Vytváření a správa vlastních kategorií a skupin v navigačním podokně

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Aplikace Microsoft Office Access 2007 poskytuje novou funkci nazývanou navigační podokno. Toto podokno nahrazuje dříve používaný nástroj  – okno Databáze. Pomocí navigačního podokna můžete spouštět a spravovat objekty v databázi – tabulky, formuláře, dotazy atd. Navigační podokno můžete použít také místo přepínacích panelů. V takovém případě vytvoříte vlastní kategorie a skupiny, které budou obsahovat zástupce pouze na ty objekty, které se mají uživatelům zobrazit. V tomto tématu je vysvětleno, jak lze vytvořit a spravovat vlastní kategorie a skupiny v navigačním podokně.

Co chcete udělat?

Principy navigačního podokna

Vytváření vlastních kategorií a skupin

Zobrazení nebo skrytí skupin a objektů v kategorii

Odebrání a obnovení objektů ve vlastních skupinách

Principy navigačního podokna

Ve starších verzích aplikace Access jste používali okno Databáze ke spouštění a správě objektů (tabulek, sestav, formulářů atd.) v databázi. Pokud jste například potřebovali spustit Průvodce sestavou nebo změnit návrh formuláře pro zadávání dat, provedli jste to v okně Databáze.

Pokud jste chtěli usnadnit vyhledávání a použití sady objektů (například často používané formuláře nebo sestavy pro zadávání dat), vytvořili jste přepínací panel. Přepínací panely jsou malé obrazovky s tlačítky nebo hypertextovými odkazy, které slouží například k otevření formuláře nebo sestavy. Pomocí přepínacích panelů je možné skrýt databázové objekty, aby je nemohli ostatní uživatelé zobrazit a případně poškodit. Pokud nechcete, aby uživatelé měnili data v podkladové tabulce, nakonfigurujte databázi tak, aby byl zobrazen pouze přepínací panel, čímž uživatelům omezíte přístup pouze k příslušné sadě nástrojů.

Navigační podokno usnadňuje a urychluje používání databáze několika způsoby:

 • Objekty v databázi jsou v podokně zobrazeny trvale. Navigační podokno nelze neúmyslně skrýt za jinými okny.

 • Vytvářením vlastních kategorií a skupin objektů v těchto kategoriích lze omezit objekty, které mohou ostatní uživatelé zobrazit a použít. Předpokládejme například, že každý pátek ráno spouštíte sadu tří sestav. Namísto vyhledávání těchto sestav v seznamu databázových objektů můžete v navigačním podokně vytvořit vlastní kategorii a vložit do sestav této kategorie skupinu zástupců.

 • Lze vytvořit maximálně vlastních 10 kategorií. Vlastní kategorie lze kdykoli změnit nebo odstranit.

V následujících částech jsou vysvětleny k vytváření a správa vlastních kategorií a skupin. Informace v tomto tématu pocházejí z větší téma Průvodce do navigačního podokna, které vysvětluje, jak pomocí navigačního podokna na hloubkové ose. V tématu větší v případě potřeby pochopit funkce nebo úkol, který není zde popsané.

Hlavně nezapomeňte, že je pořád můžete vytvářet a používat přepínacích panelů v Office Access 2007. Další informace najdete v článku místo, kam zmizely přepínací panely?.

Začátek stránky

Vytváření vlastních kategorií a skupin

Pokud vytvoříte vlastní kategorii, bude vytvořena pro otevřenou databázi a bude přenášena s touto databází. Vlastní kategorie a skupiny nelze přenést do jiných databází.

Dialogové okno Možnosti navigace slouží k vytváření a správě vlastních kategorií a skupin. Tento proces se skládá z následujících obecných kroků:

 • Nejprve vytvořte vlastní kategorii. Aplikace Access vám jednu nabízí: Vlastní. Tuto kategorii lze přejmenovat a přidávat do ní nebo z ní odebírat skupiny podle vlastních potřeb, nebo lze kdykoliv vytvořit novou kategorii.

 • Po vytvoření nové kategorie vytvořte pro kategorii jednu či více skupin.

 • Zavřete dialogové okno Možnosti navigace a do navigačního podokna přetáhněte nebo zkopírujte a vložte databázové objekty, které chcete přiřadit vlastní skupině. Objekty přetáhněte nebo zkopírujte ze speciální skupiny s názvem Nepřiřazené objekty, kterou aplikace Access vytvoří pokaždé, když vytvoříte vlastní kategorii.

  Poznámka: Při přidání databázového objektu ze skupiny Nepřiřazené objekty do vlastní skupiny není objekt přesouván ani kopírován, ale je pro něj vytvořen zástupce. Přejmenujete-li nebo odstraníte zástupce ve vlastní skupině, nebudou mít provedené změny vliv na skutečný objekt, ale pouze na zástupce. 

 • Po naplnění vlastních skupin objekty lze skupinu Nepřiřazené objekty a všechny ostatní skupiny, které nechcete zobrazit, skrýt.

Vytvoření vlastní kategorie

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a poté klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 2. V dialogovém okně Možnosti navigace klikněte pod seznamem Kategorie na tlačítko Přidat položku. V seznamu se zobrazí nová kategorie. Tento obrázek znázorňuje novou vlastní kategorii:

  Nová vlastní kategorie v navigačním podokně

 3. Zadejte název nové kategorie a stiskněte klávesu ENTER.

  Snažte se vytvořit název, který bude uživatelům databáze dávat smysl. Všimněte si, že po vytvoření názvu se titulek seznamu vpravo změní tak, aby odpovídal zadanému názvu. Pokud například zadáte pro novou kategorii název Můj přepínací panel, změní se titulek seznamu vpravo na Skupiny pro: Můj přepínací panel. Všimněte si také, že seznam obsahuje skupinu Nepřiřazené objekty. Tato skupina je vytvořena automaticky a obsahuje všechny objekty v databázi. Tyto objekty můžete použít k naplnění vlastní skupiny.

  Po vytvoření vlastní kategorie vytvoříte pro tuto kategorii jednu nebo několik skupin. Můžete vytvořit tolik skupin, kolik potřebujete. Ponechejte dialogové okno Možnosti navigace otevřené a přejděte k následujícím krokům.

Vytvoření vlastní skupiny

 1. V seznamu skupiny pro: "název" klikněte na tlačítko Přidat skupinu a potom zadejte název skupiny. Tento postup opakujte tak často, jak potřebujete. Například Přepínací může obsahovat tří kategorií – formuláře pro zadávání dat, sestav a dotazů. Potřebám uživatelů a vašim požadavkům má ovládací prvek skupin, které můžete přidat v této fázi.

 2. Ponechte zaškrtávací políčko vedle položky Nepřiřazené objekty zaškrtnuté a klikněte na tlačítko OK. Aplikace Access zavře dialogové okno Možnosti navigace a přidá novou vlastní skupinu do navigačního podokna. Tato skupina však dosud nebude zobrazena.

 3. Pomocí následujícího postupu zobrazte novou skupinu a přidejte do ní objekty.

Přidání objektů do vlastní skupiny

 1. Klikněte na nabídku v horní části navigačního podokna a v horní části nabídky klikněte na nově vytvořenou kategorii. V dolní části nabídky se zobrazí skupiny vytvořené pro danou kategorii a skupina Nepřiřazené objekty.

 2. Ve skupině Nepřiřazené objekty vyberte položky, které chcete používat ve své vlastní skupině, a přesuňte je do této skupiny. Aplikace Access nabízí několik způsobů přesunutí vybraných položek. Můžete:

  • Přetáhnout jednotlivé položky.

  • Podržet klávesu CTRL, kliknout na více položek a přetáhnout je do vlastní skupiny.

  • Kliknout pravým tlačítkem myši na vybrané položky, přejít na příkaz Přidat do skupiny a pak kliknout na název vlastní skupiny.

Po skončení můžete skupinu Nepřiřazené objekty ponechat v navigačním podokně zobrazenou, nebo ji můžete skrýt.

Skrytí skupiny Nepřiřazené objekty

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a poté klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 2. Zrušte v podokně Skupiny pro: kategorie zaškrtnutí políčka Nepřiřazené objekty.

Po vytvoření vlastní kategorie a skupiny a přidání zástupců do skupiny můžete pomocí zástupců vytvořit další skupiny. Příslušný postup je popsán v následujících krocích.

Vytvoření nové vlastní skupiny pomocí objektu v existující vlastní skupině

Poznámka: Chcete-li použít tuto metodu, je nutné nejprve pomocí postupů popsaných v předchozích oddílech vytvořit vlastní kategorii a skupinu.

 1. S otevřenou vlastní kategorií a skupinou v navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na objekt, který chcete umístit do nové skupiny.

 2. Přemístěte ukazatel na položku Přidat do skupiny a potom klikněte na položku Nová skupina.

  V navigačním podokně se zobrazí nová skupina. Nová vlastní skupina v navigačním podokně Zadejte název nové skupiny a přetáhněte další zástupce do nové skupiny v případě potřeby.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí skupin a objektů v kategorii

Skrýt lze některé nebo všechny skupiny ve vlastní kategorii a některé nebo všechny objekty ve skupině. Mějte přitom na paměti následující skutečnosti:

 • Objekt lze v aplikaci Access skrýt dvěma způsoby. Pomocí příkazů dostupných v navigačním podokně můžete objekt skrýt v nadřazené skupině a kategorii nebo můžete vybrat vlastnost objektu a objekt skrýt ve všech skupinách a kategoriích v otevřené databázi.

 • Skryté objekty a skupiny mohou být zcela neviditelné nebo mohou být zobrazeny v navigačním podokně jako šedé (nedostupné) ikony. To určíte zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Zobrazit skryté objekty v dialogovém okně Možnosti navigace. Tuto možnost použijte také v případě, že chcete zobrazit nebo obnovit skrytou skupinu či objekt.

Provedení těchto úloh popisují postupy v následujících částech.

Skrytí skupiny v kategorii

 • V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na titulek skupiny, kterou chcete skrýt, a potom klikněte na příkaz Skrýt.

  Poznámka: Tento úkol lze provést také pomocí dialogové okno Možnosti navigace. Otevření dialogového okna (následující postup vám v následující části Pokud nevíte, jak) a v seznamu skupiny pro: "kategorie" zrušte zaškrtnutí políčka vedle skupiny, který chcete skrýt.

Obnovení skryté skupiny v kategorii

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a v místní nabídce klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 2. V seznamu Kategorie vyberte kategorii, která obsahuje skrytou skupinu.

 3. V seznamu Skupiny pro: „Kategorie“ zaškrtněte políčko vedle skryté skupiny.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Skrytí objektu v nadřazené skupině

 • Klikněte v podokně navigace pravým tlačítkem myši na objekt a potom klikněte na příkaz Skrýt.

Skrytí objektu ve všech kategoriích a skupinách

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na objekt, který chcete skrýt, a potom klikněte na příkaz Vlastnosti objektu.

  Zobrazí se dialogové okno Vlastnosti a aplikace Access připojí název daného objektu k názvu dialogového okna. Pokud například otevřete formulář s názvem Objednávky, bude mít toto dialogové okno název: Vlastnosti Objednávky. Toto dialogové okno je znázorněno na následujícím obrázku.

  Dialogové okno Vlastnosti objektu pro databázový objekt v aplikaci Access

 2. Zaškrtněte políčko Skrytý.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Obnovení (zobrazení) skrytého objektu

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a v místní nabídce klikněte na příkaz Možnosti navigace.

 2. Ve skupinovém rámečku Možnosti zobrazení zaškrtněte políčko Zobrazit skryté objekty.

 3. Klikněte na tlačítko OK a vraťte se do navigačního podokna. V podokně budou pro všechny skryté objekty zobrazeny vyšedlé ikony.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud je objekt skrytý pouze v nadřazené skupině a kategorii, klikněte na objekt pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Zobrazit.

  • Pokud je objekt skrytý ve všech kategoriích a skupinách pomocí nastavení vlastnosti Skrytý, klikněte na objekt pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Zobrazit vlastnosti a zrušte zaškrtnutí políčka Skrytý.

Začátek stránky

Odebrání a obnovení objektů ve vlastních skupinách

Vlastní skupiny se mohou v průběhu času měnit v závislosti na měnících se požadavcích uživatelů a podniku. Objekty ve skupině můžete kdykoli přidat nebo odebrat. Příslušné postupy jsou popsány v následující části.

Odstranění objektů z vlastní skupiny

 • V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na objekt, který chcete odebrat, a pak klikněte na příkaz Odstranit.

Obnovení objektu ve vlastní skupině

 1. Je-li skupina Nepřiřazené objekty skryta, zobrazte ji.

  Jak zobrazím skupinu Nepřiřazené objekty?

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na nabídku v horní části navigačního podokna a v místní nabídce klikněte na příkaz Možnosti navigace.

  2. V podokně Skupiny pro: „Kategorie“ zaškrtněte políčko vedle skupiny Nepřiřazené objekty.

 2. Podle potřeby přetáhněte nebo zkopírujte a vložte požadovaný objekt ze skupiny Nepřiřazené skupiny do vlastní skupiny.

Přejmenování objektu ve vlastní skupině

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na objekt, který chcete přejmenovat, a pak klikněte na příkaz Přejmenovat zástupce.

 2. Zadejte nový název zástupce a stiskněte klávesu ENTER.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×