Vytvoření inicializačního formuláře pracovního postupu

Můžete chtít, aby váš pracovní postup shromáždil informace od osoby, která ho spustila, a pak na tyto informace později v pracovním postupu odkazovat. Představte si například, že navrhujete pracovní postup, který přiřadí úkol revize dokumentů. U některých pracovních postupů tohoto druhu může dávat smysl, aby se úkol revize přiřadil vždycky stejnému účastníkovi a aby se pro výpočet termínu splnění použil vždycky stejný vzorec. Ve svém pracovním postupu ale vyžadujete, aby osoba, která pracovní postup ručně spustila, určila jak revidujícího tak termín splnění. Nastavíte to tak, že do inicializačního formuláře pracovního postupu přidáte vlastní pole a budete požadovat, aby se pracovní postup spustil automaticky.

Jak pracovní postup používá informace inicializačního formuláře

Pomocí parametrů zadaných v inicializačním formuláři můžete také pracovní postup nastavit tak, aby zahrnul nebo vyloučil zadané akce nebo kroky, nebo můžete určit, kterou z alternativních větví zvolit. Nebo můžete pracovní postup nastavit tak, aby zkopíroval informace z inicializačního formuláře do aktuální položky seznamu, kde se na tyto informace bude odkazovat prostřednictvím sekundárního pracovního postupu.

Tento článek vysvětluje, jak inicializační formulář funguje, a obsahuje příklady a pokyny pro nastavení inicializačních formulářů pro různé účely.

V tomto článku:

Co je inicializační formulář?

Jaké jsou typy polí inicializačního formuláře?

Jaké jsou výchozí hodnoty a kdy je použít?

Příklad 1: Poskytnutí informací aktuálnímu pracovnímu postupu

Příklad 2: Nastavení pracovního postupu tak, aby přeskočil nebo zahrnul krok nebo akci

Příklad 3: Poskytnutí informací sekundárnímu pracovnímu postupu

Jak se dají nastavit nebo aktualizovat hodnoty v aktuální položce seznamu?

Jak se dá použít parametr jako dynamická proměnná pracovního postupu?

Co je inicializační formulář?

Inicializační formulář je stránka, která se zobrazí při každém ručním spuštění pracovního postupu uživatelem. Výchozí inicializační formulář je velmi jednoduchý. Obsahuje jenom název pracovního postupu a dvě tlačítka Spustit a Zrušit.

Jednoduchý výchozí inicializační formulář pracovního postupu

Tento jednoduchý formulář můžete rozšířit přidáním jednoho nebo více polí formuláře. Pomocí těchto polí může osoba spouštějící pracovní postup zadat informace, které pracovní postup potřebuje k dokončení svých procesů.

Inicializační formulář může mít tolik polí formuláře, kolik se jich rozhodnete vytvořit. Následující formulář obsahuje pole pro určení revidujícího a termínu splnění.

Inicializační formulář s přidanými poli revidujícího a data splatnosti

V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 se inicializační formulář zobrazuje jako stránka ASPX ve složce daného pracovního postupu. Název souboru inicializačního formuláře odpovídá názvu pracovního postupu.

Stránka .aspx pracovního postupu zobrazená v seznamu složek

Inicializační formulář je připojený k výchozí stránce předlohy webu a obsahuje webovou část Datový formulář k interakci s pracovním postupem. U inicializačního formuláře můžete přizpůsobit rozložení a vzhled – například můžete připojit jinou stránku předlohy nebo upravit styly. Pokud ale chcete změnit, která pole se ve formuláři zobrazí, nebo změnit formát nebo výchozí hodnoty libovolného pole, musíte použít dialogové okno Návrháře pracovního postupu Parametry spuštění pracovního postupu. Tyto změny polí formuláře nemůžete provést přímou úpravou webové části Datový formulář.

Důležité informace: Pokud provedete úpravy rozložení a vzhledu webové části Datový formulář (tj. změníte prezentaci, nikoli funkce), všimněte si, že při každé nové kompilaci tohoto pracovního postupu dojde ke ztrátě těchto změn. Přizpůsobení rozložení a vzhledu, které provedete na zbytku stránky ASPX, zůstanou zachovaná.

Pokud pole formuláře vytvoříte pomocí dialogového okna Parametry spuštění pracovního postupu a později chcete formát tohoto pole změnit, může se zobrazit toto upozornění.

Upozornění ohledně změny typu formátu pro existující pole

Pokud provedete změny polí v inicializačním formuláři a potom pracovní postup překompilujete, jakékoli spuštěné instance pracovního postupu budou běžet dál, ale budou moct odkazovat jenom na data a formáty dat, které budou k dispozici v novém formuláři. Pokud pole odstraníte nebo upravíte (třeba pole přejmenujete nebo změníte jeho formát) a spuštěná instance pracovního postupu se pak pokusí odkazovat na data, která jsou buď v neočekávaném formátu, nebo neexistují, dojde k chybě pracovního postupu. Proto je důležité neprovádět žádné změny, které by odstranily, přejmenovaly nebo jinak změnily jakékoli pole formuláře, na které by se mohly pokusit odkazovat spuštěné instance pracovního postupu.

Někdy můžete pracovní postup nastavit tak, aby kopíroval informace z pole inicializačního formuláře do pole položky seznamu. Osoba spouštějící primární pracovní postup může například v inicializačním formuláři určit termín splnění úkolu revize dokumentu a primární pracovní postup může toto datum zkopírovat do pole Termín splnění v aktuální položce. Na datum v této položce lze následně odkazovat v sekundárním pracovním postupu, který posílá připomenutí termínu splnění. V takovém případě je důležité zajistit, aby se informace zadané v inicializačním formuláři a zkopírované do pole položky seznamu neměnily, dokud na ně sekundární pracovní postup potřebuje odkazovat. Důležité je na to pamatovat, zejména pokud se sekundární pracovní postup na určitou dobu pozastaví nebo čeká.

Začátek stránky

Jaké jsou typy polí inicializačního formuláře?

Následující obrázek znázorňuje příklad každého typu pole inicializačního formuláře.

Inicializační formulář s jedním polem každého typu

1. Jeden řádek textu

2. Více řádků textu

3. Číslo

4. Ano/Ne (zaškrtávací políčko)

5. Volba (nabídka) jako přepínače

6. Datum a čas

7. Volba (nabídka) jako rozevírací nabídka

Pro každý parametr, který vytvoříte, byste měli zvolit příslušný typ pole:

 • Jeden řádek textu:    Tento typ pole použijte pro stručnou volnou textovou odpověď.

 • Více řádků textu:    Tento typ pole použijte pro volnou textovou odpověď s libovolnou délkou.

 • Číslo:    Tento typ pole je určený k zadávání výhradně číselných hodnot. Do výchozí hodnoty nezahrnujte čárky.

 • Datum a čas:    U tohoto typu pole máte na výběr tři výchozí hodnoty (prázdné pole, datum a čas vytvoření položky nebo vámi zadané datum a čas) a dva formáty zobrazení (pouze datum nebo datum a čas).

 • Volba (nabídka):    Tento typ pole lze zobrazit ve formuláři jako rozevírací nabídku nebo jako sadu přepínačů. V každém případě je možné v jednom okamžiku vybrat pouze jednu ze zobrazených položek.

 • Ano/Ne (zaškrtávací políčko):    Pokud pro pole tohoto typu nezadáte výchozí hodnotu, přiřadí se jim výchozí hodnota Ano.

Pro všechny typy polí platí, že pokud mají určenou výchozí hodnotu, zobrazují se ve formuláři.

Při práci s poli inicializačního formuláře je potřeba mít na paměti následující aspekty:

 • Ověření dat:    Většina typů polí, které jsou momentálně dostupné v inicializačním formuláři, neposkytuje prakticky žádné možnosti ověření dat. Nejde třeba nastavit pole Datum a čas, abyste zkontrolovali, jestli k zadání dat došlo později než dnes. (Samozřejmě můžete začlenit krok pracovního postupu, který otestuje, jestli zadané datum spadá do určeného rozsahu – a pokud tomu tak není, odešle e-mailovou zprávu o nesrovnalostech uživateli, který pracovní postup spustil, a pak pracovní postup zastaví.) Nejnižší úroveň ověření dat poskytují pole Jeden řádek textu, Více řádků textu a Číslo. Každé z těchto polí přijímá jakoukoli položku, která nepřesahuje maximální počet znaků. (I když pole Číslo přijímá jako výchozí hodnoty jenom číselné hodnoty, od osoby, která spustí pracovní postup a dokončí inicializační formulář, přijímá číselné i textové hodnoty.) Nejsilnější ověření dat poskytuje pole Volba (nabídka), pro kterou musí osoba spouštějící pracovní postup vybrat jednu z předdefinovaných možností určených ve formuláři.

 • Popisy polí a pokyny:    Jednotlivá pole v inicializačním formuláři neposkytují prostor pro popis pole nebo pro pokyny související se způsobem zadávání informací. Úpravou stránky ASPX však můžete přidat popisy a pokyny pro celý inicializační formulář, včetně pokynů týkajících se polí, která musí obsahovat hodnotu, a polí, která můžou zůstat prázdná. Je potřeba se ujistit, že své popisy a pokyny přidáváte mimo webovou část Datový formulář. V opačném případě by totiž došlo při opětovné kompilaci k jejich ztrátě.

 • Rozsah dostupných polí:    Vzhledem k tomu, že inicializační formulář není přidružený položce seznamu, na rozdíl od vlastního formuláře úkolů, který je přidružený položce v seznamu úkolů, inicializační formulář neposkytuje tolik typů polí formuláře jako vlastní formulář úkolů.

Začátek stránky

Jaké jsou výchozí hodnoty a kdy je použít?

Při navrhování inicializačního formuláře se rozhodujete, jestli se pro každý vámi definovaný parametr mají nebo nemají zadávat výchozí hodnoty. Pokud pro parametr výchozí hodnotu zadáte a osoba, která pracovní postup spouští, tuto výchozí hodnotu nenahradí jinou hodnotou, pracovní postup použije tuto výchozí hodnotu.

Pokud tedy pracovní postup pro správné spuštění vyžaduje neprázdnou hodnotu v jakémkoli parametru, je vhodné určit výchozí hodnotu. Například v ukázkovém pracovním postupu Revize dokumentu můžete v inicializačním formuláři zadat výchozího revidujícího a výchozí úroveň priority.

Pokud pracovní postup musí mít neprázdnou hodnotu v poli, pro které neexistuje bezpečná nebo vhodná výchozí hodnota, doporučujeme nastavit první krok pracovního postupu tak, aby otestoval, jestli je vyžadované pole prázdné. Pokud tomu tak je, může se pracovní postup zastavit – ale jenom po odeslání e-mailové zprávy osobě, která jej spustila, s vysvětlením, že je nutné spustit novou instanci pracovního postupu se stejnou položkou a zadáním hodnoty do požadovaného pole.

Jediným typem parametru, který má výchozí hodnotu vždy, je parametr Ano/Ne (zaškrtávací políčko), který je vždycky nastavený buď na výchozí hodnotu Ano nebo na Ne.

Důležité informace: Pokud pracovní postup nastavíte tak, aby se spouštěl automaticky, a nezadáte výchozí hodnotu pro jeden nebo více parametrů, zobrazí se následují zpráva s připomenutím, že prázdné hodnoty v některých parametrech mohou bránit správnému spuštění pracovního procesu.

Upozornění ohledně zahrnutí výchozích hodnot pro automatické spuštění

Začátek stránky

Příklad 1: Poskytnutí informací aktuálnímu pracovnímu postupu

Pokud pracovní postup používáte k přiřazení úkolu (třeba úkolu revize dokumentu v našem příkladu) a chcete, aby osoba spouštějící pracovní postup mohla vybírat osoby, kterým se má úkol přiřadit, můžete tuto možnost nastavit přidáním parametru do inicializačního formuláře.

Přidání pole Revidující do inicializačního formuláře

Postup přidání parametru Revidující:

 1. V Návrháři pracovních postupů se ujistěte, že je možné pracovní postup spustit jenom ručně a ne automaticky, a pak klikněte na Spuštění.

  Návrhář pracovního postupu s nastavením pro nový pracovní postup

 2. V dialogovém okně Parametry spuštění pracovního postupu klikněte na Přidat.

 3. V dialogovém okně Přidat pole pojmenujte nové pole Revidující a potom v seznamu Typ informací klikněte na Volba (nabídka).

  Dialogové pole Přidat pole s výběry

 4. Klikněte na Další a potom v poli Volby (zadejte každou volbu na samostatný řádek): zadejte e-mailové adresy revidujících, které chcete nabídnout jako možnosti tohoto parametru.

  Poznámka: Při odesílání e-mailové zprávy může pracovní postup použít název domény\uživatelské jméno nebo celou e-mailovou adresu osoby – například v polích e-mailové zprávy pracovního postupu Komu nebo Kopie můžete použít NORTHWINDTRADERS\Anna i Anna@Northwindtraders.com.

 5. Do pole Výchozí hodnota zadejte revidujícího, kterého bude pracovní postup používat v případě, že osoba dokončující inicializační formulář tento parametr nezmění.

  Důležité informace: Pokud nezadáte výchozí hodnotu pro pole, ve kterém pracovní postup vyžaduje informace, a pokud uživatel, který spustil pracovní postup, do tohoto pole také nezadal hodnotu, pracovní postup se nezdaří.

 6. V seznamu Zobrazit jako klikněte buď na Rozevírací nabídka nebo na Přepínače. (V tomto příkladu je vybraná volba Přepínače.)

  Dialogové pole Přidat pole s výběry

 7. Klikněte na Dokončit a potom v dialogovém okně Parametry spuštění pracovního postupu klikněte na OK.

Konfigurace akce pracovního postupu tak, aby používala parametr inicializačního formuláře

Postup nastavení pracovního postupu tak, aby přiřadil úkol revize dokumentu účastníkům určeným v inicializačním formuláři:

 1. V Návrháři pracovního postupu klikněte na stránce představující krok, ve kterém chcete vyhledat úkol, na Akce a pak klikněte na požadovanou akci.

  V tomto příkladu klikněte na Přiřadit položku úkolu.

 2. V akci klikněte na položku úkolu, potom v Průvodci vlastním úkolem klikněte na Další a potom úkol pojmenujte jako Revize dokumentu.

 3. Do pole Popis zadejte pokyny, které chcete zahrnout do úkolu, a pak klikněte na Dokončit.

 4. V akci klikněte na tito uživatelé.

 5. V dialogovém okně Vybrat uživatele klikněte v seznamu Nebo vyberte některého ze stávajících uživatelů či skupin: na Vyhledání pracovního postupu a potom klikněte na Přidat.

 6. V dialogovém okně Definovat vyhledání pracovního postupu vyberte následující možnosti:

  • Zdroj: Data pracovního postupu

  • Pole: Spuštění: Revidující

 7. Klikněte na OK a pak kliknutím na OK zavřete dialogové okno Vybrat uživatele.

Vaše akce teď vypadá nějak takto.

Akce s oběma zadanými parametry

Osoba, která pracovní postup spustí, teď může pomocí pole Revidující v inicializačním formuláři nařídit pracovnímu postupu, které osobě má úkol přiřadit.

V další části se naučíte používat inicializační formulář k rozhodování o tom, jestli má pracovní postup určitou akci nebo sadu akcí provést.

Začátek stránky

Příklad 2: Nastavení pracovního postupu tak, aby přeskočil nebo zahrnul krok nebo akci

Někdy se může stát, že určitý krok v pracovním postupu chcete nebo naopak nechcete spustit na určité položce seznamu v závislosti na konkrétních informacích o této položce. Můžete například mít pracovní postup Nový dokument, který spouštíte u každého nového dokumentu v knihovně Sdílené dokumenty. Úkol Revize dokumentu, který je součástí tohoto pracovního postupu, ale můžete chtít spustit jenom u vybraných dokumentů.

Přidání pole Odeslat na revizi do inicializačního formuláře

Postup přidání parametru Odeslat na revizi:

 1. V Návrháři pracovních postupů se ujistěte, že je možné pracovní postup spustit jenom ručně a ne automaticky, a pak klikněte na Spuštění.

  Návrhář pracovního postupu s nastavením pro nový pracovní postup

 2. V dialogovém okně Parametry spuštění pracovního postupu klikněte na Přidat.

 3. V dialogovém okně Přidat pole pojmenujte nové pole Odeslat na revizi a potom v seznamu Typ informací klikněte na Ano/Ne (zaškrtávací políčko).

 4. Klikněte na Další a pak zadejte výchozí hodnotu (pokud hodnotu nezadáte, výchozí hodnota pole bude Ano).

  Dialogové pole Přidat pole s výběry

 5. Klikněte na Dokončit a potom v dialogovém okně Parametry spuštění pracovního postupu klikněte na OK.

Přidání podmínky do pracovního postupu

Postup nastavení pracovního postupu tak, aby používal hodnotu Odeslat na revizi pro rozhodování o tom, jestli se má nebo nemá spustit aktuální krok pracovního postupu (v příkladu jde o krok, ve kterém se přiřazuje úkol Revize dokumentu):

 1. V Návrháři pracovního postupu klikněte na stránce pracovního postupu představující krok, který chcete přidružit zaškrtávacímu políčku, na Podmínky a potom klikněte na Porovnat libovolný zdroj dat.

 2. V podmínce klikněte na první hodnotu a pak klikněte na Zobrazit datové vazby Obrázek tlačítka .

 3. V dialogovém okně Definovat vyhledání pracovního postupu vyberte následující možnosti:

  • Zdroj: Data pracovního postupu

  • Pole: Spuštění: Odeslat na revizi

 4. Klikněte na OK.

 5. V podmínce klikněte na druhou hodnotu a pak v seznamu klikněte na Ano.

Vaše podmínka teď vypadá podobně jako ta na následujícím obrázku.

Krok pracovního postupu zobrazující podmínku se všemi zadanými parametry

Osoba spouštějící pracovní postup teď může pomocí zaškrtávacího políčka v inicializačním formuláři informovat pracovní postup o tom, jestli má nebo nemá provádět akce v aktuálním kroku.

V následující části se naučíte kopírovat informace z inicializačního formuláře do aktuální položky seznamu, aby na tyto informace mohl odkazovat sekundární pracovní postup.

Začátek stránky

Příklad 3: Poskytnutí informací sekundárnímu pracovnímu postupu

Pokud pro nastavení termínů splnění pro úkoly vytvořené primárním pracovním postupem v seznamu (v příkladu je to knihovna Sdílené dokumenty) používáte sekundární pracovní postup spouštěný na seznamu Úkoly, můžete k určení termínu splnění úkolu použít inicializační formulář primárního pracovního postupu. Další informace o sekundárních pracovních postupech najdete v článku Vytvoření sekundárního pracovního postupu.

Tok informací o termínu splnění prostřednictvím primárního a sekundárního pracovního postupu

1. Osoba spouštějící pracovní postup určí termín splnění.

2. Inicializační formulář poskytne termín splnění primárnímu pracovnímu postupu.

3. Primární pracovní postup zkopíruje termín splnění do pole Termín aktuální položky seznamu.

4. Sekundární pracovní postup získá termín splnění dotazováním položky seznamu.

5. Sekundární pracovní postup zkopíruje termín splnění do položky úkolu.

Poznámky: 

 • Pokud chcete, aby sekundární pracovní postup odkazoval na původní položku seznamu, na které primární pracovní postup běží, musí pracovní postup znát ID položky seznamu dané původní položky. Toto ID položky seznamu, které je uložené ve sloupci ID položky pracovních postupů v seznamu úkolů, znají automaticky jenom položky úkolů, které se vytvořily pomocí některé z akcí úkolu pracovního postupu. Pokud je sekundární pracovní postup spuštěný na seznamu, který není seznamem úkolů, ale potřebuje odkazovat na původní položku, potom musí primární pracovní postup uložit ID položky seznamu, na které je spuštěný, v položce, kterou vytvoří, a na které poběží sekundární pracovní postup. Toto nastavení můžete provést přidáním vyhledávacího sloupce do seznamu, na kterém běží sekundární pracovní postup. Tento vyhledávací sloupec bude odkazovat na sloupec ID seznamu nebo knihovny, na které je spuštěný primární pracovní postup. Potom při konfiguraci primárního pracovního postupu pro vytvoření položky v seznamu, na které je spuštěný sekundární pracovní postup, namapujte ID aktuální položky primárního pracovního seznamu na vyhledávací pole druhého seznamu.

 • Pokud jste ještě do knihovny Sdílené dokumenty nepřidali sloupec Termín splnění, musíte to udělat dřív, než provedete postupy uvedené v této části. Pokud do tohoto sloupce chcete zahrnout informace o datu i času, ujistěte se, že jste tuto volbu provedli v části Další nastavení sloupců na stránce Přidat sloupce.

  Pokud nechcete, aby se pole Termín splnění zobrazovalo na formulářích, jako je třeba EditForm.aspx, ve kterém uživatelé mohou měnit hodnotu pole, můžete tato pole ve formulářích skrýt. V případě, že se rozhodnete tato pole skrýt, zkontrolujte nejprve v seznamu nebo knihovně, že je povolená správa typů obsahu (na stránce Nastavení seznamu klikněte na Upřesnit nastavení). Potom pro jednotlivé typy obsahu postupně skryjte pole Termín splnění (na stránce Nastavení seznamu klikněte na typ obsahu, pak klikněte na sloupec Termín splnění a nakonec vyberte Skrytý (nezobrazí se ve formulářích)). Všimněte si, že sloupec můžete skrýt pouze pro typ obsahu, nedá se zároveň skrýt pro celý seznam nebo knihovnu.

Přidání pole Termín splnění do inicializačního formuláře

Postup přidání parametru Termín splnění:

 1. V dialogovém okně Parametry spuštění pracovního postupu klikněte na Přidat.

 2. V dialogovém okně Přidat pole pojmenujte nové pole Termín splnění a potom v seznamu Typ informací klikněte na Datum a čas.

 3. Klikněte na Další a potom se ujistěte, že je zvolený přepínač Prázdná výchozí hodnota a že je v poli Formát zobrazení vybraná položka Pouze datum.

  Dialogové pole Přidat pole s výběry

 4. Klikněte na Dokončit a potom v dialogovém okně Parametry spuštění pracovního postupu klikněte na OK.

Pole je přidané do inicializačního formuláře.

Inicializační formulář s přidanými poli revidujícího a data splatnosti

Použití primárního pracovního postupu k nastavení termínu splnění aktuální položky

Postup nastavení pracovního postupu pro zkopírování hodnoty termínu splnění z inicializačního formuláře do pole Termín splnění aktuální položky seznamu:

 1. V Návrháři pracovního postupu klikněte na Akce a potom klikněte na Nastavit pole v aktuální položce.

  Pokud se tato akce v seznamu nezobrazí, klikněte na Další akce a zobrazí se celý seznam.

 2. V akci klikněte na pole a potom v seznamu klikněte na Termín splnění.

 3. V akci klikněte na hodnotu a pak klikněte na Zobrazit datové vazby Obrázek tlačítka .

 4. V dialogovém okně Definovat vyhledání pracovního postupu vyberte následující možnosti:

  • Zdroj: Data pracovního postupu

  • Pole: Spuštění: Termín splnění

 5. Klikněte na OK.

Když teď osoba spouštějící pracovní postup zadá v inicializačním formuláři termín splnění (nebo datum a čas splnění), zkopíruje se tato hodnota do sloupce Termín splnění pro položku seznamu.

Poznámka: Primární pracovní postup musí tuto akci provést před přiřazením úkolu, protože se okamžitě po přiřazení úkolu pozastaví a sekundární pracovní postup se bude dotazovat na informace o termínu splnění, když bude primární pracovní postup stále pozastavený.

Použití sekundárního pracovního postupu ke zkopírování termínu splnění do položky úkolu

Postup nastavení sekundárního pracovního postupu pro zkopírování hodnoty Termínu splnění z položky seznamu Sdílené dokumenty do položky seznamu Úkoly:

 1. Sekundární pracovní postup otevřete v Návrháři pracovního postupu na stránce, která představuje krok, ve kterém chcete nastavit hodnotu Termín splnění pro úkol. Klikněte na Akce a potom klikněte na Nastavit pole v aktuální položce.

 2. V akci klikněte na pole a potom v seznamu klikněte na Termín splnění.

 3. V akci klikněte na hodnotu a pak klikněte na Zobrazit datové vazby Obrázek tlačítka .

 4. V dialogovém okně Definovat vyhledání pracovního postupu vyberte následující možnosti:

  • Zdroj: Sdílené dokumenty

  • Pole: Termín splnění

  • Pole: Sdílené dokumenty: ID

  • Hodnota: Klikněte na Zobrazit datové vazby Obrázek tlačítka .

   Otevře se druhé dialogové okno Definovat vyhledání pracovního postupu. Vyberte následující možnosti:

  • Zdroj: Aktuální položka

  • Pole: ID položky pracovního postupu

 5. Klikněte na OK.

  První dialogové okno Definovat vyhledání pracovního postupu teď vypadá takto.

  Dialogové okno Definovat vyhledání pracovního postupu

  Toto vyhledávání říká: „Přejdi do sloupce Termín splnění v knihovně Sdílené dokumenty, pak přejdi na řádek, ve kterém knihovna s ID odpovídajícím ID položky pracovního postupu ukládá aktuální položku v seznamu Úkoly, a získej z tohoto řádku hodnotu Termínu splnění.

 6. Klikněte na OK.

Vaše akce teď vypadá nějak takto.

Akce s oběma zadanými parametry

Když teď osoba spouštějící primární pracovní postup použije inicializační formulář k nastavení hodnoty termínu splnění v aktuální položce knihovny Sdílené dokumenty, může sekundární pracovní postup spuštěný na seznamu Úkoly načíst tento termín splnění a použít ho k odeslání připomenutí termínů splnění a provedení dalších akcí.

Stejné základní postupy popsané v této části můžete použít k nastavení a aktualizaci dalších hodnot v aktuální položce a položce úkolu.

Začátek stránky

Jak se dají nastavit nebo aktualizovat hodnoty v aktuální položce seznamu?

Pokud chcete nastavit nebo aktualizovat jiné hodnoty v aktuální položce seznamu pomocí informací v inicializačním formuláři pracovního postupu, můžete použít stejný obecný postup jako v části Příklad 3: Poskytnutí informací sekundárnímu pracovnímu postupu v tomto článku:

 1. Do inicializačního formuláře přidejte parametr pro požadované informace.

 2. Nastavte pracovní postup pro zkopírování hodnoty zadané do pole inicializačního formuláře do příslušného pole aktuální položky seznamu.

K tomu, abyste dali pracovnímu postupu pokyn ke kopírování nebo nekopírování hodnoty za určitých okolností, nebo ke kontrole hodnoty v inicializačním formuláři a následnému provedení změny pole aktuální položky, a nikoli jen prostému zkopírování hodnoty inicializačního formuláře, můžete použít podmínky.

Pracovní postup by třeba mohl v inicializačním formuláři kontrolovat hodnotu zadanou v poli Plánovaný rozpočet a pak nastavit pole Plánovaný rozpočet v aktuální položce na hodnotu Vysoký nebo Nízký, v závislosti na úrovni plánovaných výdajů.

Krok s větví Else If, který nastaví hodnotu Plánovaný rozpočet

V následující části se dozvíte informace o tom, jak může pracovní postup obnovit hodnoty původně zadané v inicializačním formuláři pomocí parametrů inicializačního formuláře použitých jako místní proměnné pracovního postupu.

Začátek stránky

Jak se dá použít parametr jako dynamická proměnná pracovního postupu?

Hodnoty zadané pro parametr inicializačního formuláře osobou spouštějící pracovní postup se během spuštěného pracovního procesu dají nahradit jinými hodnotami, a proto se dají v rámci pracovního postupu použít jako místní proměnné.

Pokud existuje parametr, jehož hodnota se v pracovním postupu může krok od kroku měnit (buď z důvodu výpočtů prováděných v pracovním postupu, nebo z důvodu vstupu některé z osob, které se pracovního postupu účastní), potom může pracovní postup, kdykoli je to vhodné, použít k obnovení dané hodnoty akci Nastavit proměnnou pracovního postupu.

Následující obrázek například zobrazuje akci v kroku pracovního postupu, která je nastavená tak, aby dynamicky měnila hodnotu inicializačního formuláře.

Krok pracovního postupu nastavený na změnu hodnoty Termín splnění inicializačního formuláře pomocí akce Nastavit hodnotu pracovního postupu

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×