Vložení pole s formátovaným textem

Pokud chcete, aby uživatelé mohli do pole pro zadávání dat vkládat formátovaný text, konce odstavců, tabulky, fotografie nebo klipart, můžete na šabloně formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath použít pole s formátovaným textem.

V tomto článku:

Kdy použít pole s formátovaným textem

Možnosti uživatelů

Aspekty kompatibility

Vložení pole s formátovaným textem

Tipy týkající se rozložení

Kdy použít pole s formátovaným textem

Pole s formátovaným textem slouží k těmto účelům:

 • možnost zvýrazňovat, označovat nebo formátovat text, který zadávají do formuláře,

 • možnost vkládat tabulky nebo obrázky do prázdného místa ve formuláři,

 • zobrazení informací o formátovaném textu obsaženém v databázi nebo v jiném zdroji dat,

 • ukládání formátovaných dat ve formátu Jazyk XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) ve Zdroj dat šablony formuláře.

V následující ukázce je pole s formátovaným textem použito pro zadání podrobných poznámek od uživatelů.

Formatted text inside rich text box on form

Související ovládací prvky

Aplikace InfoPath obsahuje ovládací prvky, které jsou podobné polím s formátovaným textem, ale slouží k jiným účelům. Při rozhodování, který z těchto ovládacích prvků bude pro šablonu formuláře nejvhodnější, použijte následující seznam:

Textové pole.     Textové pole umožňuje uživatelům – podobně jako pole s formátovaným textem – zadávat, upravovat a zobrazovat text. Na rozdíl od pole s formátovaným textem zobrazuje textové pole ve výchozím nastavení pouze jeden řádek a uživatelé do něj nemohou přidávat prvky formátování, jako jsou například tučné písmo, kurzívu, obrázky nebo tabulky.

Pole výrazu.    Pole výrazu se obecně používají k zobrazení textu určeného jen pro čtení, k zobrazení hodnoty jiného ovládacího prvku šablony formuláře a k vytváření Vzorec založených na výrazech ve formátu XML Path Language (XPath). Pole výrazu na rozdíl od pole s formátovaným textem neumožňuje uchování ani uložení dat. Používá se proto pouze v případech, kdy není třeba uložit jeho hodnotu nebo se na ně odkazovat v jiném vzorci.

Začátek stránky

Možnosti uživatelů

Podobně jako textové pole je pole s formátovaným textem pouze zástupným symbolem na formuláři, například polem pro komentář, do kterého uživatelé zadávají text. Při psaní textu do pole s formátovaným textem mají uživatelé přístup k mnoha funkcím formátování, na které jsou zvyklí z dokumentů sady Microsoft Office. Příklad: Uživatelé mohou do pole s formátovaným textem vkládat obrázky nebo tabulky nebo mohou použít žlutou barvu a zvýraznit určitý odstavec textu.

Uživatelé zjistí, zda mohou formátovat text v určitém poli formuláře tím, že do něj přesunou kurzor nebo jej vyberou. Pokud budou možnosti na panelu nástrojů Formátování aktivní a nikoli šedé, mohou uživatelé formátovat text podobně jako text dokumentu sady Microsoft Office.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility

Při návrhu šablony formuláře v aplikaci InfoPath můžete zvolit konkrétní režim kompatibility a navrhnout tak šablonu formuláře kompatibilní s prohlížečem. Po publikování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem na serveru se spuštěnou službou InfoPath Forms Services a povolení prohlížeče je možné prohlížet formuláře založené na této šabloně formuláře ve webovém prohlížeči. Při návrhu šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem nejsou v podokně úloh Ovládací prvky k dispozici některé ovládací prvky, protože je nelze zobrazit ve webovém prohlížeči.

Pole s formátovaným textem jsou při navrhování šablony formuláře kompatibilního s prohlížečem k dispozici. Uvědomte si však následující omezení:

 • Částečné formátování textu není ve verzi pole s formátovaným textem pro prohlížeč podporováno. Pokud se v podokně úloh Kontrola návrhu zobrazí chybové hlášení o nekompatibilitě nastavení formátování textu, zaškrtněte v dialogovém okně Pole s formátovaným textem – vlastnosti políčko Povolit pouze nastavení kompatibilní s prohlížečem. V takovém případě budou automaticky vybírána správná nastavení formátu RTF.

 • Pokud je formulář založený na šabloně formuláře zobrazen v okně webového prohlížeče, není pro pole s formátovaným textem povoleno Ověření dat.

 • Pole s formátovaným textem jsou podporována pouze ve webových prohlížečích Windows Internet Explorer. V jiných prohlížečích se pole s formátovaným textem zobrazí pouze pro čtení. Pokud uživatel pole s formátovaným textem upraví, úpravy se zachovají, ale formátování zachováno nebude.

 • V šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem lze pro pole s formátovaným textem povolit připojené obrázky. Vložené obrázky však nejsou podporovány.

Začátek stránky

Vložení pole s formátovaným textem

Postup vložení pole s formátovaným textem se mírně liší podle toho, zda navrhujete novou prázdnou šablonu formuláře, nebo šablonu formuláře založenou na databázi nebo jiném externím Zdroj dat.

Následující obrázek ukazuje, jak vypadá pole s formátovaným textem, které je vybráno v Režim návrhu.

Rich text box selected in design mode

Ovládací prvky mohou být vázané nebo nevázané. Vázaný ovládací prvek je připojen k poli nebo skupině ve zdroji dat a data zadaná do ovládacího prvku jsou uložena do zdrojového souboru formuláře (XML). Nevázaný ovládací prvek není připojen k poli nebo skupině a data zadaná do ovládacího prvku nejsou uložena. Pokud ovládací prvek vyberete nebo na něj umístíte ukazatel myši, zobrazí se v pravém horním rohu ovládacího prvku text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, k němuž je ovládací prvek ve zdroji dat vázán. Ikona označuje, zda je ovládací prvek správně vázán k dané skupině nebo poli. Pokud je vazba správná, zobrazí se zelená ikona. Pokud není s vazbou něco v pořádku, zobrazí se modrá nebo červená ikona.

Zdroj dat pro šablonu formuláře je tvořen poli a skupinami, které se zobrazují v hierarchickém zobrazení podokna úloh Zdroj dat. Pole s formátovaným textem jsou vždy vázána na Pole. V následujícím příkladu je pole s formátovaným textem Poznámky ve formuláři vázáno na pole diskusníPoložkaPoznámky v podokně úloh Zdroj dat.

Relationship between rich text box on form template and corresponding field in data source

Vložení pole s formátovaným textem do nové prázdné šablony formuláře

Pokud navrhujete novou, prázdnou šablonu formuláře, je políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky ve výchozím nastavení zaškrtnuto. Díky tomu je možné v aplikaci InfoPath při přidávání ovládací prvků do šablony formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Tyto skupiny a pole jsou v podokně úloh Zdroj dat zastoupeny ikonami složek a souborů.

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Není-li zobrazeno podokno úloh Ovládací prvky, klikněte v nabídce Vložit na příkaz Další ovládací prvky nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Pole s formátovaným textem.

 4. Chcete-li určit typ formátovaného textu, který mohou uživatelé zadávat, poklepejte na pole s formátovaným textem vložené do šablony formuláře, klepněte na kartu Zobrazení a pak zaškrtněte políčka v části Dostupné formátování nebo jejich zaškrtnutí zrušte.

 5. Pokud chcete k ovládacímu prvku přidat popisek, zadejte text nad ovládací prvek nebo vlevo od prvku a doplňte jej dvojtečkou (:).

Vložení pole s formátovaným textem do šablony formuláře založené na existujícím zdroji dat

Jestliže návrh šablony formuláře založíte na stávajícím souboru, databázi nebo webové službě v jazyce XML (Extensible Markup Language), odvodí aplikace InfoPath pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z tohoto existujícího zdroje dat. V tomto případě můžete vložit pole s formátovaným textem do šablony formuláře přetažením pole z podokna úloh Zdroj dat, nebo vložením textového pole z podokna úloh Ovládací prvky, jak je popsáno v následujícím postupu:

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Není-li zobrazeno podokno úloh Ovládací prvky, klikněte v nabídce Vložit na příkaz Další ovládací prvky nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V seznamu Vložit ovládací prvky vyberte položku Pole s formátovaným textem.

 4. V dialogovém okně Pole s formátovaným textem – vazba vyberte pole, do kterého chcete ukládat data ovládacího prvku Pole s formátovaným textem, a poté klepněte na tlačítko OK.

 5. Chcete-li určit typ formátovaného textu, který mohou uživatelé zadávat, poklepejte na pole s formátovaným textem vložené do šablony formuláře, klepněte na kartu Zobrazení a pak zaškrtněte políčka v části Dostupné formátování nebo jejich zaškrtnutí zrušte.

 6. Aplikace InfoPath používá název pole nebo skupiny jako popisek ovládacího prvku. V případě potřeby změňte text popisku.

  Tip: Ke vkládání ovládacích prvků je rovněž možné použít podokno úloh Zdroj dat. V podokně úloh Zdroj dat klepněte pravým tlačítkem myši na pole, se kterým chcete pole s formátovaným textem svázat, a pak v místní nabídce vyberte příkaz Pole s formátovaným textem.

Začátek stránky

Tipy týkající se rozložení

Následující tipy vám napomohou vylepšit vzhled, velikost a další vlastnosti pole s formátovaným textem:

 • Chcete-li změnit velikost několika polí s formátovaným textem najednou, vyberte tato pole, klepněte v nabídce Formát na příkaz Vlastnosti a na kartě Velikost proveďte potřebné úpravy.

 • Chcete-li zmenšit výchozí šířku textových polí vkládaných aplikací InfoPath, v nabídce Zobrazit klepněte na položku Zobrazit vlastnosti. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Pro tuto šablonu formuláře použít vlastní šířku rozložení a do pole Vlastní šířka rozložení zadejte nižší hodnotu.

 • Chcete-li změnit ohraničení nebo barvu několika polí s formátovaným textem najednou, vyberte tato pole, klepněte v nabídce Formát na příkaz Ohraničení a stínování, klepněte na kartu Ohraničení a proveďte požadované úpravy.

 • Chcete-li upravit text, který se zobrazí v poli s formátovaným textem, použijte pole Písmo a Velikost písma v podokně úloh Formátování. Chcete-li změnit písmo a velikost písma všech polí s formátovaným textem současně, klepněte na pole s formátovaným textem obsahující požadované formátování a v nabídce Formát klepněte na příkaz Použít písmo u všech ovládacích prvků Pole s formátovaným textem.

 • Chcete-li zobrazit vzhled polí s formátovaným textem se skutečným textem, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Ukázka dat. Získáte tak představu o konečném vzhledu formuláře po jeho vyplnění.

 • K úpravě volného místa vně pole s formátovaným textem použijte okraje. Použijte odsazení obsahu k úpravě volného místa uvnitř pole s formátovaným textem.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×