Vytvoření časové osy pro zobrazení plánu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí časové osy můžete snadno zachytit milníky projektu a informovat o nich. Časová osa je vodorovná nebo svislá čára představující životnost projektu se značkami označujícími fáze a milníky projektu.


Diagram časové osy

Vytvoření základu

Prvním krokem při vytváření časové osy je výběr obrazce časové osy, který bude představovat časový rozsah projektu. Obrazec časové osy je základem, k němuž přidáváte milníky projektu a události. Vzhled časové osy můžete určit výběrem některého z řady stylů, například stylu Válcová časová osa nebo Čárová časová osa.

Různé styly časových os

Vytvoření základu časové osy

 1. V aplikaci Visio otevřete šablonu časovou osu.

 2. Ze vzorníku Obrazce časové osy přetáhněte na stránku výkresu jeden ze šesti obrazců časové osy (Bloková časová osa, Čárová časová osa, Časová osa – pravítko, Dělená časová osa nebo Válcová časová osa).

  Otevře se dialogové okno Konfigurace časové osy.

 3. Na kartě Časové období zadejte nebo vyberte v poli Zahájení datum zahájení projektu.

 4. Do pole Dokončení zadejte nebo v něm vyberte datum dokončení projektu.

 5. V seznamu Časové měřítko vyberte pro časovou osu jednotku časového měřítka.

 6. Jestliže zvolíte položku Týdny, můžete určit, kterým dnem má týden začínat.

 7. Na kartě Formát času vyberte v poli Jazyk požadovaný jazyk časové osy.

 8. Ponechejte políčko Zobrazit datum zahájení a dokončení na obrazci časové osy zaškrtnuté, jestliže chcete, aby byla na koncích časové osy viditelná data zahájení a dokončení, která jste vybrali v krocích 4 a 5.

 9. V prvním seznamu Formát data vyberte požadovaný vzhled dat.

 10. Ponechejte políčko Zobrazit dočasné značky časového měřítka na časové ose zaškrtnuté, jestliže chcete na časové ose zobrazit jednotlivé jednotky časového měřítka (jednotku zadanou v kroku 6).

 11. Ve druhém seznamu Formát data zvolte požadovaný vzhled popisků jednotek.

 12. Políčko Automaticky aktualizovat datum při přesunu značek ponechejte zaškrtnuté. Zajistíte tím, že budou při změně umístění milníků, intervalů nebo jiných značek na časové ose automaticky aktualizována data přidružená ke značkám.

 13. Klepněte na tlačítko OK.

Poznámka: Chcete-li tato nastavení později změnit, můžete klepnutím pravým tlačítkem myši na časovou osu a klepnutím na příkaz Konfigurovat časovou osu znovu otevřít dialogové okno Konfigurace časové osy.

Začátek stránky

Přidání milníků, intervalů a značek

Po umístění základu časové osy můžete začít přidávat nezbytný obsah: značky označující důležité milníky a události.

Typ značky

Použití

Milník

Označuje určité datum milníku na časové ose (například datum, kdy musí být písemný projekt předán vydavateli).

Interval

Označuje kritický časový rozsah na časové ose (například dobu potřebnou k vytvoření prvního návrhu). Vyberte obrazec intervalu, který odpovídá stylu časové osy.

Značka dnešního dne

Odráží množství času, které uplynulo od zahájení projektu. Značka dnešního dne se automaticky posouvá podle skutečného data a přehledně tak zobrazuje stav plánu v porovnání s dalším konečným termínem.

Časová osa s milníky a intervaly

Označení milníku na časové ose

 1. Přetáhněte obrazec milníku ze vzorníku Obrazce časové osy a umístěte jej přímo na časovou osu.

 2. V dialogovém okně Konfigurovat milník zadejte nebo vyberte datum a čas milníku.

 3. Do pole Popis zadejte popis milníku.

 4. V seznamu Formát data vyberte požadovaný vzhled data.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Tip: Chcete-li rychle změnit datum milníku, přetáhněte milník na požadované místo na časové ose. Datum milníku se změní v souladu s jeho novým umístěním.

Označení časového rozsahu na časové ose

 1. Přetáhněte obrazec intervalu ze vzorníku Obrazce časové osy a umístěte jej přímo na časovou osu.

 2. V polích Datum zahájení a Datum dokončení zadejte nebo vyberte počáteční a koncové datum časového rozsahu.

 3. Do pole Popis zadejte popis intervalu.

 4. V seznamu Formát data vyberte požadovaný vzhled dat.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Tip: Jestliže chcete rychle změnit časový rozsah intervalu, přetáhněte zelené úchyty výběru nebo přesuňte interval na požadované místo na časové ose. Datum intervalu se změní podle jeho nové pozice.

Přesunutí textu mimo časovou osu

Časové osy mohou někdy obsahovat příliš mnoho položek. Chcete-li zlepšit čitelnost časové osy, můžete přesunout text mimo vlastní časovou osu. Postup je znázorněn na následujícím obrázku.

Přesunutí textu mimo časovou osu

1. Vyberte interval klepnutím na žlutý ovládací úchyt.

2. Přetažením ovládacího úchytu nad obrazcem intervalu přesuňte text na vhodnější místo.

3. Začátek a konec intervalu bude automaticky označen hranatou závorkou.

Označení uplynulého času na časové ose

 1. Přetáhněte obrazec Uplynulý čas ze vzorníku Obrazce časové osy a umístěte jej přímo na časovou osu. Levý okraj obrazce bude zarovnán k začátku časové osy a obrazec bude dosahovat k aktuálnímu datu.

 2. Přetáhněte na časovou osu obrazec Značka dnešního dne ze vzorníku Obrazce časové osy.

 3. Obrazec bude umístěn na aktuální skutečné datum.


Uplynulý čas na časové ose

Při každém otevření výkresu časové osy obsahujícího obrazec Uplynulý čas nebo Značka dnešního dne se obrazce posunou tak, aby byly zarovnány s aktuálním skutečným datem.

Začátek stránky

Zobrazení podrobností úseku časové osy

Chcete-li zobrazit více podrobností, můžete rozšířit segment existující časové osy v podobě nové časové osy. Rozšířená časová osa představuje segment původní časové osy, ale můžete s ní pracovat samostatně. Můžete do ní například přidávat milníky nebo intervaly stejně jako do původní časové osy. Jestliže přidáte milník nebo interval do původní časové osy, bude přidán i do rozšířené časové osy. Pokud však přidáte milník nebo interval do rozšířené časové osy, nebude přidán do původní časové osy.

Poznámka: Chcete-li vytvořit rozšířenou časovou osu, musí již stránka výkresu alespoň jednu časovou osu obsahovat.

Zobrazení podrobností úseku

 1. Ze vzorníku Obrazce časové osy přetáhněte na stránku obrazec Rozšířená časová osa.

 2. V dialogovém okně Konfigurace časové osy zadejte požadované možnosti pro rozšířenou časovou osu na kartách Časové období a Formát času a potom klepněte na tlačítko OK. (Datum zahájení i dokončení musí být uvnitř časového období původní časové osy).

 3. Rozšířená časová osa se zobrazí na stránce výkresu a bude obsahovat následující prvky:

  • šedé čárkované čáry spojující obě časové osy a označující úsek původní časové osy představovaný rozšířenou časovou osou,

  • sdílené milníky a intervaly, které jsou automaticky synchronizovány a při změně na jedné časové ose se automaticky změní i na druhé.

   Poznámka: Ve výchozím nastavení je rozšířená časová osa tvořena stejným typem obrazce jako původní časová osa. Chcete-li změnit typ obrazce, klepněte na rozšířenou časovou osu pravým tlačítkem myši a v místní nabídce klepněte na příkaz Nastavit typ časové osy.

Tip: Chcete-li rychle změnit časový rozsah rozšířené časové osy, přetáhněte žluté ovládací úchyty. Datum rozšířené časové osy se změní podle nového umístění.

Začátek stránky

Úprava časové osy

Data milníků, předpovědi doby trvání procesu a také data dokončení projektu se nevyhnutelně posouvají. Na tyto změny můžete snadno reagovat úpravami časové osy aplikace Visio.

Požadovaná změna

Akce

Data zahájení nebo dokončení projektu

 • Klepněte na obrazec časové osy pravým tlačítkem myši, klepněte na příkaz Konfigurovat časovou osu a přejděte na kartu Časové období. Zadejte nebo vyberte nová data zahájení nebo dokončení a klepněte na tlačítko OK.

Počet dělení na pruhu časové osy

 • Klepněte na obrazec časové osy pravým tlačítkem myši, klepněte na příkaz Konfigurovat časovou osu a přejděte na kartu Časové období. V seznamu Časové měřítko vyberte jinou časovou jednotku a klepněte na tlačítko OK.

Viditelnost dat a dělení časové osy

 • Klepněte na obrazec časové osy pravým tlačítkem myši, klepněte na příkaz Konfigurovat časovou osu a přejděte na kartu Formát času. U možnosti Formátování zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček určujících zobrazení nebo skrytí dat nebo značek časového měřítka na časové ose. Klepněte na tlačítko OK.

Zobrazení šipek na pruhu časové osy

 • Klepněte na obrazec časové osy pravým tlačítkem myši a potom klepněte na příkaz Zobrazit počáteční šipku nebo Zobrazit koncovou šipku.

Typ milníku

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na milník a klepněte na příkaz Nastavit typ milníku. V seznamu Typ milníku klepněte na požadovaný styl a poté klepněte na tlačítko OK.

Typ intervalu

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na obrazec intervalu a potom klepněte na příkaz Nastavit typ intervalu. Vyberte požadovaný styl a klepněte na tlačítko OK.

Datum milníku

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na milník a poté klepněte na příkaz Konfigurovat milník. Zadejte požadované datum a klepněte na tlačítko OK.

Data časového rozsahu

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na interval a poté klepněte na příkaz Konfigurovat interval. Zadejte požadovaná data a klepněte na tlačítko OK.

Popis milníku nebo časového rozsahu

 • Poklepejte na text připojený k milníku nebo intervalu. Vyberte popis a potom zadejte požadovaný nový popis.

Umístění textu připojeného k milníku, intervalu nebo značce dnešního dne

 • Vyberte obrazec. Přetažením ovládacího úchytu změňte vzdálenost mezi textem a pruhem časové osy nebo úhel textu.

Formát data

 • Klepněte pravým tlačítkem myši na časovou osu, milník nebo interval a klepněte na příkaz Konfigurovat časovou osu, Konfigurovat milník nebo Konfigurovat interval. V seznamu Formát data klepněte na požadovaný formát a klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×