Vložení vodorovné tabulky s opakováním

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li, aby uživatelé mohli přidávat do tabulky další sloupce, můžete v šabloně formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath použít vodorovnou tabulku s opakováním.

V tomto článku:

Kdy použít vodorovné tabulky s opakováním

Uživatelské prostředí

Důležité informace o kompatibilitě

Vložení vodorovné tabulky s opakováním

Tipy k rozložení

Kdy použít vodorovnou tabulku s opakováním

Vodorovnou tabulku s opakováním použijte v případě, kdy mají být data zadávána nebo zobrazována ve strukturované formě tabulky, přičemž uživatelé mají mít možnost přidávat podle potřeby další sloupce dat. Vodorovnou tabulku s opakováním můžete například použít k zaznamenávání dat o prodeji v každém čtvrtletí. Je-li databáze svázána s tabulkou, můžete vodorovnou tabulku s opakováním použít ke zobrazení záznamů této databáze nebo k práci s nimi.

Vodorovná tabulka s opakování se skládá z Opakující se oddíl v Tabulka rozložení. U oddílu s opakováním je povoleno nastavení Opakovat vodorovně, což simuluje sloupec v tabulce.

V následujícím příkladu mohou uživatelé přidávat do tabulky další sloupce, chtějí-li zadat data o prodeji za další čtvrtletí.

Data o prodeji zadávaná do vodorovné tabulky s opakováním

Vodorovná tabulka s opakováním se skládá ze dvou částí:

 • Sloupec záhlaví.    Vložíte-li do nové prázdné šablony formuláře vodorovnou tabulku s opakováním, zobrazí se ve výchozím nastavení sloupec záhlaví. Tento sloupec se zpravidla používá pro zadání popisků, které se zobrazí po levé straně tabulky. Pokud tyto popisky nepotřebujete, klepněte na sloupec pravým tlačítkem myši, v místní nabídce přejděte na příkaz Odstranit a poté klepněte na možnost Sloupce.

 • Sloupec dat.    Sloupec dat se může v tabulce podle potřeby „opakovat“. Vložíte-li při návrhu šablony formuláře vodorovnou tabulku s opakováním, zobrazí se v Režim návrhu zpravidla pouze jeden sloupec. Osoba, která tabulku ve formuláři založeném na šabloně formuláře vyplňuje, však může přidat do formuláře další sloupce stisknutím kombinace kláves CTRL+ENTER, klepnutím na příkazy v místní nabídce nebo klepnutím ve formuláři na text s pokynem Vložit položku (ten je možné upravit).

Související ovládací prvky

Aplikace InfoPath obsahuje další ovládací prvky, které jsou podobné vodorovným tabulkám s opakováním, ale slouží k jiným účelům. Při rozhodování, který z těchto ovládacích prvků bude pro šablonu formuláře nejvhodnější, použijte následující seznam:

Tabulka s opakováním.    Chcete-li, aby uživatelé mohli přidávat do tabulky místo sloupců další řádky, použijte místo tabulky s vodorovným opakováním tabulku s opakováním.

Oddíl s opakováním.    Chcete-li vytvořit oddíl, který mohou uživatelé vložit do formuláře několikrát (například záznam databáze), použijte oddíl s opakováním nebo jiný opakující se ovládací prvek. Vloží-li uživatelé do formuláře oddíl s opakováním, vloží se jednotlivé oddíly svisle pod sebe, jeden za druhým podél formuláře. Tím se chování oddílu s opakováním liší od chování vodorovné tabulky s opakováním, v níž se jednotlivé oddíly vkládají do formuláře vodorovně, vedle sebe.

Začátek stránky

Práce uživatelů

Při umístění kurzoru nad sloupec vodorovné tabulky s opakováním se zobrazí tlačítko místní nabídky. Klepnutím na tlačítko uživatelé zobrazí příkazy místní nabídky umožňující vložení nebo odstranění sloupce.

Místní nabídky pro vodorovnou tabulku s opakováním

Uživatelé mohou vložit nový řádek také klepnutím na text Vložit položku, který se zobrazí na formuláři pod vodorovnou tabulkou s opakováním. Tento text je možné upravit nebo odstranit při návrhu šablony formuláře. Případné sloupce, které překročí šířku tabulky s rozložením, která obsahuje ovládací prvek Oddíl s opakováním, se zalomí na nový řádek.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility:

Navrhujete-li šablonu formuláře v aplikaci InfoPath, můžete zvolit návrh Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Při navrhování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem však není v podokně úloh Ovládací prvky vodorovná tabulka s opakováním k dispozici, protože ji nelze zobrazit ve webovém prohlížeči.

Začátek stránky

Vložení vodorovné tabulky s opakováním

Vložení vodorovné tabulky s opakováním se mírně liší podle toho, zda navrhujete novou prázdnou šablonu formuláře, nebo šablonu formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující vyobrazení ukazuje, jak vypadá vodorovná tabulka s opakováním, když nad ni v návrhovém režimu umístíte kurzor.

Oddíl s opakováním vybraný ve vodorovné tabulce s opakováním

Ovládací prvky můžou být vázané nebo nevázané. Pokud je ovládací prvek vázaný, je připojený k poli nebo skupině ve zdroji dat, takže data zadaná do tohoto ovládacího prvku se uloží do souboru podkladového formuláře (.xml). Pokud je ovládací prvek nevázaný, není připojený k poli ani skupině a data zadaná do tohoto ovládacího prvku se neuloží. Když ovládací prvek vyberete nebo na něho najedete ukazatelem, zobrazí se v jeho pravém horním rohu text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, s kterým má tento ovládací prvek vazbu ve zdroji dat. Ikona označuje, jestli má ovládací prvek správnou vazbu s touto skupinou nebo polem. Pokud je vazba správná, zobrazuje se zelená ikona. Pokud je u vazby něco špatně, uvidíte místo toho modrou nebo červenou ikonu.

Zdroje dat pro šablonu formuláře se skládá z pole a skupiny zobrazené v podokně úloh Zdroj dat hierarchicky. Vodorovné tabulky s opakováním jsou obvykle vázaný na opakující se skupiny ve zdroji dat šablony formuláře, i když může být také vázaný na opakující se pole.

V následující příkladu je tabulka ve formuláři vázána na opakující se skupinu čtvrtletí v podokně úloh Zdroj dat. Ovládací prvky Textové pole v tabulce – Golf, Tenis a Windsurfing – jsou vázány k polím, která jsou součástí opakující se položky čtvrtletí.

Vztah mezi vodorovnou tabulkou s opakováním v šabloně formuláře a opakující se skupinou ve zdroji dat

Vložení vodorovné tabulky s opakováním do nové prázdné šablony formuláře

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře je standardně zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky. Díky tomu bude InfoPath při přidávání ovládacích prvků na šablonu formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Pole a skupiny jsou znázorněné ikonami složky a souboru v podokně úloh Zdroj dat.

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Vodorovná tabulka s opakováním.

 4. V poli Počet řádků zadejte počet řádků, který má tabulka mít ve výchozím stavu.

 5. Při vytvoření obsahuje vodorovná tabulka s opakováním v každém řádku ve sloupci dat textové pole. Chcete-li Textové pole převést na jiný typ ovládacího prvku, klepněte na převáděné Textové pole pravým tlačítkem myši, v místní nabídce přejděte na příkaz Změnit na a pak vyberte požadovaný ovládací prvek.

Vložení vodorovné tabulky s opakováním do šablony formuláře založené na existujícím zdroji dat

Pokud založit návrh šablony formuláře na existující soubor jazyk XML (Extensible Markup), databáze nebo webové služby InfoPath odvozuje pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z této existujícího zdroje dat. V tomto scénáři můžete vložit vodorovné tabulky s opakováním přetažením skupinou s opakováním z podokna úloh Zdroj dat do šablony formuláře nebo vložením vodorovné tabulky s opakováním z podokna úloh ovládací prvky, jak je popsáno v následujícím způsobem:

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Vodorovná tabulka s opakováním.

 4. Na první stránce průvodce Vazba tabulku s opakováním klikněte na zdroj dat, který chcete použít v seznamu zdroje dat a klikněte opakující se skupině Vzhled ikony , kterou chcete svázat řádky tabulky.

  Tip: Chcete-li vytvořit novou opakující se skupinu, klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu, ke které chcete přidat opakující se skupinu, v místní nabídce klepněte na příkaz Přidat a pak v dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte vlastnosti opakující se skupiny.

 5. Klepněte na tlačítko Další.

 6. Na druhé stránce průvodce Vazba tabulky s opakováním poklepejte na pole v seznamu Vazba na data, která chcete do tabulky přidat jako sloupce.

  Tip: Chcete-li vytvořit nové pole v seznamu Vazba na data, klepněte pravým tlačítkem myši na skupinu, na kterou je vázána vodorovná tabulka s opakováním, v místní nabídce klepněte na příkaz Přidat a pak v dialogovém okně Přidat pole nebo skupinu zadejte vlastnosti pole.

 7. Chcete-li změnit pořadí sloupců, vyberte sloupec v seznamu Řádky v tabulce a poté klepněte na příkaz Přesunout před nebo Přesunout za.

Začátek stránky

Tipy pro rozložení

Následující tipy vám napomohou vylepšit vzhled, velikost a další vlastnosti vodorovné tabulky s opakováním a ovládacích prvků v této tabulce:

 • Vodorovná tabulka s opakováním se skládá z oddílu s opakováním v tabulce rozložení. Pravý okraj tabulky rozložení určuje, kde se po přidání dalších sloupců tabulka zalomí na nový řádek. Chcete-li zalamování sloupců na nový řádek ovlivnit, můžete pravý okraj buňky, v níž se ovládací prvek s opakováním nachází, tažením posunout doprava nebo doleva.

 • Vodorovná tabulka s opakováním může být užitečná při tisku. Sloupce se v ovládacím prvku na šabloně formuláře zalamují na nový řádek, aby se vytiskly všechny informace v tabulce. Je-li však vaše šablona formuláře určena hlavně pro prohlížení na obrazovce, zvažte umístění vodorovné tabulky s opakováním v šabloně formuláře do Oblast s možností posouvání. V takovém případě mohou uživatelé po zadání velkého množství dat do vodorovné tabulky s opakování prohlížet tabulku posouváním namísto jejího prohlížení na formuláři vcelku.

 • Chcete-li změnit velikost několika textových polí současně, dotyčná textová pole vyberte, stiskněte kombinaci kláves ALT+ENTER, klepněte na kartu Velikost a proveďte požadované úpravy.

 • Změňte velikost textových polí na šabloně formuláře podle délky textu, který do nich budou uživatelé zadávat.

 • Chcete-li změnit ohraničení nebo barvu několika textových polí současně, vyberte tato pole, klepněte v nabídce Formát na příkaz Ohraničení a stínování, klepněte na kartu Ohraničení a proveďte požadované úpravy.

 • Chcete-li upravit text, který se zobrazí v textovém poli, použijte pole Písmo a Velikost písma v podokně úloh Formátování. Chcete-li změnit písmo a velikost písma všech textových polí současně, klepněte na textové pole obsahující požadované formátování a v nabídce Formát klepněte na příkaz Použít písmo u všech ovládacích prvků Textové pole.

 • Chcete-li zobrazit vzhled textových polí se skutečným textem, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Ukázka dat. Získáte tak představu o konečném vzhledu formuláře založeného na dané šabloně formuláře po jeho vyplnění.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×