Vložení ovládacího prvku Obrázek

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li, aby měli uživatelé možnost vložit do formuláře aplikace Microsoft Office InfoPath obrázky, můžete použít v šabloně formuláře ovládací prvek Obrázek. Ovládací prvek Obrázek uživatelům dovoluje vkládat do zvláštního prostoru na formuláři obrázky. Data obrázku jsou pak uložena do souboru formuláře (soubor XML). Obrázky, které uživatelé vkládají, mohou být jakéhokoli formátu, který lze zobrazit v aplikaci Windows Internet Explorer.

V tomto článku:

Kdy použít ovládací prvek Obrázek

Práce uživatelů

Aspekty kompatibility:

Vložení ovládacího prvku Obrázek

Tipy pro rozložení

Kdy použít ovládací prvek Obrázek

Ovládací prvek Obrázek slouží k těmto účelům:

 • přidání prázdného místa do šablony formuláře, kam uživatelé mohou vkládat obrázky včetně fotografií, klipartu a kreseb,

 • trvalé přidání obrázku, který nelze odstranit nebo nahradit, například logo společnosti, do šablony formuláře,

 • přidání přechodného obrázku, který může být odstraněn nebo nahrazen uživatelem, například zástupná fotografie, do šablony formuláře,

 • uložení zakódovaných dat obrázku do uživatelských souborů formuláře (soubory XML); aplikace InfoPath používá k zakódování a dekódování Binární souborů, jako jsou soubory GIF nebo JPG, kódování base64,

 • uložení dat obrázku jako hypertextového odkazu do uživatelských souborů formuláře (soubory XML),

 • zobrazení obrázků získaných z databáze nebo z jiného externího zdroje dat na šabloně formuláře.

V následujícím příkladu je ovládací prvek Obrázek použit na šabloně formuláře nároku na pojistné za účelem shromažďování fotografií škody na vozidlech pojištěnců. Návrhář formuláře umístil ovládací prvek Obrázek do Opakující se oddíl, takže uživatelé mohou přidat libovolný počet fotografií.

Ovládací prvek obrázek do oddílu s opakováním v šabloně formuláře

Přidáte-li do šablony formuláře ovládací prvek Obrázek, vloží aplikace InfoPath ve výchozím nastavení prázdný ovládací prvek Obrázek. Při vyplňování formulářů založených na šabloně formuláře mohou uživatelé do prázdného ovládacího prvku Obrázek přidat obrázek. Pokud nechcete ponechat ovládací prvek prázdný, můžete zadat výchozí obrázek. Je rovněž možné určit, zda uživatelé mohou procházet, odstraňovat nebo nahrazovat obrázky, které budou do ovládacího prvku Obrázek vloženy.

Související ovládací prvky

Aplikace InfoPath obsahuje ovládací prvky, které jsou podobné ovládacím prvkům Obrázek, ale slouží k jiným účelům. Při rozhodování, který z těchto ovládacích prvků bude pro šablonu formuláře nejvhodnější, použijte následující seznam:

Ovládací prvek Rukopisný obrázek.    Ovládací prvek Rukopisný obrázek vypadá a chová se stejně jako ovládací prvek Obrázek, dovoluje však uživatelům vytvářet kresby a náčrty pomocí pera počítače Tablet PC. Nedovoluje naopak vkládat fotografie nebo jiné obrázky. Oba ovládací prvky jsou schopny do souborů XML ukládat data kódovaná pomocí kódu base64. Ovládací prvek Obrázek může však také ukládat data obrázku ve formátu XML jako hypertextový odkaz.

Ovládací prvek Soubor jako příloha.    Chcete-li uživatelům povolit připojování dokumentů, sešitů, prezentací a jiných souborů k formulářům, můžete použít namísto ovládacího prvku Obrázek ovládací prvek Soubor jako příloha.

Pole s formátovaným textem.    Pokud šablona formuláře obsahuje ovládací prvky Pole s formátovaným textem a je povolen úplný formát RTF, mohou uživatelé vkládat obrázky i do polí s formátovaným textem.

Začátek stránky

Práce uživatelů

V závislosti na návrhu šablony formuláře se po vložení ovládacího prvku Obrázek uživatelům zobrazí výchozí obrázek (vybraný při návrhu) nebo ikona obrázku a text nápovědy Klepnutím sem vložíte obrázek. V následujícím příkladu mohou uživatelé vyplňující formulář nároku na pojistné klepnout na ovládací prvek Obrázek a vkládat fotografie vozidla. V tomto příkladu vložil návrhář šablony formuláře ovládací prvek Obrázek do oddílu s opakováním, aby uživatel mohl zadat několik fotografií.

Ovládací prvek obrázek v oddílu s opakováním

Po klepnutí do ovládacího prvku Obrázek mohou uživatelé procházet obrázky pomocí dialogového okna Vložit obrázek. Po vložení obrázku se automaticky upraví velikost ovládacího prvku Obrázek tak, aby se do něj vložený obrázek vešel.

Začátek stránky

Aspekty kompatibility:

Při navrhování šablony formuláře v aplikaci InfoPath se můžete rozhodnout, že navrhnete Šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Při navrhování šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem jsou ovládací prvky Obrázek v podokně úloh Ovládací prvky nedostupné, protože je nelze zobrazit ve webovém prohlížeči.

Chcete-li uživatelům umožnit vkládání obrázků v Šablona formuláře s podporou prohlížeče, můžete do webové stránky umístit aplikaci InfoPath jako ovládací prvek formuláře hostovaný službou Microsoft ASP.NET a napsat kód na straně serveru, který bude vkládat obrázky do souboru XML šablony formuláře jako data kódovaná pomocí kódu base64. Případně je možné na šabloně formuláře kompatibilní s prohlížečem použít pole s formátovaným textem, které umožní vkládání obrázků s odkazy. Můžete tak data obrázku do souboru XML uložit jako hypertextový odkaz.

Začátek stránky

Vložení ovládacího prvku Obrázek

Vložení ovládacího prvku Obrázek se mírně liší podle toho, zda navrhujete novou prázdnou šablonu formuláře, nebo šablonu formuláře založenou na databázi nebo jiném externím zdroji dat.

Následující obrázek ukazuje, jak vypadá prázdný ovládací prvek Obrázek vybraný v Režim návrhu.

Ovládací prvek obrázek vybraný v režimu návrhu

Ovládací prvky můžou být vázané nebo nevázané. Pokud je ovládací prvek vázaný, je připojený k poli nebo skupině ve zdroji dat, takže data zadaná do tohoto ovládacího prvku se uloží do souboru podkladového formuláře (.xml). Pokud je ovládací prvek nevázaný, není připojený k poli ani skupině a data zadaná do tohoto ovládacího prvku se neuloží. Když ovládací prvek vyberete nebo na něho najedete ukazatelem, zobrazí se v jeho pravém horním rohu text a ikona vazby. Text označuje skupinu nebo pole, s kterým má tento ovládací prvek vazbu ve zdroji dat. Ikona označuje, jestli má ovládací prvek správnou vazbu s touto skupinou nebo polem. Pokud je vazba správná, zobrazuje se zelená ikona. Pokud je u vazby něco špatně, uvidíte místo toho modrou nebo červenou ikonu.

Zdroje dat pro šablonu formuláře se skládá z pole a skupiny zobrazené v podokně úloh Zdroj dat hierarchicky. Ovládací prvky obrázku je vždy vázaný na pole. V následujícím příkladu je vázaný ovládací prvek obrázek v šabloně formuláře do pole soubor fotografií v podokně úloh Zdroj dat.

Vztah mezi ovládacím prvkem obrázek v šabloně formuláře a příslušným polem ve zdroji dat

Vložení ovládacího prvku Obrázek do nové prázdné šablony formuláře

Při návrhu nové prázdné šablony formuláře je standardně zaškrtnuté políčko Automaticky vytvořit zdroj dat v podokně úloh Ovládací prvky. Díky tomu bude InfoPath při přidávání ovládacích prvků na šablonu formuláře automaticky vytvářet pole a skupiny ve zdroji dat. Pole a skupiny jsou znázorněné ikonami složky a souboru v podokně úloh Zdroj dat.

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V části Vložit ovládací prvky klepněte na položku Obrázek.

 4. V dialogovém okně Vložit ovládací prvek Obrázek proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li uložit data obrázku do formuláře uživatele, klepněte na položku Zahrnout do formuláře. Po vybrání této možnosti použije aplikace InfoPath pro ovládací prvek Obrázek Datový typPříloha – obrázek/soubor (base64) a data obrázku budou zanesena do souborů formuláře (soubory XML). Zahrnutí obrázku do formuláře je vhodné, zejména pokud chcete zachovat přenosnost formuláře a jeho dat.

  • Chcete-li zobrazit obrázek, na nějž existuje odkaz, ale který není ve formuláři uložen, klepněte na možnost Jako odkaz. Po vybrání této možnosti aplikace InfoPath použije jako typ dat pro ovládací prvek Obrázek Hypertextový odkaz (anyURI) a data obrázku budou uložena do souborů formuláře (soubory XML) jako hypertextový odkaz. Vytvoření odkazu na obrázek je dobrou volbou, pokud budete potřebovat aktualizovat propojený obrázek nebo pokud chcete zmenšit soubor formuláře.

   Poznámka: Při zobrazení obrázků uložených pomocí odkazu na formuláři musí mít uživatelé přístup k umístění zdrojového souboru obrázku. V opačném případě se obrázek ve formuláři nezobrazí.

 5. Ve výchozím nastavení je do šablony formuláře vložen ovládací prvek Obrázek se zástupným textem Klepnutím sem vložíte obrázek.

 6. Pokud chcete v kroku 4 data obrázku zahrnout do formuláře, můžete zadat obrázek pozadí.

  Postup

  1. Poklepejte na ovládací prvek Obrázek v šabloně formuláře.

  2. Klepněte na kartu Data.

  3. V části Vazba klepněte na kartě Data na položku Zadat výchozí obrázek a klepněte na tlačítko Procházet.

   Poznámka: Tato možnost není k dispozici, pokud vyberete možnost Jako odkaz v dřívějším stádiu postupu.

  4. V dialogovém okně Vložit obrázek klepněte na požadovaný obrázek.

 7. Pokud chcete k ovládacímu prvku přidat popisek, napište nad nebo nalevo od ovládacího prvku text a pak dvojtečku (:).

Vložení ovládacího prvku Obrázek do šablony formuláře založené na existujícím zdroji dat

Pokud založit návrh šablony formuláře na existující soubor jazyk XML (Extensible Markup), databáze nebo webové služby InfoPath odvozuje pole a skupiny v podokně úloh Zdroj dat z této existujícího zdroje dat. V tomto scénáři můžete vložit ovládací prvek obrázek přetažením pole z podokna úloh Zdroj dat do šablony formuláře nebo vložením ovládacího prvku obrázek z podokna úloh ovládací prvky, jak je popsáno v následujícím způsobem:

 1. V šabloně formuláře umístěte kurzor na místo, kam chcete vložit ovládací prvek.

 2. Pokud není vidět podokno úloh Ovládací prvky, klikněte na Další ovládací prvky v nabídce Vložit nebo stiskněte klávesy ALT+I, C.

 3. V části Vložit ovládací prvky klepněte na položku Obrázek.

 4. V dialogovém okně Vložit ovládací prvek Obrázek proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li uložit data obrázku do formuláře uživatele, klepněte na položku Zahrnout do formuláře. Po vybrání této možnosti je třeba svázat ovládací prvek Obrázek s polem s typem dat Příloha – obrázek/soubor (base64).

  • Chcete-li zobrazit obrázek, na který existuje odkaz, ale který není ve formuláři uložen, klepněte na možnost Jako odkaz. Po vybrání této možnosti je třeba svázat ovládací prvek Obrázek s polem s typem dat Hypertextový odkaz (anyURI).

 5. V dialogovém okně Obrázek – vazba vyberte pole, do kterého chcete uložit data ovládacího prvku Obrázek, a klepněte na tlačítko OK.

  Ve výchozím nastavení je do šablony formuláře vložen ovládací prvek Obrázek se zástupným textem Klepnutím sem vložíte obrázek.

 6. Pokud chcete v kroku 4 data obrázku zahrnout do formuláře, můžete zadat výchozí obrázek, který se v ovládacím prvku zobrazí.

  Postup

  1. Poklepejte na ovládací prvek Obrázek v šabloně formuláře.

  2. Klepněte na kartu Data.

  3. V části Vazby klepněte na možnost Zadejte výchozí obrázek a poté klepněte na tlačítko Procházet.

   Poznámka: Tato možnost není dostupná, pokud byl ovládací prvek Obrázek svázán s polem s typem dat Hypertextový odkaz (anyURI) v dřívějším stádiu postupu.

  4. V dialogovém okně Vložit obrázek klepněte na požadovaný obrázek.

 7. Pokud chcete k ovládacímu prvku přidat popisek, napište nad nebo nalevo od ovládacího prvku text a pak dvojtečku (:).

Začátek stránky

Tipy pro rozložení

Následující tipy vám napomohou vylepšit vzhled, velikost a další vlastnosti ovládacího prvku Obrázek:

 • Bez ohledu na typ ovládacího prvku, se kterým právě pracujete, je vždy vhodné použít pro účely uspořádání Tabulka rozložení.

 • Chcete-li mít ve formuláři pevnou oblast, která se bude za účelem umístění velkých obrázků posouvat, je vhodné vložit ovládací prvek Obrázek do Oblast s možností posouvání.

 • Chcete-li změnit šířku několika ovládacích prvků Obrázek současně, vyberte požadované ovládací prvky, stiskněte kombinací kláves ALT+ENTER, klepněte na kartu Velikost a do pole Šířka zadejte novou hodnotu.

 • Chcete-li změnit ohraničení nebo barvu ovládacího prvku Obrázek, vyberte tento ovládací prvek v šabloně formuláře, v nabídce Formát klepněte na příkaz Ohraničení a stínování a proveďte požadované úpravy.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×