Výběr možností gramatiky a stylu (čeština)

Tento článek vysvětluje možnosti nastavení gramatiky a stylu dokumentu, které můžete zvolit v dialogovém okně Nastavení gramatiky pro aplikace Microsoft Word a Microsoft Outlook.

Poznámka:  Pokud nastavujete možnosti pro text napsaný v jiném jazyce, než je vaše jazyková verze Wordu a Outlooku, můžou se možnosti odlišovat.

Možnosti gramatiky a stylu se liší v závislosti na vaší instalaci Office 2016 – níže jsme je rozdělili na karty Klikni a spusť a Instalační služba MSI. Než přejdete na jednu z těchto karet, ověřte si nejdřív následujícím postupem, jaký typ instalace máte:

 1. Spusťte některou z aplikací Office 2016.

 2. V nabídce Soubor vyberte Účet.

 3. V instalacích Office 2016 metodou Klikni a spusť budete mít tlačítko Možnosti aktualizace.

  Instalace pomocí Instalační služby MSI tlačítko Možnosti aktualizace nemají. Uvidíte jenom tlačítko O aplikaci <název aplikace>.

  Instalace typu Klikni a spusť mají na stránce Účet tlačítko Možnosti aktualizace. Instalace založené na MSI toto tlačítko nemají.

V tomto článku:

Zobrazení dialogového okna Nastavení gramatiky

Mezery

Interpunkce

Gramatika

Obnovení původního nastavení pravidel

Zobrazení dialogového okna Nastavení gramatiky

Outlook

 1. Vytvořte nebo otevřete položku.

 2. Klikněte na kartu Soubor a pak klikněte na Možnosti.

 3. Klikněte na Pošta a pak klikněte na Možnosti editoru.

 4. Klikněte na Kontrola pravopisu a mluvnice.

 5. V části Při kontrole pravopisu v aplikaci Outlook vyberte Nastavení.

Word

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak klikněte na Možnosti.

 2. Klikněte na Kontrola pravopisu a mluvnice.

 3. V části Při opravě pravopisu a gramatiky v aplikaci Word klikněte na Nastavení.

  Dialogové okno Nastavení gramatiky

Mezery

 • Chybějící mezera před interpunkcí    Zvýrazní chybějící mezeru očekávanou před interpunkčním znaménkem. Sada interpunkčních znamének pro tuto možnost se liší podle jazyka. V případě, že se před konkrétním interpunkčním znaménkem očekává jednomístná mezera, ale žádná se nenajde, pak toto pravidlo navrhne její přidání. Příklad: They were(about to leave) by se opravilo na They were (about to leave). Sada interpunkčních znamének pro tuto možnost se liší podle jazyka.

 • Neočekávaná mezera před interpunkcí    Zvýrazní výskyt neočekávané mezery před interpunkčním znaménkem. Sada interpunkčních znamének pro tuto možnost se liší podle jazyka. V případě, že se před konkrétním interpunkčním znaménkem neočekává žádná mezera, ale nachází se tam, pak toto pravidlo navrhne její odebrání. Příklad: Mary , still wondering about the photos by se opravilo na Mary, still wondering about the photos.

 • Neočekávaná mezera před interpunkcí a chybějící mezera po interpunkci    Zvýrazní výskyt neočekávané mezery před interpunkčním znaménkem a chybějící mezeru očekávanou po interpunkčním znaménku. Pokud se najde neočekávaná mezera před interpunkčním znaménkem a zároveň se zjistí chybějící mezera za ním, navrhne toto pravidlo odebrání neočekávané mezery a vložení chybějící mezery. Příklad: Mary ,still wondering about the photos by se opravilo na Mary, still wondering about the photos.

 • Chybějící mezera po interpunkci    Zvýrazní chybějící mezeru očekávanou za interpunkčním znaménkem. Sada interpunkčních znamének pro tuto možnost se liší podle jazyka. V případě, že se za konkrétním interpunkčním znaménkem očekává mezera, ale žádná se nenajde, pak toto pravidlo navrhne její přidání. Příklad: He was up all night,and asleep all day by se opravilo na He was up all night, and asleep all day.

 • Neočekávaná mezera za interpunkcí    Zvýrazní výskyt neočekávané mezery za interpunkčním znaménkem. Sada interpunkčních znamének pro tuto možnost se liší podle jazyka. V případě, že se za konkrétním interpunkčním znaménkem neočekává žádná mezera, ale nachází se za ním, pak toto pravidlo navrhne její odebrání. Příklad: There are ( brackets) by se opravilo na There are (brackets).

 • Neočekávaná mezera mezi slovy    Zvýrazní výskyt neočekávané mezery mezi slovy. Toto pravidlo rozpozná dvě mezery mezi slovy věty nebo mezi interpunkcí a slovy ve větě. Příklad: The final date is November 18th by se opravilo na The final date (is November) 18th.

Interpunkce

 • Několik interpunkčních znamének po sobě   Zvýrazní výskyt neočekávané mezery mezi slovy. Toto pravidlo dokáže rozpoznat dvě nebo více interpunkčních znamének po sobě (stejných nebo různých). Příklad: Mary,, still wondering about the photos by se opravilo na Mary, still wondering about the photos. Sada interpunkčních znamének pro tuto možnost se liší podle jazyka.

 • Použití středníku    Zaměřuje se na použití středníku místo čárky ve dvou souvisejících (ale nezávislých) větách, které nejsou spojeny souřadnými spojkami, jako je třeba „and“ nebo „but“. Příklad: They don't have a discussion board, the website isn't big enough for one yet by se opravilo na They don't have a discussion board; the website isn't big enough for one yet.

 • Použití čárky    Zaměřuje se na nepoužití čárky před hlavní větou, pokud věta začíná spojkou „if“. Příklad: If you're like me you've already seen this movie by se opravilo na If you're like me, you've already seen this movie.

 • Čárka po úvodní frázi     Zaměřuje se na absenci čárky po krátké úvodní frázi, jako je „however“ nebo „for example“, před následující nezávislou větou. Příklad: First of all we must make sure the power is off by se opravilo na First of all, we must make sure the power is off .

 • Chybějící otazník    Zaměřuje se na absenci otazníku na konci tázací věty. Pište otazník na konci všech vět, které představují otázku. Příklad: How many cats does he have. by se opravilo na How many cats does he have?

Gramatika

Chybně použitá slova se určují podle pěti pravidel

 • Přídavné jméno použité místo příslovce    Zaměřuje se na používání přídavných jmen a příslovcí (například real/really). Přídavná jména (např. real) označují vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen, zatímco příslovce (například really) vyjadřují bližší okolnosti dějů a vlastností (sloves). Příklad: He is driving real carefully by se opravilo na He is driving really carefully.

 • 2. stupeň přídavných jmen    Zaměřuje se na použití příslovce „více“ a „nejvíce“ s 2. stupněm přídavného jména. Nepoužívejte 2. stupeň přídavných jmen s příslovci „more“, „most“, „less“ nebo „least“. Příklad: This is more bigger than I thought by se opravilo na This is bigger than I thought.

 • Běžně zaměňovaná slova    Zaměřuje se na slova, která vyžadují zvláštní pozornost, protože znějí podobně a mohou mít související význam. Často představují různé slovní druhy a jinak se píší. Zaměřuje se také na nesprávné použití „of“ namísto „have“ v konstrukcích s pomocnými slovesy. V konstrukcích s pomocnými slovesy, které vyjadřují pravděpodobnost, možnost, nutnost apod. (např. could, can't, may a will), používejte „have“, ne „of“. Příklad: Could you please advice me? by se opravilo na Could you please advise me?I could of known that. by se opravilo na I could have known that.

 • Neurčitý člen    Zaměřuje se na použití neurčitého členu „a“ před slovy začínajícími vyslovovanou souhláskou a neurčitého členu „an“ před slovy začínajícími vyslovovanou samohláskou. Příklad: We waited for at least a hour by se opravilo na We waited for at least an hour.

 • Příliš mnoho determinátorů    Zaměřuje se na konkrétní determinátory (členy, přivlastňovací zájmena a ukazovací zájmena), které by se neměly kombinovat. Příklad: I gave her a the carrot by se mohlo opravit na I gave her a carrot.

Jmenná spojení zahrnují dvě pravidla

 • Shoda v čísle jmenných spojení     Zaměřuje se na shodu čísla se jmennými spojeními, aby se zajistila shoda v čísle u slov v rámci jednoho jmenného spojení (jednotné a množné číslo). Příklad: I would like to buy this apples by se mohlo opravit na I would like to buy these apples nebo na I would like to buy this apple.

 • Přivlastňovací pád a množné číslo    Zaměřuje se na nesprávné použití přivlastňovacích tvarů a množného čísla. Podstatná jména v přivlastňovacím tvaru vyžadují apostrof. U přivlastňovacího zájmena „its“ apostrof není – na rozdíl od staženého tvaru „it's“ (který představuje „it is“ nebo „it has“). Příklad: As long as its doing its job, we're happyby se mohlo opravit na As long as its doing it’s job, we're happy.

Velká písmena ve větách    Zaměřuje se na slova s nesprávně použitými velkými písmeny. Zaměřuje se na členy, krátké předložky a spojky, které by se měly v angličtině v názvech psát malými písmeny. První slovo v nadpisu má velké písmeno Příklad: Anglický název románu „O myších a lidech“, „Of Mice And Men“, by se opravil na Of Mice and Men.

Dělení slov    Dělení slov navrhne spojovník k propojení slov ve funkci přívlastku, pokud se přívlastek skládá z více slov. Příklad: Our five year old son is learning to read by se opravilo na Our five-year-old son is learning to read. „are to be“ se opraví na „should be“. Toto pravidlo se uplatňuje u číslovek 21 až 99.

Slovesná spojení zahrnují dvě pravidla

 • Nesprávný slovesný tvar po pomocném slovesu    Zaměřuje se na nesprávný tvar slovesa po pomocném slovese. Po pomocném slovesu (které vyjadřuje osobu, číslo, způsob, čas atd.) použijte správný tvar slovesa. Příklad: They had ate by the time she arrived by se opravilo na They had eaten by the time she arrived.

 • Použití sloves    Zaměřuje se na použití slovesa „have“ místo předložky „of“ v konstrukcích s pomocným slovesem, například could, can't, may a will. Příklad: I could of known that by se opravilo na I could have known that.

Shoda podmětu s přísudkem    Zaměřuje se na shodu podmětu s přísudkem v čísle. Podmět a přísudek se musí shodovat v čísle. Tyto větné členy musí být buď oba v jednotném čísle, nebo oba v množném čísle. Příklad: The teacher want to see him by se opravilo na The teacher wants to see him.

Obnovení původního nastavení pravidel

Pokud chcete obnovit výchozí stav nastavení, klikněte v dialogovém okně Nastavení gramatiky na Obnovit vše.

Pokud máte názory nebo návrhy k funkcím kontroly pravopisu a gramatiky v editoru, publikujte je prosím tady.

Co chcete udělat?

Zobrazení dialogového okna Nastavení gramatiky

Volba způsobu zjišťování chyb s mezerami

Volba způsobu zjišťování gramatických a interpunkčních chyb

Obnovení původního nastavení pravidel

Zobrazení dialogového okna Nastavení gramatiky

Outlook

 1. Vytvořte nebo otevřete položku.

 2. Klikněte na kartu Soubor a pak klikněte na Možnosti.

 3. Klikněte na Pošta a pak klikněte na Možnosti editoru.

 4. Klikněte na Kontrola pravopisu a mluvnice.

 5. V části Při kontrole pravopisu v aplikaci Outlook klikněte na Nastavení.

Word

 1. Klikněte na kartu Soubor a pak klikněte na Možnosti.

 2. Klikněte na Kontrola pravopisu a mluvnice.

 3. V části Při opravě pravopisu a gramatiky v aplikaci Word klikněte na Nastavení.

Začátek stránky

Volba způsobu zjišťování chyb s mezerami

Mezery

Tato možnost vám se zaměřuje na následující chyby v mezerách:

 • Chybná mezera za interpunkcí    Za většinou interpunkčních znamének se dělá mezera. Mezera se ale nedělá za levou závorkou a levými uvozovkami.

  • Příklad: Za svou ( částečně opsanou) práci nedostal dobrou známku. by se opravilo na Za svou (částečně opsanou) práci nedostal dobrou známku.

  • Příklad: Řekl: „ Ať už jsi pryč!“ by se opravilo na Řekl: "Ať už jsi pryč."

 • Chybná mezera před interpunkcí    Před většinou interpunkčních znamének se nedělá mezera. Před levou závorkou a levými uvozovkami se ale mezera dělá.

  • Příklad: Každý by chtěl víc parkovacích míst , lepší jídlo, volnou pracovní dobu. by se opravilo na Každý by chtěl víc parkovacích míst, lepší jídlo, volnou pracovní dobu.

  • Příklad: V oběžníku psali, že večírek (pro zaměstnance ) se přesouvá. by se opravilo na V oběžníku psali, že večírek (pro zaměstnance) se přesouvá.

 • Chybná mezera za interpunkcí    Za většinou interpunkčních znamének se dělá mezera. Mezera se ovšem nedělá za levou závorkou a levými uvozovkami.

  • Příklad: Okopírujte si tyhle grafy,zprávy, oběžníky. by se opravilo na Okopírujte si tyhle grafy, zprávy, oběžníky.

  • Příklad: Za svou (částečně opsanou)práci nedostal dobrou známku. by se opravilo na Za svou (částečně opsanou) práci nedostal dobrou známku.

 • Chybná mezera před interpunkcí    Před většinou interpunkčních znamének se nedělá mezera. Výjimkou je levá závorka a levé uvozovky.

  • Příklad: Každý by chtěl víc peněz ,lepší auto, míň práce. by se opravilo na Každý by chtěl víc peněz, lepší auto, míň práce.

  • Příklad: Ve zprávě bylo, že večírek (pro zaměstnance )se přesouvá. by se opravilo na Ve zprávě bylo, že večírek (pro zaměstnance) se přesouvá.

 • Chybějící mezera před interpunkcí    Před většinou interpunkčních znamének se nedělá mezera. Před levou závorkou a levými uvozovkami se ale mezera dělá.

  • Příklad: V oběžníku psali, že večírek( pro zaměstnance) se přesouvá. by se opravilo na V oběžníku psali, že večírek (pro zaměstnance) se přesouvá.

  • Příklad: Horatiovo slavné„ Carpe diem“ se objevuje v Ódách. by se opravilo na Horatiovo slavné „Carpe diem“ se objevuje v Ódách.

 • Přebytečné mezery    Mezi slovy ve větě se dělá jen jedna mezera.

  • Příklad: Zastupuje stát, jež je  členem EU. by se opravilo na Zastupuje stát, jež je členem EU.

  • Příklad: Mám ji ze  všech nejraději. by se opravilo na Mám ji ze všech nejraději.

Začátek stránky

Volba způsobu zjišťování gramatických a interpunkčních chyb

Velká písmena

Vlastní jména se píší s velkým písmenem. Ve víceslovných názvech se píše s velkým písmenem zpravidla první slovo a další se řídí pravidly podle konkrétní situace.

 • Příklad: Brali se v kostele Svaté Markéty. by se opravilo na Brali se v kostele svaté Markéty.

 • Příklad: Na Internetu jsem zjistil, že... by se opravilo na Na internetu jsem zjistil, že...

Zaměňovaná slova

Často zaměňovaná slova

Vypadá to, že na tomto místě mělo být jiné slovo.

 • Příklad: Nejsem si sto procentně jistá. by se opravilo na Nejsem si stoprocentně jistá.

 • Příklad: Přes víkend musím byt doma. by se opravilo na Přes víkend musím být doma.

Interpunkce

Chybná čárka

Čárkou oddělují věty v souvětí a několikanásobné větné členy nespojené spojkou. V případě spojky souřadné se čárka zpravidla nepíše.

 • Příklad: Stačilo aby poslal písemný posudek. by se opravilo na Stačilo, aby poslal písemný posudek.

 • Příklad: Uveďte, zda se jedná o stavbu trvalou, dočasnou, apod. by se opravilo na Uveďte, zda se jedná o stavbu trvalou, dočasnou apod.

Vypadá to, že některá interpunkční znaménka přebývají nebo jsou na špatném místě.

 • Příklad: Vyrůstají tu nejen výborní studenti,, ale i sportovci. by se opravilo na Vyrůstají tu nejen výborní studenti, ale i sportovci.

 • Příklad: Okopírujte si tyhle grafy, zprávy, oběžníky.. by se opravilo na Okopírujte si tyhle grafy, zprávy, oběžníky.

Shoda

Vypadá to, že přídavné jméno by mělo mít jiný tvar.

 • Příklad: Za úspěchy vděčíme dlouhodobých partnerům. by se opravilo na Za úspěchy vděčíme dlouhodobým partnerům.

 • Příklad: Týká se to firem obchodujícím s ČR. by se opravilo na Týká se to firem obchodujících s ČR.

Zdá se, že shoda přísudku s podmětem není v pořádku.

 • Příklad: Studenti, kteří zaplatily, jdou domů. by se opravilo na Studenti, kteří zaplatili, jdou domů.

 • Příklad: Někteří učitelé nechtěly. by se opravilo na Někteří učitelé nechtěli.

Číslovky

Psaní číslovek

Zdá se, že číslovka spojená s dalším výrazem by se měla psát jinak. Naznačení výslovnosti číslovky prostřednictvím přípony není správné.

 • Příklad: Opište to 4 krát. by se opravilo na Opište to 4krát.

 • Příklad: To se týká všech dětí mladších 10-ti let. by se opravilo na To se týká všech dětí mladších 10 let.

Užití spojovníku nebo pomlčky

Některé víceslovné výrazy a spojka „-li“ se píší se spojovníkem, zatímco pomlka ve větě se vyjadřuje pomlčkou. Pomlčka (používaná i pro vyjádření rozsahu) se odděluje z obou stran mezerou, ale spojovník ne.

 • Příklad: Děkujeme za vaši spolu-práci. by se opravilo na Děkujeme za vaši spolupráci.

 • Příklad: Je–li to tak, souhlasím. by se opravilo na Je-li to tak, souhlasím.

Předložky

Zdá se, že by předložka měla vypadat jinak.

 • Příklad: Tohle bylo jednou s podmínek. by se opravilo na Tohle bylo jednou z podmínek.

 • Příklad: Jsem si jistá sama s sebou. by se opravilo na Jsem si jistá sama sebou.

Nesprávný tvar zájmena

Zdá se, že by toto zájmeno mělo být v jiném tvaru.

 • Příklad: Tak mně napadá, že to tak není. by se opravilo na Tak napadá, že to tak není.

 • Příklad: Děkuji za Vaší dobrotu. by se opravilo na Děkuji za Vaši dobrotu.

Začátek stránky

Obnovení původního nastavení pravidel

Pokud chcete obnovit výchozí stav nastavení, klikněte v dialogovém okně Nastavení gramatiky na Obnovit vše.

Viz taky

Výběr možností pro gramatiku a styl v Office 2013 a starších verzích

Volba způsobu kontroly pravopisu a mluvnice ve Wordu 2016 pro Mac

Kontrola pravopisu a gramatiky v Office 2010 a novějších verzích

Kontrola pravopisu a gramatiky v Office 2007

Kontrola pravopisu a gramatiky v Office 2016 pro Mac

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×