Výměna (kopírování, import, export) dat mezi aplikací Excel a Access

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Data lze mezi aplikacemi Microsoft Office Access a Microsoft Office Excel vyměňovat několika způsoby.

 • Chcete-li přenést data do aplikace Excel z aplikace Access, můžete je zkopírovat z datového listu aplikace Access a vložit do listu aplikace Excel, propojit databázi aplikace Access s listem aplikace Excel nebo exportovat data aplikace Access do listu aplikace Excel.

 • Chcete-li přenést data do aplikace Access z aplikace Excel, můžete data zkopírovat z listu aplikace Excel a vložit je do datového listu aplikace Access, importovat list aplikace Excel do tabulky aplikace Access nebo propojit list aplikace Excel s tabulkou aplikace Access.

  Poznámky: 

  • Slovo import má v aplikacích Excel a Access dva různé významy. V aplikaci Excel znamená trvalé připojení k datům, která lze obnovovat. V aplikace Access se vztahuje k jednorázovému přenesení dat do aplikace Access, avšak bez trvalého propojení dat.

  • Sešit aplikace Excel nelze uložit jako databázi aplikace Access. Aplikace Excel ani Access neobsahují funkci vytvoření databáze aplikace Access přímo z dat aplikace Excel.

Co chcete udělat?

Práce s přístup k datům v aplikaci Excel

Práce s daty aplikace Excel v aplikaci Access

Práce s daty aplikace Access v aplikaci Excel

Může se stát, že budete chtít pracovat s daty aplikace Access v sešitě aplikace Excel, abyste mohli využít výhod funkcí analýz dat a vytváření grafů, flexibility uspořádání a rozvržení dat nebo dalších funkcí, které nejsou v aplikaci Access k dispozici.

Kopírování dat aplikace Access do aplikace Excel

V aplikaci Access můžete zkopírovat data ze zobrazení datového listu a vložit je do sešitu aplikace Excel.

 1. Spusťte aplikaci Access a otevřete tabulku, dotaz nebo formulář obsahující záznamy, které chcete zkopírovat.

 2. Na kartě Domů klepněte na položku Zobrazení a potom klepněte na položku Zobrazení datového listu.

 3. Vyberte záznamy, které chcete kopírovat.

  Výběr konkrétních sloupců provedete přetažením přes sousedící záhlaví sloupců.

 4. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat Obrázek tlačítka .

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 5. Spusťte aplikaci Excel a otevřete sešit, do kterého chcete data vložit

 6. Klepněte na levý horní roh oblasti listu, kde se má objevit název prvního pole.

  Pokud nechcete, aby zkopírované záznamy nahradily existující záznamy, nesmí list obsahovat žádná data pod buňkou, na kterou klepnete, nebo vpravo od ní.

 7. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit Obrázek tlačítka .

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+V.

Začátek stránky

Export dat aplikace Access do aplikace Excel

Pomocí Průvodce exportem v aplikaci Access můžete exportovat objekt databáze aplikace Access, například tabulku, dotaz či formulář, nebo vybrané záznamy v zobrazení do sešitu aplikace Excel. Při provádění operace exportu můžete uložit podrobnosti pro budoucí použití nebo naplánovat automatické spuštění operace exportu v určených intervalech.

Zde jsou běžné scénáře exportu dat z aplikace Access do aplikace Excel:

 • Ve vašem oddělení nebo pracovní skupině je k práci s daty používána aplikace Access i aplikace Excel. Data ukládáte do databází, ale k analýze dat a distribuci jejích výsledků používáte aplikaci Excel. Váš tým nyní exportuje data do aplikace Excel podle potřeby, chtěli byste však tento proces zefektivnit.

 • Jste dlouhodobými uživateli aplikace Access, váš vedoucí však dává přednost zobrazení sestav v aplikaci Excel. V pravidelných intervalech kopírujete data do aplikace Excel, rádi byste však tento proces automatizovali a ušetřili si tak čas.

Další informace o exportu dat z aplikace Access do aplikace Excel naleznete v systému nápovědy aplikace Access.

Začátek stránky

Připojení k datům aplikace Access z aplikace Excel

Pro přenesení aktualizovatelných dat aplikace Access do aplikace Excel můžete vytvořit připojení, často ukládané v souboru ODC (Office Data Connection), k databázi aplikace Access a načíst všechna data z tabulky nebo dotazu. Hlavní výhodou připojení k datům aplikace Access místo jejich importování je možnost periodického vytváření analýz těchto dat v aplikaci Excel, aniž by bylo nutné je opakovaně kopírovat nebo exportovat z aplikace Access. Po připojení k datům můžete své sešity aplikace Excel také automaticky aktualizovat z původní databáze aplikace Access, kdykoli je tato databáze aktualizována na základě nových informací. Můžete například aktualizovat souhrnnou sestavu rozpočtu vytvořenou v aplikaci Excel, kterou rozesíláte každý měsíc, aby obsahovala data z aktuálního měsíce.

 1. Klepněte na buňku, kam chcete vložit data z databáze aplikace Access.

 2. Na kartě Data klepněte v části Načíst externí data na položku Načíst externí data z aplikace Access.

  Obrázek pásu karet aplikace Excel

 3. V rozevíracím seznamu Oblast hledání vyhledejte databázi aplikace Access, kterou chcete importovat, a poklepejte na tento soubor.

  V dialogovém okně Vybrat tabulku klepněte na tabulku nebo dotaz, který chcete importovat, a klepněte na tlačítko OK.

 4. V dialogovém okně Importovat data proveďte následující kroky:

  • Ve skupinovém rámečku Vyberte způsob zobrazení dat proveďte jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li zobrazit data jako Tabulka, vyberte položku Tabulka.

   • Pokud chcete zobrazit data jako sestava kontingenční tabulky, vyberte Sestava kontingenční tabulky.

   • Zobrazení dat jako sestava kontingenčního grafu a kontingenční tabulky, vyberte sestavu kontingenčního grafu a kontingenční tabulky.

  • Případně klepněte na položku Vlastnosti a nastavte možnosti aktualizace, formátování a rozvržení importovaných dat a potom klepněte na tlačítko OK.

  • Ve skupinovém rámečku Umístění dat proveďte jednu z následujících akcí:

   • Když chcete data vložit na vybrané místo, klikněte na Existující list.

   • Chcete-li data umístit do levého horního rohu nového listu, klepněte na položku Nový list.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

  Aplikace Excel umístí oblast externích dat do umístění, které zadáte.

Další informace o připojování k dat najdete v tématu připojení k externím datům (Importovat).

Začátek stránky

Práce s daty aplikace Excel v aplikaci Access

Chcete pracovat s daty aplikace Excel v databázi aplikace Access a využít výhod funkcí správy dat, zabezpečení nebo přístupu více uživatelů, které aplikace Access nabízí. Přestože aplikace Access obsahuje mnoho užitečných funkcí, zejména dvě z nich mohou být pro uživatele dat aplikace Excel užitečné:

 • Sestavy    Pokud jste zběhlí v navrhování sestav aplikace Access a chcete shrnout a uspořádat data aplikace Excel v tomto typu sestavy, můžete vytvořit sestavu aplikace Access. Můžete například vytvořit flexibilnější sestavy jako jsou skupinové a souhrnné sestavy, tištěné štítky a grafické sestavy.

 • Formuláře    Chcete-li použít formulář k vyhledání nebo zobrazení dat v aplikaci Excel, můžete vytvořit formulář aplikace Access. Můžete například vytvořit formulář aplikace Access, který bude zobrazovat pole v jiném pořadí než je pořadí sloupců na listě nebo snadněji zobrazovat delší řádky dat na jedné obrazovce.

Další informace o práci s formuláři a sestavami aplikace Access naleznete v systému nápovědy aplikace Access.

Začátek stránky

Kopírování dat aplikace Excel do aplikace Access

V aplikaci Excel můžete zkopírovat data ze zobrazení listu a vložit je do datového listu aplikace Access.

Poznámka: Při vkládání dat z více polí na listu do datového listu zkontrolujte, zda pořadí sloupců odpovídá pořadí dat, která chcete zkopírovat. Vložíte-li data z více polí do formuláře, vloží aplikace Access data do polí se stejným názvem jako zdrojová pole bez ohledu na jejich pořadí ve formuláři. Pokud data, která chcete zkopírovat, obsahuje pole, jež v cílovém formuláři neexistují, zobrazí aplikace Access výzvu, zda chcete vložit pouze pole s odpovídajícími názvy. Jestliže neexistují žádná pole se shodnými názvy, vloží aplikace Access pole podle pořadí karet cílového formuláře. Toto pořadí vám však nemusí vyhovovat. Pokud se názvy polí ve zdroji liší od názvů polí v cílovém umístění, můžete vložit data do datového listu namísto do formuláře.

 1. Spusťte aplikaci Excel a potom otevřete list obsahující data, která chcete kopírovat.

 2. Vyberte řádky, které chcete kopírovat.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat Obrázek tlačítka .

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 4. Spusťte aplikaci Access a otevřete tabulku, dotaz nebo formulář, do kterého chcete vložit řádky.

 5. Na kartě Datový list ve skupině Zobrazení klepněte na položku Zobrazení a potom klepněte na položku Zobrazení datového listu.

  Pás karet aplikace Access

 6. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Nahrazení záznamy, vyberte tyto záznamy a klikněte na kartě Domů ve skupině Schránka na Vložit Obrázek tlačítka .

   Pás karet aplikace Access

   Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+V.

  • Chcete-li přidat data jako nové záznamy, klepněte na kartě Domů ve skupině Schránka v nabídce Úpravy na příkaz Přidat.

Začátek stránky

Import dat aplikace Excel do aplikace Access

Chcete-li uložit data aplikace Excel do databáze aplikace Access a nadále potom používat a spravovat data v aplikaci Access, můžete data importovat. Při importu aplikace Access uloží data do nové nebo existující tabulky, aniž by změnila data v aplikaci Excel. Během operace importu lze importovat vždy jen jeden list. Chcete-li importovat data z více listů, opakujte import pro každý list.

Obvyklé scénáře importu dat aplikace Excel do aplikace Access:

 • Jste dlouhodobým uživatelem aplikace Excel, ale postupem času chcete pro práci s těmito daty používat aplikaci Access. Data na listech aplikace Excel chcete přesunout do jedné nebo více nových databází aplikace Access.

 • Vaše oddělení nebo pracovní skupina používá aplikaci Access, ale občas obdrží data ve formátu aplikace Excel, která je nutné sloučit s databází aplikace Access. Jakmile tyto listy aplikace Excel obdržíte, chcete je naimportovat do databáze.

 • Aplikaci Access používáte ke správě dat, ale týdenní zprávy získané od ostatních členů týmu jsou v podobě sešitů aplikace Excel. Rádi byste proces importu zefektivnili, abyste zajistili, že data se budou do databáze importovat každý týden v určenou dobu.

Další informace o importu dat z aplikace Excel do aplikace Access naleznete v systému nápovědy aplikace Access.

Začátek stránky

Propojení dat v aplikaci Excel z aplikace Access

Můžete propojit rozsah aplikace Excel s databází aplikace Access v podobě tabulky. Tento postup je výhodný tehdy, když chcete oblast dále udržovat v aplikaci Excel, ale zároveň chcete, aby byla dostupná z aplikace Access. Tento typ propojení se vytváří v databázi aplikace Access, nikoli v aplikaci Excel.

Při propojení s listem nebo propojenou oblastí aplikace Excel je v aplikaci Access vytvořena nová tabulka, která je propojena se zdrojovými buňkami. Všechny změny provedené ve zdrojových buňkách v aplikaci Excel se projeví v propojené tabulce. Obsah příslušné tabulky v aplikaci Access nelze upravovat. Chcete-li přidat, změnit nebo odstranit data, je nutné změny provést ve zdrojovém souboru.

Obvyklé scénáře propojení listu aplikace Excel z aplikace Access:

 • Chcete nadále uchovávat data v listech aplikace Excel, ale chcete být schopni využívat výkonných funkcí vytváření dotazů a sestav aplikace Access.

 • Vaše oddělení nebo pracovní skupina používá aplikaci Access, avšak data z externích zdrojů, která používáte, jsou uložena v listech aplikace Excel. Nechcete udržovat kopie externích dat, ale chcete být schopni pracovat s těmito daty v aplikaci Access.

Další informace o propojení dat z aplikace Access do aplikace Excel naleznete v systému nápovědy aplikace Access.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×