. V případě ovládacího prvku s názvem ovládací prvek 1 na formuláři s názvem Form1 vám technologie IntelliSense vám umožní přidat [Forms]! [Form1]! [Ovládací prvek 1]. [ControlSource] do výrazu v makru uživatelského rozhraní. Pokud ale databázi publikujete do služeb Access Services, bude makro obsahující tento výraz při spuštění na serveru generovat chybu.

V následující tabulce najdete vlastnosti, které můžete použít v makrech uživatelského rozhraní ve webových databázích:

Vlastnosti, které můžete použít

Forma

Titulek, Dirty, AllowAdditions, odstranění, AllowEdits

Ovládací prvek karta

Visible

Popisek

Titulek, viditelné, barva popředí, barva pozadí

Příloha

Viditelné, povolené

Příkazové tlačítko

Titulek, viditelné, povolené, barva popředí

Příkazy tBox

Zapnuté, viditelné, uzamčené, barva popředí, barva pozadí, hodnota

Zaškrtávací políčko

Povolené, viditelné, uzamčené, hodnoty

Obrázek

Viditelné, barva pozadí

Pole se seznamem

Povolené, viditelné, uzamčené, hodnoty

Seznam

Povolené, viditelné, uzamčené, hodnoty

Webový prohlížeč

Visible

Podformuláře

Povolené, viditelné uzamčené

Ovládací prvek navigace

Povolené, viditelné

Přesunutí akce

Akce se provádějí v pořadí od horního k dolnímu okraji makra. Pokud chcete přesunout akci v makru nahoru nebo dolů, použijte jednu z těchto metod:

 • Přetáhněte akci nahoru nebo dolů na požadované místo.

 • Vyberte akci a stiskněte CTRL + šipka nahoru nebo CTRL + šipka dolů.

 • Vyberte akci a klikněte na šipku nahorunebo dolů na pravé straně podokna makro.

Odstranění akce

Odstranění akce makra:

 • Vyberte akci a potom stiskněte klávesu DELETE. Můžete taky kliknout na tlačítko Odstranit (X) na pravé straně podokna makro.

  Poznámky: 

  • Pokud odstraníte blok akcí, například blok if nebo blok skupiny , odstraní se taky všechny akce v bloku.

  • Příkazy Přesunout nahoru, Přesunout dolůa Odstranit jsou k dispozici také v místní nabídce, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na akci makra.

Začátek stránky

Řízení toku programu pomocí if, else když, a jinak

Pokud chcete spustit akce makra jenom při splnění určitých podmínek, použijte blok if . Nahrazuje sloupec Condition , který byl použit v předchozích verzích aplikace Access. Blok if můžete rozšířit s bloky else if a Else , které jsou podobné jiným sekvenčním programovacím jazykům, jako je VBA.

Následující obrázek ukazuje jednoduchý blok if , včetně bloků else if a Else :

Makro, které obsahuje příkaz If/Else If/Else

Když je pole ExpirationDate menší než aktuální datum, spustí se blok if .

Když se pole ExpirationDate rovná aktuálnímu datu, spustí se blok else if .

Blok Else se spustí, pokud žádný z předchozích bloků nedělá.

Blok if se tady ukončí.

Přidání bloku If do makra

 1. Vyberte z rozevíracího seznamu Přidat novou akci nebo ho přetáhněte z podokna Katalog akcí do podokna makro.

 2. Do pole v horní části bloku if zadejte výraz, který určí, kdy bude blok spuštěn. Výraz musí být logická hodnota (to znamená, že výsledek je Ano nebo ne).

 3. Pokud chcete přidat akce do bloku if , vyberte je v rozevíracím seznamu Přidat novou akci , který se objeví uvnitř bloku, nebo ho přetáhněte z podokna Katalog akcí na blok if .

Přidání bloků else nebo else if na blok if

 1. Vyberte si Pokud blok a potom v pravém dolním rohu bloku klikněte na Přidat nebo Přidat jinak.

 2. Pokud přidáváte blok else if , zadejte výraz, který určí, kdy bude blok spuštěn. Výraz musí být logická hodnota (to znamená, že výsledek je pravda nebo NEPRAVDA).

 3. Pokud chcete přidat akce do bloku else if nebo Else , vyberte je v rozevíracím seznamu Přidat nový , který se objeví uvnitř bloku, nebo ho přetáhněte z podokna Katalog akcí na blok.

  Poznámky: 

  • V místní nabídce, která se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na akci makra, jsou příkazy přidat, když, jinak kdyža jinak .

  • Pokud mohou být bloky vnořené až do 10 úrovní.

Začátek stránky

Vytvoření submakra

Každé makro může obsahovat několik submakro. Submakro je navrženo názvem z akce makra SpustitMakro nebo přichyb .

Do makra přidáte blok submakro stejným způsobem jako akce makra, jak je popsáno v části Přidání akcí do makra. Jakmile přidáte blok submakra , můžete do něj přetáhnout akce makra nebo vybrat akce v seznamu Přidat nový , který se objeví uvnitř bloku.

Poznámky: 

 • Můžete taky vytvořit blok submakra , a to tak, že vyberete jednu nebo víc akcí, kliknete na ně pravým tlačítkem a vyberete možnost udělat blok submakra.

 • Submakra musí být vždycky v posledních blocích v makru. do podmakra se nedají přidat žádné akce (kromě dalších podakcí). Pokud spustíte makro, které obsahuje jenom submakra, aniž byste museli přesně pojmenovat požadované submakro, spustí se jenom první submakro.

 • Chcete-li volat do submakra (například do vlastnosti události nebo pomocí akce SpustitMakro nebo akce s chybou ), použijte následující syntaxi:

  název_makra. subnázev_makra

Začátek stránky

Seskupit související akce

Čitelnost makra můžete vylepšit tím, že seskupíte akce a přiřadíte skupině smysluplný název. Můžete například seskupit akce, které otevřou a filtrují formulář do skupiny s názvem otevřít a filtrovat formulář. To usnadňuje čtení vzájemně souvisejících akcí. Blok skupiny nemá vliv na způsob provádění akcí a skupinu nelze volat nebo spustit jednotlivě. Jeho primární použití je určeno pro skupinu akcí, které usnadňují pochopení makra při čtení. Kromě toho můžete při úpravách velkého makra sbalit jednotlivé skupinové bloky dolů na jednu linku a snížit tak množství posouvání.

Pokud jsou akce, které chcete seskupit, už v makru, přidejte je pomocí tohoto postupu do skupinového bloku:

 1. Vyberte akce, které chcete seskupit.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na vybrané akce a pak klikněte na nastavit blok skupiny.

 3. Do pole v horní části bloku skupiny zadejte název skupiny.

Pokud akce ještě nejsou přítomné:

 1. Přetáhněte blok skupiny z katalogu akcí do podokna makro.

 2. Do pole v horní části bloku skupiny zadejte název skupiny.

 3. Přetáhněte akce makra z katalogu akcí do bloku skupiny nebo vyberte akce v seznamu Přidat nový úkol , který se objeví v rámci bloku.

Blok skupiny může obsahovat další skupinové bloky a může být vnořený do maximálního počtu 9 úrovní.

Začátek stránky

Rozbalení a sbalení akcí makra nebo bloků

Při vytváření nového makra zobrazuje Tvůrce maker akce makra se všemi zobrazenými argumenty. V závislosti na velikosti makra můžete během úprav makra sbalit některé nebo všechny akce makra (a bloky akcí). To usnadňuje zobrazení celkové struktury makra. Můžete rozbalit některé nebo všechny akce podle potřeby a upravit je.

Rozbalení nebo sbalení jedné akce makra nebo bloku

 • Klikněte na znaménko plus (+) nebo minus (-) nalevo od názvu makra nebo bloku. Případně můžete stisknutím kláves Šipka nahoru a šipka dolů vybrat akci nebo blok a potom ji sbalit nebo rozbalit stisknutím klávesy šipka vlevo nebo šipka vpravo.

Rozbalení nebo sbalení všech akcí makra (ale ne bloků)

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupině sbalit či rozbalit na Rozbalit akce nebo sbalit akce.

Rozbalení nebo sbalení všech akcí makra a bloků

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupině sbalit či rozbalit na Rozbalit vše nebo Sbalit vše.

Tip:  Na akci můžete slovo "Náhled", a to tak, že přesunete ukazatel myši na akci. Access zobrazí v popisu argumenty akce.

Začátek stránky

Kopírování a vkládání akcí makra

Pokud potřebujete zopakovat akce, které jste už přidali do makra, můžete zkopírovat a vložit existující akce, a to stejně jako u odstavců textu ve wordovém procesoru. Když vložíte akce, vloží se hned pod aktuálně vybranou akci. Pokud je vybraný blok, akce se vloží do bloku.

Tip:  Pokud chcete rychle duplikovat vybrané akce, podržte stisknutou klávesu CTRL a přetáhněte akce na místo v makru tam, kam je chcete zkopírovat.

Sdílení makra s ostatními

Když do schránky zkopírujete akce makra, můžou být vložené jako XML (Extensible Markup Language) do libovolné aplikace, která přijímá text. To vám umožní odeslat makro kolegovi e-mailem nebo publikovat makro na diskusním fóru, blogu nebo jiném webu. Příjemce pak zkopíruje kód XML a vloží ho do Tvůrce maker v aplikaci Access 2010. Makro se vytvoří znovu přesně tak, jak jste napsali.

Spuštění makra

Makro můžete spustit některým z následujících způsobů:

 • Poklikejte na makro v navigačním podokně.

 • Volejte makro pomocí akce makra SpustitMakro nebo PřiChybě .

 • Zadejte název makra do vlastnosti události objektu. Makro se spustí při aktivaci této události.

Začátek stránky

Ladění makra

Pokud máte problémy s získáním makra, můžete se ke zdroji problému dostat několika nástroji.

Přidání akcí pro zpracování chyb do makra

Doporučujeme, abyste při psaní do každého makra přidávali akce zpracování chyb a nechali makra opustit. Když použijete tuto metodu, zobrazí se vám v Accessu Popis chyb, které nastanou. Popis chyb vám pomůže pochopit chybu, abyste mohli problém vyřešit rychleji.

Pomocí následujícího postupu přidáte do makra makro:

 1. Otevřete makro v návrhovém zobrazení.

 2. V dolní části makra vyberte submakro v rozevíracím seznamu Přidat novou akci .

 3. Do pole vpravo od podmakraslova zadejte název submakra, například ErrorHandler.

 4. V rozevíracím seznamu Přidat novou akci , který se zobrazí v rámci subprogramu submakro , vyberte akce makra MessageBox .

 5. Do pole zpráva zadejte tento text: = [ChybaMakra]. [ Popis]

 6. V dolní části makra vyberte v rozevíracím seznamu Přidat novou akcichybu .

 7. Nastavte argument Přejít na na název makra.

 8. Do pole název makra zadejte název submakra zpracování chyb (v tomto příkladu ErrorHandler).

 9. Přetáhněte akci makra při chybě do horní části makra.

Následující obrázek znázorňuje makro s akcí Přichybou a submakro s názvem ErrorHandler.

Makro obsahující submakro pro zpracování chyby

Akce makra je umístěna do horní části makra a v případě chyby vyvolá submakro ErrorHandler .

Podmakra ErrorHandler se spustí pouze v případě , že je vyvolána akce je .

Použít příkaz Krokovat s jedním krokem

Jedním krokem je režim ladění maker, který můžete použít ke spuštění makra po jednotlivých akcích. Po provedení jednotlivých akcí se zobrazí dialogové okno s informacemi o akci a kódy chyb, které nastaly jako výsledek. Protože ale v dialogovém okně krokovat makro není popis chyby, doporučujeme použít metodu submakra zpracování chyby popsanou v předchozí části.

Spuštění režimu jednoho kroku:

 1. Otevřete makro v návrhovém zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině nástroje na jeden krok.

 3. Uložte a zavřete makro.

Při příštím spuštění makra se zobrazí dialogové okno krokovat makro . V dialogovém okně se zobrazují následující informace o jednotlivých akcích:

 • Název makra

 • Podmínka (pro bloky if)

 • Název akce

 • Argumenty

 • Číslo chyby (chyba číslo 0 znamená, že došlo k výskytu chyby)

Postupně klikněte na jedno ze tří tlačítek v dialogovém okně:

 • Chcete-li zobrazit informace o další akci v makru, stiskněte klávesu Step.

 • Pokud chcete zastavit všechna aktuálně spuštěná makra, klikněte na zastavit všechna makra. Režim jednoho kroku bude pořád v platnosti, když příště spustíte makro.

 • Pokud chcete ukončit režim jednoho kroku a pokračovat v běhu makra, klikněte na pokračovat.

  Poznámky: 

  • Pokud za poslední akcí v makru stisknete Krok , režim krokování bude pořád v platnosti při příštím spuštění makra.

  • Režim jednoho kroku zahájíte stisknutím kombinace kláves CTRL + BREAK.

  • Chcete-li přejít do režimu jednoho kroku v určitém místě makra, přidejte do něj akci makra Krok .

  • Režim krokování není dostupný ve webové databázi.

Začátek stránky

Převedení makra na kód jazyka VBA

Makra poskytují podmnožinu příkazů, které jsou dostupné v programovacím jazyce Visual Basic for Applications (VBA). Pokud se rozhodnete, že potřebujete víc funkcí, než umožňují makra, můžete jednoduše převést samostatný objekt makra na kód jazyka VBA a pak použít rozšířenou sadu funkcí, kterou poskytuje jazyk VBA. Uvědomte si, že kód jazyka VBA nebude v prohlížeči fungovat. kód jazyka VBA, který přidáte do webové databáze, se spustí, jenom když je databáze otevřená v Accessu.

Poznámka:  Vložená makra nelze převést na kód jazyka VBA.

Převedení makra na kód jazyka VBA:

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na objekt makra a potom klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině nástroje na Převést makra do jazyka Visual Basic.

 3. V dialogovém okně převést makro zadejte, jestli chcete kód pro zpracování chyb a komentáře přidané do modulu VBA, a pak klikněte na převést.

Access potvrdí, že se makro převedlo, a otevře Visual Basic Editor. Poklikáním na převedený makro v podokně projektu zobrazte a upravte modul.

Začátek stránky

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×