Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu

Vytváření přístupných poznámkových bloků OneNotu

Toto téma obsahuje podrobný postup, jak zpřístupnit poznámkový blok aplikace OneNote osobám s postižením.

Poznámkový blok OneNotu se stránkou Projekt Contoso, na které je seznam úkolů a pruhový graf s přehledem měsíčních výdajů

Nevidomí nebo slabozrací lidé porozumí vašim poznámkám snadněji, pokud budete poznámkové bloky aplikace OneNote vytvářet s ohledem na přístupnost.

Následující tabulka obsahuje doporučené postupy pro vytváření poznámkových bloků aplikace OneNote 2016, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům přidejte alternativní text.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, porozumět tomu, co je důležité na obrázcích a v dalších vizuálních prvcích, třeba v klipartech, obrázcích SmartArt a obrazcích.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací.

Alternativní text se přidává k obrázku kvůli nevidomým. Má být stručný, ale zároveň musí obsahovat popis důležitých věcí na obrázku.

Pokud musíte použít obrázek s textem, zopakujte ho v základním textu.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem „Klikněte sem“ uveďte celý název cílové stránky.

Přidání popisného textu hypertextového odkazu

Zadejte pro všechny oddíly poznámkového bloku jedinečné názvy a odeberte prázdné oddíly.

Čtečky obrazovky čtou karty oddílů. Uživatelé se tak dozví, co se v poznámkovém bloku je, a dokážou se v něm lépe orientovat.

Přejmenování karet oddílů

Odstranění karet oddílů

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Důležité je nepoužívat ke sdělování informací jenom barvu. Vytvořte text, který duplikuje význam barvy nebo dalších smyslově vnímaných vlastností.

Snažte se sdělit potřebné informace jiným způsobem, třeba obrazcem nebo popiskem, abyste se této chybě vyhnuli. Místo zeleného a červeného stínování můžete použít třeba zelené zaškrtnutí pro úspěch a červený křížek pro neúspěch.

Použití přístupnějšího formátu písma

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v poznámkových blocích by měl být čitelný v režimu vysokého kontrastu tak, aby ho mohli dobře vidět všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují lidem s poruchou zraku rozlišovat text a obrazce.

Použití přístupnější barvy textu

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Dyslektici mají potíže s vnímáním textu, protože obtížně rozlišují písmena a slova. Řádek textu jim může připadat vsunutý do řádku pod ním nebo se jim zdá, že sousední písmena jsou spojená.

Snížit namáhání při čtení můžete například takto:

 • Používejte dobře známá bezpatková písma, jako jsou například Arial nebo Calibri.

 • Nepoužívejte jenom samá velká písmena a v nadbytečné míře kurzívu nebo podtržení.

 • Mezi řádky a odstavci používejte dost volného místa.

 • Zarovnávejte odstavce doleva, a ne do bloku. Vyhnete se tak nerovnoměrným mezerám mezi slovy, které vytvářejí dojem, že odstavcem protéká volné místo.

Použití přístupnějšího formátu písma

Použití vhodných mezer v textu

Používejte předdefinované nadpisy a styly.

Software čtečky obrazovky rozpozná integrované styly nadpisů jako nadpisy a oznámí je posluchači. Software čtečky obrazovky také umožňuje navigaci po nadpisech. Abyste čtečkám obrazovky usnadnili čtení poznámek, používejte ve OneNotu logické pořadí nadpisů a integrované nástroje pro formátování.

Lidem s poruchou čtení, jako je dyslexie, nadpisy pomáhají tím, že informacím dodávají strukturu. Nadpisy rozdělují informace do menších bloků, které jsou přehlednější a srozumitelnější.

Pokud chcete zjednodušit navigaci, uspořádejte nadpisy podle předepsaného logického pořadí. To znamená, že napřed použijete Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, místo Nadpis 3, Nadpis 1 a potom Nadpis 2.

Používejte nadpisy, abyste uspořádali informace v poznámkách do menších bloků. V ideálním případě by pod každým nadpisem mělo být jen několik odstavců.

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Použití seznamů s odrážkami

Použití číslovaných seznamů

K hledání nadpisů, které nejsou v logickém pořadí, použijte Kontrolu přístupnosti.

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky sledují svoji aktuální polohu v tabulce tak, že počítají její buňky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, ztratí čtečka obrazovky přehled o počtu buněk, a nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Uživatele čteček obrazovky také můžou splést prázdné buňky v tabulce, protože vedou k mylnému dojmu, že v tabulce už nic jiného není. Čtečky obrazovky také používají informace v záhlavích k identifikaci řádků a sloupců.

Použití záhlaví tabulky

Abyste měli jistotu, že tabulky neobsahují rozdělené buňky, sloučené buňky, vnořené tabulky nebo úplně prázdné řádky nebo sloupce, použijte Kontrolu přístupnosti.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte alternativní text k obrázkům, jako jsou fotky, grafika, kliparty a snímky obrazovky. Čtečky obrazovky pak budou moct obrázky popsat uživatelům.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek v poznámkovém bloku a vyberte Alternativní text .

 2. Zadejte do příslušných polí název a popis. Buďte struční, začněte nejdůležitějšími informacemi a snažte se sdělit obsah a funkci obrázku. Až budete hotovi, klikněte na OK.

  Poznámka: Vyplňte obě pole, Název i Popis, protože tyto údaje můžou různé čtečky obrazovky číst odlišným způsobem.

  Snímek obrazovky dialogu Alternativní text ve OneNotu s příklady textu v polích Název a Popis

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů a textu

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy a text v poznámkových blocích OneNotu.

Přidání popisného textu hypertextového odkazu

Přidáním popisného hypertextového odkazu k textu můžete uživatelům sdělit informace o odkazu.

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz.

 2. V nabídce Vložení klikněte na pásu karet na Odkaz.

 3. Text, který jste vybrali, se zobrazí v poli Text k zobrazení. Bude textem hypertextového odkazu. V případě potřeby ho můžete změnit.

  Poznámka: Vyhněte se použití výrazu „klikněte sem“ a podobným obecným výrazům. Text odkazu by měl popisovat cílovou stránku přesně a stručně.

 4. Přidejte adresu URL hypertextového odkazu do pole Adresa.

  Poznámka: Adresu můžete zkopírovat a vložit nebo můžete pomocí tlačítek Procházet web nebo Procházet ve OneNotu vyhledat cílovou stránku nebo soubor.

  Snímek obrazovky s dialogem Odkaz ve OneNotu. Obsahuje dvě pole, která musíte vyplnit: Text k zobrazení a Adresa.
 5. Klikněte na tlačítko OK.

Přejmenování karet oddílů

Popisné a přesné názvy karet oddílů pomáhají uživatelům najít správný oddíl.

 1. V poznámkovém bloku klikněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu, kterou chcete upravit, a vyberte Přejmenovat.

 2. Zadejte nový název.

  Snímek obrazovky s místní nabídkou s vybranou možností Přejmenovat

Odstranění karet oddílů

Odeberte všechny nepoužívané oddíly, ve kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V poznámkovém bloku klikněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu, kterou chcete odebrat, a vyberte Odstranit.

  Snímek obrazovky s místní nabídkou pro přejmenování oddílu
 2. V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na Ano.

Použití přístupnějšího formátu písma

Pokud chcete zlepšit formátování textu, používejte jednoduché bezpatkové písmo a vyberte větší velikost písma. Text zarovnávejte doleva a vyhněte se nadbytečnému používání velkých písmen a kurzívy.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete naformátovat.

 2. V nabídce Domů můžete vybrat například větší velikost písma a bezpatkový typ písma. Můžete využít i další možnosti formátování, například zvýraznit text pomocí tučného písma.

Použití přístupnější barvy textu

Abyste měli jistotu, že se text správně zobrazí v režimu Vysoký kontrast, použijte automatické nastavení barev písma.

 1. Vyberte text.

 2. V nabídce Domů klikněte na šipku dolů vedle ikony Barva písma a klikněte na Automatická.

  Snímek obrazovky s nabídkou Barva písma na kartě Domů

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Předdefinované styly nadpisu umožňují vytvořit osnovu stránek poznámkového bloku pro čtečky obrazovky. Čtečky obrazovky neinterpretují text napsaný velkým a tučným písmem jako nadpis, pokud nejsou použité předdefinované styly.

 1. Vyberte text, ze kterého chce vytvořit nadpis.

 2. V nabídce Domů vyberte styl nadpisu, například Nadpis 2.

  Snímek obrazovky s výběrem stylu nadpisu v nabídce na kartě Domů

Použití seznamů s odrážkami

Kde je to vhodné, rozdělte text do odrážek, abyste zlepšili čitelnost a navigaci.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. V nabídce Domů klikněte na ikonu Odrážky.

 3. Pokud chcete změnit styl odrážek, klikněte na šipku dolů vedle ikony Odrážky.

  Snímek obrazovky s výběrem seznamu s odrážkami v nabídce na kartě Domů
 4. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

  Poznámka: Každou položku seznamu ukončete tečkou nebo čárkou, aby čtečky obrazovky použily pauzu.

Použití číslovaných seznamů

Kde je to vhodné, použijte číslované seznamy. Čtou se snadněji než souvislý blok textu.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. V nabídce Domů klikněte na ikonu Číslování.

 3. Pokud chcete změnit styl číslování, klikněte na šipku dolů vedle ikony Číslování.

  Snímek obrazovky s nabídkou číslovaných seznamů na kartě Domů
 4. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

Použití vhodných mezer v textu

Abyste zlepšili čitelnost, zvětšete nebo zmenšete volné místo mezi větami a odstavci.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete změnit.

 2. V nabídce Domů klikněte na ikonu Zarovnání odstavce.

 3. Klikněte na Možnosti mezer mezi odstavci a zadejte mezeru, kterou chcete použít.

  Poznámka: Hodnoty mezer mezi odstavci ve OneNotu se řídí jinou logikou než třeba ve Wordu. Ve OneNotu musíte zadat celkový počet (v bodech) pro aktuální velikost písma a zamýšlené mezery mezi řádky. Pro dvojité řádkování písma Calibri o velikosti 11 například zadejte do pole Minimální řádkování hodnotu 27.

 4. Snímek obrazovky s příkazem Možnosti mezer mezi odstavci v nabídce na kartě Domů

Použití záhlaví tabulky

Přidáním záhlaví do tabulky pomůžete čtečkám obrazovky udržovat si přehled o sloupcích a řádcích.

Všechny tabulky vytvořené ve OneNotu automaticky mají řádek záhlaví. Vlastnost řádku záhlaví můžete odebrat nebo přidat pomocí desktopové aplikace OneNote pro Windows. Pokud používáte poznámkový blok, který má vlastnost řádku záhlaví zakázanou, můžete tento problém vyřešit pomocí desktopové aplikace pro Windows.

 1. V tabulce umístěte kurzor kamkoli na prvním řádku.

 2. V nabídce Nástroje tabulky klikněte na Vložit nad.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na vložený řádek v tabulce a vyberte Tabulka. Zkontrolujte, že je zaškrtnutá možnost Řádek záhlaví.

 4. Vraťte se do tabulky a zadejte nadpisy sloupců.

Viz také

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Usnadnění přístupu k excelovým tabulkám

Usnadnění přístupu k powerpointovým prezentacím

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Následující tabulka obsahuje doporučené postupy pro vytváření poznámkových bloků aplikace OneNote pro Mac, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům přidejte alternativní text.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, porozumět tomu, co je důležité na obrázcích a v dalších vizuálních prvcích, třeba v klipartech, obrázcích SmartArt a obrazcích.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud potřebujete použít obrázek s textem, zopakujte tento text v základním textu. V alternativním textu popište stručně obrázek a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem „Klikněte sem“ uveďte celý název cílové stránky.

Přidání popisného textu hypertextového odkazu

Zadejte pro všechny oddíly poznámkového bloku jedinečné názvy a odeberte prázdné oddíly.

Čtečky obrazovky čtou karty oddílů. Uživatelé se tak dozví, co se v poznámkovém bloku je, a dokážou se v něm lépe orientovat.

Přejmenování karet oddílů

Odstranění karet oddílů

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Důležité je nepoužívat ke sdělování informací jenom barvu. Vytvořte text, který duplikuje význam barvy nebo dalších smyslově vnímaných vlastností.

Abyste předešli této chybě, sdělujte informace i jinými způsoby. Můžete například použít tučné nebo větší písmo. Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí.

Použití přístupnějšího formátu textu

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v poznámkových blocích by měl být čitelný v režimu vysokého kontrastu tak, aby ho mohli dobře vidět všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazce.

Použití přístupnější barvy textu

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Osoby s dyslexií mohou vnímat pohyb slov na stránce nebo sbíhající se text (řádek textu stlačený do řádku pod ním). Text se také může sloučit nebo jinak narušit.

Namáhavost čtení můžete snížit například takto:

 • Používejte dobře známá bezpatková písma, jako jsou například Arial nebo Calibri.

 • Nepoužívejte jenom samá velká písmena a v nadbytečné míře kurzívu nebo podtržení.

 • Mezi řádky a odstavci používejte dost volného místa.

 • Odstavce zarovnávejte doleva, ne do bloku. Vyhnete se tak velkým mezerám mezi slovy. Velké mezery můžou vytvořit vizuální efekt, jako by mezi odstavci protékala řeka volného místa.

Použití přístupnějšího formátu textu

Použití vhodných mezer v textu

Používejte předdefinované nadpisy a styly.

Abyste usnadnili čtečkám obrazovky čtení vašich poznámek, používejte logické pořadí nadpisů a integrované nástroje formátování v aplikaci OneNote.

Například uspořádejte nadpisy podle předepsaného logického pořadí. Použijte Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, nikoli Nadpis 3, Nadpis 1 a pak Nadpis 2. Informace v poznámkách uspořádejte do malých bloků. V ideálním případě bude každý nadpis zahrnovat jenom několik odstavců.

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Použití seznamů s odrážkami

Použití uspořádaných seznamů

K hledání nadpisů, které nejsou v logickém pořadí, použijte Kontrolu přístupnosti.

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Abyste měli jistotu, že tabulky neobsahují rozdělené buňky, sloučené buňky, vnořené tabulky nebo úplně prázdné řádky nebo sloupce, použijte Kontrolu přístupnosti.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte alternativní text k obrázkům, jako jsou fotky, grafika, kliparty a snímky obrazovky. Čtečky obrazovky pak budou moct obrázky popsat uživatelům.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek v poznámkovém bloku a vyberte Alternativní text .

 2. Zadejte do příslušných polí název a popis. Buďte struční, začněte nejdůležitějšími informacemi a snažte se sdělit obsah a funkci obrázku. Až budete hotovi, klikněte na OK.

  Poznámka: Vyplňte obě pole, Název i Popis, protože tyto údaje můžou různé čtečky obrazovky číst odlišným způsobem.

  Dialogové okno Alternativní text pro Mac Sierra

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů a textu

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy a text v poznámkových blocích OneNotu.

Přidání popisného textu hypertextového odkazu

Přidáním popisného hypertextového odkazu k textu můžete uživatelům sdělit informace o odkazu.

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz.

 2. V nabídce Vložení klikněte na pásu karet na Odkaz.

 3. Text, který jste vybrali, se zobrazí v poli Text k zobrazení. Bude textem hypertextového odkazu. V případě potřeby ho můžete změnit.

  Poznámka: Vyhněte se použití výrazu „klikněte sem“ a podobným obecným výrazům. Text odkazu by měl popisovat cílovou stránku přesně a stručně.

 4. Přidejte adresu URL hypertextového odkazu do pole Adresa. Adresu můžete zkopírovat a vložit z původního umístění.

  Dialogové okno Hypertextový odkaz na Macu

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Přejmenování karet oddílů

Popisné a přesné názvy karet oddílů pomáhají uživatelům najít správný oddíl.

 1. V poznámkovém bloku klikněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu, kterou chcete upravit, a vyberte Přejmenovat.

 2. Zadejte nový název.

  Místní nabídka oddílu se zvýrazněnou možností pro přejmenování oddílu

Odstranění karet oddílů

Odeberte všechny nepoužívané oddíly, ve kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V poznámkovém bloku klikněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu, kterou chcete odebrat, a vyberte Odstranit oddíl.

  Místní nabídka oddílu se zvýrazněnou možností pro odstranění oddílu na Macu

 2. V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na Ano.

Použití přístupnějšího formátu písma

Pokud chcete zlepšit formátování textu, používejte jednoduché bezpatkové písmo a vyberte větší velikost písma. Text zarovnávejte doleva a vyhněte se nadbytečnému používání velkých písmen a kurzívy.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete naformátovat.

 2. V nabídce Domů můžete vybrat například větší velikost písma a bezpatkový typ písma. Můžete využít i další možnosti formátování, například zvýraznit text pomocí tučného písma.

Použití přístupnější barvy textu

Abyste měli jistotu, že se text správně zobrazí v režimu Vysoký kontrast, použijte automatické nastavení barev písma.

 1. Vyberte text.

 2. V nabídce Domů klikněte na šipku dolů vedle ikony Barva písma a klikněte na Automatická.

  Rozevírací nabídka barvy písma ve OneNotu pro Mac

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Předdefinované styly nadpisu umožňují vytvořit osnovu stránek poznámkového bloku pro čtečky obrazovky. Čtečky obrazovky neinterpretují text napsaný velkým a tučným písmem jako nadpis, pokud nejsou použité předdefinované styly.

 1. Vyberte text, ze kterého chce vytvořit nadpis.

 2. V nabídce Domů vyberte styl nadpisu, například Nadpis 2.

  Nabídka stylu nadpisu ve OneNotu pro Mac

Použití seznamů s odrážkami

Kde je to vhodné, rozdělte text do odrážek, abyste zlepšili čitelnost a navigaci.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. V nabídce Domů klikněte na ikonu Odrážky.

 3. Pokud chcete změnit styl odrážek, klikněte na šipku dolů vedle ikony Odrážky.

 4. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

  Rozevírací nabídka seznamu s odrážkami na Macu

  Poznámka: Každou položku seznamu ukončete tečkou nebo čárkou, aby čtečky obrazovky použily pauzu.

Použití číslovaných seznamů

Kde je to vhodné, použijte číslované seznamy. Čtou se snadněji než souvislý blok textu.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. V nabídce Domů klikněte na ikonu Číslování.

 3. Pokud chcete změnit styl číslování, klikněte na šipku dolů vedle ikony Číslování.

  Rozevírací nabídka číslovaného seznamu na Macu
 4. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

Použití vhodných mezer v textu

Abyste zlepšili čitelnost, zvětšete nebo zmenšete volné místo mezi větami a odstavci.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete změnit.

 2. V nabídce Domů klikněte na ikonu Zarovnání odstavce.

 3. Klikněte na požadované zarovnání.

  Rozevírací nabídka zarovnání odstavce na Macu

Viz také

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Usnadnění přístupu k excelovým tabulkám

Usnadnění přístupu k powerpointovým prezentacím

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Poznámka: V tomto tématu se předpokládá, že používáte iPhone. Navigace a gesta můžou být jiné než pro iPad.

Následující tabulka obsahuje doporučené postupy pro vytváření poznámkových bloků aplikace OneNote pro iOS, které budou přístupné všem lidem.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům přidejte alternativní text.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, porozumět tomu, co je důležité na obrázcích a v dalších vizuálních prvcích, třeba v klipartech, obrázcích SmartArt a obrazcích.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud potřebujete použít obrázek s textem, zopakujte tento text v základním textu. V alternativním textu popište stručně obrázek a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem „Klikněte sem“ uveďte celý název cílové stránky.

Přidání popisného textu hypertextového odkazu

Zadejte pro všechny oddíly poznámkového bloku jedinečné názvy a odeberte prázdné oddíly.

Čtečky obrazovky čtou karty oddílů. Uživatelé se tak dozví, co se v poznámkovém bloku je, a dokážou se v něm lépe orientovat.

Přejmenování karet oddílů

Odstranění karet oddílů

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Sdělujte informace i jinými způsoby, jako je použití tučného písma. Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí.

Použití přístupnějšího formátu textu

Vyhněte se nadměrnému využívání různých stylů formátování textu.

Osoby s dyslexií můžou mít pocit, že se slova na stránce pohybují nebo že se sbíhá text (dva řádky pod sebou se spojují v jeden). Text se také může spojovat jinak nebo může jinak splývat.

Namáhavost čtení můžete snížit například takto:

 • Nepoužívejte jenom samá velká písmena a v nadbytečné míře kurzívu nebo podtržení.

 • Odstavce zarovnávejte doleva, ne do bloku. Vyhnete se tak velkým mezerám mezi slovy. Velké mezery můžou vytvořit vizuální efekt, jako by mezi odstavci protékal pruh volného místa.

Použití přístupnějšího formátu textu

Použití vhodných mezer v textu

Používejte předdefinované nástroje pro formátování.

Abyste usnadnili čtečkám obrazovky čtení vašich poznámek, používejte integrované nástroje formátování, které OneNote pro iOS nabízí.

Informace v poznámkách uspořádejte do menších logických bloků. Pro položky, které nemusí být v určitém pořadí, použijte seznamy s odrážkami. Pro položky, u kterých je potřeba postupovat v daném pořadí, použijte číslované seznamy.

Použití seznamů s odrážkami

Použití uspořádaných seznamů

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte alternativní text k obrázkům, jako jsou fotky, grafika, kliparty a snímky obrazovky. Čtečky obrazovky pak budou moct obrázky popsat uživatelům.

 1. V poznámkovém bloku klepněte na obrázek a přidržte ho, v místní nabídce potáhněte prstem doleva a klepněte na Alternativní text.

 2. Do příslušných polí zadejte název a popis. Buďte struční, začněte nejdůležitějšími informacemi a snažte se sdělit, jaký má obrázek obsah a funkci. Až bude všechno připravené, klepněte na Hotovo.

  Poznámka: Vyplňte obě pole, NÁZEVPOPIS, protože tyto informace můžou různé čtečky obrazovky číst jinak.

  Dialogové okno Alternativní text v iPhonu

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů a textu

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy a text v poznámkových blocích aplikace OneNote pro iOS.

Přidání popisného textu hypertextového odkazu

Přidáním hypertextového odkazu k popisnému textu můžete uživatelům sdělit informace o odkazu.

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz.

 2. Na řádku nabídek potáhněte prstem doleva a klepněte na tlačítko pro vložení odkazu.

  Tlačítko odkazu na řádku nabídek v iPhonu
 3. Text, který jste vybrali, se zobrazí v poli ZOBRAZIT. Bude textem hypertextového odkazu. V případě potřeby ho můžete změnit.

  Poznámka: Vyhněte se použití výrazu „klikněte sem“ a podobným obecným výrazům. Text odkazu by měl popisovat cílovou stránku přesně a stručně.

 4. Zadejte adresu URL hypertextového odkazu do pole ADRESA.

  Poznámka: Adresu můžete také zkopírovat a vložit.

 5. Klepněte na Hotovo.

  Dialogové okno Hypertextový odkaz v iPhonu

Přejmenování karet oddílů

Popisné a přesné názvy karet oddílů pomáhají uživatelům najít správný oddíl.

 1. V poznámkovém bloku klepněte na kartu oddílu, kterou chcete přejmenovat, a podržte ji. V řádku nabídek klepněte na tlačítko pro přejmenování.

  Tlačítko pro přejmenování oddílu na řádku nabídek v iPhonu

 2. Zadejte nový název a klepněte na Hotovo.

Odstranění karet oddílů

Odeberte všechny nepoužívané oddíly, ve kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V poznámkovém bloku klepněte na kartu oddílu, kterou chcete odebrat, a podržte ji. V řádku nabídek klepněte na tlačítko pro odebrání.

  Tlačítko pro odebrání oddílu na řádku nabídek v iPhonu

 2. V potvrzovacím dialogovém okně klepněte na Odstranit.

Použití přístupnějšího formátu textu

Pokud chcete zlepšit formátování textu, používejte jednoduché bezpatkové písmo a vyberte větší velikost písma. Text zarovnávejte doleva a vyhněte se nadbytečnému používání velkých písmen a kurzívy.

Použití formátování textu

 1. Vyberte část textu, kterou chcete formátovat.

 2. Na řádku nabídek můžete pro zdůraznění vybrat například tučné písmo, kurzívu nebo podtržení. Klepněte na možnost, kterou chcete vybrat.

  Tlačítko tučného textu na řádku nabídek v iPhonu

Změna typu a velikosti písma

 1. V zobrazení Poznámkové bloky klepněte na ikonu nastavení.

  Tlačítko Nastavení v poznámkových blocích v iPhonu
 2. Nastavení klepněte na Úprava a zobrazení.

 3. Vyberte větší velikost písma a typ písma sans-serif.

  Možnosti pro změnu typu a velikosti písma v Nastavení v iPhonu

Použití seznamů s odrážkami

Kde je to vhodné, rozdělte souvislý text do odrážek, abyste zlepšili čitelnost a navigaci.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. Na řádku nabídek klepněte na tlačítko seznamu s odrážkami.

  Tlačítko seznamu s odrážkami na řádku nabídek v iPhonu

 3. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

  Poznámka: Každou položku seznamu ukončete tečkou nebo čárkou, aby čtečky obrazovky použily pauzu.

Použití číslovaných seznamů

Pro posloupnosti použijte číslované seznamy. Čtou se snadněji než souvislý blok textu.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. Na řádku nabídek klepněte na tlačítko číslování.

  Tlačítko uspořádaného seznamu na řádku nabídek v iPhonu

 3. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

Použití vhodných mezer v textu

Abyste předešli velkým mezerám mezi slovy, zarovnejte odstavce doleva.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete změnit.

 2. Na řádku nabídek klepněte na tlačítko zarovnání doleva.

  Tlačítko zarovnání doleva na řádku nabídek v iPhonu

Viz také

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Usnadnění přístupu k excelovým tabulkám

Usnadnění přístupu k powerpointovým prezentacím

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Následující tabulka obsahuje doporučené postupy pro vytváření poznámkových bloků aplikace OneNote pro Windows 10, které budou přístupné všem lidem.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům přidejte alternativní text.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, porozumět tomu, co je důležité na obrázcích a v dalších vizuálních prvcích, třeba v klipartech, obrázcích SmartArt a obrazcích.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud potřebujete použít obrázek s textem, zopakujte tento text v základním textu. V alternativním textu popište stručně obrázek a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem „Klikněte sem“ uveďte celý název cílové stránky.

Přidání popisného textu hypertextového odkazu

Zadejte pro všechny oddíly poznámkového bloku jedinečné názvy a odeberte prázdné oddíly.

Čtečky obrazovky čtou karty oddílů. Uživatelé se tak dozví, co se v poznámkovém bloku je, a dokážou se v něm lépe orientovat.

Přejmenování karet oddílů

Odstranění karet oddílů

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Důležité je nepoužívat ke sdělování informací jenom barvu. Vytvořte text, který duplikuje význam barvy nebo dalších smyslově vnímaných vlastností.

Sdělujte informace i jinými způsoby, jako je použití tučného písma. Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí.

Použití přístupnějšího formátu písma

Vyhněte se nadměrnému využívání různých stylů formátování textu.

Osoby s dyslexií můžou mít pocit, že se slova na stránce pohybují nebo že se sbíhá text (dva řádky pod sebou se spojují v jeden). Text se také může spojovat jinak nebo může jinak splývat.

Namáhavost čtení můžete snížit například takto:

 • Nepoužívejte jenom samá velká písmena a v nadbytečné míře kurzívu nebo podtržení.

 • Odstavce zarovnávejte doleva, ne do bloku. Vyhnete se tak velkým mezerám mezi slovy. Velké mezery můžou vytvořit vizuální efekt, jako by mezi odstavci protékal pruh volného místa.

Použití přístupnějšího formátu písma

Používejte předdefinované nástroje pro formátování.

Abyste usnadnili čtečkám obrazovky čtení vašich poznámek, používejte integrované nástroje formátování, které OneNote nabízí.

Informace v poznámkách uspořádejte do menších logických bloků. Pro položky, které nemusí být v určitém pořadí, použijte seznamy s odrážkami. Pro položky, u kterých je potřeba postupovat v daném pořadí, použijte číslované seznamy.

Použití seznamů s odrážkami

Použití číslovaných seznamů

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte alternativní text k obrázkům, jako jsou fotky, grafika, kliparty a snímky obrazovky. Čtečky obrazovky pak budou moct obrázky popsat uživatelům.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek v poznámkovém bloku a vyberte Obrázek > Alternativní text.

 2. Zadejte do příslušných polí název a popis. Buďte struční, začněte nejdůležitějšími informacemi a snažte se sdělit obsah a funkci obrázku. Až to budete mít, klikněte na Hotovo.

  Poznámka: Vyplňte obě pole, Název i Popis, protože tyto informace můžou různé čtečky obrazovky číst jinak.

  Dialogové okno pro přidání alternativního textu ve OneNotu pro Windows 10

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů a textu

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy a text v poznámkových blocích OneNotu.

Přidání popisného textu hypertextového odkazu

Přidáním hypertextového odkazu k popisnému textu můžete uživatelům sdělit informace o odkazu.

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení klikněte na Odkaz.

 3. Text, který jste vybrali, se zobrazí v poli Text k zobrazení. Bude textem hypertextového odkazu. V případě potřeby ho můžete změnit.

  Poznámka: Vyhněte se použití výrazu „klikněte sem“ a podobným obecným výrazům. Text odkazu by měl popisovat cílovou stránku přesně a stručně.

 4. Zadejte adresu URL hypertextového odkazu do pole Adresa.

  Poznámka: Adresu můžete také zkopírovat a vložit.

 5. Klikněte na Vložit.

  Snímek obrazovky s dialogem pro přidání hypertextového odkazu ve OneNotu pro Windows 10

Přejmenování karet oddílů

Popisné a přesné názvy karet oddílů pomáhají uživatelům najít správný oddíl.

 1. V poznámkovém bloku klikněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu, kterou chcete upravit, a vyberte Přejmenovat oddíl.

  Snímek obrazovky s místní nabídkou pro přejmenování karty oddílu ve OneNotu pro Windows 10

 2. Zadejte nový název a stiskněte klávesu Enter.

Odstranění karet oddílů

Odeberte všechny nepoužívané oddíly, ve kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V poznámkovém bloku klikněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu, kterou chcete odebrat, a vyberte Odstranit oddíl.

  Snímek obrazovky s místní nabídkou pro odstranění karty oddílu ve OneNotu pro Windows 10

 2. V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na Odstranit oddíl.

Použití přístupnějšího formátu textu

Pokud chcete zlepšit formátování textu, používejte jednoduché bezpatkové písmo a vyberte větší velikost písma. Text zarovnávejte doleva a vyhněte se nadbytečnému používání velkých písmen a kurzívy.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete formátovat.

 2. Na kartě Domů můžete vybrat například větší velikost písma a bezpatkový typ písma. Můžete využít i další možnosti formátování, například zvýraznit text pomocí tučného písma.

  Tlačítka pro formátování textu na kartě Domů ve OneNotu pro Windows 10

Použití seznamů s odrážkami

Kde je to vhodné, rozdělte souvislý text do odrážek, abyste zlepšili čitelnost a navigaci.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. Na kartě Domů klikněte na ikonu Seznam s odrážkami.

  Výběr seznamu s odrážkami pomocí tlačítka na kartě Domů ve OneNotu pro Windows 10

 3. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

  Poznámka: Každou položku seznamu ukončete tečkou nebo čárkou, aby čtečky obrazovky použily pauzu.

Použití číslovaných seznamů

Pro posloupnosti použijte číslované seznamy. Čtou se snadněji než souvislý blok textu.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. Na kartě Domů klikněte na ikonu Číslování a vyberte požadovaný styl.

  Výběr číslovaného seznamu pomocí tlačítka na kartě Domů ve OneNotu pro Windows 10

 3. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

Viz také

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Následující tabulka obsahuje doporučené postupy pro vytváření poznámkových bloků aplikace OneNote Online, které budou přístupné osobám s postižením.

Co se má opravit

Proč se to má opravit

Jak to opravit

Ke všem vizuálním prvkům přidejte alternativní text.

Alternativní text pomáhá lidem, kteří nevidí obrazovku, porozumět tomu, co je důležité na obrázcích a v dalších vizuálních prvcích, třeba v klipartech, obrázcích SmartArt a obrazcích.

Nepoužívejte text v obrázcích jako jediný způsob předávání důležitých informací. Pokud potřebujete použít obrázek s textem, zopakujte tento text v základním textu. V alternativním textu popište stručně obrázek a vysvětlete jeho účel.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte smysluplný text hypertextového odkazu.

Lidé používající čtečku obrazovky občas procházejí seznam odkazů. Odkazy by měly obsahovat jasné a přesné informace o svém cíli. Například místo propojení s textem „Klikněte sem“ uveďte celý název cílové stránky.

Přidání popisného textu hypertextového odkazu

Zadejte pro všechny oddíly poznámkového bloku jedinečné názvy a odeberte prázdné oddíly.

Čtečky obrazovky čtou karty oddílů. Uživatelé se tak dozví, co se v poznámkovém bloku je, a dokážou se v něm lépe orientovat.

Přejmenování karet oddílů

Odstranění karet oddílů

Zajistěte, abyste nesdělovali informace jenom pomocí barev.

Nevidomí, slabozrací nebo barvoslepí uživatelé by nemuseli informace sdělované prostřednictvím konkrétních barev pochopit.

Důležité je nepoužívat ke sdělování informací jenom barvu. Vytvořte text, který duplikuje význam barvy nebo dalších smyslově vnímaných vlastností.

Abyste předešli této chybě, sdělujte informace i jinými způsoby. Můžete například použít tučné nebo větší písmo. Například k barevně označenému textu hypertextového odkazu přidejte podtržení, aby uživatelé pochopili, že se jedná o odkaz, i když barvu nevidí.

Použití přístupnějšího formátu textu

Používejte dostatečný kontrast mezi barvou textu a pozadím.

Text v poznámkových blocích by měl být čitelný v režimu vysokého kontrastu tak, aby ho mohli dobře vidět všichni uživatelé, včetně osob se zrakovým postižením.

Používejte třeba jasné barvy nebo barevná schémata ve vysokém kontrastu z opačných konců barevného spektra. Černobílá schémata usnadňují barvoslepým lidem rozlišení textu a obrazce.

Použití přístupnější barvy textu

Používejte větší velikosti písma (18 bodů a více), bezpatková písma a dostatek volného místa.

Osoby s dyslexií mohou vnímat pohyb slov na stránce nebo sbíhající se text (řádek textu stlačený do řádku pod ním). Text se také může sloučit nebo jinak narušit.

Namáhavost čtení můžete snížit například takto:

 • Používejte dobře známá bezpatková písma, jako jsou například Arial nebo Calibri.

 • Nepoužívejte jenom samá velká písmena a v nadbytečné míře kurzívu nebo podtržení.

 • Mezi řádky a odstavci používejte dost volného místa.

 • Odstavce zarovnávejte doleva, ne do bloku. Vyhnete se tak velkým mezerám mezi slovy. Velké mezery můžou vytvořit vizuální efekt, jako by mezi odstavci protékala řeka volného místa.

Použití přístupnějšího formátu textu

Použití vhodných mezer v textu

Používejte předdefinované nadpisy a styly.

Abyste usnadnili čtečkám obrazovky čtení vašich poznámek, používejte logické pořadí nadpisů a integrované nástroje formátování v aplikaci OneNote Online.

Například uspořádejte nadpisy podle předepsaného logického pořadí. Použijte Nadpis 1, Nadpis 2 a potom Nadpis 3, nikoli Nadpis 3, Nadpis 1 a pak Nadpis 2. Informace v poznámkách uspořádejte do malých bloků. V ideálním případě bude každý nadpis zahrnovat jenom několik odstavců.

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Použití seznamů s odrážkami

Použití číslovaných seznamů

K hledání nadpisů, které nejsou v logickém pořadí, použijte Kontrolu přístupnosti.

Používejte tabulky s jednoduchou strukturou a zadávejte záhlaví sloupců.

Čtečky obrazovky si udržují přehled o umístění v tabulce počítáním buněk tabulky. Pokud je tabulka vnořená do jiné tabulky nebo pokud je buňka sloučená nebo rozdělená, čtečka obrazovky ztratí přehled o počtu buněk a následně nemůže poskytnout užitečné informace o tabulce. Prázdné buňky v tabulce by také mohly osobu používající čtečku obrazovky vést mylně k dojmu, že v tabulce už nic dalšího není.

Abyste měli jistotu, že tabulky neobsahují rozdělené buňky, sloučené buňky, vnořené tabulky nebo úplně prázdné řádky nebo sloupce, použijte Kontrolu přístupnosti.

Přidání alternativního textu k obrázkům

Přidejte alternativní text k obrázkům, jako jsou fotky, grafika, kliparty a snímky obrazovky. Čtečky obrazovky pak budou moct obrázky popsat uživatelům.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek v poznámkovém bloku a vyberte Upravit alternativní text.

 2. Do příslušného pole zadejte popis. Buďte struční, začněte nejdůležitějšími informacemi a snažte se sdělit obsah a funkci obrázku. Až budete mít hotovo, klikněte na OK.

  Dialogové okno Alternativní text pro OneNote Online

Vytváření přístupnějších hypertextových odkazů a textu

Následující postupy popisují, jak vytvořit přístupnější hypertextové odkazy a text v poznámkových blocích aplikace OneNote Online.

Přidání popisného textu hypertextového odkazu

Přidáním popisného hypertextového odkazu k textu můžete uživatelům sdělit informace o odkazu.

 1. Vyberte text, ke kterému chcete přidat hypertextový odkaz.

 2. V nabídce Vložení klikněte na pásu karet na Odkaz.

 3. Text, který jste vybrali, se zobrazí v poli Zobrazovaný text. Bude textem hypertextového odkazu. V případě potřeby ho můžete změnit.

  Poznámka: Vyhněte se použití výrazu „klikněte sem“ a podobným obecným výrazům. Text odkazu by měl popisovat cílovou stránku přesně a stručně.

 4. Přidejte adresu URL hypertextového odkazu do pole Adresa.

  Dialogové okno Hypertextový odkaz pro OneNote Online

 5. Klikněte na Vložit.

Přejmenování karet oddílů

Popisné a přesné názvy karet oddílů pomáhají uživatelům najít správný oddíl.

 1. V poznámkovém bloku klikněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu, kterou chcete upravit, a vyberte Přejmenovat.

 2. Zadejte nový název.

  Možnost přejmenování oddílu ve OneNotu Online

Odstranění karet oddílů

Odeberte všechny nepoužívané oddíly, ve kterých nejsou žádné informace. Pomůžete tak čtečkám obrazovek a uživatelům rychle najít relevantní informace.

 1. V poznámkovém bloku klikněte pravým tlačítkem myši na kartu oddílu, kterou chcete odebrat, a vyberte Odstranit.

  Možnost nabídky odstranění oddílu ve OneNotu Online

 2. V potvrzovacím dialogovém okně klikněte na Ano.

Použití přístupnějšího formátu písma

Pokud chcete zlepšit formátování textu, používejte jednoduché bezpatkové písmo a vyberte větší velikost písma. Text zarovnávejte doleva a vyhněte se nadbytečnému používání velkých písmen a kurzívy.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete naformátovat.

 2. V nabídce Domů můžete vybrat například větší velikost písma a bezpatkový typ písma. Můžete využít i další možnosti formátování, například zvýraznit text pomocí tučného písma.

Použití přístupnější barvy textu

Abyste měli jistotu, že se text správně zobrazí v režimu Vysoký kontrast, použijte automatické nastavení barev písma.

 1. Vyberte text.

 2. V nabídce Domů klikněte na šipku dolů vedle ikony Barva písma a klikněte na Automatická.

  Možnosti nabídky barvy písma ve OneNotu Online

Použití předdefinovaných stylů nadpisu

Předdefinované styly nadpisu umožňují vytvořit osnovu stránek poznámkového bloku pro čtečky obrazovky. Čtečky obrazovky neinterpretují text napsaný velkým a tučným písmem jako nadpis, pokud nejsou použité předdefinované styly.

 1. Vyberte text, ze kterého chce vytvořit nadpis.

 2. V nabídce Domů vyberte styl nadpisu, například Nadpis 2.

  Možnosti stylů nadpisu ve OneNotu Online

Použití seznamů s odrážkami

Kde je to vhodné, rozdělte text do odrážek, abyste zlepšili čitelnost a navigaci.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. V nabídce Domů klikněte na ikonu Odrážky.

 3. Pokud chcete změnit styl odrážek, klikněte na šipku dolů vedle ikony Odrážky.

  Nabídka seznamu s odrážkami ve OneNotu Online

 4. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

  Poznámka: Každou položku seznamu ukončete tečkou nebo čárkou, aby čtečky obrazovky použily pauzu.

Použití číslovaných seznamů

Kde je to vhodné, použijte číslované seznamy. Čtou se snadněji než souvislý blok textu.

 1. Umístěte kurzor do poznámkového bloku na místo, kam chcete přidat seznam, nebo vyberte část textu, kterou chcete zahrnout do seznamu.

 2. V nabídce Domů klikněte na ikonu Číslování.

 3. Pokud chcete změnit styl číslování, klikněte na šipku dolů vedle ikony Číslování.

  Možnosti nabídky číslovaného seznamu ve OneNotu Online

 4. V případě potřeby zadejte položky seznamu.

Použití vhodných mezer v textu

Abyste zlepšili čitelnost, zvětšete nebo zmenšete volné místo mezi větami a odstavci.

 1. Vyberte část textu, kterou chcete změnit.

 2. V nabídce Domů klikněte na ikonu Zarovnání odstavce.

 3. Vyberte požadovanou možnost.

  Možnosti nabídky zarovnání odstavce ve OneNotu Online

Viz také

Usnadnění přístupu k wordovým dokumentům

Usnadnění přístupu k excelovým tabulkám

Usnadnění přístupu k powerpointovým prezentacím

Usnadnění přístupu k e-mailu v Outlooku

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×