Vytvoření kontingenčního diagramu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Kontingenční diagramy a zdroje dat

Součásti kontingenčního diagramu

Ukázkový scénář

Vytvoření kontingenčního diagramu

Aktualizace dat v kontingenčním diagramu

Filtrování dat v kontingenčním diagramu

Přizpůsobení dat v uzlů kontingenčního diagramu

Omezení počtu uzlů v úrovních

Kontingenční diagramy a zdroje dat

Kontingenční diagram je kolekce obrazců uspořádaných ve stromové struktuře usnadňující provádění analýzy a vytváření souhrnů dat ve vizuálním, srozumitelném formátu. Vychází z jediného obrazce označovaného jako nejvyšší uzel, který obsahuje informace importované z listu, tabulky, zobrazení nebo datové krychle. Nejvyšší uzel lze rozložit na úroveň poduzlů umožňujících různé způsoby zobrazení dat.

Poznámka: Pokud chcete, aby vizuální znázornění každý řádek v listu, tabulky nebo zobrazení, ale není potřeba analyzovat nebo sumarizaci dat, použijte funkci Propojit Data s obrazci na kartě Data . Další informace najdete v článku rozšíření dat o datové symboly.

Kategorie, úrovně a uzly

Pro správné pochopení kategorií, úrovní a uzlů uvažujte o každém prvku v souvislosti se zdrojem dat:

 • Každý sloupec zdroje dat je nečíselný nebo číselný.

 • Nečíselné sloupce si můžete představit jako kategorie: Například kategorie Čtvrtletí, Prodejce nebo Telefonní číslo. Každá z nich se může stát úrovní pod nejvyšším uzlem. Všimněte si, že hodnoty ve sloupci Telefonní číslo mohou být čísla, ale nejsou to čísla, která lze sčítat nebo z nich vytvářet souhrny.

 • Číselné sloupce si můžete představit jako data, například čísla nebo měnu, která lze sčítat nebo určovat jejich průměr, nebo která mají minimální či maximální hodnoty.

 • Uzel si můžete představit jako skupinu řádků ze zdroje dat, které mají v určitém sloupci společnou hodnotu. Například pro kategorii Čtvrtletí by byly všechny řádky s hodnotou ČTV4 seskupeny do jednoho uzlu.

Zdroje dat

K vytvoření kontingenčního diagramu mohou sloužit následující zdroje dat:

 • sešit aplikace Microsoft Office Excel,

 • databáze aplikace Microsoft Office Access,

 • Microsoft Sharepointového seznamu

 • databáze serveru Microsoft SQL Server,

 • služba Microsoft SQL Server Analysis Services,

 • další zdroje dat OLE DB nebo ODBC.

Začátek stránky

Součásti kontingenčního diagramu

Součásti kontingenčního diagramu

1. Název kontingenčního diagramu

2. Nejvyšší uzel kontingenčního diagramu

3. Obrazec rozpisu

4. Legenda k datům

5. Obrazce Čtv3 a Čtv4 společně tvoří úroveň

6. Uzel s obrazcem použitým ke zvýraznění

Začátek stránky

Ukázkový scénář

Předpokládejme, že máte k dispozici list aplikace Excel s informacemi o prodeji sportovního zboží za poslední dvě čtvrtletí, který je znázorněn na následujícím obrázku.

Údaje o prodeji v tabulce aplikace Excel

Potřebujete znát následující informace:

 • Jaká byla tržba jednotlivých oddělení sportovního zboží?

 • Jaké byly výnosy v jednotlivých čtvrtletích?

 • Jaký zisk vytvořili jednotliví prodejci?

Kontingenční diagram umožní odpovědět na tyto tři otázky tím, že zobrazí data uspořádaná ve třech různých stromových zobrazeních.

Na následujícím obrázku jsou znázorněny tři způsoby zobrazení zdrojových dat za účelem zodpovězení příslušných otázek.

Data rozdělená v kontingenčním diagramu třemi způsoby

Začátek stránky

Vytvoření kontingenčního diagramu

Vytvoření kontingenčního diagramu, můžete použít šablonu kontingenčního diagramu nebo vložit obrazec Uzel kontingenční tabulky do každého diagramu. Toto téma popisuje použití kontingenčního diagramu šablony k vytvoření jednoho kontingenčního diagramu. Informace o vkládání Uzel obrazců na dalších typů diagramů aplikace Visio najdete v článku Vložení kontingenčního diagramu do libovolného výkresu. Další informace o vytváření výkresu s více kontingenčních diagramů najdete v tématu Přidání více kontingenčních diagramů do výkresu.

Při vytváření kontingenčního diagramu vás Průvodce výběrem dat vyzve k výběru zdroje dat. Poté je proveden import dat do nejvyššího uzlu kontingenčního diagramu, který je zobrazen ve výkresu. Nejvyšší uzel můžete rozbalit a zobrazit tak data, která chcete analyzovat.

Poznámka: Je vhodné dbát na to, aby horní buňka každého sloupce na listu aplikace Excel obsahovala záhlaví sloupce, nikoli data. Záhlaví sice nejsou povinná, ale díky nim je vytvořený kontingenční diagram mnohem srozumitelnější.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Nový, na položku Obchodní a poté dvakrát klikněte na položku Kontingenční diagram.

 3. Postupujte podle pokynů uvedených v Průvodci výběrem dat.

  Po kliknutí na tlačítko Dokončit se na stránce výkresu zobrazí následující tři obrazce:

  • legenda k datům obsahující informace o zdroji dat,

  • textové pole pro název kontingenčního diagramu,

  • nejvyšší uzel obsahující importovanou množinu dat.

 4. Klikněte na stránce výkresu na nejvyšší uzel a v okně Kontingenční diagram klikněte v části Přidat kategorii na kategorii (obvykle sloupec ve zdroji dat), podle které chcete data seskupit.

  Poznámka: Někdy může být nutné okno Kontingenční diagram maximalizovat, aby byly vidět všechny funkce.

Chcete-li pokračovat v rozbalování nových poduzlů a zobrazovat tak další úrovně, klikněte na uzel, který chcete rozbalit, a opakujte krok 4.

Začátek stránky

Aktualizace dat v kontingenčním diagramu

V existujícím kontingenčním diagramu je možné aktualizovat data. Pokud výkres obsahuje více kontingenčních diagramů, lze aktualizovat jeden diagram nebo všechny.

 • Chcete-li aktualizovat jeden kontingenční diagram, vyberte jej ve výkresu. Na kartě Kontingenční diagram klikněte ve skupině Data na možnost Aktualizovat.

 • Chcete-li aktualizovat všechny kontingenční diagramy ve výkresu, klikněte na šipku pod položkou Aktualizovat a potom klikněte na položku Aktualizovat vše.

Začátek stránky

Filtrování dat v kontingenčním diagramu

Každý uzel v určité úrovni kontingenčního diagramu představuje skupinu řádků ve zdroji dat, které sdílejí společnou hodnotu. Uzel pro čtvrté čtvrtletí (Čtv4) by například obsahoval všechna číselná data řádků, které mají ve sloupci Čtvrtletí hodnotu Čtv4.

Pomocí filtrů lze zvolit, které sloupce mají být zobrazeny v dané úrovni. Jestliže vás například již nezajímají data pro první čtvrtletí, můžete uzel Čtv1 skrýt.

 1. V části Přidat kategorii v okně Kontingenční diagram klikněte pravým tlačítkem myši na data (název kategorie), která chcete filtrovat, a potom klikněte na příkaz Konfigurovat sloupec.

 2. V dialogovém okně Konfigurovat sloupec v části Filtr klikněte v části zobrazení dat místo, kam: název kategorie, vyberte operace v levém sloupci a zadejte hodnoty do polí v pravém sloupci zadejte data, která chcete pracovat s.

  Ve výkresu se zobrazí pouze uzly, které obsahují informace splňující vybraná kritéria.

Chcete-li filtr odebrat, nastavte operace v levém sloupci rozevíracích seznamů Zobrazit data, kde opět na hodnotu (Vyberte operaci).

Poznámka: Pokud je zdrojem dat datové krychle služby SQL Server Analysis Services, klikněte pravým tlačítkem myši na položku, kterou chcete filtrovat, klikněte na Konfigurovat dimenzi a v dialogovém okně Konfigurovat dimenzi klikněte na Konfigurovat úroveň. V dialogovém okně Konfigurovat úroveň v části Filtr klikněte v části zobrazení dat místo, kam název kategorie, vyberte operace v levém sloupci a zadejte hodnoty do polí v pravém sloupci zadejte data, která chcete pracovat s.

Začátek stránky

Vlastní nastavení dat v uzlech kontingenčního diagramu

Po rozbalení uzlu kontingenčního diagramu se v uzlu zobrazí výchozí množina dat. Uživatel má možnost změnit, jaká číselná data se zobrazí, název těchto dat a způsob vytváření souhrnu číselných dat.

Zobrazení nebo skrytí určitých dat

Jestliže zobrazíte nebo skryjete číselná data (obvykle sloupec ve zdroji dat), bude tato změna použita u všech uzlů vybraného kontingenčního diagramu.

 1. Vyberte libovolný uzel kontingenčního diagramu.

 2. V části Přidat součet v okně Kontingenční diagram zaškrtněte políčka u dat, která chcete zobrazit, a zrušte zaškrtnutí políček u dat, která chcete skrýt.

Změna způsobu vytváření souhrnu číselných dat

Ve výchozím nastavení představují data zobrazená v uzlu kontingenčního diagramu součet prvního sloupce zdroje dat. Souhrnnou funkci lze změnit ze součtu na průměr, minimum, maximum nebo počet položek.

Poznámka: Neplatí to pro Službu pro analýzu serveru SQL Server.

 • V části Přidat součet v okně Kontingenční diagram klikněte pravým tlačítkem myši na položku, kterou chcete změnit, a zvolte souhrnnou funkci, kterou chcete použít.

Změna názvů položek v seznamech Přidat kategorii a Přidat součet

 1. V části Přidat kategorii nebo Přidat součet v okně Kontingenční diagram klikněte pravým tlačítkem myši na položku, kterou chcete změnit, a potom klikněte na příkaz Konfigurovat sloupec.

 2. Do pole Název v dialogovém okně Konfigurovat sloupec zadejte nový název.

  Chcete-li se vrátit k původnímu názvu, klikněte na tlačítko Použít název zdroje.

Začátek stránky

Omezení počtu uzlů v úrovních

Uživatel může zvolit, kolik uzlů se zobrazí v jedné úrovni nebo ve všech úrovních kontingenčního diagramu. Tato možnost je užitečná v případě, že pracujete s rozsáhlými listy, tabulkami nebo zobrazeními a nepotřebujete vidět všechna data rozdělená do samostatných uzlů.

Chcete například zobrazit pouze prvních pět uzlů v úrovni prodejců nebo prvních 20 uzlů v úrovni objednávek.

Omezení počtu uzlů zobrazených ve všech úrovních

 1. Klikněte na nejvyšší uzel kontingenčního diagramu, který chcete změnit.

 2. Na kartě Kontingenční diagram klikněte ve skupině Data na ikonu spouštění dialogového okna Možnosti dat.

 3. Ve skupinovém rámečku Možnosti dat v dialogovém okně Možnosti kontingenčního diagramu zaškrtněte políčko Omezit počet položek v každém rozpisu.

 4. Do pole Maximální počet položek zadejte maximální počet uzlů, které chcete zobrazit.

  Pro každou úroveň se v kontingenčním diagramu zobrazí nový uzel se třemi tečkami (...) v záhlaví. Tyto obrazce obsahují pro každou úroveň skryté uzly.

Omezení počtu uzlů zobrazených v jedné úrovni

 1. Vyberte v diagramu Rozpisový obrazec úrovně, kterou chcete omezit.

 2. Na kartě Kontingenční diagram klikněte ve skupině Seřadit a filtrovat na položku Seřadit a filtrovat.

 3. Ve skupinovém rámečku Zobrazit v dialogovém okně Možnosti rozpisu zaškrtněte políčko Omezit položky v tomto rozpisu.

 4. Do pole Maximální počet položek zadejte maximální počet uzlů, které chcete zobrazit.

  V kontingenčním diagramu se zobrazí nový uzel se třemi tečkami (...) v záhlaví. Tento obrazec obsahuje skrytá data pro tuto úroveň.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×