Vytvoření, úprava a odstranění relace

Vytvoření, úprava a odstranění relace

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Relace v Access vám pomáhá kombinování dat ze dvou různých tabulek. Každá relace se skládá z poli ve dvou tabulkách s daty, která odpovídá. Máte Idproduktu pole v tabulce produkty a v tabulce Rozpis objednávek. Každý záznam v tabulce Rozpis objednávek má Idproduktu, které odpovídá k záznamu v tabulce produkty s stejné Idproduktu.

Při použití souvisejících tabulek v dotazu umožňuje relace Accessu určit, které záznamy z každé tabulky mají být sloučeny v sadě výsledků dotazu. Relace také může zabránit tomu, že by chyběla data, protože zajišťuje, aby byla odstraněná data vždy synchronizovaná.

Poznámka: Tento článek se nevztahuje na webové databáze Accessu.

V tomto článku

Základní informace

Vytvoření relace tabulky pomocí okna Relace

Vytvoření relace mezi tabulkami přidáním pole pomocí podokna Seznam polí

Úprava relace

Vynucení referenční integrity

Odstranění relace mezi tabulkami

Vytvoření nebo úprava relace ve webové databázi Accessu 2010

Základní informace

Ve standardní databázi Accessu můžete vytvářet relace mezi tabulkami pomocí jedné z následujících metod:

 • V okně Relace můžete přidat tabulky, pro které chcete vytvořit relaci, a potom přetažením pole pomocí myši mezi oběma tabulkami mezi nimi vytvořit relaci.

 • Přetáhněte pole myší na datový list tabulky z podokna Seznam polí.

Při vytvoření relace mezi tabulkami nemusí mít společná pole stejné názvy, i když se často stává, že je mají. Společná pole však musí mít stejný datový typ. Pokud je pole primárního klíče polem Automatické číslo, může být pole cizího klíče také číselným polem v případě, že je vlastnost .Velikostpole v obou polích stejná. Můžete například porovnat pole Automatické číslo a Číslo v případě, že je vlastnost .Velikostpole obou polí Dlouhé celé číslo. Když jsou obě společná pole číselnými poli, musí mít stejné nastavení vlastnosti .Velikost pole.

Vytvoření relace mezi tabulkami pomocí okna Relace

 1. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Relace na položku Relace.

  Důležité informace: Okno relace není k dispozici ve webové aplikaci pro Access. Vytvoření relace ve webové aplikaci pro Access následující postup v tématu Vytvoření relace.

 2. Pokud jste zatím nedefinovali žádnou relaci, zobrazí se automaticky dialog Zobrazit tabulku. Když se toto okno nezobrazí, klikněte na kartě Návrh ve skupině Relace na tlačítko Zobrazit tabulku.

  Dialog Zobrazit tabulku zobrazuje všechny tabulky a dotazy v databázi. Pokud chcete zobrazit jen tabulky, klikněte na Tabulky. Pokud chcete zobrazit jen dotazy, klikněte na Dotazy. Když budete chtít zobrazit obojí, klikněte na Oboje.

 3. Vyberte jednu nebo více tabulek či dotazů a klikněte na tlačítko Přidat. Po přidání tabulek a dotazů na kartu dokumentu Relace klikněte na tlačítko Zavřít.

 4. Přetáhněte pole (zpravidla primární klíč) z jedné tabulky do společného pole (cizí klíč) v druhé tabulce. Pokud chcete přetáhnout víc polí zároveň, stiskněte a podržte klávesu CTRL a postupně klikněte na všechna požadovaná pole a přetáhněte je.

  Zobrazí se dialog Upravit relace.
  Dialog Upravit relace

 5. Zkontrolujte, že jsou zobrazené názvy polí společná pole relace. Pokud není některý název pole správný, klikněte na něho a ze seznamu vyberte příslušné pole.

  Pokud chcete vynutit referenční integritu pro tuto relaci, zaškrtněte políčko Zajistit referenční integritu. Další informace o referenční integritě najdete v části Vynucení referenční integrity.

 6. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Access zakreslí čáru relace mezi dvěma tabulkami. Pokud jste zaškrtli políčko Zajistit referenční integritu, bude čára na obou koncích silnější. Navíc, pokud zaškrtnete pouze políčko Zajistit referenční integritu, zobrazí se nad silnější částí na jedné silnější straně čáry relace hodnota 1 a na druhé straně znak nekonečna (), jak znázorňuje následující obrázek.

  Přetažení pole z tabulky do odpovídajícího pole v jiné tabulce

  Poznámky: 

  • Vytvoření relace 1:1:    Obě společná pole (zpravidla pole primárního a cizího klíče) musí mít jedinečný index. To znamená, že by vlastnost Indexovat těchto polí měla být nastavená na hodnotu ano (bez duplicity). Pokud mají obě pole jedinečný index, vytvoří Access relaci 1:1.

  • Vytvoření relace 1:N:    Pole na jedné straně (zpravidla primární klíč) relace musí mít jedinečný index. To znamená, že by vlastnost Indexovat by pro toto pole měla mít hodnotu ano (bez duplicity). Pole na straně N by nemělo mít jedinečný index. Může mít index, ale musí umožňovat duplicity. To znamená, že vlastnost Indexovat tohoto pole by měla být nastavená na hodnotu ne nebo ano (duplicita povolena). Jakmile má jedno pole jedinečný index a druhé ne, vytvoří Access relaci 1:N.

Začátek stránky

Vytvoření relace mezi tabulkami přidáním pole pomocí podokna Seznam polí

Do stávající tabulky, která je otevřená v zobrazení Datový list, můžete přidat pole přetažením z podokna Seznam polí. Podokno Seznam polí zobrazuje pole, která jsou k dispozici v souvisejících tabulkách spolu s poli, která jsou k dispozici v jiných tabulkách databáze.

Pokud přetáhnete pole z jiné tabulky, která nemá s vaší tabulkou vytvořenou relaci, a pak dokončíte Průvodce vyhledáváním, vytvoří se automaticky nová relace 1:N mezi tabulkou v podokně Seznam polí a tabulkou, do které jste pole přetáhli. Tato relace vytvořená v Accessu nevynucuje ve výchozím nastavení referenční integritu.Pokud chcete referenční integritu vynutit, musíte relaci upravit. Další informace uvádí část Úprava relace mezi tabulkami.

Otevření tabulky v zobrazení Datový list

 • V navigačním podokně poklikejte na tabulku.

Otevření podokna Seznam polí

 • Stiskněte kombinaci kláves ALT+F8. Zobrazí se podokno Seznam polí.

  Podokno Seznam polí

Podokno Seznam polí obsahuje seznam všech ostatních tabulek v databázi seskupených do kategorií. Pracujete-li s tabulkou v zobrazení Datový list, zobrazí se v podokně Seznam polí dvě kategorie: Pole dostupná v souvisejících tabulkách a Pole dostupná v jiných tabulkách. První kategorie obsahuje všechny tabulky, které mají relaci s tabulkou, v níž aktuálně pracujete. Druhá kategorie obsahuje všechny tabulky, se kterými nemá otevřená tabulka definovanou relaci.

Kliknete-li v podokně úloh Seznam polí na znaménko plus (+) vedle názvu tabulky, zobrazí se seznam všech polí dostupných v této tabulce. Chcete-li pole připojit k tabulce, přetáhněte požadované pole z podokna úloh Seznam polí do tabulky v zobrazení Datový list.

Přidání pole a vytvoření relace v podokně Seznam polí

 1. V tabulce otevřené v zobrazení Datový list klikněte na kombinaci kláves ALT+F8. Zobrazí se podokno Seznam polí

 2. V kategorii Pole dostupná v jiných tabulkách klikněte na znaménko plus (+) vedle názvu tabulky. Zobrazí se seznam polí.

 3. Přetáhněte požadované pole z podokna Seznam polí do tabulky otevřené v zobrazení Datový list.

 4. Jakmile se objeví čára označující místo pro vložení, uvolněte tlačítko myši, a vložte tak pole na příslušnou pozici.

  Spustí se Průvodce vyhledáváním.

 5. Postupujte podle pokynů Průvodce vyhledáváním.

  Pole se zobrazí v tabulce v zobrazení Datový list.

Pokud přetáhnete pole z jiné tabulky, která nemá s vaší tabulkou vytvořenou relaci, a pak dokončíte Průvodce vyhledáváním, vytvoří se automaticky nová relace 1:N mezi tabulkou v podokně Seznam polí a tabulkou, do které jste pole přetáhli. Tato relace vytvořená v Accessu nevynucuje ve výchozím nastavení referenční integritu. Pokud chcete referenční integritu vynutit, musíte relaci upravit. Další informace najdete v části Úprava relace.

Začátek stránky

Úprava relace

Relaci můžete změnit výběrem relace v okně Relace a její následnou úpravou.

 1. Opatrně umístěte kurzor tak, aby ukazoval na čáru relace, a pak čáru kliknutím vyberte.

  Čára relace se při výběru zobrazí silněji.

 2. Poklikejte na vybranou čáru relace.

  – nebo –

  Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Upravit relace.

Otevře se dialogové okno Upravit relace.

Otevření dialogového okna Upravit relace

 1. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Relace na položku Relace.

  Zobrazí se okno Relace.

  Pokud jste dosud nedefinovali žádné relace a otevíráte okno Relace poprvé, otevře se dialogové okno Zobrazit tabulku. Pokud se otevře, klikněte na tlačítko Zavřít.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Relace klikněte na položku Všechny relace.

  Zobrazí se všechny tabulky s relacemi a znázorněnými čarami relace. Skryté tabulky (tabulky, u nichž je zaškrtnuto políčko Skryté v dialogovém okně Vlastnosti tabulky) a jejich relace se nezobrazí, dokud nebude zaškrtnuto políčko Zobrazit skryté objekty v dialogovém okně Možnosti navigace.

 3. Klikněte na čáru relace, kterou chcete změnit. Čára relace se při výběru zobrazuje silněji.

 4. Poklikejte na čáru relace.

  - nebo -

  Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Upravit relace.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit relace.

  Dialog Upravit relace

 5. Proveďte požadované změny a klikněte na tlačítko OK.

  V dialogovém okně Upravit relace můžete změnit relaci mezi tabulkami. Konkrétně můžete změnit tabulky nebo dotazy na některé ze stran relace nebo pole na některé straně. Můžete také zobrazit typ spojení nebo vynutit referenční integritu a zvolit kaskádovou možnost. Další informace o typu spojení a jeho nastavení najdete v části Nastavení typu spojení. Další informace o vynucení referenční integrity a výběru kaskádové možnosti najdete v části Vynucení referenční integrity.

Nastavení typu spojení

Při definování relace tabulky informují skutečnosti týkající se relace návrháře dotazu. Pokud například definujete relaci mezi dvěma tabulkami a následně vytvoříte dotaz se dvěma tabulkami, Access automaticky vybere výchozí odpovídající pole na základě polí zadaných v relaci. Tyto počáteční výchozí hodnoty v dotazu můžete přepsat, ale hodnoty dodané relací budou často správné. Protože porovnání a seskupení dat z více než jedné tabulky představuje často prováděnou akci ve všech kromě těch nejjednodušších databází, může vám nastavení výchozích hodnot vytvořením relací ušetřit čas a ukázat se jako přínosné.

Dotaz s více tabulkami kombinuje informace z několika tabulek porovnáním hodnot ve společných polích. Operace, při které porovnání a kombinování probíhá, se označuje jako spojení. Předpokládejme například, že chcete zobrazit objednávky zákazníka. Vytvoříte dotaz, který spojuje tabulku Zákazníci s tabulkou Objednávky v poli Kód zákazníka. Výsledek dotazu obsahuje informace o zákazníkovi a objednávce pouze pro ty řádky, v nichž byla nalezena odpovídající položka.

Jednou z hodnot, které můžete v každé relaci zadat, je typ spojení. Ten sděluje Accessu, které záznamy mají být ve výsledku dotazu zahrnuty. Vezměte například znovu v úvahu dotaz, který spojuje tabulku Zákazníci s tabulkou Objednávky ve společných polích, která představují ID zákazníka. Pomocí výchozího typu spojení (nazvaného vnitřní spojení) vrátí dotaz pouze řádky zákazníka a objednávky, v nichž jsou společná pole (označovaná také jako spojená pole) stejná.

Předpokládejme však, že chcete zahrnout všechny zákazníky – i takové, kteří dosud nezadali objednávky. K tomu je třeba změnit typ spojení z vnitřního na levé vnější. Levé vnější spojení vrátí všechny řádky v tabulce vlevo relace a pouze odpovídající řádky z tabulky vpravo. Pravé vnější spojení vrátí všechny řádky vpravo a pouze odpovídající řádky vlevo.

Poznámka: V tomto případě vypovídají hodnoty vlevo a vpravo o pozicích tabulek v dialogovém okně Upravit relace, nikoli v okně Relace.

Měli byste vždy popřemýšlet o tom, jaký výsledek od dotazu, který propojuje tabulky v této relaci, očekáváte a podle toho nastavit typ spojení.

Nastavení typu spojení

 1. V dialogovém okně Upravit relace klikněte na tlačítko Typ spojení.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti spojení.

 2. Klikněte na přepínač a potom na tlačítko OK.

Následující tabulka (pomocí tabulky Zákazníci a objednávky) znázorňuje tři možnosti, které se zobrazují v dialogovém okně Vlastnosti spojení, typ spojení, který používají, a informaci, zda jsou pro každou tabulku vráceny všechny řádky nebo pouze odpovídající.

Volba

Relační spojení

Levá tabulka

Pravá tabulka

1. Zahrnout pouze řádky, v nichž jsou spojená pole z obou tabulek shodná

Vnitřní spojení

Odpovídající řádky

Odpovídající řádky

2. Zahrnout všechny záznamy z tabulky Zákazníci a z tabulky Objednávky pouze ty záznamy, ve kterých jsou spojená pole shodná

Levé vnější spojení

Všechny řádky

Odpovídající řádky

3. Zahrnout všechny záznamy z tabulky Objednávky a z tabulky Zákazníci pouze ty záznamy, ve kterých jsou spojená pole shodná

Pravé vnější spojení

Odpovídající řádky

Všechny řádky

Pokud zvolíte možnost 2 nebo 3, zobrazí se v řádku relace šipka. Ta ukazuje na stranu relace, která znázorňuje pouze odpovídající řádky.

Změny v dialogovém okně Vlastnosti spojení

 1. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Relace na Relace.

  Poznámka: Pokud jste dosud nedefinovali žádné relace a otevíráte okno Relace poprvé, otevře se dialogové okno Zobrazit tabulku. Pokud se otevře, klikněte na tlačítko Zavřít.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Relace klikněte na Všechny relace.

  Zobrazí se všechny tabulky s relacemi a znázorněnými čarami relace. Skryté tabulky (tabulky, u kterých je zaškrtnuté políčko Skryté v dialogovém okně Vlastnosti tabulky) a jejich relace se nezobrazí, dokud nebude zaškrtnuté políčko Zobrazit skryté objekty v dialogovém okně Možnosti navigace.

 3. Klikněte na čáru u relace, kterou chcete změnit. Čára relace se při výběru zobrazuje silněji.

 4. Poklikejte na čáru relace. Zobrazí se dialogové okno Upravit relace.

 5. Klikněte na tlačítkoTyp spojení.

 6. V dialogovém okně Vlastnosti spojení klikněte na přepínač a potom klikněte na OK.
  Dialogové okno Vlastnosti spojení

 7. Proveďte další změny relace a klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vynucení referenční integrity

Účelem referenční integrity je zabránit výskytu osiřelých záznamů – záznamů odkazujících na jiné záznamy, které už neexistují. Referenční integrita se vynucuje tak, že ji povolíte v relaci tabulky. Po vynucení Access odmítne jakoukoli operaci, která by způsobila porušení referenční integrity pro tuhle relaci tabulky. To znamená, že Access odmítne aktualizace, které mění cíl odkazu, i odstranění, která cíl odkazu odebírají. Pokud chcete, aby Access podporoval referenční aktualizace a odstranění tak, aby se odpovídajícím způsobem měnily všechny související řádky, přečtěte si část Nastavení kaskádových možností.

Zapnutí nebo vypnutí referenční integrity

 1. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Relace na položku Relace.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Relace klikněte na Všechny relace.

  Zobrazí se všechny tabulky s relacemi a znázorněnými čarami relace. Skryté tabulky (tabulky, u kterých je zaškrtnuté políčko Skryté v dialogovém okně Vlastnosti tabulky) a jejich relace se nezobrazí, dokud nebude zaškrtnuté políčko Zobrazit skryté objekty v dialogovém okně Možnosti navigace.

 3. Klikněte na čáru u relace, kterou chcete změnit. Čára vybrané relace je silnější.

 4. Poklikejte na čáru relace. Zobrazí se dialogové okno Upravit relace.

 5. Zaškrtněte políčko Zajistit referenční integritu nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

 6. Proveďte další změny relace a klikněte na tlačítko OK.

Pokud vynutíte referenční integritu, platí následující pravidla:

 • Do pole cizího klíče relační tabulky nelze zadat hodnotu, pokud tato hodnota neexistuje v poli primárního klíče primární tabulky – tím by došlo k vytvoření osiřelých záznamů.

 • Z primární tabulky nelze odstranit záznamy, které mají odpovídající protějšky v tabulce související. V tabulce Zaměstnanci například nelze odstranit záznam, ke kterému existují odpovídající objednávky v tabulce Objednávky. Můžete však odstranit primární záznam a všechny odpovídající záznamy v jedné operaci zaškrtnutím políčka Kaskádové odstranění souvisejících polí.

 • Hodnotu primárního klíče v primární tabulce nemůžete změnit, pokud by tím došlo k vytvoření osiřelých záznamů. Nelze například změnit číslo objednávky v tabulce Objednávky, pokud jsou této objednávce přiřazeny položky na čáře v tabulce Rozpis objednávek. Můžete však aktualizovat primární záznam a všechny odpovídající záznamy v jedné operaci zaškrtnutím políčka Kaskádová aktualizace souvisejících polí.

  Poznámky: Pokud se vám nedaří povolit referenční integritu, uvědomte si, že k jejímu vynucení jsou požadovány následující podmínky:

  • Společné pole z primární tabulky musí být primárním klíčem nebo musí mít jedinečný index.

  • Společná pole musí mít stejný datový typ. Jediná výjimka je, že pole Automatické číslo může být spojené s polem Číslo, jehož vlastnost .Velikostpole má nastavení Dlouhé celé číslo.

  • Obě tabulky existují ve stejné databázi Accessu. Referenční integritu nelze vynutit v propojených tabulkách. Pokud jsou však zdrojové tabulky ve formátu Accessu, můžete otevřít databázi, v níž jsou uloženy, a povolit v ní referenční integritu.

Nastavení kaskádových možností

Může nastat situace, kdy budete mít oprávněnou potřebu změnit hodnotu na straně 1 záznamu. V takovém případě je třeba, aby aplikace Access automaticky aktualizovala všechny ovlivněné řádky při jedné operaci. Tímto způsobem je aktualizace zcela dokončena, takže databáze nezůstane v nekonzistentním stavu – s některými řádky aktualizovanými a jinými ne. Access vám pomůže se tomuto problému vyhnout tím, že podporuje možnost Kaskádová aktualizace souvisejících polí. Pokud vynutíte referenční integritu a zvolíte možnost Kaskádová aktualizace souvisejících polí a následně aktualizujete primární klíč, Access automaticky aktualizuje všechna pole, která na tento primární klíč odkazují.

Může být také nutné odstranit řádek a všechny související záznamy – například u záznamu Dopravce a všech souvisejících objednávek tohoto dopravce. Z tohoto důvodu Access podporuje možnost Kaskádové odstranění souvisejících polí. Pokud vynutíte referenční integritu a zaškrtnete políčko Kaskádové odstranění souvisejících polí, Access při odstranění záznamu s primárním klíčem automaticky odstraní všechny záznamy, které primární klíč obsahují.

Vypnutí nebo zapnutí kaskádových aktualizací nebo kaskádových odstranění

 1. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Relace na položku Relace.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Relace klikněte na Všechny relace.

  Zobrazí se všechny tabulky s relacemi a znázorněnými čarami relace. Skryté tabulky (tabulky, u kterých je zaškrtnuté políčko Skryté v dialogovém okně Vlastnosti tabulky) a jejich relace se nezobrazí, dokud nebude zaškrtnuté políčko Zobrazit skryté objekty v dialogovém okně Možnosti navigace.

 3. Klikněte na čáru u relace, kterou chcete změnit. Čára vybrané relace je silnější.

 4. Poklikejte na čáru relace.

  Zobrazí se dialogové okno Upravit relace.

 5. Zaškrtněte políčko Zajistit referenční integritu.

 6. Zaškrtněte políčko Kaskádová aktualizace souvisejících polí nebo Kaskádové odstranění souvisejících polí nebo obě tato políčka.

 7. Proveďte další změny relace a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka: Jestliže je primárním klíčem pole typu Automatické číslo, nebude mít zaškrtnutí políčka Kaskádová aktualizace souvisejících polí žádný vliv, protože hodnotu v poli typu Automatické číslo nelze změnit.

Začátek stránky

Odstranění relace mezi tabulkami

Důležité informace: Při odebrání relace odebíráte také podporu referenční integrity dané relace, je-li povolena. Access v důsledku toho již nebude automaticky bránit vytváření osiřelých záznamů na straně N relace.

Chcete-li odebrat relaci mezi tabulkami, je třeba odstranit čáru relace v okně Relace. Umístěte kurzor tak, aby ukazoval na čáru relace, a pak čáru kliknutím vyberte. Čára relace se při výběru zobrazí silněji. Nechte čáru relace vybranou a stiskněte klávesu DELETE.

 1. Na kartě Databázové nástroje klikněte ve skupině Relace na položku Relace.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Relace klikněte na Všechny relace.

  Zobrazí se všechny tabulky s relacemi a znázorněnými čarami relace. Skryté tabulky (tabulky, u kterých je zaškrtnuté políčko Skryté v dialogovém okně Vlastnosti tabulky) a jejich relace se nezobrazí, dokud nebude zaškrtnuté políčko Zobrazit skryté objekty v dialogovém okně Možnosti navigace.

 3. Klikněte na čáru relace, kterou chcete odstranit. Čára relace se při výběru zobrazuje silněji.

 4. Stiskněte klávesu DELETE.

 5. Access může zobrazit zprávu Opravdu chcete trvale odstranit vybranou relaci z databáze?. Pokud se zobrazí tato zpráva s potvrzením, klikněte na tlačítko Ano.

Poznámka: Pokud některou z tabulek uplatněných v relaci tabulky využívá například jiná osoba nebo proces nebo se používá v otevřeném databázovém objektu, například formuláři, nebudete tuto relaci moci odstranit. Před pokusem o odebrání relace je třeba zavřít jakékoli otevřené objekty, které tyto tabulky využívají.

Začátek stránky

Vytvoření nebo úprava relace ve webové databázi Accessu 2010

Pokud chcete vytvořit relace ve webové databázi Accessu 2010, použijte Průvodce vyhledáváním. Okno relace není k dispozici ve webové databázi. Pole v jedné tabulce použijete jako zdroj pro hodnoty v poli související v jiné tabulce. Vytvoření relace ve webové aplikaci pro Access následující postup v tématu Vytvoření relace.

Poznámka: Pole, které použijete jako zdroj pro hodnoty, musí existovat před použitím Průvodce vyhledáváním.

Vytvoření relace ve webové databázi Accessu 2010 pomocí Průvodce vyhledáváním

 1. Otevřete tabulku, která by měla získat své hodnoty z druhé tabulky.

 2. Napravo od posledního pole klikněte na možnost Kliknutím přidat a potom klikněte na možnost Vyhledávání a relace.

  Poznámka:  Je možné, že bude nutné zobrazení posunout ve vodorovném směru, aby se možnost Kliknutím přidat zobrazila.

 3. Na první obrazovce Průvodce vyhledáváním vyberte možnost Hodnoty pro vyhledávací pole získat z jiné tabulky a potom klikněte na tlačítko Další.

 4. Vyberte tabulku obsahující zdrojové hodnoty a potom klikněte na tlačítko Další.

 5. V seznamu s poli k dispozici poklikejte na pole se zdrojovými hodnotami a potom klikněte na tlačítko Další.

 6. Pro vyhledávací pole také můžete zadat pořadí řazení. Klikněte na tlačítko Další.

 7. Podle potřeby můžete upravit šířku vyhledávacího pole (to je vhodné v případě, že jsou hodnoty dlouhé). Klikněte na tlačítko Další.

 8. Zadejte název nového pole. Pokud chcete zajistit, aby se hodnoty v obou tabulkách vždy shodovaly, zaškrtněte políčko Povolení integrity dat a potom klikněte na jednu z následujících možností:

  • Kaskádové odstranění: Tato možnost znamená, že pokud odstraníte záznam z jedné tabulky, budou odstraněny také odpovídající záznamy z druhé tabulky.

  • Zakázat odstranění: Tato možnost znamená, že pokud se pokusíte odstranit záznam z jedné tabulky, ale existuje odpovídající záznam ve druhé tabulce, nebude operace odstranění povolena.

   Poznámka:  Při vytváření relace pomocí průvodce nevybírejte v Průvodci vyhledáváním možnost Povolit více hodnot.

Úprava relace ve webové databázi Accessu 2010

 1. Otevřete tabulku, která získává své hodnoty z jiné tabulky.

 2. Vyberte pole, které získává své hodnoty z jiné tabulky.

 3. Na kartě Pole klikněte ve skupině Vlastnosti na tlačítko Změnit vyhledávání.

 4. Podle kroků v průvodci proveďte požadované změny. Můžete změnit následující:

  • Pole, které je zdrojem hodnot

  • Pořadí řazení hodnot

  • Šířku pole a to, zda má být skryt sloupec klíče

  • Popis vyhledávacího pole

  • Zda je povolena integrita dat

  • Zda má být použito kaskádové odstranění nebo zakázání odstranění (je-li povolena integrita dat)

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×