Vyjádření důvěryhodnosti přidáním digitálního podpisu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Přidáním Digitální podpis k databázi vyjádříte své přesvědčení, že je použití databáze bezpečné a její obsah je důvěryhodný. Tím pomůžete uživatelům databáze v rozhodnutí, zda mají databázi a její obsah považovat za důvěryhodný.

Proces, který používáte se dá digitálně podepsat databáze závisí na tom, jestli databázi používá Microsoft Office Access 2007 formátu, jako je souboru ACCDB nebo starším formátu, jako je třeba soubor .mdb. Obou procesů vyžadují pomocí certifikátu zabezpečení.

Můžete použít komerční certifikát zabezpečení nebo můžete vytvořit vlastní. V tomto tématu je popsán postup vytvoření vlastního certifikátu zabezpečení.

V tomto článku

Než začnete

Zabalení, podepsání a distribuce databáze Office Access 2007

Digitální podepsání dřívější verze databáze

Než začnete

Chcete-li přidat digitální podpis, je třeba nejprve získat nebo vytvořit certifikát zabezpečení. Certifikát zabezpečení si lze představit jako pero pro digitální podepisování nebo pečeť, kterou smíte používat pouze vy.

Pokud jej nemáte, můžete jej vytvořit pomocí nástroje SelfCert (je dodáván se systémem Microsoft Office).

Vytvoření certifikátu podepsaného svým držitelem

 1. V systému Microsoft Windows klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Všechny programy, přejděte na položku Microsoft Office, přejděte na položku Nástroje sady Microsoft Office a pak klikněte na položku Digitální certifikát pro projekty v jazyce VBA.

  – nebo –

  Přejděte do složky obsahující Office Professional 2007 typy souborů. Výchozí složky je jednotka: \Program Files\Microsoft Office\Office12. V této složce vyhledejte a poklikejte na SelfCert.exe.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit digitální certifikát.

 2. Do pole Název vašeho certifikátu zadejte název nového testovacího certifikátu.

 3. Klepněte dvakrát na tlačítko OK.

Poznámka: Pokud nevidíte příkaz Digitální certifikát pro projekty v jazyce VBA nebo nemůžete najít SelfCert.exe, je potřeba nainstalovat nástroj SelfCert.

Instalace nástroje SelfCert.exe

 1. Spusťte instalační disk CD sady Office Professional 2007 nebo jiné instalační médium.

 2. V instalačním programu klepněte na možnost Přidat či odebrat součásti a poté klepněte na tlačítko Pokračovat.

  Poznámka: Pokud pracujete v prostředí, kde sadu Office Professional 2007 instalují do jednotlivých počítačů správci IT a nepoužívají disk CD, postupujte podle následujících kroků:

  1. V systému Microsoft Windows klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

  2. Poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy.

  3. Vyberte systém Microsoft Office 2007 a klepněte na tlačítko Změnit.

   Spustí se instalační program.

  4. Klikněte na možnost Přidat či odebrat součásti a poté klikněte na tlačítko Pokračovat.

  5. Pokračuje následujícími kroky.

 3. Kliknutím na znaménka (+) vedle uzlů Microsoft Office a Sdílené součásti systému Office tyto uzly rozbalte.

 4. Klikněte na položku Digitální certifikát pro projekty v jazyce VBA.

 5. Klikněte na možnost Spouštět z tohoto počítače.

 6. Kliknutím na tlačítko Pokračovat tuto součást nainstalujete.

Nástroj SelfCert je určen k vytváření podpisů pro použití v rámci vaší organizace. Pokud chcete digitálně podepsat databázi a potom tuto databázi komerčně distribuovat, je třeba získat komerční certifikát zabezpečení od komerční certifikační autority (CA). Další informace naleznete v části Viz také.

Zabalení, podepsání a distribuce databáze aplikace Office Access 2007

Office Access 2007 umožňuje snadno a rychle podepsat a distribuovat databázi. Při vytváření souboru ACCDB nebo ACCDE jej zabalit a použít digitální podpis do balíčku distribuce podepsaného balíčku ostatním uživatelům. Nástroj zabalit a podepsat umístí databázi do souboru aplikace Access nasazení (ACCDC), přihlásí soubor a potom umísťuje podepsaného balíčku na umístění, do kterého můžete určit. Uživatele můžete extrakci databáze z balíčku a pracovat přímo v databázi (ne v soubor balíčku).

V průběhu operace pamatujte na tyto skutečnosti:

 • Zabalením databáze a podpisem balíčku se předává důvěryhodnost. Jestliže zabalíte a podepíšete databázi, digitální podpis potvrzuje, že databáze nebyla po vytvoření balíčku změněna.

 • Po rozbalení databáze z balíčku se ruší propojení mezi podepsaným balíčkem a extrahovanou databází.

 • Jenom u databází uložené ve formátu souboru Office Access 2007 můžete použít nástroj zabalit a podepsat. Access 2007 také poskytuje nástroje pro podepsání a distribuce databáze vytvořené ve formátu starší verze souboru. Musí používat nástroj digitální podpis, který je vhodné pro formát souboru databáze, kterou používáte.

 • Do balíčku lze přidat pouze jednu databázi.

 • Proces digitálně podepíše balíček, který obsahuje celou databázi, nikoli pouze makra nebo moduly.

 • Tento proces také zkomprimuje soubor balíčku s cílem zkrátit dobu stahování souborů.

 • Databáze se dají extrahovat ze souborů balíčků umístěných na serverech Windows SharePoint Services 3.0.

V následujících oddílech jsou popsány postupy vytváření podepsaného souboru balíčku a extrahování a používání databáze obsažené v podepsaném souboru balíčku.

Vytvoření podepsaného balíčku

 1. Otevřete databázi, kterou chcete zabalit a podepsat.

 2. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , klikněte na Publikovat a potom klikněte na Zabalit a podepsat.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat certifikát.

 3. Vyberte digitální certifikát a klikněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se dialogové okno Vytvořit podepsaný balíček aplikace Microsoft Office Access.

 4. V seznamu Uložit do vyberte umístění pro podepsaný databázový balíček.

 5. Do pole Název souboru zadejte název podepsaného balíčku a klepněte na tlačítko Vytvořit.

  Aplikace Access vytvoří soubor ACCDC a umístí jej do vámi zvoleného umístění.

Extrakce a použití podepsaného balíčku

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

  Zobrazí se dialogové okno Otevřít.

 2. Jako typ souboru zvolte Podepsané balíčky aplikace Microsoft Office Access (*.accdc).

 3. V seznamu Oblast hledání vyhledejte složku obsahující požadovaný soubor ACCDC, vyberte tento soubor a klikněte na tlačítko Otevřít.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Jestliže jste se rozhodli důvěřovat certifikátu zabezpečení použitému k podepsání balíčku pro nasazení, zobrazí se dialogové okno Extrahovat databázi do. Přejděte k dalšímu kroku.

  • Pokud jste se ještě nerozhodli, zda budete důvěřovat certifikátu zabezpečení, zobrazí se následující zpráva.

   Zpráva s doporučením

   Jestliže databázi důvěřujete, klepněte na tlačítko Otevřít. Jestliže důvěřujete každému certifikátu tohoto poskytovatele, klepněte na možnost Veškerý obsah od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodný. Zobrazí se dialogové okno Extrahovat databázi do.

   Poznámka: Pokud použijete k podepsání balíčku databáze certifikát podepsaný svým držitelem a potom při otevření tohoto balíčku kliknete na možnost Veškerý obsah od tohoto vydavatele považovat za důvěryhodný, budou balíčky podepsané vašimi certifikáty podepsanými svým držitelem vždy považovány za důvěryhodné.

 5. Volitelně můžete v seznamu Uložit do vybrat umístění pro extrahovanou databázi a poté v poli Název souboru zadat pro extrahovanou databázi odlišný název.

  Tip: Pokud databázi extrahujete do důvěryhodného umístění, bude její obsah při otevření automaticky povolen. Pokud ji extrahujete do nedůvěryhodného umístění, může být určitý obsah databáze ve výchozím nastavení zakázán.

 6. Klikněte na tlačítko OK.

Pokud nevíte jistě, jestli máte certifikátu důvěřovat, přečtěte si článek Jak zjistit, zda je digitální podpis důvěryhodný, který obsahuje obecné informace o kontrole kalendářních dat a dalších položek v certifikátu, abyste měli jistotu, že je certifikát platný.

Začátek stránky

Digitální podepsání starší verze databáze

Důležité informace: Kroky v této části se nevztahují na databáze, které používají nové formáty souborů.

Pro databáze starší než Office Access 2007, jehož aplikováním Digitální podpis na součásti v databázi. Digitální podpis potvrzuje, že všechna makra, moduly kódu a další spustitelný součásti v databázi pochází s podepisující osoba a aby nikdo je podepsání databáze.

Chcete-li databázi podepsat, potřebujete nejprve digitální certifikát. Pokud vytváříte databáze ke komerčnímu šíření, bude třeba certifikát získat od komerční certifikační autority (CA). Certifikační autority provádějí kontrolu za účelem ověření, zda jsou osoby vytvářející obsah (například databáze) seriózní.

Informace o certifikačních autoritách, které nabízejí služby pro produkty společnosti Microsoft, naleznete v části Viz také.

Pokud chcete používat databázi pro osobní potřebu nebo pro malou pracovní skupinu, poskytuje Microsoft Office Professional 2007 nástroj k vytvoření certifikátu podepsaného svým držitelem. To, jak nainstalovat nástroj s názvem SelfCert.exe a použít ho k vytvoření certifikátu podepsaného svým držitelem, vysvětlují kroky v dalších částech.

Podepsání kódu databáze

Poznámka: Mějte na paměti, že tento postup platí jenom při použití databází v Office Access 2007 používajících některý z ve starších formátech souborů databáze, jako je třeba soubor .mdb. Pokud se chcete odhlásit novější databází, najdete v části balíčku, podepsání a distribuce databáze aplikace Office Access 2007.

 1. Otevřete databázi, kterou chcete podepsat.

 2. Na kartě Databázové nástroje klepněte ve skupině Makro na položku Visual Basic ke spuštění editoru jazyka Visual Basic.

  Klávesová zkratka: stiskněte kombinaci kláves ALT + F11.

 3. V okně Prohlížeč projektu vyberte databázi nebo projekt VBA (Microsoft Visual Basic for Applications), který chcete podepsat.

 4. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na příkaz Digital Signature (Digitální podpis).

  Zobrazí se dialogové okno Digitální podpis.

 5. Chcete-li vybrat testovací certifikát, klikněte na tlačítko Zvolit.

  Zobrazí se dialogové okno Vybrat certifikát.

 6. Vyberte certifikát, který chcete použít.

  Jestliže jste postupovali podle kroků v předchozí části, vyberte certifikát vytvořený pomocí nástroje SelfCert.

 7. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vybrat certifikát a dalším kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Digitální podpis.

Tipy pro podepisování starších verzí databází

 • Chcete-li uživatelům vašeho řešení zabránit v tom, aby projekt VBA omylem upravili a znehodnotili váš podpis, potom projekt VBA před podepsáním uzamkněte.

  Poznámka: Zamknutí projektu VBA nezabrání jinému uživateli nahradit digitální podpis jiným podpisem. Správci podnikové sítě můžou třeba znova podepsat šablony a doplňky, aby mohli přesně určovat, co budou moct uživatelé na svých počítačích spouštět.

 • Při digitálním podpisu projektu VBA zvažte použití časového razítka, jímž ostatním uživatelům umožníte ověřit váš podpis i po vypršení platnosti certifikátu k danému podpisu. Další informace o zabezpečení projektů VBA a časových razítcích naleznete na webu Microsoft Office Online.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×