Vlastní formáty dat v Accessu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Typy dat měny číslo (včetně velké množství) a mít širokou škálu formáty, které odpovídají jedinečné okolností. S číslem a formátování měny máte tři možnosti: zachovat výchozí formát, použití předdefinovaného formátu nebo vytvořit vlastní formát.  Při použití formátu k poli tabulky, které stejný formát automaticky používají ovládacímu prvku libovolný formulář nebo sestavu, která následně svázat pole této tabulky.  Formátování pouze změny jak data zobrazená a nemá vliv na způsob uložení dat nebo zadávání dat uživatelem.

V tomto článku

Základní informace o formátech číslo a Měna

Použití předdefinovaného formátu

Příklady předdefinovaných formátů

Použití vlastního formátu

Příklady vlastních formátů

Vlastní formátování znaků

Zobrazení N.L. nebo před N.L.

Základní informace o formátech číslo a Měna

Pokud chcete vytvořit vlastní formát, zadáte různé znaky v poli vlastnosti Formát s polem tabulky. Znaky může být zástupné symboly (například 0 a #) oddělovače (například období a čárkami), literály barvou a podle způsobu formátování je. Uvědomte si, že aplikace Access automaticky slouží k použití vlastních formátů, použité v poli tabulky, do ovládacího prvku ve formuláři nebo sestavě, pokud je vázaný (propojený).

Můžete zadat formátování pro čtyři typy číselné hodnoty – kladné, záporné nula (0) a hodnota null (Nedefinováno). Pokud budete chtít vytvořit formát pro každý typ hodnoty, musíte nejdřív vložit formátu pro kladné hodnoty formát pro záporné hodnoty druhé, formát nulové hodnoty budou zobrazeny třetí a formát pro hodnotu null hodnoty poslední. Taky musíte oddělit každý formát středníkem.

Příklad vlastního formátování: # ###. ##;(#,###.##) [červená]; 0 000,00; " Nedefinováno"

Zobrazí se jako: 1,234.568 1.234.568 = 0

Tady je formátování

 • Křížek (#) je zástupný symbol pro číslice. Pokud nejsou žádné hodnoty, aplikace Access zobrazí prázdné místo. Chcete-li zobrazit nuly místo mezery.
  Příklad: Zobrazit 1234 jako 1234.00, mohli byste použít číslo 0 jako zástupný symbol takto ###. 00.

 • Kladné hodnoty se dvěma desetinnými místy.

 • Záporné hodnoty se dvěma desetinnými místy, v závorce a červeně.

 • Nulové hodnoty budou zobrazeny jako 0, vždy se dvěma desetinnými místy.

 • Hodnoty Null slovo "Nedefinováno"

Je možné řetězce až čtyři oddíly a všechny oddíly oddělené středníkem (;). Pokud pole tabulky obsahovat hodnoty null, je možné vynechat čtvrtý oddíl.

Oddíl

Popis formátu

Příklad

První oddíl obsahující # ###. ##

Zobrazí kladné hodnoty.

hodnota 1234,5678 se zobrazí jako 1,234.568

Tento formát používá čárka tisíce oddělovač a období jako oddělovač desetinných míst. Pokud desetinná čísla v záznamu větší než počet znaků zástupného symbolu ve vlastním formátu, aplikace Access zaokrouhlí hodnoty a zobrazí jenom počet hodnot podle formátu. Například pokud pole 3 456,789, ale Určuje, zda formát dvěma desetinnými místy, aplikace Access zaokrouhlí desítkové číslo na 0.79.

Tip: U formátů s většími hodnotami nebo s vyšším počtem desetinných míst, přidat další zástupné symboly pro desetinnou hodnotu, například # ###. ###.

Pokud druhý oddíl obsahující (# ###. ##) [červená]

Zobrazí pouze záporné hodnoty.
Pokud vaše data neobsahují záporné hodnoty, aplikace Access ponechá pole prázdná.

Záporná hodnota je uzavřen v rámci literály nebo závorky. V tomto příkladu zápornou hodnotu zobrazí se v červené barvě.

Třetí oddíl obsahující řetězec 0 000,00

Definuje formát pro všechny nulové hodnoty (0).

Pokud pole obsahuje nulovou hodnotu, zobrazí se 0 000,00. Zobrazit text místo čísla, mohli byste použijte "Nula" (uzavřeny v uvozovkách).

Čtvrtý oddíl obsahující "Nedefinováno"

Určuje, co uvidí Pokud záznam obsahuje hodnotu null. V tomto případě uvidí slovo "Nedefinováno."

Můžete taky použít jiný text, například "Null" nebo "***". Okolní znaků mezi uvozovkami je považováno za literály a zobrazeny přesně tak, jak budou zadány.

Začátek stránky

Použití předdefinovaného formátu

Aplikace Access nabízí několik předdefinovaných formátů data číslo a Měna. Výchozí formát se zobrazí číslo zadané.

Tip:    Chcete-li změnit výchozí počet desetinných míst pro předdefinovaný formát určený pro vlastnost Formát můžete použít vlastnost počet desetinných míst .

V tabulce

 1. Otevřete tabulku v Návrhovém zobrazení.

 2. V horní části návrhové mřížky vyberte pole Datum a čas, který chcete formátovat.

 3. V části Vlastnosti pole klikněte na šipku v poli vlastnosti Formát a vyberte formát z rozevíracího seznamu.

 4. Po výběru formátu na tlačítko Možnosti aktualizace vlastností se zobrazí a umožňuje použití nového formátu u dalších polí tabulky a ovládací prvky formulářů, které ji místně zdědí. Použít změny v databázi, kliknutím na inteligentní značky a potom klikněte na Update formátování všude <Field použité Name>. Název pole v tomto případě je název pole číslo nebo Měna.

 5. Chcete-li použít změny pro celou databázi, kdy dialogovém okně Aktualizovat vlastnosti se zobrazí formulářů a další objekty, které zdědí nový formát. Klikněte na Ano.

  Další informace najdete v článku rozšíření vlastnosti pole.

 6. Uložte provedené změny a přepněte do zobrazení datového listu, kde zjistíte, zda formát odpovídá vašim potřebám.

Poznámka    Nové formuláře, sestavy nebo zobrazení, které vytvoříte na základě v této tabulce získat formátování v tabulce, ale je možné ji přepsat na formulář, sestava nebo zobrazení beze změny formátování v tabulce.

Ve formuláři nebo sestavě

Ve formuláři nebo sestavě kalendářní data obvykle zobrazují se v textových polích. Jednoduše nastavte vlastnost Formát textového pole na požadovaný formát data.

 1. Otevřete formulář nebo sestavu v Zobrazení rozložení nebo Návrhové zobrazení.

 2. Umístěte kurzor do textového pole s číslo nebo Měna.

 3. Stisknutím klávesy F4 zobrazte seznam vlastností.

 4. Nastavte vlastnost Formát na jeden z předdefinovaných formátů.

V dotazu

 1. Otevřete dotaz v Návrhovém zobrazení.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na pole Datum a potom klikněte na Vlastnosti.

 3. V seznamu vlastností vyberte požadovaný formát ze seznamu vlastnost Formát .

Ve výrazu

 • Pomocí této Funkce FormatDateTime formátovat datové hodnoty do jednoho z několika předdefinovaných formátů.

  Mohou být užitečné to při práci v oblasti, která vyžaduje výrazu, například makra nebo dotazu.

Začátek stránky

Příklady předdefinovaných formátů

V následující tabulce jsou uvedeny předdefinované nastavení vlastnosti Formát čísla a měny.

Nastavení

Popis

Obecné číslo

(Výchozí) Zobrazí číslo zadané.

Měna

Použití oddělovačů Oddělovač; postupujte podle nastavení podle místního nastavení systému Windows u záporných čísel, desetinná a symbolu měny a desetinná místa.

Euro

Používejte symbol eura ( ), bez ohledu na symbol měny podle místního nastavení systému Windows.

Opraveno

Zobrazí alespoň jednu číslici; postupujte podle nastavení podle místního nastavení systému Windows u záporných čísel, desetinná a symbolu měny a desetinná místa.

Standardní

Pomocí oddělovače tisíců. postupujte podle nastavení podle místního nastavení systému Windows u záporných čísel, oddělovač desetinných míst a desetinných míst.

Procento

Násobení hodnotu číslem 100 a připojit znak procent (%); nastavení určenému v místním nastavení systému Windows u záporných čísel, oddělovač desetinných míst a desetinných míst.

Matematický

Pomocí standardní exponenciální notaci.

Začátek stránky

Použití vlastního formátu

 1. Otevřete tabulku v Návrhovém zobrazení.

 2. V horní části návrhové mřížky vyberte pole Datum a čas, který chcete formátovat.

 3. V části Vlastnosti pole vyberte kartu Obecné , klikněte do buňky vedle pole Formát a zadejte konkrétní znaky podle vašich potřeb formátování.

 4. Po výběru formátu inteligentní značky Možností pro aktualizaci vlastností se zobrazí (pouze v aplikaci Access 2010) a umožňuje použití nového formátu u dalších polí tabulky a ovládací prvky formulářů, které ji místně zdědí. Použít změny v databázi, kliknutím na inteligentní značky a potom klikněte na Formát aktualizovat všude, kde se používá název pole. Název pole v tomto případě je název pole Datum a čas.

 5. Chcete-li použít změny pro celou databázi, kdy dialogovém okně Aktualizovat vlastnosti se zobrazí formulářů a další objekty, které zdědí nový formát. Klikněte na Ano.

  Další informace najdete v článku rozšíření vlastnosti pole.

 6. Uložte provedené změny a přepněte do zobrazení datového listu, kde zjistíte, zda formát odpovídá vašim potřebám.

 7. Otestujte formátu následujícím způsobem:

  • Zadejte hodnoty bez tisíců oddělovače nebo oddělovačem desetinných míst a sledujte formát data. Vloženy oddělovače na správná místa?

  • Zadejte hodnoty, které jsou delší nebo kratší než předcházet (s postižením i bez oddělovačů) a najdete v článku chování formátu. Byly přidány nežádoucí mezery nebo úvodní nebo koncové nuly?

  • Zadejte nulu nebo prázdnou hodnotu ve formátu určeném pro kladné nebo záporné hodnoty a zjistěte, jestli chcete výsledek.

Poznámka    Při použití formátu k poli tabulky, aplikace Access používá stejný formát v libovolné formuláře nebo sestavy ovládací prvky, které svážete (propojení) do tohoto pole.

Začátek stránky

Příklady vlastních formátů

Následující příklady vlastních formátů čísel.

Nastavení

Popis

0;(0); " Null"

Kladné hodnoty zobrazí běžným způsobem; zobrazení záporných hodnot v závorkách; zobrazí slovo "Null", pokud je argument hodnota Null.

+ 0,0; –0.0; 0,0

Zobrazení plus (+) nebo znaménko mínus (-) reprezentovaný číslem od kladné nebo záporné; Pokud je hodnota nula, zobrazí 0,0.

Začátek stránky

Vlastní formátování znaků

Pokud chcete vytvořit vlastní formát, použijte následující znaky jako zástupné znaky a oddělovače.

Znak

Popis

#

Slouží k zobrazení číslici. Každý výskyt znak představuje pozici pro jedno číslo. Pokud v pozici neexistuje žádná hodnota, aplikace Access zobrazí prázdné místo. Navíc mohou sloužit jako zástupný symbol.

Například pokud použít formát ### a zadejte hodnotu 45 v poli se zobrazí 45. Pokud zadáte 12 145 v poli, aplikace Access zobrazí 12 145 – i když jste definovali pouze jeden zástupný symbol nalevo od tisíců oddělovač.

0

Slouží k zobrazení číslici. Každý výskyt znak představuje pozici pro jedno číslo. Pokud v pozici neexistuje žádná hodnota, aplikace Access zobrazí nula (0).

Oddělovač desetinných míst

. (tečka)

Označuje, kde má aplikace Access vložit oddělovač mezi celé a desetinnou část pole typu číslo nebo Měna.

Oddělovače desetinných míst se liší a se nastavují v místním nastavení systému Windows.

Tisíců oddělovače

; (středník)

Označuje, kde má aplikace Access vložit oddělovač mezi tisíců v části pole typu číslo nebo Měna.

Tisíců oddělovače se liší a se nastavují v místním nastavení systému Windows.

mezery, +,-, $,)

Slouží k vložení mezery, matematické symboly (+,-) a finanční symboly (y l $) v případě potřeby kdekoli v formátovací řetězce. Pokud chcete použít jiné běžné matematické symboly, například lomítko (\ nebo /) a hvězdička (*), uzavřete je dvojitých uvozovek. Všimněte si, že je můžete použít kdekoli je.

 \

Použít k vynucení přístup k zobrazení znak, který následuje. Toto je stejná jako kolem znaku uvozovek.

 !

Použít k vynucení zarovnání doleva všech hodnot. Pokud vynutíte zarovnání doleva, nelze použít znak # a 0 zástupných symbolů číslic, ale můžete použít zástupné symboly pro text znaky.

 *

Slouží k vynucení znak bezprostředně za hvězdičku osvobozením od znak výplň – znak používaná k výplni mezery. Aplikace Access obvykle zobrazuje číselná data zarovnaná doprava a oblast vlevo od hodnoty vloží mezery. Můžete přidat výplň znaky kdekoli v řetězci formát a po výběru aplikace Access vyplní všechny mezery pomocí zadaný znak.

Například formátu £## * ~.00 zobrazí oddělující jako £45 ~ ~ ~. 15. Počet znaků tilda (~) zobrazí v poli závisí na požadovanou velikost mezery v poli tabulky.

 %

Použité jako poslední znak v řetězci formát. Vynásobí hodnotu číslem 100 a výsledek zobrazí se koncových procent.

E + E

– nebo –

e + e

Slouží k zobrazení hodnot v matematickém (exponenciálním) zápisu.

Tuto možnost použijte, když předdefinované zaokrouhleny nenabízí možnost dostatek místa pro vaše hodnoty. Použijte E + e + zobrazit hodnoty jako kladných exponentů a E - nebo e - k zobrazení záporných exponentů. Pomocí dalších znaků, které je nutné použít tyto zástupné symboly.

Předpokládejme například, použití formátu 0, 000E + 00 pro číselné pole a potom zadáte hodnotu 612345. Aplikace Access zobrazí 6, 123E + 05. Aplikace Access nejdřív Zaokrouhlí číslo dolů na tři desetinná místa (počet nulami napravo nebo nalevo od oddělovače desetinných míst). Potom vypočítá hodnotu exponentů ze počet číslic vpravo (nebo doleva – v závislosti na nastavení jazyka) oddělovač desetinných míst v původní hodnoty. V tomto případě původní hodnoty mít přepnutím "612345" (pět číslic) vpravo od desetinné čárky. Z tohoto důvodu Access zobrazí 6, 123E + 05 a výsledná hodnota odpovídá 6,123 x 105.

"Doslovný text"

Pomocí uvozovek zadejte libovolný text, který se má uživatelům zobrazit.

[Barva]

Slouží k použití barvy pro všechny hodnoty v dané části formátu. Musíte uzavřete název barvy v závorkách a použijte jeden z tyto názvy: černé, modré, azurová, zelené, purpurovou, červené, žlutý nebo bílé.

Začátek stránky

Zobrazení N.L. nebo před N.L.

Vlastní formát byste také mohli použít k zobrazení „A.D.“ před rokem nebo „B.C.“ po roce podle toho, jestli je zadané kladné nebo záporné číslo. Kladná čísla se zobrazí jako roky s „A.D.“ před rokem. Záporná čísla se zobrazí jako roky s „B.C.“ za rokem.

 1. Otevřete tabulku v Návrhovém zobrazení.

 2. V horní části návrhové mřížky vyberte pole číslo, které chcete formátovat.

 3. V dolní části klikněte do políčka vlastnosti Formát a zadejte tento vlastní formát:

  "A.D. " #;# " B.C."

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×