Vytvoření makra

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Můžete vytvořit Makro k provedení určité posloupnosti akcí a vytvoříte Skupina maker provádět související posloupnosti akcí.

V aplikaci Microsoft Office Access 2007 mohou být makra obsažena v objektech makra (označovaných také jako samostatná makra) nebo mohou být vložena do vlastností formulářů, sestav nebo ovládacích prvků. Vložená makra jsou součástí objektu nebo ovládacího prvku, do něhož jsou vložena. Objekty makra jsou v navigačním podokně zobrazeny v seznamu Makra, vložená makra nikoliv.

Co chcete udělat?

Získat informace o Tvůrci maker

Vytvoření samostatného makra

Vytvoření skupiny maker

Vytvoření vloženého makra

Úprava makra

Použití podmínek k řízení akcí makra

Získat další informace o akcích makra

Informace o Tvůrci maker

Tvůrce maker slouží k vytváření a úpravám maker. Otevření Tvůrce maker:

 • Na kartě Vytvoření ve skupině jiné klikněte na tlačítko makra. Pokud tento příkaz je k dispozici, klikněte na šipku pod modul nebo tlačítko Modul třídy a potom klikněte na tlačítko makra. Obrázek tlačítka

  Zobrazí se Tvůrce maker.

Tvůrce maker

V podokně Tvůrce maker vytváříte seznam akcí, které mají být provedeny při spuštění makra. Při prvním otevření Tvůrce maker jsou zobrazeny sloupce Akce, Argumenty a Komentář.

V části Argumenty akce můžete na levé straně v případě potřeby zadat a upravit argumenty pro jednotlivé akce makra. Na pravé straně je zobrazeno pole pro popis. Po klepnutí na akci nebo argument se v poli pro popis zobrazí stručný popis akce nebo argumentu.

K vytvoření, testování a spuštění makra můžete použít příkazy na kartě Návrh v Tvůrci maker.

Příkazy, které jsou k dispozici na kartě Návrh, jsou popsány v následující tabulce.

Skupina

Příkaz

Popis

Nástroje

Spustit

Provede akce uvedené v makru.

Krok

Zapne režim krokování. Při spuštění makra v tomto režimu jsou postupně provedeny jednotlivé akce. Po dokončení každé akce se zobrazí dialogové okno Krokovat makro. Klepnutím na tlačítko Krok přejdete k další akci. Klepnutím na tlačítko Zastavit všechna makra zastavíte všechna ostatní spuštěná makra. Klepnutím na tlačítko Pokračovat ukončíte režim krokování a všechny zbývající akce budou provedeny bez přerušení.

Tvůrce

Toto tlačítko je aktivováno při zadávání argumentu akce, který může obsahovat Výraz. Klepnutím na tlačítko Tvůrce otevřete dialogové okno Tvůrce výrazů, ve kterém můžete vytvořit výraz.

Řádky

Vložit řádek

Vloží nad vybraný řádek nebo řádky jeden či více prázdných řádků akcí.

Odstranit řádky

Odstraní vybrané řádky akcí.

Zobrazit či skrýt

Zobrazit všechny akce

Zobrazí v rozevíracím seznamu Akce více či méně akcí makra.

 • Chcete-li zobrazit delší seznam akcí makra, klepněte na tlačítko Zobrazit všechny akce. Když je delší seznam akcí makra k dispozici, je tlačítko Zobrazit všechny akce zobrazeno jako vybrané. Pokud vyberte akci makra z tohoto delšího seznamu, bude pravděpodobně nutné udělit databázi před spuštěním dané akce explicitní stav důvěryhodnosti.

 • Chcete-li přepnout z delšího seznamu akcí makra zpět do kratšího seznamu, ve kterém jsou zobrazeny pouze akce makra, které lze používat v neověřených databázích, ujistěte se, že není vybráno tlačítko Zobrazit všechny akce.

  Tip: Pokud je tlačítko Zobrazit všechny akce vybráno, klepnutím na toto tlačítko jehovýběr zrušte. Jestliže tlačítko Zobrazit všechny akce vybráno není, je k dispozici kratší seznam důvěryhodných akcí makra.

Názvy maker

Zobrazí nebo skryje sloupec Název makra. Názvy maker jsou vyžadovány ve skupinách maker k vzájemnému rozlišení jednotlivých maker, ale jinak jsou názvy maker nepovinné. Další informace naleznete v části Vytvoření skupiny maker.

Podmínky

Zobrazí nebo skryje sloupec Podmínka. Tento sloupec slouží k zadávání výrazů, které určují, kdy bude akce provedena.

Argumenty

Zobrazí nebo skryje sloupec Argumenty. V tomto sloupci jsou zobrazeny argumenty pro jednotlivé akce makra, které usnadňují čtení makra. Pokud sloupec Argumenty není zobrazen, je nutné klepnutím na každou akci zobrazit příslušné argumenty v části Argumenty akce. Sloupec Argumenty není určen k zadávání argumentů.

Tip: Tvůrce maker byla upravena v aplikaci Access 2010 můžete usnadnit její i k vytváření, úprava a sdílení makra aplikace Access.

Začátek stránky

Vytvoření samostatného makra

 1. Na kartě Vytvoření ve skupině jiné klikněte na tlačítko makra. Pokud tento příkaz je k dispozici, klikněte na šipku pod modul nebo tlačítko Modul třídy a potom klikněte na tlačítko makra. Obrázek tlačítka

  Zobrazí se podokno Tvůrce maker.

 2. Přidání akce do makra:

  • V podokně Tvůrce maker klepněte na první prázdnou buňku ve sloupci Akce.

  • Zadejte akci, kterou chcete použít, nebo klepnutím na šipku zobrazte seznam akcí k dispozici a požadovanou akci vyberte.

   Výběr akce makra

  • V části Argumenty akce (v dolní části Tvůrce maker) zadejte v případě potřeby argumenty pro danou akci.

   Zadání argumentů akce

   • Argumenty se při zadávání do podokna Argumenty akce zobrazují ve sloupci Argumenty v seznamu akcí. Sloupec Argumenty však slouží pouze k zobrazení; nelze do něj zadávat hodnoty.

   • Chcete-li zobrazit krátký popis jednotlivých argumentů, klepněte v podokně Argumenty akce do pole argumentu a přečtěte si popis vpravo od argumentu.

    Tipy

    • Akční argument kterého je nastavení název databázového objektu můžete nastavit argument přetažením objekt v navigačním podokně do pole Název objektu.

    • Akci lze vytvořit také přetažením databázového objektu z navigačního podokna do prázdného řádku v Tvůrci maker. Přetáhnete-li do Tvůrce maker tabulku, dotaz, formulář, sestavu nebo modul, je přidána akce, která danou tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu otevře. Pokud do Tvůrce maker přetáhnete makro, je přidána akce, která toto makro spustí.

  • K vybrané akci lze zadat komentář do sloupce Komentář.

 3. Chcete-li do makra přidat více akcí, přesuňte se na další řádek akce a potom opakujte krok 2.

Při spuštění makra jsou akce v aplikaci Access provedeny v pořadí, v jakém jsou uvedeny v seznamu.

Začátek stránky

Vytvoření skupiny maker

Pokud chcete seskupit několik vzájemně souvisejících maker do jednoho objektu makra, můžete vytvořit skupinu maker.

 1. Na kartě Vytvoření ve skupině jiné klikněte na tlačítko makra. Pokud tento příkaz je k dispozici, klikněte na šipku pod modul nebo tlačítko Modul třídy a potom klikněte na tlačítko makra. Obrázek tlačítka

  Zobrazí se Tvůrce maker.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit/skrýt klikněte na Názvy maker Obrázek tlačítka , pokud není vybrána.

  V podokně Tvůrce maker se zobrazí sloupec Název makra.

  Poznámka: Názvy maker jsou ve skupinách maker potřebné k vzájemnému rozlišení jednotlivých maker. Název makra je zobrazen na stejném řádku jako první akce makra. U dalších akcí v makru je sloupec s názvem makra ponechán prázdný. Makro končí, vyskytne-li se další název makra.

 3. Do sloupce Název makra zadejte název prvního makra ve skupině.

 4. Přidejte akce, které má první makro provádět.

  • Ve sloupci Akce klepněte na šipku. Zobrazí se seznam akcí.

  • Klepněte na název akce, kterou chcete použít.

  • V části Argumenty akce zadejte v případě potřeby argumenty pro danou akci.

   Klepnutím do pole argumentu zobrazíte vpravo od argumentu jeho popis.

   Tipy

   • Jedná-li se o argument akce, jehož nastavením je název databázového objektu, můžete tento argument nastavit přetažením daného objektu z navigačního podokna do pole Název objektu v podokně s argumenty akce.

   • Akci lze vytvořit také přetažením databázového objektu z navigačního podokna do prázdného řádku v Tvůrci maker. Přetáhnete-li do Tvůrce maker tabulku, dotaz, formulář, sestavu nebo modul, je v aplikaci Access přidána akce, která danou tabulku, dotaz, formulář nebo sestavu otevře. Pokud do Tvůrce maker přetáhnete makro, je přidána akce, která toto makro spustí.

  • K vybrané akci lze zadat komentář.

 5. Přejděte na další prázdný řádek a zadejte název dalšího makra ve sloupci Název makra.

 6. Přidejte akce, které má makro provádět.

 7. Opakujte kroky 5 a 6 pro každé makro ve skupině maker.

Následující ilustrace zobrazuje malou skupinu maker. Tato skupina maker obsahuje dvě makra, jejichž názvy jsou zobrazeny ve sloupci Název makra. Každé makro obsahuje dvě akce.

Příklad skupiny maker

 • Název zadaný při uložení skupiny maker označuje skupinu maker. V uvedeném příkladu má skupina maker název Makro3. Tento název je zobrazen v části Makra v navigačním podokně. Chcete-li odkazovat na jednotlivé makro ve skupině maker, použijte následující syntaxi:

  názevskupiny.názevmakra

  Název Makro3.NalezenZpr v předchozí ilustraci například odkazuje na druhé makro ve skupině maker.

 • Pokud spustíte makro skupiny poklepáním v navigačním podokně nebo kliknutím na Spustit Obrázek tlačítka ve skupině Nástroje na kartě Návrh, Access spustí pouze první makro ve skupinovém rámečku zastavení dosáhne sekundu Název makra.

Začátek stránky

Vytvoření vloženého makra

Vložená makra se liší od samostatných maker tím, že jsou uložena ve vlastnostech událostí formulářů, sestav nebo ovládacích prvků. Tato makra nejsou zobrazena jako objekty v části Makra v navigačním podokně. To usnadní správu databáze, protože není nutné mít přehled o jednotlivých objektech makra obsahujících makra pro formulář nebo sestavu. Při kopírování, importu nebo exportu formuláře nebo sestavy jsou vložená makra vždy zahrnuta ve formuláři nebo sestavě.

Pokud například chcete zabránit zobrazení sestavy, jestliže nejsou k dispozici žádná data, můžete vložit makro do vlastnosti události Při nepřítomnosti dat dané sestavy. Můžete použít akci OknoSeZprávou, která zobrazí zprávu, a potom použít akci ZrušitUdálost, která namísto zobrazení prázdné stránky sestavu zruší.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, která bude obsahovat makra a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení Obrázek tlačítka nebo Zobrazení rozložení Obrázek tlačítka .

 2. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 3. Klepněte na ovládací prvek nebo sekci obsahující událostní vlastnost, do které chcete vložit makro. Ovládací prvek či sekci (nebo celý formulář či sestavu) můžete vybrat také pomocí rozevíracího seznamu pod položkou Typ výběru v horní části seznamu vlastností.

 4. V seznamu vlastností klepněte na kartu Událostní.

 5. Klepněte na událostní vlastnost, do které chcete vložit makro, a potom klepněte na tlačítko Tlačítko Tvůrce .

 6. V dialogovém okně Vybrat tvůrce klepněte na položku Tvůrce maker a klepněte na tlačítko OK.

 7. V podokně Tvůrce maker klepněte na první prázdný řádek ve sloupci Akce.

 8. V rozevíracím seznamu Akce, klepněte na požadovanou akci.

 9. Požadované argumenty zadejte v části Argumenty akce.

 10. Chcete-li přidat další akci, klepněte na další řádek ve sloupci Akce a opakujte kroky 8 a 9.

 11. Po dokončení makra klepněte na tlačítko Uložit a poté klepněte na tlačítkoZavřít.

Makro bude spuštěno při každém spuštění vlastnosti události.

Poznámka: Access umožňuje vytvořit skupinu maker jako vloženého makra. Však pouze první makra ve skupině spustila události. Další makra ve skupině jsou ignorovány.

Začátek stránky

Úprava makra

 • Vložení řádku akce:     Pravým tlačítkem klepněte na řádek akce, nad který chcete vložit nový řádek akce, a klepněte na příkaz Vložit řádky Obrázek tlačítka .

 • Odstranění řádku akce:     Pravým tlačítkem klepněte na řádek akce, který chcete odstranit a klepněte na příkaz Odstranit řádky Obrázek tlačítka .

 • Přesunutí řádku akce:     Klepnutím na záhlaví řádku nalevo od akce vyberte řádek akce a přetažením jej přesuňte na nové místo.

Více řádků je možné vložit, odstranit nebo přesunout tak, že nejprve vyberete skupinu řádků a potom provedete požadovanou operaci. Chcete-li vybrat skupinu řádků, klepněte na záhlaví prvního požadovaného řádku, podržte klávesu SHIFT a klepněte na záhlaví posledního požadovaného řádku. (Záhlaví řádku je stínované pole vlevo od jednotlivých řádků akce.)

Alternativním způsobem výběru více řádků je umístění ukazatele myši na záhlaví prvního řádku, který chcete vybrat, a provedení výběru dalších řádků klepnutím a přetažením nahoru nebo dolů.

Poznámka: Pokud vybíráte řádky klepnutím a přetažením, nesmí být první požadovaný řádek již vybrán. Je-li již vybrán, bude v aplikaci Access přetažen do nového umístění.

Začátek stránky

Použití podmínek k řízení akcí makra

V Podmínka můžete použít libovolný výraz, jehož výsledkem je hodnota typu True/False nebo Ano/Ne. Makro bude provedeno, pokud bude podmínka vyhodnocena jako True (nebo Ano).

Chcete-li zadat podmínku akce makra, je nutné nejprve v Tvůrci maker zobrazit sloupec Podmínka:

 • Na kartě Návrh klepněte ve skupině Zobrazit či skrýt na tlačítko Podmínky Obrázek tlačítka .

Do sloupce Podmínka zadejte výraz. Před výraz nezadávejte symbol rovná se (=). Pokud má podmínka platit pro několik akcí současně, zadejte do každého dalšího řádku znaky .... Příklad:

Podmínka vztahující se k několika akcím makra

Tip: Dočasného ignorování akce v aplikaci Access lze dosáhnout tím, že do podmínky zadáte hodnotu False. Dočasné ignorování akce může být užitečné například při ladění makra.

Příklady podmínek v makrech

Použitý výraz

Podmínka provedení akce

[Město]="Paříž"

Paříž je hodnota nastavená v poli Město ve formuláři, ze kterého bylo makro spuštěno.

DCount("[ČísloObjednávky]", "Objednávky")>35

V tabulce Objednávky je v poli ČísloObjednávky více než 35 položek.

DCount("*", "Rozpis objednávek", "[ČísloObjednávky]=Forms![Objednávky]![ČísloObjednávky]")>3

V tabulce Rozpis objednávek jsou více než tři položky, u kterých hodnota pole ČísloObjednávky odpovídá hodnotě pole ČísloObjednávky ve formuláři Objednávky.

[DatumOdeslání] Between #02.02.07# And #02.03.07#

Ve formuláři, ze kterého je spuštěno makro, není hodnota pole DatumOdeslání menší než 2. února 2007 a není větší než 2. března 2007.

Forms![Výrobky]![JednotkyNaSkladě]<5

Ve formuláři Výrobky je hodnota pole JednotkyNaSkladě menší než 5.

IsNull([Jméno])

FirstName ve formuláři, ze kterého je spuštění makra hodnotu Null (nemá žádnou hodnotu). Tento výraz je ekvivalentní [FirstName] je Null.

[Země]="Velká Británie" And Forms![ProdejeCelkem]![CelkováHodnotaObjednávek]>100

Ve formuláři, ze kterého je spuštěno makro, je hodnota pole Země rovna Velká Británie a hodnota pole CelkováHodnotaObjednávek ve formuláři Prodeje celkem je větší než 100.

[Země] In ("Francie", "Itálie", "Španělsko") And Len([PSČ])<>5

Hodnota pole Země ve formuláři, ze kterého bylo spuštěno makro, je Francie, Itálie nebo Španělsko a PSČ má jinou délku než právě pět znaků.

OknoSeZprávou("Potvrdit změny?",1)=1

V dialogovém okně, v němž funkce OknoSeZprávou zobrazuje zprávu Potvrdit změny?, klepnete na tlačítko OK. Pokud v tomto dialogovém okně klepnete na tlačítko Storno, je akce v aplikaci Access ignorována.

[DočasnéProměnné]![MojeProměnná]=43

Hodnota dočasné proměnné MojeProm (vytvořený s využitím akce makra NastavitDočasnouProměnnou ) se rovná 43.

[ChybaMakra]<>0

Hodnota vlastnosti objektu ChybaMakračíslo není rovno 0, což znamená, že došlo k chybě v makru. Tato podmínka lze použít ve spojení s SmazatChybuMakra a akce makra PřiChybě určit, co se stane, když dojde k chybě.

Další informace o výrazech najdete v článku Tvorba výrazu.

Začátek stránky

Další informace o akcích makra

Klepnutím na akci nebo argument zobrazíte v pravém dolním rohu podokna Tvůrce maker podrobnější informace o dané akci nebo argumentu. Ke každé akci makra je rovněž přidruženo téma nápovědy. Chcete-li získat další informace o akci, vyberte akci v seznamu akcí a stiskněte klávesu F1.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×