Vložení volitelného oddílu

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vytvoříte-li na šabloně formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath oddíl, který je důležitý pouze pro některé uživatele, můžete použít volitelný oddíl. Volitelný oddíl se ve výchozím nastavení na formuláři nezobrazí. Uživatelé jej na formulář mohou vložit a vyplnit, pokud jej potřebují.

V tomto článku:

Kdy použít volitelný oddíl

Práce uživatelů

Vložení volitelného oddílu

Přizpůsobení textu nápovědy, na který uživatelů klepnou při vložení volitelného oddílu

Zobrazení volitelného oddílu ve formuláři ve výchozím nastavení

Tipy pro rozložení

Kdy použít volitelný oddíl

Volitelný oddíl použijte, pokud chcete uživatelům poskytnout možnost vyplnit některý oddíl na formuláři. Například ve formuláři zprávy o stavu můžete zadat volitelný oddíl Poznámky. Uživatelé, kteří potřebují přidat doplňující poznámky tento volitelný oddíl mohou vložit a vyplnit. Ostatní uživatelé jej ponechají skrytý.

Nepovinný oddíl používaný ke shromažďování poznámek

Při vložení volitelného oddílu do šablony formuláře vkládáte v podstatě prázdný kontejner. Ovládací prvek oddílu bude funkční, jakmile do něj vložíte další ovládací prvky. V předchozím příkladu vložil návrhář formuláře do volitelného oddílu pole s formátovaným textem s nadpisem Poznámky.

Související ovládací prvky

Aplikace InfoPath obsahuje další ovládací prvky, které jsou podobné volitelným oddílům, ale slouží k jiným účelům. Při rozhodování, který z těchto ovládacích prvků bude pro šablonu formuláře nejvhodnější, použijte následující seznam:

Oddíl.    Oddíly slouží k uspořádání souvisejících ovládacích prvků do skupin. Oddíly se ve výchozím nastavení na formuláři zobrazují. Na rozdíl od volitelných oddílů je nelze skrýt.

Oddíl s opakováním.    Chcete-li vytvořit oddíl, který mohou uživatelé vložit do formuláře opakovaně (například záznam databáze), použijte oddíl s opakováním nebo jiný opakující se ovládací prvek.

Skupina voleb.     Chcete-li vložit oddíl, který lze nahradit jiným oddílem, použijte skupinu voleb. Skupina voleb obsahuje dva nebo více oddílů. Ve výchozím nastavení se na formuláři zobrazí jeden z nich a uživatelé jej mohou nahradit jiným. Také skupiny voleb může uživatel vkládat do formuláře opakovaně.

Začátek stránky

Práce uživatelů

Pokud jste ve volitelném oddílu ponechali výchozí nastavení, uživatelům se po otevření formuláře založeného na šabloně formuláře vedle textu nápovědy zobrazí ikona malé oranžové šipky. Text nápovědy lze upravit během návrhu šablony formuláře.

Text nápovědy pro nepovinný oddíl

Pokud uživatel klepne na tuto ikonu nebo na text nápovědy, nahradí aplikace InfoPath ikonu a text nápovědy volitelným oddílem. Poté může uživatel do ovládacích prvků volitelného oddílu zadávat data.

Chcete-li volitelný oddíl odstranit, je třeba podržet kurzor nad oddílem, dokud se v jeho levém horním rohu nezobrazí oranžové tlačítko místní nabídky. Klepnutím na něj se otevře nabídka možností pro práci s oddílem. Příkazy této nabídky lze upravit během návrhu šablony formuláře.

Příkaz Odstranit poznámky v místní nabídce

Poznámka: Pokud uživatel odebere volitelný oddíl po jeho vyplnění, budou data v tomto oddílu ztracena, nikoli jen skryta.

Začátek stránky

Vložení volitelného oddílu

Vložení volitelného oddílu se mírně liší podle toho, zda navrhujete novou prázdnou šablonu formuláře, nebo šablonu formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující obrázek ukazuje, jak vypadá volitelný oddíl vybraný v Režim návrhu.

Prázdný volitelných oddíl vybraný v režimu návrhu

Ovládací prvky můžou být vázané nebo nevázané. Pokud je ovládací prvek vázaný, je připojený k poli nebo skupině ve zdroji dat, takže data zadaná do tohoto ovládacího prvku se uloží do souboru podkladového formuláře (.xml). Pokud je ovládací prvek nevázaný, není připojený k poli ani skupině a data zadaná do tohoto ovládacího prvku se neuloží. Když ovládací prvek vyberete nebo na něho najedete ukazatelem, zobrazí se v jeho pravém horním rohu text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, s kterým má tento ovládací prvek vazbu ve zdroji dat. Ikona označuje, jestli má ovládací prvek správnou vazbu s touto skupinou nebo polem. Pokud je vazba správná, zobrazuje se zelená ikona. Pokud je u vazby něco špatně, uvidíte místo toho modrou nebo červenou ikonu.

Zdroje dat pro šablonu formuláře se skládá z pole a skupiny zobrazené v podokně úloh Zdroj dat hierarchicky. Volitelné oddíly jsou vždy vázaný na skupiny ve zdroji dat šablony formuláře. Každý ovládací prvek v volitelný oddíl je vázaný na pole, která je součástí skupiny oddílu.

V následujícím příkladu je volitelný oddíl Poznámky v šabloně formuláře vázán na skupinu poznámky v podokně úloh Zdroj dat.

Vztah mezi volitelného oddílu v šabloně formuláře a skupinou ve zdroji dat

Vložení volitelného oddílu do nové prázdné šablony formuláře

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře je standardně zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky. Díky tomu bude InfoPath při přidávání ovládacích prvků na šablonu formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Pole a skupiny jsou znázorněné ikonami složky a souboru v podokně úloh Zdroj dat.

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Volitelný oddíl.

 4. Chcete-li do oddílu přidat ovládací prvky, přetáhněte požadované prvky z podokna úloh Ovládací prvky do volitelného oddílu v šabloně formuláře.

  Poznámka: Ovládací prvek, který je již v šabloně formuláře, by neměl být přesouván do oddílu, pokud není pole ovládacího prvku již částí skupiny oddílu ve zdroji dat. V opačném případě by mohla být přerušena vazba ovládacího prvku.

 5. Pokud chcete k ovládacímu prvku přidat popisek, zadejte nad něj text.

Vložení volitelného oddílu do šablony formuláře založené na existujícím zdroji dat

Pokud založit návrh šablony formuláře na existující soubor jazyk XML (Extensible Markup), databáze nebo webové služby InfoPath odvozuje pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z existujícího zdroje dat.. V tomto scénáři můžete přidat volitelný oddíl přetažením skupiny z podokna úloh Zdroj dat do šablony formuláře nebo vložením části pomocí podokna úloh ovládací prvky, jak je uvedeno v následujícím způsobem:

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Volitelný oddíl.

 4. V dialogovém okně Volitelný oddíl – vazba vyberte skupinu, do které chcete ukládat data ovládacího prvku Volitelný oddíl, a poté klepněte na tlačítko OK.

 5. Ke každému oddílu přidejte ovládací prvky a poté vytvořte vazby mezi těmito prvky a příslušnými poli ve zdroji dat.

Začátek stránky

Přizpůsobení textu nápovědy, na který uživatelů klepnou při vložení volitelného oddílu

Po vložení volitelného oddílu do šablony formuláře se na formuláři zobrazí text nápovědy Klepnutím sem vložíte oddíl. Tento text uživatelům sděluje, že do formuláře mohou vložit volitelný oddíl. Chcete-li tento text přizpůsobit, postupujte takto:

 1. Poklepejte na volitelný oddíl.

 2. Klepněte na kartu Data.

 3. Zaškrtněte políčko Zobrazit tlačítko Vložit a text nápovědy a výchozí text v poli nahraďte textem vlastním.

Začátek stránky

Zobrazení volitelného oddílu ve formuláři ve výchozím nastavení

Ve výchozím nastavení jsou volitelné oddíly po otevření formuláře skryty. Pokud chcete, můžete použít nastavení, ve kterém budou volitelné oddíly zobrazeny. Pokud toto nastavení použijete, aplikace InfoPath skryje text nápovědy Klepnutím sem vložíte oddíl, protože volitelný oddíl bude na formuláři zobrazen.

 1. Poklepejte na volitelný oddíl.

 2. Klepněte na kartu Data.

 3. V části Výchozí nastavení klepněte na možnost Standardně zahrnovat oddíl do formuláře.

 4. Zaškrtněte políčko Povolit uživatelům odstranění oddílu.

Začátek stránky

Tipy pro rozložení

Před vložením ovládacích prvků do volitelného oddílů na šabloně formuláře se zamyslete nad jejich uspořádáním. Textové pole a jiné ovládací prvky lze přidat pouhým přetažením kamkoli do volitelného oddílu. Pokud však chcete mít nad rozložením větší kontrolu, můžete do volitelného oddílu přidat Tabulka rozložení a potom vkládat popisky a ovládací prvky do jednotlivých buněk, aby byly přehledně zarovnány. V následující ukázce je k uspořádání popisků a ovládacích prvků ve volitelném oddílu použita tabulka rozložení o čtyřech řádcích a dvou sloupcích.

Tabulka rozložení použitá k uspořádání ovládacích prvků v nepovinný oddíl

In addition to using layout tables, you can do one or more of the following:

 • To change the size of several sections at once, select the sections whose size you want to change, press ALT+ENTER, click the Size tab, and then make the necessary adjustments.

 • To change the border or color of a section, select it on the form template, on the Format menu, click Borders and Shading, click the Borders tab, and then make the necessary adjustments.

 • To see how the controls in your section will look with actual text in them, click Sample Data on the View menu. This helps you get a sense of what a form based on your form template will look like when a user fills it out.

 • On occasion, the text inside the controls in a section and the labels to the left of those controls may appear to be slightly out of alignment. To quickly realign them, double-click the control, click Align on the Size tab, and then click Apply. If the label and control are in different cells in a layout table, right-click the cell that contains the label, click Table Properties on the shortcut menu, and then click Center under Vertical alignment on the Cell tab.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×