Vložení skupiny voleb

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Skupina voleb je ovládací prvek, který slouží k vytvoření sady vzájemně se vylučujících voleb. Ve výchozím nastavení skupina voleb obsahuje dva oddíly voleb, z nichž jeden se zobrazí jako výchozí volba ve formuláři.

V tomto článku:

Kdy použít skupinu voleb

Práce uživatelů

Aspekty kompatibility:

Vložení skupiny voleb

Tipy pro rozložení

Kdy použít skupinu voleb

Skupina voleb slouží k těmto účelům:

 • Dát uživatelům možnost zvolit mezi dva nebo více oddílů ve formuláři.

 • Návrh šablony formuláře založené na existujícím Schéma XML, které obsahuje prvek xsd: choice; v takovém případě umožní skupina voleb přizpůsobit tento prvek schématu ve formuláři tak, aby s ním uživatelé mohli pracovat.

Skupiny voleb obsahují dva nebo více oddílů. Ve formuláři se ve výchozím nastavení zobrazí jeden z těchto oddílů, přičemž uživatelé mohou tento oddíl odstranit nebo nahradit jiným oddílem. Ve formuláři požadavků na nákup se může ve výchozím nastavení například zobrazit oddíl s požadavkem na nový stolní počítač, ale uživatelé ho mohou zcela odstranit, nebo nahradit oddílem s požadavkem na notebook.

Skupina voleb na formuláři se zobrazenou místní nabídkou

Oddíly voleb ve skupině voleb obsahují ovládací prvky, se kterými uživatelé interagují, když vyplňují formulář. Oddíly voleb jsou vždy obsaženy uvnitř skupin voleb. Pokusíte-li se tedy přidat do šablony formuláře samotný oddíl voleb, vytvoří aplikace Microsoft Office InfoPath automaticky skupinu voleb, která bude tento oddíl obsahovat.

Související ovládací prvky

Aplikace InfoPath zahrnuje další ovládací prvky, které jsou podobné skupinám voleb, ale slouží k jiným účelům. Při rozhodování, který z těchto ovládacích prvků bude pro šablonu formuláře nejvhodnější, použijte následující seznam:

Oddíl.    Oddíly se podobají oddílům voleb ve skupinách voleb tím, že je vývojář využívá k prezentaci souvisejících ovládacích prvků uživatelům. Oddíly však slouží výhradně k uspořádání souvisejících ovládacích prvků – uživatelé je při vyplňování formuláře nemohou odebírat ani nahrazovat, jako je tomu u oddílů voleb.

Volitelný oddíl.    Pokud do šablony formuláře přidáte skupinu voleb, uživateli se při prvním otevření formuláře založeném v šabloně formuláře vždy zobrazí výchozí oddíl. Volitelné oddíly jsou naopak ve výchozím nastavení skryty. Uživatel se může rozhodnout, zda má být volitelný oddíl do formuláře zahrnut. Například u dříve zmíněného formuláře nákupní objednávky mohou někteří uživatelé chtít připojit k objednávaným počítačům vlastní poznámky. Při návrhu můžete do šablony formuláře vložit volitelný oddíl a do tohoto oddílu přidat pole s formátovaným textem nazvané Poznámky. Budou-li uživatelé chtít přidat oddíl poznámek, provedou to jednoduše klepnutím na instruktážní text ve formuláři.

Oddíl s opakováním.    Oddíly s opakováním umožňují uživatelům (podobně jako opakující se skupiny voleb) přidat do formuláře podle potřeby více než jeden oddíl. Oddíl s opakováním v šabloně formuláře použijte, pokud chcete uživatelům umožnit vkládat (nikoli však nahrazovat) více instancí oddílu.

Opakující se skupina voleb.    Opakující se skupiny voleb se podobají skupinám voleb s tím rozdílem, že uživatelé mohou tyto skupiny vložit do formuláře více než jednou. Například ve zmíněném formuláři požadavků na nákup mohou uživatelé zvolit, zda požadují stolní počítač nebo notebook. Uživatel by však v některých případech mohl požadovat oba typy počítačů nebo více počítačů každého typu. Pokud je ve formuláři použita opakující se skupina voleb, může se uživatel rozhodnout, že vyplní oddíl obsahující informace o požadavku na stolní počítač. Potom může vložit druhou instanci skupiny voleb a vyplnit oddíl obsahující informace o požadavku na notebook.

Začátek stránky

Práce uživatelů

Skupiny voleb připomínají svým vzhledem i chováním oddíly a další ovládací prvky související s rozložením. Hlavní rozdíly jsou v tom, že uživatelé mohou nahradit výchozí oddíl uvnitř skupiny voleb alternativním oddílem nebo skupinu voleb zcela odstranit.

Při přesunutí ukazatele myši na výchozí oddíl voleb ve formuláři se v levém horním rohu oddílu zobrazí malé červené tlačítko. Klepnutím na tlačítko zobrazíte místní nabídku s příkazy pro odebírání a nahrazování výchozího oddílu.

Místní nabídka pro skupinu voleb

Tip: Skupina voleb umožňuje uživatelům odebrat nebo nahradit výchozí oddíl, nemohou však do formuláře vložit více instancí této skupiny. Chcete-li, aby uživatelé mohli vkládat do formuláře další oddíly, použijte místo skupiny voleb opakující se skupinu voleb. Práce s formulářem je z pohledu uživatele podobná. Kromě příkazů pro odebrání a nahrazení výchozího oddílu se však uživateli v místní nabídce zobrazí také příkazy pro vložení více instancí skupiny voleb.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility:

Při navrhování šablony formuláře v aplikaci InfoPath se můžete rozhodnout, že navrhnete Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Při navrhování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem jsou skupiny voleb a oddíly voleb v podokně úloh Ovládací prvky nedostupné, protože je nelze zobrazit ve webovém prohlížeči.

Začátek stránky

Vložení skupiny voleb

Postup vložení skupiny voleb do šablony formuláře se mírně liší podle toho, zda navrhujete novou prázdnou šablonu formuláře, nebo šablonu formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující obrázek ukazuje, jak vypadá skupina voleb vybraná v Režim návrhu.

Skupina voleb vybraný v režimu návrhu

Ovládací prvky můžou být vázané nebo nevázané. Pokud je ovládací prvek vázaný, je připojený k poli nebo skupině ve zdroji dat, takže data zadaná do tohoto ovládacího prvku se uloží do souboru podkladového formuláře (.xml). Pokud je ovládací prvek nevázaný, není připojený k poli ani skupině a data zadaná do tohoto ovládacího prvku se neuloží. Když ovládací prvek vyberete nebo na něho najedete ukazatelem, zobrazí se v jeho pravém horním rohu text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, s kterým má tento ovládací prvek vazbu ve zdroji dat. Ikona označuje, jestli má ovládací prvek správnou vazbu s touto skupinou nebo polem. Pokud je vazba správná, zobrazuje se zelená ikona. Pokud je u vazby něco špatně, uvidíte místo toho modrou nebo červenou ikonu.

Zdroje dat pro šablonu formuláře se skládá z pole a skupiny zobrazené v podokně úloh Zdroj dat hierarchicky. Oddíly voleb jsou vždy vázaný na skupiny. Každý ovládací prvek v části Volba svázán Pole, která je součástí skupiny oddíl voleb. V následujícím příkladu oddíl voleb stolním počítači v šabloně formuláře vázaná na skupinu plochy v podokně úloh Zdroj dat.

Vztah mezi oddíl voleb v šabloně formuláře a příslušným skupinou ve zdroji dat

Vložení skupiny voleb do nové prázdné šablony formuláře

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře je standardně zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky. Díky tomu bude InfoPath při přidávání ovládacích prvků na šablonu formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Pole a skupiny jsou znázorněné ikonami složky a souboru v podokně úloh Zdroj dat.

Při vložení skupiny voleb budou v aplikaci InfoPath vytvořeny skupiny, které jsou svázány s oddíly voleb ve skupině voleb. Kromě toho bude v aplikaci InfoPath vytvořena speciální skupina pro účely vizuálního zobrazení vztahu mezi skupinou voleb v šabloně formuláře a zdrojem dat. Tento typ skupiny lze rozpoznat podle slova (volba) vedle názvu ve zdroji dat.

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V části Vložit ovládací prvky klepněte na položku Skupina voleb.

  V šabloně formuláře se zobrazí skupina voleb se dvěma oddíly voleb.

 4. Chcete-li vložit do skupiny voleb další oddíly voleb, umístěte kurzor do skupiny voleb v šabloně formuláře a potom klepněte na položku Oddíl voleb v podokně úloh Ovládací prvek.

 5. Chcete-li přidat ovládací prvky do oddílů voleb ve skupině voleb, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat ovládací prvky do výchozího oddílu voleb, přetáhněte v šabloně formuláře požadované ovládací prvky z podokna úloh Ovládací prvky do oddílu voleb s názvem Oddíl voleb (výchozí).

  • Chcete-li přidat ovládací prvky do alternativního oddílu voleb, přetáhněte v šabloně formuláře požadované ovládací prvky z podokna úloh Ovládací prvky do oddílu voleb s názvem Oddíl voleb.

Vložení skupiny voleb do šablony formuláře založené na existujícím zdroji dat

Pokud založit návrh šablony formuláře na existující soubor jazyk XML (Extensible Markup), databáze nebo webové služby InfoPath odvozuje pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z této existujícího zdroje dat. Předpokládejme například, že založit návrh šablony formuláře na schéma XML a které obsahuje xsd: volba prvek. V takovém případě můžete vložit skupinu voleb přetažením příslušné skupiny z podokna úloh Zdroj dat do šablony formuláře. Pokud pomocí podokna úloh ovládací prvky místo toho vložit skupinu voleb, budete vyzváni se vytvořit vazbu skupině voleb s existující skupinou ve zdroji dat, jak je uvedeno v následujícím způsobem:

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V části Vložit ovládací prvky klepněte na položku Skupina voleb.

 4. V dialogovém okně Skupina voleb – vazba vyberte skupinu voleb se slovem (volba) vedle názvu a poté klepněte na tlačítko OK.

 5. Do skupiny voleb v šabloně formuláře přidejte dva nebo více oddílů voleb a poté vytvořte jejich vazbu s příslušnými skupinami ve zdroji dat.

  Poznámka: Zvolené skupiny musí být součástí skupiny se slovem (volba), kterou jste vybrali v kroku 4.

 6. Ke každému oddílu voleb přidejte ovládací prvky a poté vytvořte vazby mezi těmito prvky a příslušnými poli ve zdroji dat.

  Poznámka: Pole musí být součástí skupin, které jste vybrali v kroku 5. Aplikace InfoPath používá názvy těchto polí pro popisky ovládacích prvků. Text popisku je možné změnit podle potřeby.

Začátek stránky

Tipy pro rozložení

Následující tipy použijte ke zlepšení vzhledu, velikosti a jiných vlastností skupin voleb a oddílů voleb:

 • Protože se tlačítko místní nabídky zobrazí pouze po přesunutí kurzoru nad oddíl voleb, nebudou noví uživatelé pravděpodobně vědět, jak nahradit výchozí oddíl voleb. Proto může být vhodné přidat při návrhu šablony formuláře nad oddíl voleb krátké vysvětlení, jak nahradit jeden oddíl jiným.

 • Uživatelé, kteří vyplňují formulář, nevidí ve výchozím nastavení ohraničení oddílů voleb. Otevřou-li formulář, uvidí proto pouze ovládací prvky uvnitř oddílu. Chcete-li vizuálně oddělit oddíl voleb od okolního textu a ovládacích prvků nebo chcete-li upoutat pozornost uživatelů k oddílu, můžete pomocí dialogového okna Ohraničení a stínování přidat k oddílům voleb uvnitř skupiny voleb ohraničení a barvu.

 • Chcete-li změnit velikost několika oddílů voleb současně, vyberte tyto oddíly voleb, klepněte v nabídce Formát na příkaz Vlastnosti a na kartě Velikost proveďte požadované úpravy.

 • Někdy se může stát, že text v ovládacích prvcích v oddílu voleb a popisky vlevo od těchto ovládacích prvků nejsou dokonale zarovnány. Chcete-li je rychle zarovnat, poklepejte na ovládací prvek, na kartě Velikost klepněte na možnost Zarovnat a poté klepněte na tlačítko Použít. Pokud jsou popisky a ovládací prvky umístěny v různých buňkách tabulky rozložení, klepněte pravým tlačítkem na buňku obsahující popisek, v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti tabulky a poté na kartě Buňka klepněte ve skupině Svislé zarovnání na možnost Na střed.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×