Vložení rozevíracího seznamu

Pomocí rozevíracího seznamu v šabloně formuláře Microsoft Office InfoPathu můžete uživateli předložit seznam vzájemně se vylučujících možností. Tento seznam je schovaný, dokud uživatel neklikne na šipku napravo od tohoto rozevíracího seznamu.

V tomto článku

Kdy se používá rozevírací seznam

Uživatelské prostředí

Vložení rozevíracího seznamu

Tipy k rozložení

Kdy se používá rozevírací seznam

Rozevírací seznam použijte, když chcete:

 • Umožnit uživatelům volbu jedné položky v seznamu předdefinovaných položek

 • Zajistit, aby byl seznam položek na formuláři standardně schovaný

 • Zobrazit hodnoty načtené z pevného seznamu, z šablony formuláře Zdroj dat nebo z externího zdroje dat, třeba z databáze nebo seznamu služby Microsoft Windows SharePoint Services

Na následujícím obrázku zařazují uživatelé výdaje na formuláři vyúčtování výdajů do kategorií tak, že v otevřeném rozevíracím seznamu vybírají z předdefinovaných hodnot.

Položka vybraná v otevřeném rozevíracím seznamu

Po vložení rozevíracího seznamu do šablony formuláře musíte zadat hodnoty, které se v něm mají zobrazit. Jinak uživatelé uvidí prázdný seznam, když kliknou na šipku vedle tohoto rozevíracího seznamu. V dialogovém okně Rozevírací seznam – vlastnosti můžete zadat položky sami, nebo rozevírací seznam nakonfigurovat tak, aby načítal položky z databáze nebo jiného zdroje dat.

Související ovládací prvky

InfoPath obsahuje ovládací prvky, které jsou podobné rozevíracím seznamům, ale slouží pro jiné účely. Abyste se mohli rozhodnout, které z těchto ovládacích prvků budou pro vaši šablonu formuláře nejlepší, prostudujte si tento seznam:

Seznam:    Podobně jako rozevírací seznam umožňuje seznam uživatelům vybrat nějakou hodnotu v seznamu. Na rozdíl od rozevíracího seznamu ale na formuláři zobrazuje celý seznam. Pokud v šabloně formuláře nemáte problém s místem, můžete použít seznam, který uživatelům usnadní procházení a vybírání položek.

Pole se seznamem:    Podobně jako rozevírací seznam umožňuje pole se seznamem uživatelům vybrat nějakou hodnotu v seznamu. Seznam je schovaný, dokud se ho uživatelé nerozhodnou zobrazit. V poli se seznamem ale uživatelé můžou kromě výběru z předdefinovaných hodnot zadat taky svou vlastní hodnotu.

Seznam s vícenásobným výběrem:    Pokud chcete, aby uživatelé mohli vybrat víc než jednu položku v seznamu, můžete místo rozevíracího seznamu použít seznam s vícenásobným výběrem. Seznamy s vícenásobným výběrem mají podobu dvou nebo víc zaškrtávacích políček uvnitř posuvného seznamu.

Přepínače:    Podobně jako rozevírací seznam umožňuje skupina přepínačů uživatelům výběr ze seznamu vzájemně se vylučujících možností. Při použití přepínačů uživatelé při výběru neklikají na položku v seznamu, ale na malý kroužek.

Začátek stránky

Uživatelské prostředí

Rozevírací seznamy se podobají polím se seznamem. Pokud při vytváření rozevíracího seznamu ručně zadáte svoje vlastní položky seznamu do dialogového okna Rozevírací seznam – vlastnosti, zobrazí InfoPath jako výchozí položku v tomto seznamu text Vybrat. Tím dá uživatelům najevo, že musejí udělat výběr z rozevíracího seznamu. Pokud položky seznamu pocházejí z hodnot odjinud na formuláři nebo ze Sekundární zdroj dat, text Vybrat se vynechá.

Když uživatelé poprvé otevřou formulář, jsou položky v rozevíracím seznamu schované. Při výběru položky ze seznamu kliknou uživatelé na šipku na pravé straně rozevíracího seznamu a pak na požadovanou položku.

Začátek stránky

Vložení rozevíracího seznamu

Postup vložení rozevíracího seznamu se mírně liší podle toho, jestli navrhujete novou prázdnou šablonu formuláře, nebo jestli je šablona formuláře založená na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující obrázek znázorňuje, jak rozevírací seznam vypadá, když ho vyberete v režimu návrhu.

Rozevírací seznam vybraný v režimu návrhu

Ovládací prvky můžou být vázané nebo nevázané. Pokud je ovládací prvek vázaný, je připojený k poli nebo skupině ve zdroji dat, takže data zadaná do tohoto ovládacího prvku se uloží do souboru podkladového formuláře (.xml). Pokud je ovládací prvek nevázaný, není připojený k poli ani skupině a data zadaná do tohoto ovládacího prvku se neuloží. Když ovládací prvek vyberete nebo na něho najedete ukazatelem, zobrazí se v jeho pravém horním rohu text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, s kterým má tento ovládací prvek vazbu ve zdroji dat. Ikona označuje, jestli má ovládací prvek správnou vazbu s touto skupinou nebo polem. Pokud je vazba správná, zobrazuje se zelená ikona. Pokud je u vazby něco špatně, uvidíte místo toho modrou nebo červenou ikonu.

Zdroj dat pro šablonu formuláře sestává z polí a skupin, které jsou vidět v hierarchickém zobrazení v podokně úloh Zdroj dat. Rozevírací seznamy jsou vždycky vázané k polím. V následujícím příkladu je rozevírací seznam Kategorie v šabloně formuláře vázaný k poli Kategorie v podokně úloh Zdroj dat.

Vztah mezi rozevíracím seznamem v šabloně formuláře a příslušným polem ve zdroji dat

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře je standardně zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky. Díky tomu bude InfoPath při přidávání ovládacích prvků na šablonu formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Pole a skupiny jsou znázorněné ikonami složky a souboru v podokně úloh Zdroj dat.

Pokud návrh šablony formuláře založíte na existujícím souboru XML (Extensible Markup Language), databázi nebo webové službě, odvodí InfoPath pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z tohoto existujícího zdroje dat.

Vložení rozevíracího seznamu

 1. Na šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V podokně úloh Ovládací prvky udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete ve zdroji dat, který je vázaný na tento seznam, automaticky vytvořit pole, zaškrtněte políčko Automaticky vytvořit zdroj dat.

  • Pokud chcete seznam svázat s existujícím polem, zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky vytvořit zdroj dat.

   Poznámka: Když je toto zaškrtávací políčko nedostupné, je zdroj dat uzamčený. Pokud například návrh šablony formuláře založíte na nějakém schématu XML, v InfoPathu nejspíš nebudete moct přidat do tohoto zdroje dat nová pole nebo skupiny. Toto omezení napomáhá tomu, abyste neúmyslně neudělali takové změny schématu, kvůli kterým bude neplatné.

 4. V oblasti Vložit ovládací prvky klikněte na Rozevírací seznam.

 5. Pokud jste v kroku 3 zrušili zaškrtnutí políčka Automaticky vytvořit zdroj dat, vyberte v dialogovém okně Rozevírací seznam – vazba pole, které chcete s tímto seznamem svázat.

 6. Pokud chcete k ovládacímu prvku přidat popisek, napište nad nebo nalevo od ovládacího prvku text a pak dvojtečku (:).

 7. Hodnoty, které chcete použít jako položky seznamu, zadáte tak, že na rozevírací seznam poklikáte.

 8. Klikněte na kartu Data.

 9. Seznam můžete naplnit jedním z těchto způsobů:

  Zadáte hodnoty seznamu sami

  Tuto možnost oceníte, pokud máte předem určenou omezenou množinu hodnot a neočekáváte, že by se tyto hodnoty v budoucnosti změnily. Pokud se hodnoty změní, musíte publikovat aktualizovanou verzi šablony formuláře, aby uživatelé nejnovější položky seznamu viděli a mohli používat.

  1. Klikněte na Přidat.

  2. Do pole Hodnota zadejte text, který chcete uložit, když uživatel tuto položku vybere.

  3. Do pole Zobrazovaný název zadejte text, který se má pro tuto položku zobrazovat, a klikněte na OK.

  4. Kroky 1 až 3 zopakujte pro všechny položky, které chcete přidat do seznamu.

  5. Změny můžete otestovat kliknutím na Náhled na panelu nástrojů Standardní nebo stisknutím kláves CTRL+SHIFT+B.

  Použijete hodnoty z jiné části formuláře

  Tato možnost je užitečná, když chcete, aby se hodnoty v seznamu měnily v závislosti na jiných hodnotách, které uživatel zadá do formuláře.

  1. V oblasti Položky seznamu klikněte na Vyhledat hodnoty ve zdroji dat formuláře.

   Položky v tomto seznamu musí být přidružené ke konkrétní opakující se skupině nebo opakujícímu se poli v šabloně formuláře.

  2. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Položky a v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klikněte na opakující se pole nebo opakující se skupinu obsahující pole, která poskytnou hodnoty pro tento seznam, a pak klikněte na OK.

  3. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Hodnota, klikněte na pole obsahující možné hodnoty pro položky tohoto seznamu, a pak klikněte na OK. Když uživatel klikne na některou položku v tomto seznamu, uloží se jedna z těchto hodnot do podkladového XML.

  4. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Zobrazovaný název, klikněte na pole obsahující hodnoty, které se zobrazují v tomto seznamu, a pak klikněte na OK.

   Tip: Aby se v seznamu nezobrazovaly hodnoty zobrazovaného názvu několikrát, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze položky s jedinečnými zobrazovanými názvy.

  Použijete hodnoty z databáze, webové služby, dokumentu XML nebo sharepointového webu

  Tuto možnost uvítáte, pokud chcete, aby hodnoty v seznamu byly aktuální nebo se pravidelně aktualizovaly. Hodnoty jsou zpravidla uložené v databázi nebo jiném externím zdroji dat a načítají se pokaždé, když se formulář otevře.

  1. Klikněte na Vyhledat hodnoty z externího zdroje dat.

  2. Udělejte jednu z těchto věcí:

   • Pokud jste už přidali datové připojení, klikněte na ně v poli Datové připojení.

   • Pokud chcete přidat nové datové připojení, klikněte na Přidat a postupujte podle pokynů Průvodce datovým připojením.

    Položky v tomto seznamu musí být přidružené ke konkrétnímu opakujícímu se poli nebo opakující se skupině.

  3. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Položky a v dialogovém okně Vybrat pole nebo skupinu klikněte na pole nebo skupinu obsahující pole, která poskytnou hodnoty pro tento seznam, a pak klikněte na OK.

  4. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Hodnota, klikněte na pole obsahující možné hodnoty pro položky tohoto seznamu, a pak klikněte na OK. Když uživatel klikne na některou položku v tomto seznamu, uloží se jedna z těchto hodnot do podkladového XML.

  5. Klikněte na Vybrat výraz XPath Vzhled tlačítka vedle pole Zobrazovaný název, klikněte na pole obsahující hodnoty, které se zobrazují v tomto seznamu, a pak klikněte na OK.

   Tip: Aby se v seznamu nezobrazovaly hodnoty zobrazovaného názvu několikrát, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze položky s jedinečnými zobrazovanými názvy.

Začátek stránky

Tipy k rozložení

Následující tipy vám pomůžou vyladit vzhled, velikost a další aspekty rozevíracího pole:

 • Uvažujte o rozšíření rozevíracího seznamu tak, aby byl o několik mezer širší, než je průměrná šířka položek v seznamu. Položky seznamu pak nebudou částečně schované.

 • Šířku několika rozevíracích seznamů najednou změníte tak, že vyberete rozevírací seznamy, jejichž šířku chcete změnit, stisknete klávesy ALT+ENTER, kliknete na kartu Velikost a pak do pole Šířka zadáte novou hodnotu.

 • Barvu pozadí několika rozevíracích seznamů najednou změníte tak, že vyberete rozevírací seznamy, které chcete změnit. Pak v nabídce Formát klikněte na Ohraničení a stínování a udělejte potřebné změny na kartě Stínování.

 • K přizpůsobení písma rozevíracího seznamu použijte pole Písmo a Velikost písma na panelu nástrojů Formátování. Pokud chcete změnit písmo a jeho velikost u všech rozevíracích seznamů v šabloně formuláře najednou, klikněte na rozevírací seznam obsahující požadované formátování a v nabídce Formát klikněte na Použít písmo na všechny ovládací prvky rozevíracího seznamu.

 • Mezeru mezi rozevíracím seznamem a objekty, které ho obklopují v šabloně formuláře, můžete změnit úpravou nastavení okrajů v dialogovém okně Rozevírací seznam – vlastnosti (karta Velikost). Zvětšení mezery pomocí okrajů nabízí jemnější stupeň kontroly než konce odstavců.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×