Vytváření a správa vlastních kategorií a skupin v navigačním podokně

Při používání a správě databázových objektů v Accessu používáte navigační podokno. V navigačním podokně můžete také vytvářet vlastní kategorie a skupiny, abyste databázové objekty mohli uspořádat tak, jak chcete. Můžete tady například zobrazit jenom zástupce těch objektů, které uživatelé potřebují, a usnadnit jim tak práci. V tomto tématu je popsáno vytváření a správa vlastních kategorií a skupin v navigačním podokně.

V tomto článku

Vytváření vlastních kategorií a skupin

Zobrazení nebo skrytí skupin a objektů v kategorii

Odebrání a obnovení objektů ve vlastních skupinách

Vytváření vlastních kategorií a skupin

Pokud vytvoříte vlastní kategorii, bude vytvořena pro otevřenou databázi a bude přenášena s touto databází. Vlastní kategorie a skupiny nelze přenést do jiných databází.

K vytváření a správě vlastních kategorií a skupin slouží dialogové okno Možnosti navigace. Tento proces spočívá v následujících obecných krocích:

 • Nejprve vytvořte vlastní kategorii. Aplikace Access vám jednu nabízí: Vlastní. Tuto kategorii můžete přejmenovat a přidat do ní nebo z ní odebrat skupiny podle vlastních potřeb, nebo můžete kdykoli vytvořit novou kategorii.

 • Po vytvoření nové kategorie vytvořte pro kategorii jednu či více skupin.

 • Zavřete dialogové okno Možnosti navigace a do navigačního podokna přetáhněte nebo zkopírujte a vložte databázové objekty, které chcete přiřadit vlastní skupině. Objekty přetáhněte nebo zkopírujte ze speciální skupiny s názvem Nepřiřazené objekty, kterou aplikace Access vytvoří pokaždé, když vytvoříte vlastní kategorii.

  Poznámka: Při přidání databázového objektu ze skupiny Nepřiřazené objekty do vlastní skupiny není samotný objekt přesouván ani kopírován, ale aplikace Access vytvoří jeho zástupce. Jestliže přejmenujete nebo odstraníte zástupce ve vlastní skupině, nebudou mít provedené změny vliv na skutečný objekt, ale pouze na jeho zástupce. 

 • Po naplnění vlastní skupiny či skupin lze skupinu Nepřiřazené objekty a všechny ostatní skupiny, které nechcete zobrazit, skrýt.

Vytvoření vlastní kategorie

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a poté klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 2. V dialogovém okně Možnosti navigace klikněte pod seznamem Kategorie na tlačítko Přidat položku. V seznamu se zobrazí nová kategorie. Tento obrázek znázorňuje novou vlastní kategorii:

  Nová vlastní kategorie v navigačním podokně

 3. Zadejte název nové kategorie a stiskněte klávesu ENTER.

  Snažte se vytvořit název, který bude uživatelům databáze dávat smysl. Všimněte si, že po vytvoření názvu se titulek seznamu vpravo změní tak, aby odpovídal zadanému názvu. Pokud například zadáte pro novou kategorii název Můj přepínací panel, změní se titulek seznamu vpravo na Skupiny pro: Můj přepínací panel. Všimněte si také, že seznam obsahuje skupinu Nepřiřazené objekty. Tato skupina je vytvořena automaticky a obsahuje všechny objekty v databázi. Tyto objekty můžete použít k naplnění vlastní skupiny.

  Po vytvoření vlastní kategorie vytvoříte pro tuto kategorii jednu nebo několik skupin. Můžete vytvořit tolik skupin, kolik potřebujete. Ponechejte dialogové okno Možnosti navigace otevřené a přejděte k následujícím krokům.

Vytvoření vlastní skupiny

 1. Klikněte na tlačítko Přidat skupinu pod seznamem Skupiny pro: „Název skupiny“ a zadejte název skupiny. Tento postup lze podle potřeby libovolně opakovat. Například kategorie Můj přepínací panel může obsahovat tři skupiny: Formuláře pro zadávání dat, Sestavy a Dotazy. Skupiny, které v této fázi přidáte, by měly odpovídat potřebám uživatelů a vašim požadavkům.

 2. Ponechte zaškrtávací políčko vedle položky Nepřiřazené objekty zaškrtnuté a klikněte na tlačítko OK. Aplikace Access zavře dialogové okno Možnosti navigace a přidá novou vlastní skupinu do navigačního podokna. Tato skupina však ještě nebude zobrazena.

 3. Pomocí následujícího postupu zobrazte novou skupinu a přidejte do ní objekty.

Přidání objektů do vlastní skupiny

 1. Klikněte na nabídku v horní části navigačního podokna a v horní části nabídky klikněte na nově vytvořenou kategorii. V dolní části nabídky se zobrazí skupiny vytvořené pro danou kategorii a skupina Nepřiřazené objekty.

 2. Ve skupině Nepřiřazené objekty vyberte položky, které chcete používat ve své vlastní skupině, a přesuňte je do této skupiny. Aplikace Access nabízí několik způsobů přesunutí vybraných položek. Můžete:

  • Přetáhnout jednotlivé položky

  • Podržet klávesu CTRL, kliknout na více položek a přetáhnout je do vlastní skupiny

  • Kliknout pravým tlačítkem myši na jednu z vybraných položek, přejít na příkaz Přidat do skupiny a pak kliknout na název vlastní skupiny

Po skončení můžete skupinu Nepřiřazené objekty ponechat v navigačním podokně zobrazenou, nebo ji můžete skrýt.

Skrytí skupiny Nepřiřazené objekty

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a poté klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 2. V podokně Skupiny pro: „Kategorie“ zrušte zaškrtnutí políčka vedle skupiny Nepřiřazené objekty.

Po vytvoření vlastní kategorie a skupiny a přidání zástupců do skupiny můžete pomocí těchto zástupců vytvořit další skupiny. Příslušný postup je vysvětlen v následujících krocích.

Vytvoření nové vlastní skupiny pomocí objektu v existující vlastní skupině

Poznámka: Chcete-li použít tento postup, je nutné nejprve pomocí postupů uvedených v předchozích částech vytvořit vlastní kategorii a skupinu.

 1. Otevřete v navigačním podokně vlastní kategorii a skupinu a klikněte pravým tlačítkem myši na objekt, který chcete umístit do nové skupiny.

 2. Přejděte na Přidat do skupiny a pak klikněte na Nová skupina.

  V navigačním podokně se zobrazí nová skupina.

  Nová vlastní skupina v navigačním podokně

  Zadejte název nové skupiny a podle potřeby do ní přetáhněte další zástupce.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí skupin a objektů v kategorii

Skrýt lze některé nebo všechny skupiny ve vlastní kategorii a některé nebo všechny objekty ve skupině. Mějte přitom na paměti následující skutečnosti:

 • Objekt lze v aplikaci Access skrýt dvěma způsoby. Pomocí příkazů dostupných v navigačním podokně můžete objekt skrýt v nadřazené skupině a kategorii, nebo můžete vybrat vlastnost objektu a objekt skrýt ve všech skupinách a kategoriích v otevřené databázi.

 • Skryté objekty a skupiny mohou být zcela neviditelné, nebo mohou být zobrazeny v navigačním podokně jako neaktivní (nedostupné) ikony. To určíte zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Zobrazit skryté objekty v dialogovém okně Možnosti navigace. Toto zaškrtávací políčko použijte také v případě, že chcete zobrazit (neboli obnovit) skrytou skupinu či objekt.

Provedení těchto úloh popisují postupy v následujících částech.

Skrytí skupiny v kategorii

 • V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví skupiny, kterou chcete skrýt, a potom klikněte na příkaz Skrýt.

  Poznámka: Tuto úlohu lze provést také v dialogovém okně Možnosti navigace. Otevřete toto dialogové okno (postup najdete v následující části) a v seznamu Skupiny pro: „Kategorie“ zrušte zaškrtnutí políčka vedle skupiny, kterou chcete skrýt.

Obnovení skryté skupiny v kategorii

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek nabídek v horní části navigačního podokna a v místní nabídce klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 2. V seznamu Kategorie vyberte kategorii, která obsahuje skrytou skupinu.

 3. V seznamu Skupiny pro: „Kategorie“ zaškrtněte políčko vedle skryté skupiny.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Skrytí objektu v nadřazené skupině

 • V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na objekt a potom klikněte na příkaz Skrýt.

Skrytí objektu ve všech kategoriích a skupinách

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na objekt, který chcete skrýt, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti objektu.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti objektu, k jehož názvu připojí Access název daného objektu. Pokud například otevřete formulář s názvem Objednávky, bude mít toto dialogové okno název Vlastnosti objektu Objednávky. Toto dialogové okno je znázorněno na následujícím obrázku.

  Dialogové okno Vlastnosti pro databázový objekt v Accessu

 2. Zaškrtněte políčko Skrytý.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Obnovení (zobrazení) skrytého objektu

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a v místní nabídce klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 2. Ve skupinovém rámečku Možnosti zobrazení zaškrtněte políčko Zobrazit skryté objekty.

 3. Klikněte na tlačítko OK a vraťte se do navigačního podokna. V daném podokně budou ikony všech skrytých objektů zobrazeny jako neaktivní.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud je objekt skrytý pouze v nadřazené skupině a kategorii, klikněte na objekt pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Zobrazit.

  • Pokud je objekt skrytý ve všech kategoriích a skupinách pomocí nastavení vlastnosti Skrytý, klikněte na objekt pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Zobrazit vlastnosti a zrušte zaškrtnutí políčka Skrytý.

Začátek stránky

Odebrání a obnovení objektů ve vlastních skupinách

Vlastní skupiny se mohou v závislosti na měnících se požadavcích uživatelů a podniku v průběhu času měnit. Objekty můžete do skupiny kdykoli přidat nebo je z ní odebrat. Příslušné postupy jsou vysvětleny v následujících částech.

Odstranění objektů z vlastní skupiny

 • V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na objekt, který chcete odebrat, a pak klikněte na příkaz Odstranit.

Obnovení objektu ve vlastní skupině

 1. Je-li skupina Nepřiřazené objekty skryta, zobrazte ji.

  Jak zobrazím skupinu Nepřiřazené objekty?

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a v místní nabídce klikněte na Možnosti navigace.

  2. V podokně Skupiny pro: „Kategorie“ zaškrtněte políčko vedle skupiny Nepřiřazené objekty.

 2. Podle potřeby přetáhněte nebo zkopírujte a vložte požadovaný objekt ze skupiny Nepřiřazené objekty do vlastní skupiny.

Přejmenování objektu ve vlastní skupině

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na objekt, který chcete přejmenovat, a pak klikněte na příkaz Přejmenovat zástupce.

 2. Zadejte nový název zástupce a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×