Vložení datového listu do formuláře

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Datový list je jednoduché zobrazení dat uspořádaných do řádků a sloupců. Jestliže na tabulku poklepete v navigačním podokně, aplikace Microsoft Office Access 2007 zobrazí tabulku jako datový list. Vzhledem k tomu, že nabízejí kompaktnější zobrazení dat, jsou datové listy užitečné pro použití jako podformuláře zobrazující data ze strany N Relace 1:N. Tento článek popisuje postup přidání datových listů do formulářů v aplikaci Office Access 2007.

Co chcete udělat?

Ve formuláři si prohlédnout příklad datového listu

Vytvoření relace mezi tabulkami

Vytvoření formuláře obsahujícího datovém listu pomocí nástroje formulář

Vytvoření formuláře obsahujícího datovém listu pomocí zobrazení rozložení stránky

Vložení datového listu do existujícího formuláře pomocí zobrazení rozložení stránky

Vložení datového listu do existujícího formuláře v návrhovém zobrazení

Princip rozdíly mezi rozděleného formuláře a formuláře obsahující datový list

Zobrazení příkladu datového listu ve formuláři

Chcete například vytvořit formulář zobrazující data o kategoriích výrobků a také výrobky v těchto kategoriích. Data v tabulce Kategorie představují stranu 1 vztahu a data v tabulce Výrobky představují stranu N vztahu. Každá kategorie může zahrnovat mnoho výrobků.

Formulář obsahující podformulář

1. V hlavním formuláři jsou zobrazena data ze strany 1 tohoto vztahu.

2. V datovém listu jsou zobrazena data ze strany N tohoto vztahu.

Začátek stránky

Vytvoření vztahů mezi tabulkami

Než navrhnete formulář obsahující datový list, zkontrolujte vztahy mezi tabulkami a přidejte veškeré chybějící vztahy. Aplikaci Access tím umožníte automatické vytvoření propojení mezi datovými listy a hlavními formuláři. Chcete-li zobrazit, přidat nebo upravit vztahy mezi tabulkami v databázi, klepněte na kartě Rozšířené nástroje ve skupině Analýza na položku Relace. Další informace o vytváření vztahů získáte klepnutím na odkazy v oddílu Viz také.

Začátek stránky

Vytvoření formuláře obsahujícího datový list pomocí nástroje Jednoduchý formulář

Jestliže za pomoci nástroje Jednoduchý formulář vytvoříte formulář založený na tabulce, která je stranou 1 vztahu 1:N, aplikace Access automaticky vloží datový list zobrazující data, která jsou na straně N tohoto vztahu.

Aplikace Access například vloží datový list zobrazující veškeré objednávky pro každého zákazníka, jestliže jsou splněny následující podmínky:

 • vytvoříte jednoduchý formulář založený na tabulce Zákazníci,

 • definovali jste vztah 1:N s tabulkou Objednávky určující jeden záznam v tabulce Zákazníci, který lze propojit s mnoha záznamy v tabulce Objednávky,

 • tabulka Zákazníci není na straně 1 žádného dalšího vztahu 1:N.

 • Klepněte v navigačním podokně na tabulku, která je na straně 1 vztahu 1:N.

 • Na kartě vytvořit klikněte ve skupině formuláře na položku formulář. Obrázek tlačítka

Aplikace Access vytvoří formulář s datovým listem nacházejícím se v dolní části formuláře. Pokud aplikace Access datový list nevytvoří, znamená to, že tabulka použitá pro formulář není součástí žádného vztahu 1:N nebo že je tabulka součástí více vztahů 1:N.

Poznámky: 

 • Kromě vytvoření hlavního formuláře tento proces nevytvoří žádné další objekty formulář. Datový list je přímé zobrazení tabulky.

 • Skrytí sloupce v datovém listu:     Klepněte na sloupec pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Skrýt sloupec. Toto nastavení bude uloženo. Pokud formulář uložíte, zavřete a opět otevřete, zůstane sloupec skrytý.

 • Obnovení skrytého sloupce v datovém listu:     Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví kteréhokoli sloupce v datovém listu a pak klepněte na příkaz Zobrazit skryté sloupce. Zaškrtněte políčko vedle každého sloupce, který chcete opět zobrazit, a pak klepněte na příkaz Zavřít.

Začátek stránky

Vytvoření formuláře obsahujícího datový list v zobrazení rozložení

Pokud jsou již definovány vztahy mezi tabulkami v databázi, můžete v zobrazení rozložení rychle vytvořit formulář obsahující datový list. Pokud přidáte pole ze strany N vztahu do formuláře založeného na straně 1 vztahu, aplikace Access automaticky vytvoří datový list pro zobrazení souvisejících záznamů.

 1. Na kartě vytvořit klikněte ve skupině formuláře klikněte na Prázdný formulář. Obrázek tlačítka

  V aplikaci Access se otevře prázdný formulář v zobrazení rozložení a zobrazí se podokno Seznam polí.

  Poznámka: Pokud omylem podokno Seznam polí zavřete, můžete je znovu otevřít pomocí jedné z následujících akcí:

  • Stiskněte kombinací kláves ALT+F8.

   – nebo –

   Na kartě Formát ve skupině ovládací prvky na tlačítko Přidat existující pole. Obrázek tlačítka

 2. Klepněte na znaménko plus vedle tabulky na straně 1 vztahu 1:N a pak přetáhněte první požadované pole do formuláře.

  Všimněte si, že podokno Seznam polí rozděluje tabulky do dvou oddílů: Pole dostupná pro toto zobrazení a pod ním Pole dostupná v souvisejících tabulkách. V dolní části podokna Seznam polí jsou v seznamu Pole dostupná v jiných tabulkách uvedeny veškeré další tabulky nesouvisející přímo s hlavní tabulkou.

 3. Přetáhněte z oddílu Pole dostupná pro toto zobrazení veškerá další pole, která chcete zahrnout do hlavního formuláře.

 4. Z oddílu Pole dostupná v souvisejících tabulkách přetáhněte do formuláře první pole, které chcete zahrnout do datového listu.

 5. Chcete-li do nového datového listu přidat další pole, musíte nejprve klepnout na datový list a vybrat jej. Všimněte si, že aplikace Access přeuspořádá podokno Seznam polí tak, aby pole, která jsou k dispozici pro datový list, byla v horní části. Přetáhněte z oddílu Pole dostupná v souvisejících tabulkách veškerá další pole, která chcete zahrnout do datového listu. Při přetahování každého pole do datového listu zobrazí aplikace Access pruh pro vložení zobrazující místo vložení pole po uvolnění tlačítka myši.

 6. Přidávejte pole do hlavního formuláře nebo datového listu pomocí klepnutí na hlavní formulář nebo datový list pro jeho zvolení a následného přetažení pole z podokna Seznam polí.

Dostupné v jiných tabulkách části podokna Seznam polí obsahuje tabulky, které netýkají přímo na tabulku nebo dotaz, který je na základě vybraného formuláře nebo datový list. Pokud jste definovali všechny platné tabulkami v okně relace, nejsou pole v části pole k dispozici v jiných tabulkách mohou být platná výběrů pro formulář, který vytváříte. Přetáhněte pole z tohoto oddílu do formuláře, zobrazí se dialogové okno Zadat relaci. Je nutné zadat jedno nebo více polí, které se týkají tabulkami vzájemně před pokračováním. Pokud to uděláte, podokna Seznam polí již nebude možné seřazené oddílů podle předdefinované relace. Může být nejlepší kliknutím na Zrušit v tomto dialogovém okně a místo toho prozkoumat relací mezi tabulkami. Další informace o vztazích naleznete v článku Vytvoření, úprava nebo odstranění relace.

Začátek stránky

Vložení datového listu do existujícího formuláře v zobrazení rozložení

Pokud jsou již definovány vztahy mezi tabulkami v databázi, můžete v zobrazení rozložení rychle přidat datový list do existujícího formuláře. Pokud přidáte pole ze strany N vztahu do formuláře založeného na straně 1 vztahu, aplikace Access automaticky vytvoří datový list pro zobrazení souvisejících záznamů.

 1. Otevřete existující formulář v zobrazení rozložení klepnutím na formulář pravým tlačítkem myši v navigačním podokně a pak klepněte v místní nabídce na položku Zobrazení rozložení.

  Jestliže se podokno Seznam polí nezobrazí:

  • Stiskněte kombinací kláves ALT+F8.

   – nebo –

   Na kartě Formát ve skupině ovládací prvky na tlačítko Přidat existující pole. Obrázek tlačítka

   Všimněte si, že podokno Seznam polí rozděluje tabulky do dvou oddílů: Pole dostupná pro toto zobrazení a pod ním Pole dostupná v souvisejících tabulkách. V dolní části podokna Seznam polí jsou v seznamu Pole dostupná v jiných tabulkách uvedeny veškeré další tabulky nesouvisející přímo s hlavní tabulkou.

 2. Rozbalte v oddílu Pole dostupná v souvisejících tabulkách tabulku obsahující první pole, které chcete přidat do datového listu, a přetáhněte pole do formuláře. Aplikace Access vytvoří datový list a přidá do něj pole.

 3. Chcete-li do nového datového listu přidat další pole, musíte nejprve klepnout na datový list a vybrat jej. Všimněte si, že aplikace Access přeuspořádá podokno Seznam polí tak, aby pole, která jsou k dispozici pro datový list, byla v horní části. Přetáhněte z oddílu Pole dostupná v souvisejících tabulkách veškerá další pole, která chcete zahrnout do datového listu. Při přetahování každého pole do datového listu zobrazí aplikace Access pruh pro vložení zobrazující místo vložení pole po uvolnění tlačítka myši.

 4. Přidávejte pole do hlavního formuláře nebo datového listu pomocí klepnutí na hlavní formulář nebo datový list pro jeho zvolení a následného přetažení pole z podokna Seznam polí.

Dostupné v jiných tabulkách části podokna Seznam polí obsahuje tabulky, které netýkají přímo na tabulku nebo dotaz založený na vybraný formulář. Pokud jste definovali všechny platné tabulkami v okně relace, nejsou pole v části pole k dispozici v jiných tabulkách mohou být platná výběrů pro formulář, který vytváříte. Přetáhněte pole z tohoto oddílu do formuláře, zobrazí se dialogové okno Zadat relaci. Je nutné zadat jedno nebo více polí, které se týkají tabulkami vzájemně před pokračováním. Pokud to uděláte, podokna Seznam polí už seřazené do oddílů podle předdefinované relace. Může být nejlepší kliknutím na Zrušit v tomto dialogovém okně a místo toho prozkoumat relací mezi tabulkami. Další informace o vztazích naleznete v článku Vytvoření, úprava nebo odstranění relace.

Začátek stránky

Vložení datového listu do existujícího formuláře v návrhovém zobrazení

Tímto postupem můžete v návrhovém zobrazení přidat datový list založený přímo na tabulce nebo dotazu do existujícího formuláře.

 1. Otevřete formulář v návrhovém zobrazení tak, že pravým tlačítkem myši klepnete na formulář a potom klepnete na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Pokud je na kartě Návrh ve skupině Ovládací prvky zaškrtnuto políčko Použít průvodce ovládacích prvků, zrušte klepnutím zaškrtnutí.

  Obrázek tlačítka

  Proč?

  V případě použití vytvoří Průvodce ovládacími prvky podformuláře samostatný objekt formulář a ovládací prvek podformulář založí na tomto objektu formulář. Tento postup naopak vytvoří datový list založený přímo na tabulce nebo dotazu místo na formuláři.

 3. Na kartě Návrh ve skupině ovládací prvky klikněte na tlačítko Obrázek tlačítka Podformulář/podsestava. Obrázek tlačítka

 4. V návrhové mřížce formuláře klepněte na místo, kam chcete datový list vložit.

 5. Změňte umístění a velikost ovládacího prvku podformuláře přetažením úchytů na okrajích a rozích ovládacího prvku.

 6. Upravte připojený popisek ovládacího prvku formuláře, nejprve na něj klepněte, vyberte poklepáním text a zadejte nový popisek. Chcete-li popisek odstranit, klepněte jednou na popisek a stiskněte klávesu DELETE.

 7. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 8. Jestliže není ovládací prvek podformuláře vybrán, vyberte jej jedním klepnutím.

 9. Klepněte na kartě Data seznamu vlastností na rozevírací seznam Zdrojový objekt a pak klepněte na tabulku nebo dotaz, který chcete zobrazit v datovém listu. Pokud například chcete zobrazit data z tabulky Objednávky, klepněte na položku Tabulka.Objednávky.

 10. Pokud před zahájením tohoto postupu správně nastavíte vztahy, nastaví aplikace Access automaticky vlastnosti Podřízená pole propojení a Řídicí propojovací pole na správné hodnoty a propojí tak hlavní formulář s datovým listem.

  Moje vlastnosti Podřízená pole propojení a propojovací pole je prázdné

  Pokud aplikace Access nemůže určit způsob propojení ovládacího prvku podformuláře s hlavním formulářem, zůstanou vlastnosti Podřízená pole propojení a Řídicí propojovací pole ovládacího prvku podformuláře ponechány prázdné. Tyto vlastnosti musíte nastavit ručně tímto postupem:

  1. Otevřete hlavní formulář v návrhovém zobrazení.

  2. Klepnutím na ovládací prvek podformuláře jej vyberte.

  3. Pokud není seznam vlastností zobrazen, stiskněte klávesu F4.

  4. Klepněte na kartě Data seznamu vlastností na tlačítko ... vedle pole vlastnosti Podřízená pole propojení.

   Zobrazí se dialogové okno Propojování polí podformulářů.

  5. Vyberte v rozevíracích seznamech Řídicí pole a Podřízená pole příslušná pole, která chcete propojit s formuláři. Pokud si nejste jisti, která pole máte použít, klepněte na položku Navrhnout, aby aplikace Access určila propojovací pole. Po dokončení klepněte na tlačítko OK.

   Pokud se pole, které chcete použít k propojení formulářů, nezobrazí, může být nutné upravit zdroj záznamů hlavního nebo podřízeného formuláře a ověřit, zda se v něm toto pole nachází. Pokud je například formulář založen na dotazu, zkontrolujte, zda se propojené pole nachází ve výsledcích dotazu.

  6. Uložte hlavní formulář, přejděte do formulářového zobrazení a zkontrolujte, zda formulář pracuje požadovaným způsobem.

 11. Kliknutím na Uložit Obrázek tlačítka na panelu Nástrojů Rychlý přístup nebo stisknutím kombinace kláves CTRL + S uložte formulář.

 12. Přejděte do Formulářové zobrazení a ověřte, zda datový list pracuje očekávaným způsobem.

Začátek stránky

Rozdíly mezi rozděleným formulářem a formulářem obsahujícím datový list

Formulář obsahující datový list zobrazuje data z různých (zpravidla souvisejících) zdrojů dat. Ve formuláři se například mohou zobrazit zaměstnanci a může obsahovat datový list zobrazující všechny úlohy přiřazené každému zaměstnanci. Datový list má jiný zdroj dat než formulář, který jej obsahuje. Oproti tomu má rozdělený formulář dva oddíly (formulář a datový list), ale v obou oddílech jsou zobrazena stejná data. Tyto dva oddíly si vzájemně odpovídají a poskytují zároveň dvě odlišná zobrazení dat.

Další informace o vytváření grafů a práci s rozděleného formuláře naleznete v článku Vytvoření rozděleného formuláře.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×