Office
Přihlásit se

Vytvoření grafu od začátku do konce

Základní graf můžete vytvořit tak, že vyberete libovolnou část oblasti, kterou chcete graficky znázornit, a na kartě Vložení ve skupině Grafy kliknete na požadovaný typ grafu. Nebo můžete jednoduše stisknout klávesy Alt+F1 a Excel automaticky vytvoří jednoduchý sloupcový graf. Pak máte různé možnosti, jak graf změnit, aby přesně odpovídal vašim požadavkům.

V tomto článku

Informace o grafech

Vytvoření nebo změna grafu

 1. Vytvoření základního grafu

 2. Změna rozložení nebo stylu grafu

 3. Přidání nebo odebrání názvů nebo popisků dat

 4. Zobrazení nebo skrytí legendy

 5. Zobrazení nebo skrytí os nebo mřížek grafu

 6. Přesunutí grafu nebo změna jeho velikosti

 7. Uložení grafu jako šablony

Základní informace o grafu

Grafy slouží k zobrazení řad číselných dat v grafickém formátu usnadňujícím pochopení velkých množství dat a vztahů mezi různými datovými řadami.

Chcete-li vytvořit graf v aplikaci Excel, začněte zadáním číselných dat do List. Potom můžete graficky zobrazit data v grafu tak, že na kartě Vložení ve skupině Grafy vyberete typ grafu, který chcete použít.

Data v listu a graf

1. Data v listu

2. Graf vytvořený z dat v listu

Aplikace Excel podporuje mnoho typů grafů, které vám pomohou zobrazit data způsoby, které budou pro cílovou skupinu srozumitelné. Když vytváříte graf nebo měníte existující graf, můžete si vybrat z řady typů (například sloupcový graf nebo výsečový graf) a jejich podtypů (například skládaný sloupcový graf nebo výseč v prostorovém grafu). Použitím více typů grafu můžete také vytvořit kombinovaný graf.

Kombinovaný graf

Příklad kombinovaného grafu, který obsahuje sloupcový a spojnicový graf

Další informace o typech grafů, které je možné vybrat v Excelu, najdete v tématu Dostupné typy grafů.

Seznámení s prvky grafu

Graf má mnoho prvků. Některé z nich se zobrazí ve výchozím nastavení, jiné je možné přidat podle potřeby. Zobrazení prvků grafu je možné změnit jejich přesunutím do jiných umístění v grafu, změnou velikosti nebo změnou formátu. Prvky grafu, které nechcete zobrazit, také můžete odebrat.

Graf a jeho prvky

1. Oblast grafu v grafu

2. Oblast grafu grafu

3. Datové body v Datová řada, které jsou graficky znázorněny v grafu

4. Vodorovná (kategorie) a svislá (hodnota) Osa, podél které jsou data graficky znázorněna v grafu

5. legenda grafu

6. Název grafu a osy, který je možné použít v grafu

7. Popisek dat, který lze použít k identifikaci detailů datového bodu v datové řadě

Začátek stránky

Úprava základního grafu podle svých požadavků

Po vytvoření grafu můžete kterýkoli z jeho prvků upravit. Můžete například chtít změnit způsob zobrazení os, přidat název grafu, přesunout nebo skrýt legendu či zobrazit další prvky grafu.

Chcete-li upravit graf, můžete provést jednu nebo více následujících akcí:

 • Změna zobrazení os grafu:    Můžete zadat měřítko os a změnit interval mezi zobrazenými hodnotami nebo kategoriemi. Pokud chcete usnadnit čitelnost grafu, můžete také k ose přidat značky a zadat interval, v němž se budou zobrazovat.

 • Přidání názvů a popisků dat ke grafu:    Chcete-li přispět k objasnění informací zobrazených v grafu, můžete přidat název grafu, názvy os a popisky dat.

 • Přidání legendy nebo tabulky dat:    Legendu můžete zobrazit nebo skrýt, můžete změnit její umístění nebo upravit její položky. V některých grafech také můžete zobrazit tabulku dat, ve které se zobrazí Klíče legendy a hodnoty uvedené v grafu.

 • Použití zvláštních možností u jednotlivých typů grafů:    U různých typů grafů jsou k dispozici zvláštní čáry (například spojnice extrémů a spojnice trendů), sloupce (například sloupce vzrůstu a poklesu a chybové úsečky), datové značky a další možnosti.

Začátek stránky

Použití předdefinovaného rozložení a stylu grafu k dosažení profesionálního vzhledu

Namísto ručního přidání či změny prvků grafu nebo formátování grafu můžete u grafu rychle použít předdefinované rozložení a styl. Aplikace Excel poskytuje mnoho užitečných předdefinovaných rozložení a stylů. Podle potřeby můžete tato rozložení a styly dále upravovat tak, že ručně provedete změny rozložení a formátování jednotlivých prvků grafu, například oblasti grafu, zobrazované oblasti, datových řad nebo legendy grafu.

Použijete-li předdefinované rozložení grafu, zobrazí se v grafu v určitém uspořádání konkrétní sada prvků (například názvy, legenda, tabulka dat nebo popisky dat). U každého typu grafu můžete vybrat z celé řady rozložení.

U předdefinovaného stylu je graf formátován na základě Motiv použitého dokumentu, takže graf odpovídá Barvy motivu (sadě barev), Písma motivu (sadě písem názvů a textů) a Efekty motivu (sadě čar a vzhledů výplní), které používáte vy nebo vaše organizace.

Vlastní rozložení a styly grafů vytvářet nelze, můžete však vytvářet šablony grafů, které obsahují požadované rozložení a formátování grafů.

Začátek stránky

Přidání působivého formátování ke grafu

Kromě použití předdefinovaného stylu grafu můžete snadno zformátovat jednotlivé prvky grafu, například datové značky, oblast grafu, zobrazovanou oblast nebo čísla a text v názvech a popiscích, a dodat tak grafu vlastní vzhled, který zaujme. U grafu můžete použít konkrétní styly obrazců a styly WordArt a obrazce a text prvků grafu můžete také formátovat ručně.

Chcete-li přidat formátování, můžete provést jednu nebo více následujících akcí:

 • Vyplnění prvků grafu:    Barvy, textury, obrázky a přechodové výplně vám pomohou přitáhnout pozornost ke konkrétním prvkům grafu.

 • Změna obrysu prvků grafu:    Prvky grafu můžete zvýraznit pomocí barev, stylů a tlouštěk čar.

 • Přidání zvláštních efektů k prvkům grafu:    Konečný vzhled grafu můžete dotvořit tak, že u obrazců prvků grafu použijete zvláštní efekty, například stín, odraz, záři, rozostřené okraje, zkosení hran nebo prostorové otáčení.

 • Formátování textu a čísel:    V grafu můžete formátovat text a čísla v názvech, popiscích a textových polích stejně jako na listu. Chcete-li text a čísla zvýraznit, můžete použít i styly WordArt.

Začátek stránky

Vytvoření šablon grafů k opakovanému použití grafů

Chcete-li opakovaně používat graf, který jste přizpůsobili vlastním potřebám, můžete ho uložit jako šablonu grafu (CRTX) do složky šablon grafů. Při vytváření grafu pak můžete tuto šablonu použít stejným způsobem jako kterýkoli jiný předdefinovaný typ grafu. Ve skutečnosti šablony grafů představují skutečné typy grafů, které lze také použít ke změně typu u existujícího grafu. Jestliže některou šablonu grafu používáte často, můžete ji uložit jako výchozí typ grafu. 

Začátek stránky

Krok 1: Vytvoření základního grafu

U většiny grafů, například sloupcových nebo pruhových, lze v grafu zobrazit data uspořádaná na List aplikace Excel do řádků či sloupců. Některé typy grafů, například výsečové nebo bublinové, však vyžadují speciální uspořádání dat.

 1. Uspořádejte v listu data, která chcete zobrazit v grafu.

  Data lze uspořádat v řádcích nebo sloupcích – aplikace Excel automaticky určí nejlepší způsob vykreslení dat v grafu. Některé typy grafů, například výsečové nebo bublinové, vyžadují speciální uspořádání dat.

  Uspořádání dat v listu

  Typ grafu

  Uspořádání dat

  Sloupcový, pruhový, spojnicový, plošný, povrchový nebo paprskový graf

  Pruhový graf v Excelu

  Sloupce nebo řádky, například:

  Rok

  Jablka

  Pomeranče

  Banány

  2013

  800

  600

  50

  2014

  600

  700

  550

  2015

  50

  90

  150

  Nebo:

  Ovoce

  2013

  2014

  2015

  Jablka

  800

  600

  50

  Pomeranče

  600

  700

  90

  Banány

  50

  90

  150

  Výsečový nebo prstencový graf

  Pro jednu Datová řada jeden sloupec nebo datová řada a jeden sloupec nebo řada popisků dat, například:

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  Nebo:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  Pro více datových řad více sloupců nebo řad dat a jeden sloupec nebo řada popisků dat, například:

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Nebo:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  XY (bodový) nebo bublinový graf

  Ve sloupcích s umístěním hodnoty X do prvního sloupce a odpovídajících hodnot Y a hodnot velikostí bublin do přilehlých sloupců, například:

  X

  Y

  Velikost bublin

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Burzovní graf

  Ve sloupcích nebo řádcích v následujícím pořadí s použitím názvů nebo dat jako popisků:

  nejvyšší hodnoty, nejnižší hodnoty a konečné hodnoty

  Například:

  Datum

  Vysoká

  Nízká

  Konečná

  1. 1. 2002

  46,125

  42

  44,063

  Nebo:

  Datum

  1. 1. 2002

  Vysoká

  46,125

  Nízká

  42

  Konečná

  44,063

 2. Vyberte libovolnou buňku v oblasti dat, kterou chcete použít pro graf.

  Tip:    Pokud vyberete jenom jednu buňku, Excel automaticky znázorní v grafu všechny přilehlé buňky, které obsahují data. Pokud buňky, které chcete v grafu znázornit, nejsou v souvislé oblasti, můžete vybrat nesousedící buňky nebo oblasti současným stisknutím klávesy Ctrl a kliknutím levým tlačítkem – pokud je výběr obdélníkový nebo čtvercový. Řádky nebo sloupce, které nechcete v grafu znázornit, můžete skrýt.

  Tip: Chcete-li výběr buněk zrušit, klikněte na libovolnou buňku na listu.

 3. Na kartě Vložení ve skupině Grafy proveďte některý z následujících kroků:

  • Klikněte na typ grafu a potom na podtyp grafu, který chcete použít.

  • Chcete-li zobrazit všechny dostupné typy grafu, klikněte na tlačítko vzhled tlačítka a otevřete tak dialogové okno Vložit graf. Potom pomocí šipek projděte typy grafů.

   Obrázek pásu karet v Excelu

   Tip:    Když umístíte ukazatel myši na kterýkoli typ nebo podtyp grafu, zobrazí se v popisu název typu grafu. Další informace o typech grafů, které lze použít, naleznete v tématu Dostupné typy grafů.

 4. Ve výchozím nastavení je graf v listu umístěn jako Vložený graf. Jestliže chcete graf umístit do samostatného List s grafem, můžete jeho umístění změnit takto:

  1. Aktivujte graf kliknutím do libovolného místa v grafu.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Umístění na položku Přesunout graf.

   Obrázek pásu karet

  3. V části Zvolte požadované umístění grafu proveďte jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li zobrazit graf v listu s grafem, klikněte na možnost Nový list.

    Tip:    Jestliže chcete nahradit navrhovaný název grafu, můžete zadat nový název do pole Nový list.

   • Pokud chcete graf zobrazit jako vložený graf v listu, klikněte na možnost Objekt v a potom klikněte na list v poli Objekt v.

 5. Pokud se jedná o první graf, který v listu vytvoříte, aplikace Excel automaticky přiřadí název grafu, například Graf1. Chcete-li změnit název grafu, postupujte takto:

  1. Klikněte na graf.

  2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Vlastnosti na textové pole Název grafu.

   Tip:    V případě potřeby rozbalte skupinu kliknutím na ikonu Vlastnosti ve skupině Vlastnosti.

  3. Zadejte nový název.

  4. Stiskněte klávesu ENTER.

Poznámky    

 • Chcete-li rychle vytvořit graf založený na výchozím typu grafu, vyberte data, která chcete v grafu použít, a stiskněte kombinaci kláves ALT+F1 nebo F11. Když stisknete kombinaci kláves ALT+F1, graf se zobrazí jako vložený; pokud stisknete klávesu F11, zobrazí se graf v samostatném listu s grafem.

 • Graf, který již nepotřebujete, můžete smazat. Graf kliknutím vyberte a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Krok 2: Změna rozložení nebo stylu grafu

Vzhled grafu po vytvoření můžete ihned změnit. Aniž byste museli ručně přidávat nebo měnit prvky grafu nebo formátování, můžete rychle použít předdefinované rozložení a styl. V aplikaci Excel je k dispozici řada předdefinovaných rozložení a stylů (nebo rychlých rozložení a stylů), ze kterých lze vybírat, ale rozložení nebo styl lze upravit podle potřeby ručně změnou rozložení a formátu jednotlivých prvků grafu.

Použití předdefinovaného rozložení grafu

 1. Klikněte do libovolného místa v grafu, který chcete formátovat pomocí předdefinovaného rozložení grafu.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Rozložení grafu klikněte na rozložení grafu, které chcete použít.

  Obrázek pásu karet

  Poznámka:    Po zmenšení okna aplikace Excel budou rozložení grafu dostupná v galerii Rychlé rozložení ve skupině Rozložení grafu.

  Tip:    Všechna dostupná rozložení zobrazíte kliknutím na tlačítko Více Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Použití předdefinovaného stylu grafu

 1. Klikněte do libovolného místa v grafu, který chcete formátovat pomocí předdefinovaného stylu grafu.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Styly grafu na styl grafu, který chcete použít.

  Obrázek pásu karet

  Poznámka:    Po zmenšení okna aplikace Excel budou styly grafu dostupné v galerii Rychlé styly grafů ve skupině Styly grafu.

  Tip:    Kliknutím na tlačítko Více Obrázek tlačítka zobrazíte všechny předdefinované styly grafu.

Začátek stránky

Ruční změna rozložení prvků grafu

 1. Klikněte na prvek grafu, jehož rozložení chcete změnit, nebo ho podle následujících pokynů vyberte ze seznamu prvků grafu.

  1. Kliknutím do libovolného místa v grafu zobrazte Nástroje grafu.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Obrázek pásu karet

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky, Osy nebo Pozadí na tlačítko prvku grafu, který jste vybrali, a klikněte na požadovanou možnost rozložení.

  Obrázek pásu karet

  Obrázek pásu karet

  Obrázek pásu karet

Poznámka:    Vybrané možnosti rozložení se použijí pro vybraný prvek grafu. Pokud jste například vybrali celý graf, popisky dat se použijí u všech datových řad. Pokud jste vybrali jenom jeden datový bod, použijí se popisky dat jenom pro vybranou datovou řadu nebo datový bod.

Začátek stránky

Ruční změna formátu prvků grafu

 1. Klikněte na prvek grafu, jehož styl chcete změnit, nebo ho podle následujících pokynů vyberte ze seznamu prvků grafu.

  1. Kliknutím do libovolného místa v grafu zobrazte Nástroje grafu.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Obrázek pásu karet

 2. Na kartě Formát proveďte jednu nebo několik z následujících akcí:

  1. Chcete-li formátovat vybraný prvek grafu, klikněte ve skupině Aktuální výběr na položku Formátovat výběr a potom zvolte požadované možnosti formátování.

  2. Pokud chcete formátovat obrazec vybraného prvku grafu, klikněte ve skupinovém rámečku Styly obrazců na požadovaný styl, nebo klikněte na možnost Výplň obrazce, Obrys obrazce nebo Efekty obrazců a vyberte požadované možnosti formátován

  3. Chcete-li formátovat text ve vybraném prvku grafu pomocí objektu WordArt, klikněte ve skupině Styly WordArt na požadovaný styl. Můžete také kliknout na možnost Výplň textu, Obrys textu nebo Textové efekty a potom zvolit požadované možnosti formátování.

   Poznámka:    Po použití stylu WordArt nelze formát WordArt odebrat. Jestliže styl WordArt, který jste použili, nechcete, můžete vybrat jiný styl WordArt nebo můžete kliknout na možnost Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup a vrátit zpět předchozí formát textu.

   Tip:    Chcete-li použít běžné formátování textu k formátování textu v prvcích grafu, můžete kliknout pravým tlačítkem myši na text nebo ho vybrat a potom kliknutím vybrat možnosti formátování, které chcete použít, na minipanelu nástrojů. Můžete také použít tlačítka formátování na pásu karet (karta Domů, skupina Písmo).

Začátek stránky

Krok 3: Přidání nebo odebrání názvů nebo popisků dat

Pokud chcete, aby byl graf srozumitelnější, můžete přidat názvy, například název grafu a osy. Názvy os jsou obvykle k dispozici u všech os, které je možné v grafu zobrazit, včetně hloubkových os (os řad) v prostorových grafech. Některé typy grafů (například paprskové grafy) mají osy, u kterých ale nejde zobrazit názvy os. U typů grafů, které osy nemají (například výsečové a prstencové), taky nejde zobrazit názvy os.

Názvy grafů a os můžete také propojit s odpovídajícím textem v buňkách List tak, že vytvoříte odkaz na tyto buňky. Propojené názvy jsou při provedení změn v odpovídajícím textu na listu v grafu automaticky aktualizovány.

Pokud chcete v grafu rychle určit datovou řadu, můžete k datovým bodům grafu přidat popisky dat. Standardně jsou popisky dat propojené s hodnotami na listu a při změně těchto hodnot se automaticky aktualizují.

Přidání názvu grafu

 1. Klikněte do libovolného místa v grafu, ke kterému chcete přidat název.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na tlačítko Název grafu.

  Obrázek pásu karet

 3. Klikněte na položku Překryvný název zarovnaný na střed nebo Nad grafem.

 4. Do textového pole Název grafu, které se zobrazí v grafu, zadejte požadovaný text.

  Tip:    Chcete-li vložit konec řádku, umístěte ukazatel kliknutím v požadovaném místě a stiskněte klávesu ENTER.

 5. Chcete-li text formátovat, vyberte ho a klikněte na požadované možnosti formátování na minipanelu nástrojů.

  Tip:    Můžete také použít tlačítka formátování na pásu karet (karta Domů, skupina Písmo). Chcete-li formátovat celý název, můžete na něj kliknout pravým tlačítkem myši, kliknout na příkaz Formát názvu grafu v místní nabídce a poté vybrat požadované možnosti formátování.

Začátek stránky

Přidání názvů os

 1. Klikněte do libovolného místa v grafu, ke kterému chcete přidat názvy os.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na tlačítko Názvy os.

  Obrázek pásu karet

 3. Proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Chcete-li přidat název hlavní vodorovné osy (osy kategorií), klikněte na položku Název hlavní vodorovné osy a potom klikněte na požadovanou možnost.

   Tip:    Pokud má graf vedlejší vodorovnou osu, můžete také kliknout na příkaz Název vedlejší vodorovné osy.

  • Chcete-li přidat název hlavní svislé osy (hodnoty), klikněte na položku Název hlavní svislé osy a potom na požadovanou možnost.

   Tip:    Pokud má graf vedlejší svislou osu, můžete také kliknout na příkaz Název vedlejší svislé osy.

  • Chcete-li přidat název hloubkové osy (osy řad), klikněte na položku Název hloubkové osy a potom klikněte na požadovanou možnost.

   Poznámka:    Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybrán skutečný prostorový graf, například prostorový sloupcový graf.

 4. Do textového pole Název osy, které se zobrazí v grafu, zadejte požadovaný text.

  Tip:    Chcete-li vložit konec řádku, umístěte ukazatel kliknutím v požadovaném místě a stiskněte klávesu ENTER.

 5. Chcete-li text formátovat, vyberte ho a klikněte na požadované možnosti formátování na minipanelu nástrojů.

  Tip:    Můžete také použít tlačítka formátování na pásu karet (karta Domů, skupina Písmo). Chcete-li formátovat celý název, můžete na něj kliknout pravým tlačítkem myši, kliknout na příkaz Formát názvu osy v místní nabídce a poté vybrat požadované možnosti formátování.

Poznámky    

 • Změníte-li typ grafu na graf, který nepodporuje názvy os (například výsečový graf), nebudou názvy os nadále zobrazeny. Názvy se znovu zobrazí po přepnutí na typ grafu, který podporuje názvy os.

 • Názvy os zobrazené u sekundárních os budou ztraceny při změně na typ grafu, který nezobrazuje sekundární osy.

Začátek stránky

Propojení buňky v listu s názvem

 1. V grafu klikněte na název grafu nebo osy, který chcete propojit s buňkou listu.

 2. V listu klikněte na Řádek vzorců a poté napište znak rovná se (=).

 3. Vyberte buňku listu, která obsahuje data nebo text, který chcete zobrazit v daném grafu.

  Tip:    Odkaz na buňku listu můžete také zadat v řádku vzorců. Zadejte rovnítko, název listu a vykřičník, například: =List1!F2.

 4. Stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Přidání popisků dat

 1. V grafu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat popisek dat ke všem datovým bodům všech datových řad, klikněte na Oblast grafu.

  • Chcete-li přidat popisek dat ke všem datovým bodům datové řady, klikněte do libovolného místa v datové řadě, ke které chcete přidat popisek.

  • Chcete-li přidat popisek dat k jednomu datovému bodu datové řady, klikněte na datovou řadu, která obsahuje datový bod, k němuž chcete přidat popisek, a poté znovu klikněte na datovou řadu, kterou chcete označit popiskem.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení ve skupině Popisky klikněte na tlačítko Popisky dat a poté klikněte na požadovanou možnost zobrazení.

  Obrázek pásu karet

  Poznámka:    V závislosti na použitém typu grafu budou k dispozici různé možnosti popisků dat.

Začátek stránky

Odebrání názvů nebo popisků dat z grafu

 1. Klikněte na graf.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení ve skupině Popisky proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li odebrat název grafu, klikněte na možnost Název grafu a potom klikněte na položku Žádný.

  • Chcete-li odebrat název osy, klikněte na možnost Název osy, na typ názvu osy, který chcete odebrat, a na položku Žádný.

  • Pokud chcete popisky dat odebrat, klikněte na Popisky dat a pak na Žádný.

   Obrázek pásu karet

Tip:    Chcete-li rychle odebrat název nebo popisek dat, klikněte na ně a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Krok 4: Zobrazení nebo skrytí legendy

Při vytváření grafu se legenda zobrazí, po vytvoření grafu ji však můžete skrýt nebo změnit její umístění.

 1. Klikněte na graf, ve kterém chcete zobrazit či skrýt legendu.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na položku Legenda.

  Obrázek pásu karet

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete legendu skrýt, klikněte na příkaz Žádná.

   Tip:    Chcete-li rychle odebrat legendu nebo položku legendy z grafu, vyberte ji a poté stiskněte klávesu DELETE. Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na legendu nebo položku legendy a potom na příkaz Odstranit.

  • Chcete-li legendu zobrazit, klikněte na požadovanou možnost zobrazení.

   Poznámka:    Po kliknutí na jednu z možností zobrazení se legenda přesune a Oblast grafu se jí automaticky přizpůsobí. Pokud legendu přesunete a změníte její velikost pomocí myši, zobrazovaná oblast nebude automaticky upravena.

  • Chcete-li zobrazit další možnosti, klikněte na tlačítko Další možnosti legend a vyberte požadovanou možnost zobrazení.

   Tip:    Ve výchozím nastavení legenda nepřekrývá graf. Pokud máte málo místa, můžete být schopni velikost grafu zmenšit zrušením zaškrtnutí políčka Zobrazit legendu tak, aby nepřekrývala graf.

Tip:    Pokud je v grafu zobrazena legenda, můžete úpravy jednotlivých položek legendy provést úpravou odpovídajících dat v listu. Chcete-li zobrazit další možnosti pro úpravy nebo změnit položky legendy bez ovlivnění dat listu, můžete ke změnám položek legendy použít dialogové okno Vybrat zdroj dat (karta Návrh, skupina Data, tlačítko Vybrat data).

Začátek stránky

Krok 5: Zobrazení nebo skrytí os nebo mřížek grafu

Když vytváříte graf, zobrazí se u většiny typů grafů hlavní osy. Podle potřeby je můžete zapnout nebo vypnout. Když přidáváte osy, můžete zadat úroveň detailů, s jakou se mají tyto osy zobrazit. Při vytváření prostorového grafu se zobrazí hloubková osa.

Pokud se hodnoty v jednotlivých Datová řada výrazně liší nebo pokud používáte smíšené typy dat (například cenu a množství), můžete zobrazit jednu nebo více datových řad na vedlejší svislé ose (ose hodnot). Měřítko vedlejší svislé osy odráží hodnoty odpovídající datové řady. Po přidání vedlejší svislé osy můžete do grafu přidat také vedlejší vodorovnou osu (osu kategorií), která může být užitečná v XY (bodovém) grafu nebo v bublinovém grafu.

Chcete-li zlepšit čitelnost grafu, můžete zobrazit vodorovné a svislé čáry mřížky, které vedou z libovolné vodorovné a svislé osy přes Oblast grafu grafu.

Zobrazení nebo skrytí hlavních os

 1. Klikněte na graf, u kterého chcete zobrazit nebo skrýt osy.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Osy na možnost Osy a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit osu, klikněte na položku Hlavní vodorovná osa, Hlavní svislá osa nebo Hloubková osa (v prostorovém grafu) a potom na požadovanou možnost zobrazení osy.

  • Chcete-li osu skrýt, klikněte na položku Hlavní vodorovná osa, Hlavní svislá osa nebo Hloubková osa (v prostorovém grafu) a potom na položku Žádná.

  • Chcete-li zobrazit detaily možností zobrazení osy a změny měřítka, klikněte na možnost Hlavní vodorovná osa, Hlavní svislá osa nebo Hloubková osa (na prostorovém grafu) a potom na možnost Další možnosti hlavní vodorovné osy, Další možnosti hlavní svislé osy nebo Další možnosti hloubkové osy.

   Obrázek pásu karet

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí vedlejších os

 1. V grafu klikněte na datovou řadu, kterou chcete zobrazit na vedlejší svislé ose, nebo ji vyberte ze seznamu prvků grafu následujícím způsobem:

  1. Klikněte na graf.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na datovou řadu, kterou chcete zobrazit na vedlejší svislé ose.

   Obrázek pásu karet

 2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na tlačítko Formátovat výběr.

 3. Klikněte na položku Možnosti řady, pokud není vybrána, a u položky Řady klikněte na možnost Vedlejší osa a poté na tlačítko Zavřít.

 4. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Osy na tlačítko Osy.

  Obrázek pásu karet

 5. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zobrazit vedlejší svislou osu, klikněte na možnost Vedlejší svislá osa a potom na požadovanou možnost zobrazení.

   Tip:    Aby bylo možné lépe odlišit vedlejší svislou osu, můžete změnit typ grafu pouze pro jednu datovou řadu. Můžete například změnit jednu datovou řadu na spojnicový graf.

 6. Chcete-li zobrazit vedlejší vodorovnou osu, klikněte na možnost Vedlejší vodorovná osa a potom na požadovanou možnost zobrazení.

  Poznámka:    Tato možnost je k dispozici, jen když zobrazíte vedlejší svislou osu.

 7. Chcete-li skrýt vedlejší osu, klikněte na možnost Vedlejší svislá osa nebo Vedlejší vodorovná osa a klikněte na možnost Žádná.

Tip:    Také můžete kliknout na vedlejší osu, kterou chcete odstranit, a stisknout klávesu DELETE.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí mřížek

 1. Klikněte na graf, ve kterém chcete zobrazit nebo skrýt mřížky grafu.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Osy na možnost Mřížka.

  Obrázek pásu karet

 3. Postupujte následovně:

  • Chcete-li do grafu přidat vodorovnou mřížku, nastavte ukazatel myši na položku Hlavní vodorovná mřížka a poté klikněte na požadovanou možnost. Pokud má graf sekundární vodorovnou osu, můžete také kliknout na položku Vedlejší vodorovná mřížka.

  • Chcete-li do grafu přidat svislou mřížku, nastavte ukazatel myši na položku Hlavní svislá mřížka a poté klikněte na požadovanou možnost. Pokud má graf sekundární svislou osu, můžete také kliknout na položku Vedlejší svislá mřížka.

  • Chcete-li do prostorového grafu přidat hloubkovou mřížku, nastavte ukazatel myši na položku Hloubková mřížka a poté klikněte na požadovanou možnost. Tato možnost je k dispozici, pouze pokud je vybrán skutečný prostorový graf, například prostorový sloupcový graf.

  • Chcete-li skrýt mřížku grafu, nastavte ukazatel myši na položku Hlavní vodorovná mřížkaHlavní svislá mřížka nebo Hloubková mřížka (u prostorového grafu) a poté klikněte na možnost Žádné. Pokud má graf sekundární osy, můžete také kliknout na položky Vedlejší vodorovná mřížkaVedlejší svislá mřížka a poté kliknout na možnost Žádné.

  • Chcete-li rychle odebrat mřížky grafu, vyberte ji a potom stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Krok 6: Přesunutí grafu nebo změna jeho velikosti

Graf lze přesunout na libovolné místo v List nebo do nového či existujícího listu. U grafu můžete také nastavit požadovanou velikost.

Přesunutí grafu

 • Chcete-li graf přesunout, přetáhněte ho na požadované místo.

Začátek stránky

Změna velikosti grafu

Chcete-li změnit velikost grafu, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klikněte na graf a potom přetáhněte úchyty do požadované velikosti.

 • Na kartě Formát zadejte ve skupině Velikost velikost do polí Výška obrazce a Šířka obrazce.

  Obrázek pásu karet

Tip:    Další možnosti změny velikosti zobrazíte kliknutím na kartu Formát ve skupině Velikost a na tlačítko vzhled tlačítka . Zobrazí se dialogové okno Formát oblasti grafu. Na kartě Velikost můžete vybrat možnosti pro velikost, otočení nebo změnu měřítka grafu. Na kartě Vlastnosti můžete zadat, jak se má graf přesunout nebo jak se má změnit jeho velikost vzhledem k buňkám v listu.

Začátek stránky

Krok 7: Uložení grafu jako šablony

Pokud chcete vytvořit další graf stejný jako ten, který jste právě vytvořili, můžete tento graf uložit jako šablonu, která slouží jako základ pro další podobné grafy.

 1. Klikněte na graf, který chcete uložit jako šablonu.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ na možnost Uložit jako šablonu.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Do pole Název souboru zadejte název šablony.

  Tip:    Pokud nezadáte jinou složku, bude soubor šablony (CRTX) uložen do složky Grafy a šablona bude k dispozici v části Šablony v dialogovém okně Vložit graf (karta Vložení, skupina Grafy, Ikona pro otevření dialogového okna vzhled tlačítka ) i v dialogovém okně Změnit typ grafu (karta Návrh, skupina Typ, tlačítko Změnit typ grafu).

Poznámka:    Šablona grafu obsahuje formátování a barvy použité při uložení grafu jako šablony. Pokud použijete šablonu grafu k vytvoření grafu v jiném sešitu, použije nový graf barvy šablony – nikoli barvy dokumentu aktuálně použitého u sešitu. Chcete-li použít barvy motivu dokumentu namísto barev šablony grafu, klikněte pravým tlačítkem myši na oblast grafu a potom na možnost Obnovit a srovnat se stylem.

Začátek stránky

Viz taky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×