Vstupní obory pro ovládací prvky aplikace InfoPath

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tomto článku

Úvod k zadávání oborů

Typy vstupní obory

Úvod k zadávání oborů

Pokud chcete zlepšit rozpoznávání zadávání bez klávesnice textu v ovládacím prvku, například text, který se zadává do textového pole s Pero, můžete určit vstupní obor pro ovládací prvek. Vstupní obor umožňuje určit typ vstup, která je určená pro ovládací prvek. Například pokud použijete vstupní obor IS_URL textového pole, mezery, které jsou zadány mezi slovy jsou ignorovány.

Vstupní obor můžete nastavit pro následující typy ovládacích prvků:

 • Textové pole

 • Pole s formátovaným textem

 • Výběr data

 • Seznam s odrážkami

 • Číslovaný seznam

 • Prostý seznam

 • Pole se seznamem

 • Seznam s vícenásobným výběrem

Chcete-li upřesnit vstupní obor, poklepejte na ovládací prvek. V dialogovém okně Ovládací prvek - vlastnosti klepněte na kartu Upřesnit a potom klepněte na možnost Vstupní obor.

Začátek stránky

Typy vstupní obory

Existují tři typy vstupních oborů:

Všechny typy vstupních oborů lze konfigurovat tak, aby buď zcela omezily vstupní data na odpovídající počet možností, nebo pouze nasměrovaly vstup na tento vzor. Ve výchozím nastavení je vstupní obor omezen tak, aby přesně odpovídal zadanému vzoru vstupního oboru. Chcete-li umožnit zadání neodpovídajícího vstupu, který bude nasměrovaný na vstupní obor, v dialogovém okně Vstupní obor zaškrtněte políčko Rozpoznávat neodpovídající vstup.

Poznámky: 

 • Vstupní obor se týká pouze ovládacího prvku, u kterého je nastavený. Netýká se však pole, se kterým je tento ovládací prvek svázaný.

 • Funkce vstupního oboru nepracuje se zařízeními pro rozpoznávání východoasijských jazyků.

V následujících částeh jsou popsány všechny typy vstupních oborů.

Standardní

Chcete-li nastavit standardní vstupní obor, klepněte v dialogovém okně Vstupní obor na přepínač Standardní a potom klepněte na nastavení v seznamu Vstupní obor. V následující tabulce jsou uvedeny vzory definované pro každý standardní vstupní obor, včetně příkladu vstupu, pro který má být použit.

Vstupní obor

Popis

IS_DEFAULT

Standardní usměrnění rozpoznávání. Považuje se za výchozí možnost a používá výchozí lexikon (slovník).

IS_URL

Adresa URL, soubor nebo formáty FTP.

Příklady:

 • http://www.pojistovna.cz/

 • ftp://ftp.microsoft.com

 • www.microsoft.com

 • file:///C:\templ.txt

IS_FILE_FULLFILEPATH

Znaky používané pro popis cesty k souboru. Obsahuje následující podmínky:

 • V názvu serveru nebo sdílené složky jsou povoleny všechny znaky vstupního oboru IS_ONECHAR s výjimkou těchto znaků: * ? : < > |

 • V názvu souboru jsou povoleny všechny znaky vstupního oboru IS_ONECHAR s výjimkou těchto znaků: \ / : < > |

 • Je třeba, aby vstup začal znaky \\, názvem jednotky, dále znaky \, ..\, .\, případně /.

 • Mezery jsou povoleny.

Příklady:

 • \\nazev_serveru\nazev_sdilene_slozky\nazev_souboru.txt

 • C:\temp\pracovni verze.doc

 • ..\obrazky\josef.jpg

IS_FILE_FILENAME

Znaky používané v popisu názvu souboru. Obsahuje následující podmínky:

 • Akceptována je varianta s příponou i bez přípony.

 • Jsou povoleny všechny znaky vstupního oboru IS_ONECHAR s výjimkou těchto znaků: \ / : < > |

 • Mezery jsou povoleny.

Příklady:

 • nazev_souboru.txt

 • nazev_souboru

 • nazev souboru.txt

IS_EMAIL_USERNAME

E-mailová jména uživatelů.

Příklady:

 • PetrN

 • PNovak

 • petrnovak

IS_EMAIL_SMTPEMAILADDRESS

Úplná e-mailová adresa SMTP. Například: osoba@priklad.cz.

IS_LOGINNAME

Přihlašovací jméno a doména. Obsahuje následující podmínky:

 • Jsou povoleny všechny znaky vstupního oboru IS_ONECHAR.

 • Název domény a přihlašovací jméno nemůže začínat nebo končit jiným než alfanumerickým znakem.

 • Mezery nejsou povoleny.

 • Následující znaky nejsou povoleny: + * / (znaménko plus, hvězdička a lomítko).

Příklady:

 • BRNO\PNOVAK

 • PNOVAK

IS_PERSONALNAME_FULLNAME

Kombinace křestního jména, druhého jména a příjmení.

Příklady (formátováno pro češtinu):

 • Pan Petr Novák

 • Petr Novák

 • Novák, Petr

 • Novák, Petr J.

IS_PERSONALNAME_PREFIX

Titul před jménem.

Příklady (formátováno pro češtinu):

 • Pan

 • Dr.

 • Slečna

 • Vážený pan

IS_PERSONALNAME_GIVENNAME

Jméno nebo iniciála.

Příklady (formátováno pro češtinu):

 • Petr

 • P.

 • P. J.

IS_PERSONALNAME_MIDDLENAME

Druhé jméno nebo iniciála.

Příklady:

 • Albert

 • A.

IS_PERSONALNAME_SURNAME

Příjmení.

Příklady (formátováno pro češtinu):

 • Novák

 • Novák Petr

 • Novák - Petr

IS_PERSONALNAME_SUFFIX

Přípona za jménem, zkratky nebo římské číslice. Například: ml.

IS_ADDRESS_FULLPOSTALADDRESS

Úplná adresa včetně čísel.

Příklady (formátováno pro češtinu):

 • Dlouhá 28, Praha 1, 110 00

 • Poštovní přihrádka 123, Praha 1, 110 00

IS_ADDRESS_POSTALCODE

Poštovní směrovací číslo (alfanumerické znaky pro mezinárodní použití).

Příklady (formátováno pro češtinu):

 • 98033

 • CZ 110 00

IS_ADDRESS_STREET

Číslo domu, ulice, případně název a číslo apartmá nebo poštovní přihrádka. Například: Dlouhá 28.

IS_ADDRESS_STATEORPROVINCE

Úplný název nebo zkratka země nebo kraje.

Příklady (formátováno pro češtinu):

 • ZL

 • Zlínský

 • Zl

IS_ADDRESS_CITY

Jméno nebo zkratka města.

Příklady (formátováno pro češtinu):

 • Praha

 • PHA

IS_ADDRESS_COUNTRYNAME

Název země.

Příklady (formátováno pro češtinu):

 • Itálie

 • Japonsko

 • Spojené státy americké

IS_ADDRESS_COUNTRYSHORTNAME

Zkratka země.

Příklady (formátováno pro češtinu):

 • CZ

 • SK

IS_CURRENCY_AMOUNTANDSYMBOL

Symboly a částky měny.

Příklady (formátováno pro češtinu):

 • 2 100,50 Kč

 • 0,50 Kč

 • 1 234,50 CZK

IS_CURRENCY_AMOUNT

Číselné hodnoty odpovídající měně. Například 2 100,50.

IS_DATE_FULLDATE

Úplné datum v různých formátech.

Příklady (formátováno pro češtinu):

 • 17. 7. 2001

 • 17/7/01

 • 17/7

 • 12. XII.

 • 17. července

 • 17. červenec 2001

IS_DATE_MONTH

Číselná označení měsíců pomocí číslic 1 - 12.

Příklady:

 • 7

 • 07

 • 11

IS_DATE_DAY

Číselná označení dnů pomocí číslic 1 - 31.

Příklady:

 • 1

 • 04

 • 17

IS_DATE_YEAR

Číselné označení roků.

Příklady:

 • 1988

 • 2004

 • 88

 • 04

 • '88

IS_DATE_MONTHNAME

Názvy měsíců.

Příklady (formátováno pro češtinu):

 • únor

 • prosinec

 • XII.

IS_DATE_DAYNAME

Názvy dnů v týdnu.

Příklady (formátováno pro češtinu):

 • středa

 • st

 • po.

IS_DIGITS

Kladná celá čísla. Jsou povoleny řetězce obsahující číslice 0 až 9.

IS_NUMBER

Čísla včetně mezery oddělující tisíce, záporné znaménko a desetinné čárky. V češtině platí následující pravidla:

 • Tisíce se oddělují mezerou.

 • Desetinná místa se oddělují čárkou.

 • Záporná čísla se značí znaménkem mínus před číslem bez mezery, nikoliv závorkami.

IS_ONECHAR

Jeden znak sady ANSI, kódová stránka 1252. Pro Spojené státy tato sada obsahuje následující znaky:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdEfghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

IS_TELEPHONE_FULLTELEPHONENUMBER

Telefonní číslo. Čísla obsahující písmena nejsou podporována.

Příklady, formátování pro angličtinu (Spojené státy):

 • (425) 555-0112

 • 555-0123

 • 555,0123

 • 206-555-0123

 • 1-206-555-0123x1234

 • +1 (206) 555-1234

IS_TELEPHONE_COUNTRYCODE

Telefonní volací kódy zemí.

Příklady, formátování pro angličtinu (Spojené státy):

 • +1

 • +44

 • 001

 • 00 44

IS_TELEPHONE_AREACODE

Volací kódy oblastí.

Příklady, formátování pro angličtinu (Spojené státy):

 • (425)

 • 425

IS_TELEPHONE_LOCALNUMBER

Telefonní číslo bez volacího kódu země nebo oblasti.

Příklady, formátování pro angličtinu (Spojené státy):

 • 555-0112

 • 555 0112

 • 555,0123

IS_TIME_FULLTIME

Hodiny, minuty, vteřiny a zkratky času. V americké angličtině se používá dvanáctihodinový cyklus. Uvozující nuly nejsou povinné v případě hodin, ale povinně se uvádějí u minut a vteřin. Údaj o hodině je omezen číslicemi 0 až 24, údaje o minutách a vteřinách jsou omezeny číslicemi 0 až 59.

Příklady, formátování pro angličtinu (Spojené státy):

 • 03:20:00

 • 04:30:00

 • 11:20:55

 • 11:15:00

 • 04:30:00

IS_TIME_HOUR

Údaj o hodině je omezen čísly 0 až 24.

IS_TIME_MINORSEC

Údaj o minutách nebo vteřinách je omezen čísly 0 až 59.

Seznam frází

Nastavení vstupní obor jako frázi seznam umožňuje zadat seznam slova nebo fráze, čímž omezit nebo usměrňovat vstupní údaje do ovládacího prvku. Například můžete vytvořit seznam frázi textového pole s názvem "Primární barvy" a nastavte seznamu "červené", "žlutá" a "modré". V tomto scénáři Pokud uživatel Tablet PC zapisuje na slovo "Petr" v textovém poli bude považováno a převedeny na slovo "červený".

Chcete-li vytvořit vstupní obor v podobě seznamu frází, postupujte takto:

 1. V dialogovém okně Vstupní obor klepněte na možnost Vlastní a potom na tlačítko Nový.

 2. Do textového pole Název napište název seznamu frází pro vstupní obor, který nastavujete.

 3. V rozevíracím seznamu Typ klepněte na možnost Seznam frází.

 4. Každé slovo nebo frázi, které chcete přidat do seznamu, zadejte do textového pole Fráze a potom klepněte na tlačítko Přidat.

Po vytvoření seznamu frází v šabloně formuláře můžete tento seznam použít i pro další ovládací prvky ve formuláři. V takovém případě obor vyberte ze seznamu Vstupní obor.

Poznámka: Jestliže odstraníte vstupní obor v podobě seznamu frází, který byl již použit v některém ovládacím prvku, bude tento vstupní obor odstraněn ze všech ovládacích prvků, v nichž byl použit. Jeho definice bude odebrána z šablony formuláře.

Regulární výraz

Nastavení vstupní obor jako regulárních výrazů umožňuje zadat běžná výraz, který definuje vlastní vzor pro omezení nebo usměrnění údajů vstup zadaný do ovládacího prvku. Další informace o syntaxi regulárních výrazů používá Microsoft Office InfoPath 2007 vstupní obory v Microsoft Tablet PC Software Development Kit (SDK).

Chcete-li vytvořit vstupní obor v podobě regulárního výrazu, postupujte takto:

 1. V dialogovém okně Vstupní obor klepněte na možnost Vlastní a potom na tlačítko Nový.

 2. Do textového pole Název napište název regulárního výrazu pro vstupní obor, který nastavujete.

 3. V rozevíracím seznamu Typ klepněte na položku Regulární výraz.

 4. Do textového pole Regulární výraz napište vzorec regulárního výrazu.

Po vytvoření regulárního výrazu v šabloně formuláře můžete tento seznam použít i pro další ovládací prvky ve formuláři. V takovém případě obor vyberte ze seznamu Vstupní obor.

Poznámka: Jestliže odstraníte vstupní obor v podobě regulárního výrazu, který byl již použitý v některém ovládacím prvku, bude tento vstupní obor odstraněn ze všech ovládacích prvků, v nichž byl použitý. Jeho definice bude odebrána z šablony formuláře.

V následující tabulce je uvedeno několik příkladů regulárních výrazů, které lze použít při vytvoření vlastního nastavení vstupního oboru.

Výraz

Popis

Odpovídá

Neodpovídá

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Odpovídá libovolné číslici od 0 do 9.

1
6
0

42
Jedna

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|,|-)+

Odpovídá jedné nebo několika číslicím, čárkám a pomlčkám. Lze využít pro omezení vstupu na určitý rozsah nebo sadu čísel, například na rozsah stránek určených pro tisk.

1
1-6
2,4,7
2-
6,9,135

,,,

Tři
7 až 9

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Číslo pojištěnce. Formát tohoto čísla je ###-##-####.

123-45-6789

12-123-12
12-2-3456

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Číslo součástky ve formátu:
###-AAA-###
kde znak # představuje číslici od 0 do 9; písmeno A představuje jakékoli velké písmeno od A do Z.

123-ABC-456

12-AB-3456
123-456-789

s(!IS_ONECHAR)+p

Odpovídá libovolnému slovu začínajícímu písmenem malé s, které obsahuje jeden nebo více znaků (definovaných ve vstupním oboru IS_ONECHAR), a končí písmenem malé p.

stop
sloup
sklep
s234p

Stop
sp

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×