Výběr a použití šablon aplikace Access 2007

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V tomto článku

Základní informace

Krok 1: Vyberte šablonu

Krok 2: Přizpůsobení šablony

Krok 3: Přidání dat do nové databáze

Krok 4: Vyhledání záznamů


Přehled

Aplikace Microsoft Office Access obsahuje řadu profesionálně navržených šablon databáze, které usnadňují zahájení práce s efektivní databází. Každá šablona vytvoří ucelené řešení, které můžete použít buď bez jakýchkoli úprav, nebo si je můžete přizpůsobit podle svých potřeb. Každá šablona obsahuje předdefinované tabulky, formuláře, sestavy, dotazy, makra a relace, které mohou posloužit jako zdroj nápadů pro vlastní úpravy databáze.

Navíc můžete klepnutím na odkazy v aplikaci Access snadno stáhnout další šablony databáze aplikace Access z webu Microsoft Office Online. Poté, co vyberete šablonu a upravíte si ji podle svých potřeb, můžete přidat data a přecházet mezi záznamy.

Krok 1: Výběr šablony

Můžete buď vybrat jednu ze šablon nainstalovaných společně s aplikací Access, nebo procházením vybrat šablonu online.

Výběr nainstalované šablony

 1. V okně Začínáme s aplikací Microsoft Access klepněte ve skupinovém rámečku Kategorie šablon na položku Místní šablony.

  Seznam dostupných šablon   

Šablona

Použití

Majetek

Sledování aktiv včetně podrobností a informací o majitelích. Aktiva můžete roztřídit do kategorií a zaznamenat jejich stav, datum pořízení, místo a majitele.

Kontakty

Správa informací o lidech, s nimiž váš tým spolupracuje, například o zákaznících a partnerech. Můžete sledovat jména a adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy a případně připojit i fotografii.

Události

Sledování nadcházejících schůzek, konečných termínů a dalších důležitých událostí. Můžete v ní zaznamenávat název, místo, čas začátku, čas konce, popis a připojit také obrázek.

Učitelský sbor

Správa důležitých informací o členech fakulty, například telefonních čísel, adres, informací o kontaktech pro případ nouze a zaměstnaneckých dat.

Problémy

Správa a sledování sady potíží nebo problémů. Můžete přiřazovat problémy, určovat jejich prioritu a sledovat jejich průběh od začátku do konce.

Marketingové projekty

Správa podrobností o marketingovém projektu a plánu a sledování výstupů projektu.

Projekty

Správa úloh a sledování rozpočtu pro jeden nebo více projektů.

Prodejní kanály

Sledování pokroku předpokládaných prodejů v rámci malé skupiny prodejců.

Studenti

Správa informací o studentech, včetně kontaktů pro případ nouze, lékařských informací a informací o jejich opatrovnících.

Úkoly

Umožňuje sledovat skupinu pracovních položek, které vy nebo váš tým musíte dokončit.

Northwind 2007

Slouží k vytvoření systému sledování objednávek. Je nutné odstranit vzorová data.

 1. Klepněte na šablonu, na které chcete založit svou databázi.

 2. Do pole Název souboru zadejte název databáze.

 3. Chcete-li pro novou databázi vybrat určité umístění, klepněte na ikonu souboru vedle pole Název souboru.

  Tip: Chcete-li databázi propojit s webem služby Windows SharePoint Services, zaškrtněte políčko Vytvořit databázi a propojit ji s webem služby Windows SharePoint Services.

 4. Klepněte na tlačítko Vytvořit.

Nová databáze je nyní připravena k použití a lze ji podle potřeby upravovat.

Výběr online šablony

 1. V okně Začínáme s aplikací Microsoft Access proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li procházet všechny uvedené šablony, klepněte ve skupinovém rámečku Kategorie šablon na možnost Uvedené a vyberte požadovanou šablonu.

  • Chcete-li vybrat online šablonu podle tématu, klepněte na téma Z webu služby Microsoft Online a potom vyberte požadovanou šablonu.

 2. Do pole Název souboru zadejte nový název a potom klepnutím na ikonu souboru vedle textového pole vyberte umístění pro novou databázi.

 3. Klepněte na tlačítko Stáhnout.

Tip: Chcete-li databázi propojit s webem služby Windows SharePoint Services, zaškrtněte políčko Vytvořit databázi a propojit ji s webem služby Windows SharePoint Services.

Nová databáze je nyní připravena k použití a lze ji podle potřeby upravovat.

Začátek stránky

Krok 2: Přizpůsobení šablony

Po výběru šablony je možné ji upravit podle potřeby. Databáze vytvořená ze šablony obsahuje několik integrovaných, předem navržených tabulek, formulářů a sestav, se kterými můžete ihned začít pracovat. Pokud vytvoříte databázi ze šablony, aplikace Access vytvoří tabulky a další objekty potřebné k účelu, ke kterému byla šablona navržena. V některých případech je struktura databáze v šabloně složitá a možná bude třeba některé části její struktury přizpůsobit. Pokud upravujete návrh poskytnutých tabulek, je nutné dávat pozor, aby se nenarušila platnost existujících vztahů. Zjistíte-li, že potřebujete ve struktuře šablony provést rozsáhlé změny, pravděpodobně bude snadnější začít s prázdnou databází.

Při úpravě šablony se snažte vyhnout přejmenování polí a tabulek. Tato pole nebo tabulky mohou být používány v jiných objektech databáze, například ve formulářích a sestavách, a jejich přejmenování může způsobit, že ostatní objekty databáze, které odkazují nebo závisí na těchto názvech polí a tabulek, nemusí pracovat správně. Předtím než přejmenujete tabulku v navigačním podokně nebo než přejmenujete pole v zobrazení datového listu nebo v návrhovém zobrazení, měli byste se ujistit, že je zapnuta funkce automatických oprav názvů. Funkce Automatické opravy názvů automaticky šíří změny v názvech polí, tabulek, formulářů nebo sestav do ostatních objektů napříč databází. Nastavení Automatické opravy názvů je obvykle u všech nových databází zapnuto.

Přizpůsobení formuláře nebo sestavy

Formulář nebo sestavu šablony lze přizpůsobit několika způsoby. Můžete například změnit formát formuláře tím, že jej otevřete v zobrazení rozložení a vyberete nový formát ze skupiny Automatický formát (na kartě Formát). Formulář nebo sestavu lze také přizpůsobit přidáním nových polí. Přidáte-li do formuláře nebo sestavy pole, vytvoříte v tomto formuláři nebo sestavě Ovládací prvek. Chcete-li přizpůsobit stávající ovládací prvky v šabloně, můžete změnit jejich vlastnosti.

Přidání nového ovládacího prvku do formuláře nebo sestavy

 1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na formulář nebo sestavu, do které chcete ovládací prvek přidat, a potom klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Klepněte na kartu Návrh.

 3. Ve skupině Ovládací prvky klepněte na ovládací prvek, který chcete přidat, a potom klepněte na tlačítko Použít průvodce ovládacích prvků.

  Příkaz Použít průvodce ovládacích prvků ve skupině Ovládací prvky

 4. Vytvořte a přizpůsobte nový ovládací prvek podle pokynů v průvodci.

Další informace o vytváření formulářů a sestav získáte pomocí odkazů v části Viz také.

Změna ovládacího prvku

Vzhled existujícího ovládacího prvku ve formuláři nebo sestavě si můžete přizpůsobit. Formát zobrazení se mění pomocí vlastnosti pole Formát. Vlastnost pole Formát je pak v nově vytvořených formulářích a sestavách automaticky zděděna ovládacími prvky založenými na tomto poli.

Nastavení formátu zobrazení v zobrazení datového listu

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít otevřete databázi obsahující ovládací prvek, který chcete změnit.

 3. V navigačním podokně poklepejte na tabulku, která obsahuje pole, jehož formát chcete nastavit.

  Tabulka se otevře v zobrazení datového listu.

 4. Klepněte na pole, jehož formát zobrazení chcete nastavit.

 5. Na kartě datový list ve skupině datový typ a formátování klikněte na šipku rozevíracího seznamu vedle pole Formát a vyberte formát. Obrázek pásu karet aplikace Access se skupinou Datový typ a formátování

  Pole se zobrazí s novým formátem zobrazení.

Nastavení formátu zobrazení v návrhovém zobrazení

 1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

 2. V dialogovém okně Otevřít otevřete databázi obsahující ovládací prvek, který chcete změnit.

 3. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, která obsahuje pole, jehož formát zobrazení chcete změnit, a pak klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  Tabulka se otevře v návrhovém zobrazení.

 4. Klepněte na pole, jehož formát zobrazení chcete nastavit.

 5. Ve skupinovém rámečku Vlastnosti pole vyberte na kartě Obecné formát zobrazení ze seznamu Formát.

 6. Chcete-li změny uložit, klepněte na Panelu nástrojů Rychlý přístup na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Krok 3: Přidání dat do nové databáze

Po výběru šablony a dokončení případného přizpůsobení můžete do databáze přidat data importem nebo propojením externích dat.

Import dat

Data lze importovat v několika formátech včetně sešitů aplikace Excel, seznamů služby Windows SharePoint Services 3.0, adresářů aplikace Outlook nebo jiných databází aplikace Access.

 • Chcete-li importovat data, klepněte na kartě Externí data ve skupině Import na příkaz odpovídající typu souboru, který importujete.

  Příkazová tlačítka ve skupině Import

  Poznámky: 

  • Pokud nevidíte ikonu pro typ dat, který chcete importovat, klepněte na tlačítko Více a potom postupujte podle pokynů v dialogovém okně Načíst externí data.

  • Pokud stále nemůžete nalézt příkaz pro import svých externích dat, bude pravděpodobně nutné spustit program, ve kterém jste původně tato data vytvořili (tuto akci byste provedli mimo aplikaci Access) a v tomto programu uložit data v běžném formátu souboru (například jako Textový soubor s oddělovači). Potom přejděte zpět do aplikace Access a pomocí jednoho z příkazů pro externí data importujte tato data.

 • Na poslední stránce průvodce se možná zobrazí dotaz, zda chcete uložit podrobnosti o provedeném importu. Uložení těchto podrobností může být užitečné, pokud byste v budoucnu importovali data ze stejného zdroje. Zaškrtněte políčko Uložit podrobnosti o importu, zadejte podrobnosti a potom klepněte na tlačítko Uložit import. Stejný import můžete nyní provést kdykoli klepnutím na možnost Uložené importy ve skupině Import na kartě Externí data. Pokud nechcete uložit podrobnosti o této operaci importu, klepněte na tlačítko Zavřít.

Propojení s daty

Pokud vytvoříte propojení s daty, jsou data dále uložena v původním umístění a zobrazují se ve vaší nové databázi jako propojená tabulka. U většiny formátů souborů to znamená, že můžete data prohlížet a měnit pomocí aplikace Access nebo původní aplikace, v níž byla data vytvořena, protože obě aplikace pracují se stejnými fyzickými daty. Data uložená v sešitu aplikace Excel však nelze měnit pomocí aplikace Access – lze je pouze prohlížet. Ke změně těchto dat je třeba použít aplikaci Excel.

  1. Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

  2. V dialogovém okně Otevřít vyberte a otevřete databázi.

  3. Na kartě Externí data klepněte ve skupině Import na příkaz vztahující se k typu dat, která chcete propojit. Pokud například chcete propojit data ze sešitu aplikace Excel, klepněte na příkaz Excel. Pokud není ikona pro daný typ dat zobrazena, klepněte na tlačítko Další.

   Zobrazí se dialogové okno Načíst externí data.

   Poznámka: Pokud stále nemůžete nalézt příkaz pro propojení svých externích dat, bude pravděpodobně nutné spustit program (tuto akci byste provedli mimo aplikaci Access), ve kterém jste původně tato data vytvořili, a v tomto programu uložit data v běžném formátu souboru (například jako Textový soubor s oddělovači). Potom přejděte zpět do aplikace Access a pomocí jednoho z příkazů pro externí data propojte tato data.

  4. V dialogovém okně Načíst externí data klepněte na tlačítko Procházet a vyhledejte zdrojový datový soubor nebo zadejte úplnou cestu ke zdrojovému datovém souboru do pole Název souboru.

  5. V části Zadejte, jak a kam chcete uložit data v aktuální databázi klepněte na požadovanou možnost.

   U většiny formátů souborů se spustí průvodce. Pokud však propojujete na data z databáze aplikace Access, zobrazí se dialogové okno Propojit tabulky. Vyberte zde požadované možnosti a přejděte ke kroku 7. Jinak přejděte ke kroku 6.

  6. Postupujte podle pokynů v průvodci. Přesný postup bude záviset na zvolených možnostech.

Začátek stránky

Krok 4: Vyhledání záznamů

Po importu dat do databáze budete potřebovat efektivní způsob, jak vyhledat určité záznamy. Vyhledání záznamů lze provést pomocí panelu nástrojů ve spodní části databáze.

Navigační tlačítka

Vyhledání záznamů v tabulce nebo v zobrazení pomocí navigačních tlačítek.:

Navigační tlačítko

Pro přechod na

1.

První záznam

2.

Předchozí záznam

3.

Konkrétní záznam – Klepněte do textového pole, zadejte číslo záznamu a potom stisknutím klávesy ENTER zobrazte tento záznam. Čísla záznamů jsou počítána postupně od začátku formuláře nebo datového listu.

4.

Další záznam

5.

Poslední záznam

6.

Nový (prázdný) záznam

7.

Filtr – Tento indikátor zobrazuje, zda byl použit filtr. Pokud nebyl použit žádný filtr nebo byly vymazány všechny filtry, zobrazuje se indikátor Bez filtru.

8.

Pole Hledat – Zadejte do pole Hledat text a první odpovídající hodnota je v reálném čase zvýrazněna, zatímco zadáváte jednotlivé znaky. Pomocí této funkce můžete rychle vyhledat požadovaný záznam.

Další možnosti vyhledání záznamů

Záznamy lze vyhledat také jednou z následujících metod.

Přechod na určitý záznam

Vyhledejte na určitý záznam

Filtr pro zobrazení jenom určité skupiny záznamů

Provedení přizpůsobeného vyhledávání pomocí dotazu

Přechod na určitý záznam

Některé šablony obsahují formuláře, které umožňují zobrazit určitý záznam pomocí rozevíracího seznamu Přejít na. Tuto možnost obsahují například formulář Podrobnosti o kontaktu v šabloně Kontakty a formulář Projekty a úlohy v šabloně Marketingové projekty. Pomocí této možnosti můžete zobrazit určitý záznam výběrem z rozevíracího seznamu. Pokud je tato možnost dostupná, nachází se pole Přejít na v levé horní části formuláře.

 1. Klepněte na šipku vedle seznamu Přejít na.

  Pole Přejít na

 2. Klepněte na záznam, který chcete zobrazit.

Vyhledání konkrétního záznamu

Pomocí karty Najít v dialogovém okně Najít a nahradit můžete vyhledávat konkrétní záznamy. Hledat můžete v konkrétním poli nebo můžete prohledávat celou tabulku či zobrazení.

Poznámka: Dialogové okno Najít a nahradit můžete použít pouze v případě, že tabulka nebo zobrazení aktuálně zobrazuje data.

 1. Otevřete tabulku, kterou chcete prohledat, a potom klepněte na pole obsahující záznam, který chcete vyhledat.

 2. Na kartě Domů klepněte ve skupině Najít na položku Najít.

  Příkazové tlačítko Najít

 3. V dialogovém okně Najít a nahradit zadejte kritéria vyhledávání do pole Najít.

 4. V seznamu Hledat klepněte na položku Vše a poté klepněte na tlačítko Najít další.

Další informace o použití dialogového okna Najít a nahradit získáte prostřednictvím odkazů v části Viz také.

Zobrazení určité sady záznamů pomocí filtru

Zapnutím a vypnutím Filtr můžete snadno přepínat mezi filtrovanými a nefiltrovanými zobrazeními stejných dat.

Pomocí filtru můžete omezit zobrazené záznamy pouze na takové, které odpovídají zadaným kritériím. Použití filtru usnadňuje vyhledání požadovaných záznamů. Chcete-li například rychle snížit počet zobrazených záznamů, klepněte pravým tlačítkem myši na pole, jehož hodnotu chcete porovnat, a potom v místní nabídce klepněte na jeden z příkazů Rovná se, Nerovná se, Obsahuje nebo Neobsahuje.

 • Otevřete tabulku nebo formulář, do kterého chcete přidat filtr.

 • Chcete-li se ujistit, že tabulka nebo formulář ještě nebyly filtrovány, klepněte na kartě Domů ve skupině Seřadit a filtrovat na položku Upřesnit a potom klepněte na příkaz Vymazat všechny filtry. Pokud tento příkaz není k dispozici, nebyl použit žádný filtr.

  Skupina Seřadit a filtrovat

 • Filtr použijete klepnutím na pole, podle kterého chcete filtrovat, klepnutím na příkaz Filtrovat ve skupině Seřadit a filtrovat na kartě Domů a výběrem možnosti filtrování.

 • Pokud chcete použít filtr, který je na základě výběru, otevřete tabulku nebo formuláře a přejděte na záznam, který obsahuje hodnotu, kterou chcete použít jako součást filtr. Klikněte do pole. Na kartě Domů ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na Výběr a potom klikněte na filtr, který chcete použít.

 • Chcete-li použít filtr, který je podle výběru, vyberte jenom znaky, které chcete. Na kartě Domů ve skupině Seřadit a filtrovat klikněte na Výběr a potom klikněte na filtr, který chcete použít.

Další informace o filtrování získáte po klepnutí na příslušné odkazy v části Viz také.

Provedení přizpůsobeného vyhledávání pomocí dotazu

Dotazy slouží k přizpůsobeného vyhledávání, použít vlastní filtry a řazení záznamů. Dotazy lze uložit a znovu použít, a slouží k vytvoření formulářů a sestav. Můžete taky dotazu zobrazíte jenom ty záznamy tabulky, které vás zajímají. Typ dotazu, který vytvoříte, závisí na záznamy, že se má vrátit a pokud chcete provádět s výsledky.

 1. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Jiné na položku Průvodce dotazem.

  Příkaz Průvodce dotazem ve skupině Jiné

 2. Postupujte podle pokynů v průvodci dotazem.

Další informace o vytváření dotazů získáte pomocí odkazů v části Viz také.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×