Vlastní formáty dat v Accessu

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

S daty v databázi se pojí předdefinované formáty, ale pokud chcete něco jiného, můžete použít vlastní formáty. Když použijete vlastní formátování, změní se jen způsob zobrazení dat. Nemusíte se tedy obávat, že se změní samotná data. V tomto článku se dozvíte, jaké typy znaků jsou dostupné a jak je můžete používat.

Poznámka:  V aplikacích pro Access nejsou možnosti vlastního formátování dostupné.

Co chcete udělat?

Další informace o vlastních formátech

Formáty pro datové typy Číslo a Měna

Formáty pro datové typy Text

Formátování datového typu Datum a čas

Další informace o vlastních formátech

Při vytváření vlastního formátu zadáváte různé znaky do vlastnosti Formát pole tabulky. Těmito znaky mohou být zástupné symboly (například 0 a #), oddělovače (například tečky a čárky), literální znaky a barvy (podle toho, jak má formátování vypadat). Je jen třeba si uvědomit, že aplikace Access automaticky použije všechny vlastní formáty použité v poli tabulky u vázaného (propojeného) ovládacího prvku ve formuláři nebo sestavě.

Můžete zadat formáty pro čtyři typy číselných hodnot – kladné, záporné, nulové a nedefinované (null). Pokud se rozhodnete vytvořit formát pro každý typ hodnoty, je třeba vložit formát pro kladné hodnoty jako první, formát pro záporné hodnoty jako druhý, formát pro nulové hodnoty jako třetí a formát pro hodnoty null jako poslední. Jednotlivé formáty je také nutné oddělit středníkem.

Příklad vlastního formátování: # ###,##;(# ###,##)[Červená];0 000,00;"Nedefinováno"

Zobrazí se jako: 1 234,568-1 234,568 = 0

Vysvětlení formátování

 • Symbol čísla (#) je zástupný symbol pro číslice. Pokud žádné hodnoty neexistují, zobrazí aplikace Access mezeru. Místo mezery můžete zobrazit nuly.
  Chcete-li například hodnotu 1234 zobrazit jako 1234,00, použijte místo zástupného symbolu nulu, například takto: ####,00.

 • Kladné hodnoty budou zobrazeny se dvěma desetinnými místy.

 • Záporné hodnoty budou zobrazeny se dvěma desetinnými místy, v závorce a červeně.

 • Nulové hodnoty budou zobrazeny jako 0, vždy se dvěma desetinnými místy.

 • Hodnoty Null slovo "Nedefinováno"

Řetězec může obsahovat až čtyři oddíly. Jednotlivé oddíly se oddělují středníkem (;). Pokud pole tabulky nemůže obsahovat hodnoty null, můžete čtvrtý oddíl vynechat.

Oddíl

Popis formátu

Příklad

První oddíl obsahující řetězec # ###,##

Slouží k zobrazení kladných hodnot.

Hodnota 1234,5678 se zobrazí jako 1 234,57.

V tomto formátu je jako oddělovač tisíců použita mezera a jako oddělovač desetinných míst je použita čárka. Pokud je počet desetinných míst hodnoty v záznamu vyšší než počet zástupných znaků ve vlastním formátu, aplikace Access danou hodnotu zaokrouhlí a zobrazí pouze počet desetinných míst zadaných ve formátu. Jestliže například pole obsahuje hodnotu 3 456,789, ale jeho formát určuje dvě desetinná místa, zaokrouhlí aplikace Access desetinnou hodnotu na 0,79.

Tip: U formátů s většími hodnotami nebo s vyšším počtem desetinných míst přidejte pro desetinnou hodnotu další zástupné symboly, například # ###,###.

Druhý oddíl obsahující řetězec (# ###,##)[Červená]

Slouží k zobrazení záporných hodnot.
Pokud data neobsahují záporné hodnoty, ponechá aplikace Access dané pole prázdné.

Záporná hodnota je ohraničena literálními znaky (závorkami). V tomto příkladu bude každá záporná hodnota zobrazena červeně.

Třetí oddíl obsahující řetězec 0 000,00

Definuje formát pro všechny nulové hodnoty (0).

Pokud pole obsahuje hodnotu nula, zobrazí se jako 0 000,00. Chcete-li místo čísla zobrazit text, zadejte do uvozovek text "Nula".

Čtvrtý oddíl obsahující text "Nedefinováno"

Definuje, co se uživatelům zobrazí v případě, že záznam obsahuje hodnotu null. V tomto případě se uživatelům zobrazí slovo Nedefinováno.

Můžete použít i jiný text, například "Null" nebo "****". Znaky v uvozovkách jsou považovány za literály a zobrazí se přesně tak, jak jsou zadány.

Začátek stránky

Formáty pro datové typy Číslo a Měna

Chcete-li vytvořit vlastní formát, použijte formátovací znaky uvedené v následující tabulce.

Znak

Popis

#

Slouží k zobrazení číslice. Každý výskyt tohoto znaku představuje pozici pro jedno číslo. Pokud v určité pozici neexistuje žádná hodnota, zobrazí aplikace Access mezeru. Může být použit také jako zástupný symbol.

Například pokud použít formát ### a zadejte hodnotu 45 v poli se zobrazí 45. Pokud zadáte 12 145 v poli, aplikace Access zobrazí 12 145 – i když jste definovali pouze jeden zástupný symbol nalevo od tisíců oddělovač.

0

Slouží k zobrazení číslice. Každý výskyt tohoto znaku představuje pozici pro jedno číslo. Pokud v pozici neexistuje žádná hodnota, zobrazí aplikace Access nulu (0).

Oddělovače tisíců a desetinných míst

Slouží k označení místa, kam má aplikace Access vložit oddělovače tisíců a desetinných míst.

Mezery, +, -, $, ()

Kamkoli do vlastních formátovacích řetězců můžete podle potřeby vložit mezery, některé matematické symboly (+, -) a finanční symboly (¥, £, $). Chcete-li použít jiné obvyklé matematické symboly, například lomítko (\ nebo /) nebo hvězdičku (*), uzavřete je do uvozovek. Můžete je umístit kamkoli.

\

Vynutí v Accessu zobrazení znaku, který bezprostředně následuje. Výsledek je stejný jako při uzavření znaku do uvozovek.

!

Vynutí zarovnání všech hodnot doleva. Pokud vynutíte zarovnání doleva, nemůžete použít zástupné symboly # a 0 pro číslice, můžete však použít zástupné symboly pro textové znaky.

*

Při použití tohoto zástupného symbolu se znak bezprostředně následující za hvězdičkou stane výplňovým znakem, což je znak použitý k vyplnění mezer. Aplikace Access zarovnává číselná data při zobrazení obvykle doprava a oblast vlevo od hodnoty vyplňuje mezerami. Výplňové znaky můžete přidat na kterékoli místo ve formátovacím řetězci. Aplikace Access vyplní všechny mezery zadaným znakem.

Například formát £##*~,00 zobrazí částku měny jako £45~~~~~,15. Počet znaků vlnovky (~) zobrazených v poli závisí na počtu mezer v poli tabulky.

%

Používá se jako poslední znak ve formátovacím řetězci. Vynásobí hodnotu stem a zobrazí výsledek se symbolem procent na konci.

E+, E-

– nebo –

e+, e-

Slouží k zobrazení hodnot v matematickém (exponenciálním) zápisu.

Tuto možnost použijte, pokud předdefinovaný matematický formát neposkytuje dostatek místa pro hodnoty. Znaky E+ nebo e+ použijte k zobrazení hodnot jako kladných exponentů a znaky E- nebo e- k zobrazení záporných exponentů. Tyto zástupné symboly je nutné použít s dalšími znaky.

Předpokládejme například, že pro číselné pole použijete formát 0,000E+00 a potom zadáte hodnotu 612345. Aplikace Access ji zobrazí jako 6,123E+05. Aplikace Access nejprve zaokrouhlí hodnotu dolů na tři desetinná místa (počet nul vpravo nebo vlevo od oddělovače desetinných míst). Potom vypočítá hodnotu exponentu z počtu číslic vpravo (popřípadě vlevo, v závislosti na jazykovém nastavení) od oddělovače desetinných míst v původní hodnotě. V tomto případě by původní hodnota měla vpravo od desetinné čárky číslice 12345 (pět číslic). Proto aplikace Access zobrazí výslednou hodnotu 6,123E+05, která je ekvivalentem hodnoty 6,123 x 105.

"Doslovný text"

Do uvozovek zadejte libovolný text, který se má uživatelům zobrazit.

[Barva]

Použije barvu u všech hodnot v příslušném oddílu formátu. Název barvy je třeba uzavřít do hranatých závorek a použít jeden z těchto názvů: černá, modrá, azurová, zelená, fialová, červená, žlutá nebo bílá.

Použití vlastního formátování u datových typů Číslo a Měna

 1. Otevřete tabulku v Návrhovém zobrazení a vyberte pole, které chcete formátovat,

 2. Na kartě Obecné klikněte do buňky vedle pole Formát a podle potřeby zadejte konkrétní formátovací znaky.

 3. Uložte práci stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Začátek stránky

Formáty pro datové typy Text

Datové typy Text a Memo nepřijímat předdefinovaných formátů, ale můžete použít vlastní formáty usnadnit data v tabulce. Například pokud pomocí webového formuláře shromažďovat čísla kreditních karet a uložte tyto hodnoty bez mezer, můžete použít vlastní formát přidáte do příslušných polí usnadnit čísla kreditních karet. Datové typy Text a Memo povolit dvě části formátu v řetězci. První část řetězec Určuje, jak se zobrazí text a druhý oddíl Určuje, jak prázdné hodnoty nebo řetězce nulové délky. Pokud nezadáte formátu, Access vlevo zarovná veškerý text v datových listech.

Vlastní formáty, které lze použít u datových typů Text, jsou uvedeny a popsány v následující tabulce.

Znak

Popis

@

Slouží k zobrazení jakéhokoli znaku, který je pro danou pozici ve formátovacím řetězci k dispozici. Pokud aplikace Access vloží všechny znaky v podkladových datech, zobrazí se všechny zbývající zástupné symboly jako mezery.

Pokud je například formátovací řetězec @@@@@ a podkladový text je ABC, bude text zarovnán doleva a na jeho začátku budou dvě mezery.

&

Slouží k zobrazení jakéhokoli znaku, který je pro danou pozici ve formátovacím řetězci k dispozici. Pokud aplikace Access vloží všechny znaky v podkladových datech, nezobrazí se místo zbývajících zástupných symbolů nic.

Pokud je například formátovací řetězec &&&&& a text je ABC, zobrazí se pouze text zarovnaný doleva.

!

Vynutí vyplnění zástupných znaků zleva doprava, nikoli zprava doleva. Tento znak je třeba použít na začátku každého formátovacího řetězce.

<

Vynutí zobrazení veškerého textu malými písmeny. Tento znak je třeba použít na začátku formátovacího řetězce, může mu však předcházet vykřičník (!).

>

Vynutí zobrazení veškerého textu velkými písmeny. Tento znak je třeba použít na začátku formátovacího řetězce, může mu však předcházet vykřičník (!).

*

Při použití tohoto zástupného znaku se znak bezprostředně následující za hvězdičkou stane výplňovým znakem, což je znak použitý k vyplnění mezer. Aplikace Access zarovnává text při zobrazení obvykle doleva a oblast vpravo od hodnoty vyplňuje mezerami. Výplňové znaky můžete přidat na kterékoli místo ve formátovacím řetězci. Aplikace Access vyplní všechny mezery zadaným znakem.

Mezera, +, -, $, ()

Kamkoli do vlastních formátovacích řetězců můžete podle potřeby vložit mezery, některé matematické symboly (+, -), finanční symboly ($, ¥, £) a závorky. Chcete-li použít jiné obvyklé matematické symboly, například lomítko (\ nebo /) nebo hvězdičku (*), uzavřete je do uvozovek. Tyto znaky můžete umístit kdekoli ve formátovacím řetězci.

"Doslovný text"

Do uvozovek zadejte libovolný text, který se má uživatelům zobrazit.

\

Vynutí v Accessu zobrazení znaku, který bezprostředně následuje. Výsledek je stejný jako při uzavření znaku do uvozovek.

[Barva]

Použije barvu pro všechny hodnoty v příslušném oddílu formátu. Název barvy je třeba uzavřít do hranatých závorek a použít jeden z těchto názvů: černá, modrá, azurová, zelená, fialová, červená, žlutá nebo bílá.

Poznámka: Po zadání formátu vyplní Access zástupné znaky daty z podkladového pole.

Použití vlastních formátů u textových polí

 1. Otevřete tabulku v návrhovém zobrazení.

 2. Vyberte pole, které chcete formátovat, a na kartě Obecné klikněte do buňky vedle pole Formát.

 3. Zadejte formát. Typ vlastního formátu, který můžete zadat, závisí na datovém typu vybraném pro pole.

 4. Uložte práci stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Začátek stránky

Formátování datového typu Datum a čas

V případě, že pro datový typ Datum a čas nezadáte předdefinovaný ani vlastní formát, použije aplikace Access automaticky formát Datum (obecné) – dd/m/rrrr h:nn:ss. Vlastní formáty pro pole typu Datum a čas mohou obsahovat dva oddíly, jeden pro datum a druhý pro čas. Tyto oddíly se oddělují pomocí středníku. Následujícím způsobem můžete například znovu vytvořit formát Datum (obecné): dd/m/rrrr;h:nn:ss.

Znak

Popis

Oddělovač data

Slouží k určení místa, kam má Access vložit oddělovač pro dny, měsíce a roky.

c

Zobrazí datum v obecném formátu.

d nebo dd

Zobrazí den v měsíci jako jednu nebo dvě číslice. Pro jednu číslici použijte jeden zástupný symbol. Pro dvě číslice použijte dva zástupné symboly.

ddd

Zkrátí den v týdnu na tři písmena.

Například pondělí se zobrazí jako pon.

dddd

Vypíše všechny dny v týdnu v nezkrácené podobě.

ddddd

Zobrazí datum v krátkém formátu.

dddddd

Zobrazí datum v dlouhém formátu.

w

Zobrazí číslo dne v týdnu.

Například pondělí se zobrazí jako 2.

m nebo mm

Zobrazí měsíc jako jednomístné nebo dvojmístné číslo.

mmm

Zkrátí název měsíce na tři písmena.

Například říjen se zobrazí jako říj.

mmmm

Vypíše všechny měsíce v nezkrácené podobě.

q

Zobrazí číslo aktuálního kalendářního čtvrtletí (1–4).

Například pro květnové datum zobrazí aplikace Access jako hodnotu čtvrtletí číslo 2.

r

Zobrazí číslo dne v roce (1–366).

rr

Zobrazí dvě poslední číslice roku.

Poznámka: Doporučujeme zadávat a zobrazovat všechny čtyři číslice roku.

rrrr

Zobrazí všechny číslice roku v rozsahu 0100–9999.

Oddělovač času

Slouží k určení místa, kam má Access vložit oddělovač pro hodiny, minuty a sekundy.

h nebo hh

Zobrazí hodinu jako jednu nebo dvě číslice.

n nebo nn

Zobrazí minuty jako jednu nebo dvě číslice.

s nebo ss

Zobrazí sekundy jako jednu nebo dvě číslice.

ttttt

Zobrazí čas v dlouhém formátu.

dop./odp.

Zobrazí hodnoty času ve 12hodinovém formátu s rozlišením dop. nebo odp. Access se při nastavení hodnoty opírá o údaj systémových hodin v počítači.

D/O nebo d/o

Zobrazí hodnoty času ve 12hodinovém formátu s rozlišením D/O nebo d/o. Access se při nastavení hodnoty opírá o údaj systémových hodin v počítači.

DOP.ODP.

Zobrazí hodnoty času ve 12hodinovém formátu. K rozlišení dopoledne a odpoledne použije Access označení zadané v místním nastavení Windows.

Mezera, +, -, $, ()

Kamkoli do vlastních formátovacích řetězců můžete podle potřeby vložit mezery, některé matematické symboly (+, -), finanční symboly ($, ¥, £) a závorky. Chcete-li použít jiné obvyklé matematické symboly, například lomítko (\ nebo /) nebo hvězdičku (*), uzavřete je do uvozovek. Můžete je umístit kamkoli.

\

Vynutí v Accessu zobrazení znaku, který bezprostředně následuje. Výsledek je stejný jako při uzavření znaku do uvozovek.

*

Při použití tohoto zástupného symbolu se znak bezprostředně následující za hvězdičkou stane výplňovým znakem, což je znak použitý k vyplnění mezer. Access zarovnává text při zobrazení obvykle doleva a oblast vpravo od hodnoty vyplňuje mezerami. Výplňové znaky můžete přidat na kterékoli místo ve formátovacím řetězci. Access vyplní všechny mezery zadaným znakem.

"Doslovný text"

Do uvozovek zadejte libovolný text, který se má uživatelům zobrazit.

[Barva]

Použije barvu pro všechny hodnoty v příslušném oddílu formátu. Název barvy je třeba uzavřít do hranatých závorek a použít jeden z těchto názvů: černá, modrá, azurová, zelená, fialová, červená, žlutá nebo bílá.

Další informace najdete v článku o formátování kalendářních dat a časů.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×